Jazyk

PR 3-HVSG A12

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Rotační laser
  PR 3-HVSG A12
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu. Pojem „elektrický přístroj“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické přístroje napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické přístroje napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).

Všeobecná bezpečnostní opatření

 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým přístrojem rozumně. Elektrický přístroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým přístrojem může mít za následek vážná poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné tabule.
 • Laserové přístroje nenechávejte v dosahu dětí.
 • Při neodborném rozšroubování přístroje může vzniknout laserové záření, které přesahuje třídu 2. Přístroj dávejte opravovat pouze do servisních středisek Hilti.
 • Laserové paprsky by měly probíhat daleko pod úrovní nebo nad úrovní očí.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Upozornění podle FCC § 15.21: Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti, mohou mít za následek ztrátu uživatelského oprávnění k používání přístroje.
 • Po pádu přístroje nebo po jiném mechanickém působení musíte jeho přesnost zkontrolovat.
 • Při přenesení přístroje z velkého chladu do teplejšího prostředí nebo naopak nechte přístroj před použitím aklimatizovat.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby byl přístroj bezpečně upevněný.
 • Aby se zabránilo chybným měřením, udržujte výstupní okénko laseru čisté.
 • Ačkoli je přístroj konstruován pro použití v náročném provozu na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Přestože je přístroj chráněný proti vlhkosti, před uložením do transportního pouzdra ho do sucha otřete.
 • Před důležitými měřeními přístroj zkontrolujte.
 • Během používání několikrát překontrolujte přesnost.
 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Nedotýkejte se kontaktů.
 • O přístroj svědomitě pečujte. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je narušena jeho funkce. Poškozené díly nechte před použitím přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba přístrojů.

Vhodné vybavení pracoviště

 • Zabezpečte měřicí stanoviště. Zajistěte, aby při nainstalování PR 3-HVSG A12 nebyl paprsek namířený na jiné osoby ani na vás samotné.
 • Při práci na žebříku se vyhýbejte nepřirozenému držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Měření v blízkosti reflexních objektů, resp. povrchů, přes sklo nebo podobné materiály může zkreslit výsledek měření.
 • Dbejte na to, aby byl přístroj postavený na stabilním podkladu (bez vibrací!).
 • Přístroj používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Přístroj, příslušenství, nástavce apod. používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití přístroje k jinému účelu, než ke kterému je určený, může být nebezpečné.
 • Je zakázáno pracovat s měřicími latěmi v blízkosti vedení vysokého napětí.
 • Zajistěte, aby se v okolí nepoužíval žádný další PR 3‑HVSG A12. Infračervené řízení může ovlivňovat váš přístroj. Občas přístroj zkontrolujte.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli tento přístroj splňuje přísné požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit následující:
 • Přístroj může být rušen silným zářením, což může vést k chybným operacím.
  V těchto případech, nebo máte-li nějaké pochybnosti, proveďte kontrolní měření.
 • Přístroj může rušit jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).
Pouze pro Koreu:Tento přístroj je vhodný pro elektromagnetické vlny vyskytující se v obytném prostoru (třída B). Je určený především pro použití v obytném prostoru, lze ho ale používat i v jiných prostorech.

Klasifikace laseru pro přístroje třídy laseru 2

Přístroj odpovídá třídě laseru 2 podle IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007. Tyto přístroje se smějí používat bez dalších ochranných opatření.
POZOR
Nebezpečí poranění! Nemiřte laserový paprsek proti osobám.
 • Nikdy se nedívejte do světelného zdroje laseru. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku.

Pečlivé zacházení s akumulátorovými přístroji

 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Chraňte akumulátor před silnými mechanickými nárazy a akumulátorem neházejte.
 • Akumulátory nepatří do rukou dětem.
 • Zabraňte vniknutí vlhkosti. Vniklá vlhkost může způsobit zkrat a popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném používání může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Používejte výhradně akumulátory schválené pro příslušný přístroj. Při použití jiných akumulátorů nebo při použití akumulátorů pro jiné účely hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Akumulátor skladujte pokud možno v chladu a v suchu. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nepoužívaný akumulátor a nabíječku uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů akumulátoru nebo kontaktů nabíječky. Zkrat kontaktů akumulátorů nebo nabíječek může způsobit popáleniny a požár.
 • Poškozené akumulátory (například akumulátory s trhlinami, prasklými částmi, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Při zasílání přístroje se musí akumulátor izolovat nebo vyjmout z přístroje. Vyteklé akumulátory mohou přístroj poškodit.
 • Pokud je nepoužívaný akumulátor na dotek příliš horký, může být systém přístroje a akumulátoru vadný. Postavte přístroj na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout.

Popis

Přehled výrobku

Rotační laser PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. Laserový paprsek (rovina rotace)
 2. 90° referenční paprsek
 3. Rukojeť
 4. Lithium-iontový akumulátor
 5. Ovládací panel
 6. Základní deska se závitem 5/8"

Ovládací panel PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED: automatická nivelace
 2. Tlačítko: deaktivace výstrahy při nárazu
 3. LED: deaktivace výstrahy při nárazu
 4. LED: úhel sklonu
 5. Tlačítko: úhel sklonu
 6. Tlačítko: rychlost rotace
 7. Tlačítko: zapnutí/vypnutí
 8. Ukazatel stavu baterie

Dálkové ovládání PRA 2

Image alternative
 1. LED: vyslaný příkaz
 2. Tlačítko: rychlost rotace
 3. Tlačítko: směr čáry (doleva/doprava)
 4. Tlačítko: funkce čáry
 5. Servotlačítka (+/–)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je rotační laser s viditelným rotujícím laserovým paprskem a s referenčním paprskem posunutým o 90°. Rotační laser lze používat vertikálně, horizontálně a pro sklony. Přístroj je určený k zjišťování, přenášení a ke kontrole vodorovných výšek, svislých a nakloněných rovin a pravých úhlů. Příkladem použití je přenášení metrové výšky a dalších výšek, určování pravých úhlů stěn, vertikální vyrovnávání vůči referenčním bodům nebo vyměřování nakloněných rovin.

 • Tento výrobek používejte pouze s lithium-iontovým akumulátorem Hilti B 12⁄2.6.
 • Pro tento výrobek používejte pouze nabíječku Hilti C 4⁄12‑50.

Vlastnosti

S tímto přístrojem dokáže jediná osoba vyrovnat každou rovinu rychle a s vysokým stupněm přesnosti.
K dispozici jsou 4 různé rychlosti rotace (0, 90, 300, 600 ot/min). Přednastavená rychlost rotace je 300 ot/min.
Přístroj je vybavený následujícími ukazateli provozního stavu: LED automatické nivelace, LED úhlu sklonu a LED výstrahy při nárazu.
Při automatickém vyrovnávání jedné nebo obou os servosystém trvale sleduje, zda je dosaženo požadované přesnosti. K automatickému vypnutí dojde, když není dosaženo vyrovnání (přístroj mimo rozsah nivelace nebo mechanické zablokování) nebo když se přístroj vychýlí z kolmé polohy (otřes/náraz). Po vypnutí se vypne rotace a všechny LED se rozblikají.
V závislosti na pracovní vzdálenosti a na jasu okolí může být viditelnost laserového paprsku omezena. Pomocí cílové destičky lze zlepšit viditelnost. Při snížené viditelnosti laserového paprsku, např. vlivem slunečního světla, doporučujeme použít přijímač laserového paprsku (příslušenství).
NivelaceVyrovnání (±5°) do roviny probíhá po zapnutí přístroje pomocí dvou zabudovaných servomotorů. LED kontrolky signalizují příslušný provozní stav. Přístroj může být umístěný přímo na zemi, na stativu nebo pomocí vhodných držáků.
Vyrovnání vůči svislici probíhá automaticky. Tlačítky +/– na dálkovém ovládání PRA 2 je možné vertikální rovinu vyrovnat (natočit) ručně.
Sklon lze manuálně nastavit v režimu sklonu pomocí dálkového ovládání PRA 2 až v úhlu ±5°. Alternativně lze také s naklápěcím adaptérem nastavit v režimu sklonu až 60 %.
Pokud se přístroj během provozu vychýlí z roviny (otřes/náraz), přepne se pomocí integrované funkce výstrahy při nárazu do výstražného režimu (aktivní od druhé minuty po vyrovnání). Všechny LED se rozblikají, hlava přestane rotovat a laser se vypne.
Kombinace s jinými přístrojiPři použití dálkového ovládání PRA 2 lze rotační laser pohodlně ovládat na dálku. Navíc je možné dálkově vyrovnávat laserový paprsek.
Přijímače laserového paprsku Hilti lze použít k zobrazení laserového paprsku na větší vzdálenosti. Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze přijímače laserového paprsku.

LED kontrolky

Rotační laser je vybavený LED kontrolkami.
Stav
Význam
Všechny LED blikají.
Přístroj byl ovlivněn nárazem, již není vyrovnaný nebo u něj došlo k jiné chybě.
LED automatické nivelace bliká zeleně.
Přístroj je ve fázi vyrovnávání.
LED automatické nivelace trvale svítí zeleně.
Přístroj je vyrovnaný / je řádně v provozu.
LED výstrahy při nárazu svítí trvale oranžově.
Výstraha při nárazu je deaktivována.
LED ukazatele sklonu svítí trvale oranžově.
Je aktivovaný režim sklonu.

Ukazatel stavu nabití lithium-iontového akumulátoru

Lithium‑iontový akumulátor je vybavený ukazatelem stavu nabití.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Během práce se stav nabití akumulátoru zobrazuje na ovládacím panelu přístroje.
V klidovém stavu lze stav nabití zobrazit klepnutím na odjišťovací tlačítko.
Při nabíjení akumulátoru je stav nabití indikován ukazatelem na akumulátoru (viz návod k použití nabíječky).

Rozsah dodávky

Rotační laser PR 3-HVSG A12, dálkové ovládání PRA 2, cílová destička PRA 54, 2 baterie (AA články), 2 certifikáty výrobce, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.com .

Technické údaje

Dosah příjmu (průměr)
150 m
Dosah komunikace (PRA 2)
30 m
Přesnost na 10 m (za standardních podmínek prostředí podle MIL‑STD‑810G)
±1 mm
Třída laseru
Viditelný laserový paprsek, třída laseru 2, 510–530 nm / Po < 4,85 mW ≥ 300 ⁄min; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Provozní teplota
−10 ℃ … 50 ℃
Skladovací teplota
−25 ℃ … 63 ℃
Hmotnost (včetně akumulátoru B12/2.6)
2,4 kg
Výška při testování pádu (za standardních podmínek prostředí podle MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Závit stativu
5/8 in
Třída ochrany podle IEC 60529
IP 56

Uvedení do provozu

Správné zacházení s laserem a akumulátorem

  Image alternative
 • Obrázek 1: Práce v horizontálním režimu
 • Obrázek 2: V režimu sklonu je třeba laser na straně ovládacího panelu nazdvihnout.
 • Obrázek 3: Odložení nebo přeprava v nakloněné poloze
 • Držte laser tak, aby přihrádka na akumulátor nebo akumulátor NESMĚŘOVALY nahoru a nemohla do nich proniknout vlhkost.
 • Akumulátor typu B12 nesplňuje žádnou třídu ochrany. Chraňte akumulátor před deštěm a vlhkostí. Podle předpisů Hilti se akumulátor smí používat pouze s příslušným výrobkem a musí být za tímto účelem vložený v přihrádce pro akumulátor.

