Jazyk

TE 2000-AVR

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Servisní ukazatel

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Sekací kladivo
  TE 2000‑AVR
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo než nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro sekací kladivo

Bezpečnost osob
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Neprovádějte žádné manipulace nebo změny na nářadí.
 • Při sekání do stropu, zdi a podlahy dbejte na bezpečný a stabilní postoj. Při náhlém proražení můžete ztratit rovnováhu!
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Při používání nářadí používejte vy i osoby zdržující se v blízkosti vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Popis

Přehled TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Rukojeť
 2. Vypínač
 3. Transportní rukojeť
 4. Servisní ukazatel
 5. Zástrčka síťového kabelu
 6. Zásuvný síťový kabel
 7. Ventilační štěrbiny
 8. Upínání nástroje

Přehled transportního vozíku

Image alternative
 1. Rukojeť
 2. Zajišťovací třmen
 3. Držák na spotřební materiál (sekáč)
 4. Kolečka
 5. Pojistka kolečka (podložka, závlačka)
 6. Kolík na uchycení nářadí

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedené sekací kladivo. Je určené k sekání betonu, zdiva a asfaltu. Lze ho používat také k pěchování a hloubení.
Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Možné nesprávné použití

 • Nářadí se smí používat pouze v suchém prostředí.
 • Nepoužívejte nářadí tam, kde existuje nebezpečí požáru a exploze.
 • Nesmí se pracovat s materiály ohrožujícími zdraví (např. azbest).

Active Vibration Reduction

Výrobek je vybavený systémem Active Vibration Reduction (AVR), který citelně snižuje vibrace.

Servisní ukazatel

Sekací kladivo je vybavené servisním ukazatelem se světelnou signalizací.
Stav
Význam
Servisní ukazatel svítí červeně.
Dosažena doba nutnosti servisu. Dejte výrobek včas do servisu Hilti , aby byl neustále připravený k použití.
Nářadí je poškozené.
Servisní ukazatel bliká červeně.
Ochrana proti přehřátí
Příliš vysoké napájecí napětí.

Obsah dodávky

Sekací kladivo, zásuvný síťový kabel, návod k obsluze, tuk. Transportní vozík nabízíme jako příslušenství.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.group .

Technické údaje

Sekací kladivo

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.

TE 2000‑AVR
Hmotnost podle standardu EPTA 01
14,5 kg
Počet příklepů
30 Hz
Třída ochrany
II

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku
Naměřená hladina akustického výkonu (LWA)
97 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu (LWAd)
100 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
77 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Hodnoty vibrací
Sekání (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Připojení síťového kabelu k nářadí

Odpojitelný konektor se smí do výrobku zapojovat pouze v čistém a suchém stavu bez napětí. Konektor je kódovaný.
Image alternative
 1. Vyjměte síťový kabel z přepravního kartonu.
 2. Zasuňte konektor do nářadí tak, aby aretace slyšitelně zaskočila.
 3. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

Nasazení nástroje

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Mírně namažte upínací stopku nástroje.
  • Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození nářadí.
 3. Nasaďte nástroj do upínání a pod mírným tlakem s ním otáčejte, dokud slyšitelně nezaskočí.
 4. Tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.

Vyjmutí nástroje

POZOR
Nebezpečí poranění! Nástroj může být horký a/nebo může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
 • Nikdy nepokládejte horký nástroj na hořlavé povrchy.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu.
 3. Vyjměte nástroj.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Chybějící zemnicí vodič a proudový chránič mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Zkontrolujte, zda je u přívodu elektrického proudu na stavbě, ať se jedná o elektrickou síť, nebo generátor, vždy k dispozici a připojený zemnicí vodič a proudový chránič.
 • Bez těchto bezpečnostních opatření neuvádějte žádný výrobek do provozu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
Pro práce si v plném rozsahu vyžádejte povolení od stavbyvedoucího!

Sekání

 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 2. Nastavte sekáč do požadované polohy.
 3. Stiskněte vypínač.
  Práce za nízkých teplot:
  Nářadí musí nejdříve dosáhnout minimální provozní teploty, aby mohl pracovat příklepový mechanismus. Pro dosažení této teploty nasaďte nářadí krátce na podklad a nechte ho běžet naprázdno. Jestliže je to nutné, opakujte tento postup, dokud nezačne pracovat příklepový mechanismus.

Vypnutí

 1. Stiskněte vypínač.
 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Pracovní pokyny

Sekáč je možné zaaretovat v šesti různých polohách (po 60°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.
  Image alternative
 • Sekáč nasaďte cca 80–100 mm (3¹⁄₈–4") od hrany.
 • U armovacího železa veďte sekáč vždy proti hraně materiálu, nikoli proti armovacímu železu.
 • Sekání začněte v úhlu 70° až 80° k betonovému povrchu a hrot nasměrujte k hraně. Potom přejděte do úhlu 90° a materiál vylomte.
 • Sekáč pravidelně otáčejte, protože stejnoměrné opotřebení podporuje samoostření.
 • Příliš malý přítlak způsobuje skákání sekáče. Příliš velký přítlak způsobuje zmenšení výkonu sekání.

Volitelné příslušenství: transportní vozík

Přeprava

Transportní vozík zajišťuje bezpečnou přepravu sekacího kladiva.
 • Zajistěte stabilní postavení transportního vozíku.
 • Postavte nářadí na kolík určený k uchycení nářadí a během přepravy nářadí vždy zajistěte přídržným třmenem.
 • Nasaďte sekáče do určeného držáku tak, aby zaskočily.
 • Dbejte na bezpečné přepravní cesty.
 • Transportní vozík neodstavujte na šikmých plochách.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Tabulka s poruchami

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Probíhá inicializace elektroniky (až cca 4 sekundy od zapojení zástrčky).
 • Nářadí vypněte a opět zapněte.
Síťové napájení je přerušené.
 • Připojte do zásuvky jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Nechte je zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.
Generátor je v úsporném režimu.
 • Generátor zatižte druhým spotřebičem (např. stavební svítilnou). Poté nářadí zapněte a znovu vypněte.
Nefunguje příklep.
Nářadí je příliš studené.
 • Nářadí nechte zahřát na minimální provozní teplotu.
Poškozené nářadí.
 • Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .
Nářadí se nerozběhne nebo se za provozu vypne a ukazatel bliká červeně.
Dočasná chyba (např. přehřátí nebo přepětí).
 • Nářadí vypněte a nechte ho vychladnout nebo ho připojte k jinému napájecímu zdroji.
Nářadí běží, ale ukazatel svítí nepřetržitě červeně.
Předběžné upozornění na servis.
 • Nechte provést servis nebo opravu v servisu Hilti .
Nářadí se nerozběhne nebo se za provozu vypne.
Prodlužovací kabel je příliš dlouhý nebo má malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s přípustnou délkou a dostatečným průřezem.
Zásuvný síťový kabel není správně zapojený.
 • Zapojte zásuvný síťový kabel správně do elektrického nářadí.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r6025050.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative