Jazyk

PP 10

Čeština

Údaje k dokumentaci

Konvence

Výstražné značky

Byly použity následující výstražné značky:
Image alternative NEBEZPEČÍ! Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative VAROVÁNÍ! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative POZOR! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly

Byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.

Typografická zvýraznění

Důležité pasáže jsou v této technické dokumentaci zvýrazněné následujícími typografickými prvky:
1
Čísla vždy odkazují na vyobrazení.

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze.
 • Dodržujte také podrobný návod k obsluze na přístroji a dále doplnění a aktualizace na www.hilti.com .
 • Tento návod k obsluze ukládejte vždy u přístroje.
 • Jiným osobám předávejte přístroj pouze s návodem k obsluze.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Popsaný výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Zapište si tyto údaje do následující tabulky a při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisnímu oddělení vždy uvádějte tyto údaje.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Potrubní laser
PP 10
Generace
02
Sériové číslo

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny

Vedle technických bezpečnostních pokynů v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným poraněním.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Při neodborném rozšroubování výrobku může vycházet laserové záření, které přesahuje třídu 2. Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Úpravy nebo změny výrobku nejsou dovolené.
 • Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda výrobek správně funguje.
 • Měření přes sklo nebo jiné předměty může zkreslit výsledky.
 • Výsledek měření může být zkreslený, pokud se rychle mění podmínky měření, např. vlivem osob pohybujících se přes měřicí paprsek.
 • Nemiřte výrobek proti slunci ani jiným silným světelným zdrojům.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.

Všeobecná bezpečnostní opatření

 • Před použitím výrobek zkontrolujte, zda není poškozený. Poškození nechte opravit v servisu Hilti .
 • Po pádu nebo působení jiného mechanického vlivu musíte zkontrolovat přesnost výrobku.
 • I když je výrobek zkonstruovaný pro náročné použití na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s ostatními měřicími přístroji.
 • Výrobky, které se nepoužívají, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.
 • Výrobek není určený pro děti.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.

Vhodné vybavení pracoviště

 • Při pracích na žebřících se vyhýbejte abnormálnímu držení těla. Stůjte vždy bezpečně a stále udržujte rovnováhu.
 • Zajistěte měřicí stanoviště a při použití výrobku dbejte na to, abyste laserový paprsek nemířili na jiné osoby nebo na sebe samotné.
 • Při přenesení výrobku z velkého chladu do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Udržujte výstupní okénko laserového paprsku čisté, aby nedocházelo k chybným měřením.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.

Bezpečná práce s laserovými přístroji

 • Přístroje třídy laseru 3 / Class III by měly používat pouze vyškolené osoby.
 • Laserové paprsky by neměly procházet ve výši očí.
 • V rámci bezpečnostních opatření je nutné zajistit, aby laserový paprsek nedopadl nedopatřením na plochu, která odráží jako zrcadlo.
 • Preventivními opatřeními je nutné zajistit, aby se nikdo nemohl podívat přímo do paprsku.
 • Laserové záření by nemělo proniknout do nestřežených míst.
 • Když laser nepoužíváte, vypněte ho.
 • Nepoužívané laserové přístroje skladujte na místech, ke kterým nemají přístup nepovolané osoby.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli přístroj splňuje požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že přístroj bude rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím. V takovém případě nebo máte-li nějaké pochybnosti, je třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel). Přístroj odpovídá třídě A. Nelze vyloučit rušení v obytné oblasti.
Pouze pro Koreu: Tento laserový dálkoměr je vhodný pro elektromagnetické vlny vyskytující se v průmyslové oblasti (třída A). Uživatel by na to měl dbát a neměl by laserový dálkoměr používat v obytné oblasti.

Popis

Konstrukční díly, indikační a ovládací prvky

Image alternative
 1. Okénko pro příjem signálu z dálkového ovládání
 2. Varování / kontrolka pohotovostního režimu
 3. Ovládací panel
 4. Displej
 5. Transportní rukojeť
 6. Upevnění rukojeti
 7. Připojení propojovacího kabelu PPA 84
 8. Uzávěr prostoru pro baterie
 9. Akumulátor PPA 82 včetně síťového adaptéru
 10. Světelný bod kolmého paprsku
 11. Výstupní okénko laserového paprsku
 12. Okénko pro příjem signálu z dálkového ovládání
 13. Světelný bod kolmého paprsku
 14. Značka středu otáčení

Popis

Přístroj je určený ke stanovení, přenášení a kontrole vodorovných a nakloněných výškových linií. Přístroj je potrubní laser s viditelným laserovým paprskem.
Pokud je přístroj postavený mimo rozsah pro samonivelaci, laser a kontrolka LED na ovládacím panelu bliká. Kromě toho se na displeji zobrazí směr, kterým je třeba přístroj naklonit.
K napájení lze použít tři různé zdroje. Je to: standardně dodávaný akumulátor PPA 82, box na baterie PPA 83, který lze obdržet jako příslušenství, nebo externí 12V propojovací kabel PPA 84.
Při nízkých teplotách klesá výkon (kapacita) akumulátoru PPA 82. Akumulátor skladujte při pokojové teplotě a nikdy ho neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
Při teplotách mimo rozsah nabíjení se proces nabíjení ukončí, aby nedošlo k poškození akumulátoru.
Přístroj je určený pro hloubku ponoření až 5 m na dobu až 24 hodin.

Tlačítka

Image alternative Tlačítko světelného bodu kolmého paprsku
Image alternative Tlačítko pro volbu režimu laserového paprsku
Image alternative Tlačítko zámku
Image alternative Tlačítko automatického vystředění v cílové destičce
Image alternative Směrové tlačítko
Image alternative Tlačítko výběru
Image alternative Tlačítko Set
Image alternative Tlačítko zapnutí/vypnutí

Zobrazení na displeji

Image alternative Stav nabití akumulátoru: 100 %
Image alternative Stav nabití akumulátoru: 75 %
Image alternative Stav nabití akumulátoru: 25 %
Image alternative Blikající ukazatel: Laser se nabíjí pomocí propojovacího kabelu PPA 84.
Image alternative Ukazatel světelného bodu kolmého paprsku
Image alternative Ukazatel směru
Image alternative Ukazatel samonivelace
Image alternative Ukazatel procent
Image alternative Ukazatel uzamknutí
Image alternative Ukazatel elektronické libely
Image alternative Ukazatel režimu laseru
Image alternative Výstražný ukazatel nivelace
Image alternative Výstražný ukazatel příčného sklonu
Image alternative Ukazatel polohy paprsku
Image alternative Koncová poloha paprsku vlevo
Image alternative Koncová poloha paprsku vpravo
Image alternative Přístroj není připravený
Image alternative Stabilizace laserového paprsku
Image alternative Hledání
Image alternative Automatické vyrovnávání dokončeno
Image alternative Chyba při automatickém vyrovnávání

Technické údaje

Vlnová délka
633 nm
(0,0000249 in)
Přesnost při provozní teplotě a vodorovné vzdálenosti 10 m
−0,5 mm … 0,5 mm
Přesnost při provozní teplotě a vodorovné vzdálenosti 33 ft
−0,5 mm … 0,5 mm
(−0,02 in … 0,02 in)
Třída laseru podle IEC 825- 1:2003
3 R
Třída laseru podle CFR 21 § 1040 (FDA)
IIIa
Rozsah automatické nivelace
−10 % … 10 %
Rozsah sklonu
−15 % … 40 %
Minimální nastavení úhlu sklonu
0,001 %
Provozní teplota
−20 ℃ … 50 ℃
Provozní teplota
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Skladovací teplota
−30 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−30 ℃ … 60 ℃
(−22 ℉ … 140 ℉)
Hmotnost
3,8 kg
Hmotnost
3,8 kg
(8,4 lb)

Obsluha

Vypnutí a zapnutí přístroje

 • Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Výměna baterií nebo akumulátorů

 1. Přepněte tlačítko baterie na Open a vyjměte box na baterie.
 2. Vyměňte staré baterie za nové.
 3. Znovu nasaďte box na baterie.
 4. Přepněte tlačítko baterie na Lock.

Připojení propojovacího kabelu PPA 84

 1. Před připojením propojovacího kabelu dodržujte následující pokyny.
  Pokud používáte akumulátor ve vozidle, vypněte motor.
  Bezpodmínečně dbejte na správné připojení obou pólů.
  Před připojením propojovacího kabelu přístroj vypněte.
  Připojovací kabel je určený pro připojení k 12V akumulátoru.
 2. Červenou svorku připojte ke kladnému pólu.
 3. Černou svorku připojte k zápornému pólu.

Nabíjení akumulátoru PPA 82

 1. Vložte akumulátor do nabíjecího adaptéru PPA 81.
  • Proces nabíjení se spustí automaticky.
  Nabíjení by mělo probíhat v prostoru s teplotou od 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °F).
  Akumulátory se nabíjejí automaticky, když se přístroj používá s externí baterií při teplotě od 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °F).
 2. Síťový zdroj spojte s nabíjecím adaptérem.
 3. Zástrčku síťového zdroje zapojte do zásuvky.
 4. Jakmile začne kontrolka nabíjení svítit zeleně, odstraňte nabíjecí adaptér.
  • Kontrolka nabíjení svítí červeně. Nabijte přístroj.
  • Kontrolka nabíjení svítí zeleně: Proces nabíjení skončil.
  • Kontrolka nabíjení bliká zeleně: Vyskytla se chyba při nabíjení.
  • Kontrolka nabíjení bliká červeně: Aktivovala se ochranná funkce. Přístroj nelze v tomto stavu používat.

Manuální nastavení sklonu

 1. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů.
  • Laserový paprsek se pohybuje nahoru a dolů.
  Hodnotu sklonu lze nastavit také přímo přesunutím laserového paprsku. Přesvědčte se, že není aktivovaná funkce zablokování.
 2. Pro dosažení nulové polohy stiskněte současně tlačítko nahoru/dolů.
  Laserový paprsek se okamžitě přesune do polohy 0.000 %.

Automatické nastavení sklonu

 1. Zapněte přístroj.
 2. Stiskněte tlačítko Set.
  • Zobrazí se nastavená hodnota.
  • Bliká ukazatel ±.
 3. Pro dosažení správné polohy stiskněte směrová tlačítka.
 4. Pro změnu hodnoty stiskněte tlačítko nahoru/dolů.
 5. Když je zadaná hodnota správná, stiskněte tlačítko Set.
  • Laserový paprsek se začne přesouvat podle zadaného nastavení.

Vyrovnání cílové linie

 • Pro vodorovný pohyb laserem doprava nebo doleva použijte směrová tlačítka.
  Pro vyrovnání cílové linie můžete použít jak samotný přístroj, tak také dálkové ovládání.

Nastavení polohy paprsku

 1. Když tlačítko stisknete krátce, laserový paprsek se bude pohybovat pomalu.
 2. Když budete tlačítko držet stisknuté, laserový paprsek se bude pohybovat rychle.
 3. Po dosažení krajní pravé nebo levé polohy laseru začne ukazatel blikat. Pokud by se paprsek do této polohy dostával častěji, doporučujeme přístroj mírně pootočit doleva nebo doprava a znovu spustit vyrovnání paprsku.

Automatické vystředění

 • Stiskněte současně obě směrová tlačítka.
  • Laserový paprsek se automaticky přesune do středu.

Automatické nasměrování na cílovou destičku

 1. Cílovou destičku s reflexními proužky nasměrujte k laseru.
 2. Stiskněte tlačítko automatického vystředění v cílové destičce.
  • Spuštění této funkce může trvat až 2 minuty.
  • Přístroj nyní v rozsahu nastavení (doprava/doleva) vyhledá cílovou destičku.

Volba režimu laserového paprsku

 1. Stiskněte tlačítko režimu laseru tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný druh provozu.
 2. Zvolte požadovaný druh provozu:
  • Trvale svítící paprsek
  • Blikající paprsek

Nastavení elektronické libely

 1. Když přístroj otočíte, zobrazí se libela na displeji.
 2. Libelu vyrovnejte na střed displeje.
  • Po překročení oblasti kompenzace začne blikat LED.

Nasazení patkového a středicího šroubu

 • Před vložením laseru do roury nasaďte opěrné patky odpovídající průměru roury.

Nastavení velikosti cílové destičky

 • Nastavte velikost cílové destičky odpovídající průměru roury.

Volba měrné jednotky % nebo ‰

 1. Stiskněte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko zámku.
 2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů přejděte na řádku Unit.
 3. Pomocí směrového tlačítka zvolte hodnotu, kterou chcete změnit.
 4. Stiskněte tlačítko Set a potvrďte zadání.
  • Přístroj se přepne znovu do normálního provozního režimu.

Nastavení a aktivace bezpečnostního kódu

 1. Stiskněte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko zámku.
  Zadání čtyřmístného bezpečnostního kódu zabraňuje použití přístroje neoprávněnými osobami.
  Přístroj bude po zapnutí vyžadovat zadání tohoto kódu.
  Mějte na zřeteli, že po zadání tohoto bezpečnostního kódu nelze laser používat bez zadání tohoto čísla.
 2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů přejděte na řádku Input S Code.
 3. Pro přepnutí do režimu stiskněte tlačítko Set.
 4. Pomocí směrového tlačítka a tlačítka nahoru/dolů přejděte na odpovídající číslo a potvrďte pomocí tlačítka Set. Tímto způsobem zvolte čtyři čísla a kód potvrďte tlačítkem Set.
  • Přístroj se přepne zpět do režimu.
 5. Bezpečnostní kód lze aktivovat a deaktivovat nastavením pomocí tlačítka Set na on nebo off.
  • Přístroj se přepne do normálního provozního režimu.

Nastavení názvu firmy

 1. Stiskněte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko zámku.
  • Na displeji se zobrazí nastavené hodnoty.
 2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů přejděte na řádku Change Name a pomocí tlačítka Set změňte režim.
 3. Pomocí směrového tlačítka a tlačítka nahoru/dolů přejděte na odpovídající značku a potvrďte pomocí tlačítka Set. Potvrďte název tlačítkem Set.
  • Přístroj se přepne do normálního provozního režimu.

Kontrola spolehlivosti

 1. Nastavte laser na sklon 0.000 %.
 2. Umístěte jednu nivelační lať ve vzdálenosti 1 m (3.3") od laseru a další ve vzdálenosti 60 m (196.85").
 3. Poznamenejte si odečtené hodnoty, na kterých laser dopadne na latě.
 4. Nivelační přístroj postavte doprostřed mezi obě měřicí latě a na obou latích odečtěte hodnoty výšky.
 5. Vypočítejte rozdíl hodnot z latí 1 a 2 odečtených z nivelačního přístroje a laseru.
  • Když jsou obě hodnoty stejné, je laser zkalibrovaný.
  Pokud rozdíly X1 a X2 nejsou v rámci tolerance, kontaktujte firmu Hilti .

Ošetřování a údržba

Čištění a sušení

 1. Vyfoukejte prach z čočky.
  Nedotýkejte se přitom skla prsty.
 2. Vyčistěte přístroj.
  Používejte pouze čisté a měkké hadry.
  V případě potřeby použijte čistý líh nebo trochu vody. Nepoužívejte žádné jiné kapaliny, aby nedošlo k poškození plastových částí.

Skladování a sušení

 • Výrobek neskladujte ve vlhkém stavu. Před uložením a skladováním ho nechte uschnout.

 • Při skladování a přepravě vybavení dodržujte teplotní meze, které jsou uvedené v technických údajích.

 • Po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte před použitím přesnost přístroje kontrolním měřením.

Přeprava

Při zasílání výrobku akumulátory a baterie izolujte nebo vyjměte z výrobku.
 • Pro přepravu nebo zasílání vybavení používejte obal Hilti nebo obal stejné kvality.

Seřízení kalibračním servisem Hilti

Společnosti, které jsou certifikovány podle normy ISO 900X, potřebují platný kalibrační certifikát pro použité měřicí prostředky.
Po rektifikaci a kontrole se na laserový dálkoměr připevní kalibrační štítek a formou certifikátu o kalibraci se potvrdí, že laserový dálkoměr pracuje v rámci tolerancí uvedených výrobcem.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
E02/03
Interní problém měření
 • Přístroj vypněte a znovu zapněte.
 • Toto chybové hlášení se zobrazí při rušení nebo po otřesu přístroje. Odstraňte v těchto případech příčiny.
E99
Interní problém paměti dat
 • Přístroj vypněte a znovu zapněte.
ERROR
Pohyb přístroje v pohotovostním režimu
 • Přístroj vypněte a znovu zapněte a zkontrolujte ustavení laseru.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Nebezpečí způsobené nesprávnou likvidací.
 • Při neodborné likvidaci vybavení se mohou vyskytnout následující události: Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob. Akumulátory mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat, a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečištění životního prostředí. Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti stará zařízení k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanoveních právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Prohlášení o shodě ES

Výrobce
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lichtenštejnsko
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami.
Označení
Potrubní laser
Typové označení
PP 10
Generace
02
Rok výroby
2016
Aplikované směrnice:
 • 2014/30/EU
 • 2011/65/EU
 • 2006/66/ES
Aplikované normy:
 • EN ISO 12100
Technická dokumentace u:
 • Schválení přístroje
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Německo
Schaan, 6.2016
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)