Nasazení akumulátoru

Image alternative
POZOR
Nebezpečí poranění. Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je výrobek vypnutý.
POZOR
Elektrické nebezpečí. Znečištěné kontakty mohou způsobit zkrat.
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a přístroje čisté.
POZOR
Nebezpečí poranění. Když akumulátor není správně nasazený, může vypadnout.
 • Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený v přístroji, aby nevypadl a neohrozil vás nebo jiné osoby.
 • Nasaďte akumulátor a zkontrolujte jeho správnou polohu v přístroji.

Vyjmutí akumulátoru

Image alternative
 • Vyjměte akumulátor.

Obsluha

Zapnutí přístroje

 • Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
  Po zapnutí přístroj zahájí automatické vyrovnávání.
  Před důležitým měřením zkontrolujte přesnost přístroje, zejména po pádu na zem nebo pokud byl přístroj vystaven neobvyklým mechanickým vlivům.

Horizontální práce

Image alternative
 1. Namontujte přístroj na držák.
  Jako držák lze použít nástěnný držák nebo stativ. Úhel sklonu dosedací plochy smí být maximálně ±5°.
 2. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. LED automatické nivelace bliká zeleně.
  Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.

Vertikální práce

Image alternative
 1. Položte nebo namontujte přístroj tak, aby ovládací panel přístroje směřoval nahoru.
  Aby mohla být dodržena specifikovaná přesnost, měl by být přístroj umístěný na rovné ploše, příp. s odpovídající přesností upevněný na stativu nebo jiném příslušenství.
 2. Vyrovnejte vertikální osu přístroje pomocí zářezu a mušky v požadovaném směru.
  Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
 3. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Po vyrovnání spustí přístroj provoz laseru s pevným rotačním paprskem, který se promítá kolmo dolů. Tento promítaný bod je referenční bod a slouží k polohování přístroje.
 4. Abyste viděli paprsek v celé rovině rotace, stiskněte tlačítko rychlosti rotace.
 5. Tlačítky + a − na dálkovém ovládání můžete posunout svislý rotační paprsek doleva a doprava až o 5°.

Sklon

Pro optimální výsledky je vhodné zkontrolovat vyrovnání PR 3-HVSG A12. To se nejlépe provádí tak, že si zvolíte 2 body, jeden 5 m (16 ft) vlevo a druhý 5 m vpravo od přístroje, ale rovnoběžně s jeho osou. Označte si výšku vyrovnané horizontální roviny, pak si označte výšky podle sklonu. Jen když jsou výšky u obou bodů stejné, je vyrovnání přístroje optimální.

Manuální nastavení sklonu

 1. Podle příslušného použití upevněte přístroj např. na stativ.
 2. Umístěte rotační laser buď na horní, nebo na dolní hranu nakloněné roviny.
 3. Postavte se za přístroj tak, aby váš pohled směřoval na ovládací panel.
 4. Pomocí zaměřovacího zářezu na hlavě přístroje vyrovnejte přístroj zhruba rovnoběžně s nakloněnou rovinou.
 5. Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko režim sklonu. Svítí LED režimu sklonu. Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek.
 6. Pro naklonění roviny stiskněte tlačítko + nebo − na dálkovém ovládání. Alternativně můžete použít také naklápěcí adaptér (příslušenství).
 7. Pro návrat do standardního režimu musíte přístroj vypnout a znovu zapnout.

Nastavení sklonu pomocí naklápěcího adaptéru

 1. Namontujte vhodný naklápěcí adaptér na stativ.
 2. Umístěte stativ buď na horní, nebo na dolní hranu nakloněné roviny.
 3. Namontujte rotační laser na naklápěcí adaptér a vyrovnejte přístroj včetně naklápěcího adaptéru pomocí zaměřovacího zářezu na hlavě PR 3-HVSG A12 rovnoběžně s nakloněnou rovinou.
 4. Zajistěte, aby byl naklápěcí adaptér ve výchozí poloze (0°).
  Ovládací panel PR 3-HVSG A12 by se měl nacházet na opačné straně směru sklonu.
 5. Zapněte přístroj.
 6. Stiskněte tlačítko Režim sklonu. Na ovládacím panelu rotačního laseru nyní svítí LED režimu sklonu. Přístroj zahájí automatickou nivelaci. Jakmile bude dokončená, zapne se laser a začne rotovat.
 7. Nastavte na naklápěcím adaptéru požadovaný úhel sklonu.
  Při manuálním nastavení sklonu vyrovná PR 3-HVSG A12 jednorázově rovinu laseru a poté ji zafixujte. Vibrace, změny teploty nebo jiné vlivy, které se mohou během dne vyskytnout, mohou mít vliv na polohu roviny laseru.

Používání dálkového ovládání PRA 2

Dálkové ovládání PRA 2 usnadňuje práci s rotačním laserem a umožňuje využití některých funkcí přístroje.
Zvolení rychlosti rotacePo zapnutí se rotační laser vždy rozbíhá s rychlostí 300 otáček za minutu. Při nízké rychlosti rotace může být laserový paprsek podstatně světlejší. Při vysoké rychlosti rotace je laserový paprsek stabilnější. Rychlost se mění opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti rotace.
Zvolení funkce čáryStisknutím tlačítka funkce čáry na dálkovém ovládání lze laserové paprsky redukovat na jedinou čáru. Tím se laserový paprsek stane podstatně jasnějším. Opakovaným stisknutím tlačítka funkce čáry lze změnit délku čáry. Délka čáry závisí na vzdálenosti laseru od zdi/povrchu. Laserovou čáru lze libovolně posunout pomocí tlačítek směru (doprava/doleva).

Deaktivace funkce výstrahy při nárazu

 1. Zapněte přístroj.
 2. Stiskněte tlačítko deaktivace funkce výstrahy při nárazu. Trvale svítící LED deaktivace funkce výstrahy při nárazu indikuje, že je funkce deaktivovaná.
 3. Pro návrat do standardního režimu přístroj vypněte a znovu zapněte.

Kontrola hlavní a příčné horizontální osy

Image alternative
 1. Stativ postavte cca 20 m (66 ft) od stěny a jeho hlavu vyrovnejte horizontálně podle vodováhy.
 2. Přístroj namontujte na stativ a hlavu přístroje zaměřte pomocí zaměřovacího zářezu na stěnu.
 3. Pomocí přijímače zachyťte jeden bod (bod 1) a vyznačte ho na stěně.
 4. Přístroj otočte o 90° po směru hodinových ručiček kolem jeho osy. Nesmí se změnit výška přístroje.
 5. Pomocí přijímače laserového paprsku zachyťte druhý bod (bod 2) a vyznačte ho na stěně.
 6. Oba výše uvedené kroky zopakujte ještě dvakrát a přijímačem zachyťte a vyznačte na stěně bod 3 a bod 4.
  Při pečlivém provádění by vertikální vzdálenost obou vyznačených bodů 1 a 3 (hlavní osa), příp. bodů 2 a 4 (příčná osa), měla být vždy < 3 mm (při 20 m) (0,12" při 66 ft). Je-li odchylka větší, pošlete přístroj do servisu Hilti ke kalibraci.

Kontrola vertikální osy

Image alternative
 1. Přístroj postavte vertikálně pokud možno na rovnou podlahu cca 20 m (66 ft) od stěny.
 2. Držadla přístroje vyrovnejte paralelně se stěnou.
 3. Přístroj zapněte a vyznačte na podlaze referenční bod (R).
 4. Pomocí přijímače vyznačte bod (A) na dolním konci stěny. (Zvolte prostřední rychlost.)
 5. Pomocí přijímače vyznačte ve výšce cca 10 m (33 ft) bod (B).
Image alternative
 1. Přístroj otočte o 180° a vyrovnejte na referenční bod (R) na podlaze a na dolní vyznačený bod (A) na stěně.
 2. Pomocí přijímače vyznačte ve výšce cca 10 m (33 ft) bod (C).
  Při pečlivém provádění by horizontální vzdálenost obou bodů (B) a (C), vyznačených v desetimetrové výšce, měla být menší než 2 mm (při 10 m) (0,08" při 33 ft). Je-li odchylka větší: Přístroj zašlete prosím servisnímu středisku Hilti ke kalibraci.

Péče, údržba, přeprava a skladování

Čištění a sušení

 • Z výstupního okénka laseru vyfoukejte prach.
 • Nedotýkejte se výstupního okénka laseru prsty.
 • Přístroj čistěte pouze čistým, měkkým hadrem. V případě potřeby hadr mírně navlhčete čistým lihem nebo trochou vody.
  Příliš drsný čisticí materiál může sklo poškrábat, a tím negativně ovlivnit přesnost přístroje. Nepoužívejte žádné jiné kapaliny kromě čistého alkoholu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Při sušení vybavení dodržujte stanovené teplotní meze.

Skladování

 • Přístroj neskladujte ve vlhkém stavu. Před uložením a skladováním ho nechte uschnout.
 • Před skladováním přístroj, transportní pouzdro a příslušenství vždy vyčistěte.
 • Po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte přesnost přístroje před používáním kontrolním měřením.
 • Při skladování vybavení dbejte na stanovené teplotní meze, zejména pokud máte vybavení uložené ve vnitřním prostoru motorového vozidla.

Ošetřování lithium-iontového akumulátoru

 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Nepoužívejte prostředky pro ošetření s obsahem silikonu.
 • Vnější povrch čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.
 • Zabraňte vniknutí vlhkosti.
 • Akumulátor nabíjejte schváleným nabíječkami Hilti pro lithium-iontové akumulátory.

Přeprava

Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
Při zasílání přístroje akumulátory a baterie izolujte nebo vyjměte z přístroje. Kapalina vyteklá z baterií/akumulátorů může přístroj poškodit.

Servis Hilti pro měřicí techniku

Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:
 • Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
 • Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola v servisu Hilti pro měřicí techniku nezbavuje uživatele povinnosti kontrolovat přístroje před použitím a během něj.

Kontrola přesnosti měření

Aby mohly být dodrženy technické specifikace, měl by se přístroj pravidelně (minimálně před každým větším/důležitým měřením) kontrolovat.
Po pádu přístroje z větší výšky by se měla ověřit funkčnost. Za následujících podmínek lze předpokládat, že přístroj bezvadně funguje:
 • Při pádu nebyla překročena výška uvedená v technických údajích.
 • Přístroj bezvadně fungoval i před pádem.
 • Přístroj nebyl při pádu mechanicky poškozen (např. prasknutí pětibokého hranolu).
 • Přístroj vysílá při práci rotující laserový paprsek.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Přístroj nefunguje.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor se slyšitelným dvojím cvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
Přístroj nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada.
 • Přístroj okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Nebezpečí způsobené nesprávnou likvidací.
 • Při neodborné likvidaci zařízení se mohou vyskytnout následující události: Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob. Akumulátory mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat, a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí. Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
 • Vadné akumulátory neprodleně zlikvidujte. Nenechávejte je v dosahu dětí. Akumulátory nerozebírejte a nepalte je.
 • Akumulátory zlikvidujte podle národních předpisů nebo je odevzdejte zpět firmě Hilti .
Image alternative Přístroje Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanoveních právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení a akumulátory musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektronické měřicí přístroje nevyhazujte do domovního odpadu!
Aby nedocházelo k poškozování životního prostředí, musíte se při likvidaci přístrojů, akumulátorů a baterií řídit platnými místními předpisy.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative