Jazyk

DCH 300
DCH 300–X

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Diamantová rozbrušovačka
  DCH 300 | DCH 300–X
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro rozbrušovací brusky

 • Ochranný kryt patřící k elektrickému nářadí musí být bezpečně upevněný a nastavený tak, aby se dosáhlo maximální bezpečnosti, tj. aby co nejmenší část brusného nástroje byla vůči pracovníkovi nezakrytá. Zajistěte, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího brusného kotouče. Ochranný kryt by měl pracovníka chránit před úlomky, odštěpky a před náhodným kontaktem s brusným nástrojem.
 • Používejte výhradně vyztužené nebo diamantové rozbrušovací kotouče s pojivem určené pro vaše elektrické nářadí. Samotná skutečnost, že příslušenství lze na nářadí upevnit, ještě nezaručuje jeho bezpečné používání.
 • Přípustné otáčky nástroje musí být alespoň tak vysoké, jako jsou maximální uváděné otáčky elektrického nářadí. Příslušenství rotující rychleji, než jsou jeho přípustné otáčky, může prasknout a odletět.
 • Brusné nástroje se smí používat jen pro doporučené možnosti použití. Například: Nebruste nikdy boční plochou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určené pro úběr materiálu hranou kotouče. Bočním namáháním mohou tyto brusné nástroje prasknout.
 • Používejte vždy nepoškozené upínací příruby správné velikosti a správného tvaru pro zvolený brusný kotouč. Vhodné příruby podpírají brusný kotouč a snižují tak nebezpečí prasknutí brusného kotouče.
 • Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče určené pro větší typy elektrického nářadí, protože nejsou dimenzované na vyšší otáčky menších typů elektrického nářadí a mohly by prasknout.
 • Vnější průměr a tloušťka nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům elektrického nářadí. Nástroje, které nemají správné rozměry, nejsou pod dostatečnou kontrolou a ochranný kryt pro ně nemusí dobře fungovat.
 • Brusné kotouče a příruby musí pasovat přesně na vřeteno elektrického nářadí. Nástroje, které přesně neodpovídají rozměrům hřídele elektrického nářadí, se otáčejí nestejnoměrně, velmi silně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené brusné kotouče. Před každým použitím zkontrolujte brusné kotouče, zda nejsou vylámané a prasklé. Pokud elektrické nářadí nebo brusný kotouč upadne, zkontrolujte, zda není poškozené/poškozený, případně použijte nepoškozený brusný kotouč. Po kontrole a upnutí brusného kotouče zajistěte, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího brusného kotouče, a nechte nářadí běžet po dobu jedné minuty na maximální otáčky. Poškozené brusné kotouče většinou během této testovací doby prasknou.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Podle druhu práce používejte obličejový štít, chránič očí nebo ochranné brýle. Tam, kde je to přiměřené, používejte respirátor, chrániče sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěry, které zachytí malé brusné částice a částečky materiálu. Oči je nutno chránit před poletujícími částicemi, které vznikají při různých druzích práce. Protiprachová nebo respirační ochranná maska musí filtrovat prach, který při práci vzniká. Dlouhodobé působení silného hluku může způsobit ztrátu sluchu.
 • Dbejte na to, aby ostatní osoby byly od vašeho pracoviště v bezpečné vzdálenosti. Každý, kdo vstoupí na vaše pracoviště, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo prasklý nástroj mohou odletět velmi daleko a způsobit tak úraz i mimo samotné pracoviště.
 • Při práci, kdy nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Síťový kabel vždy udržujte mimo dosah rotujícího nástroje. Ztratíte-li nad nářadím kontrolu, mohlo by dojít k přeříznutí síťového kabelu nebo k jeho zachycení a vaši ruku nebo paži by mohl zasáhnout rotující nástroj.
 • Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, dokud se nástroj zcela nezastaví. Rotující nástroj by mohl zavadit o odkládací plochu, přičemž byste mohli nad elektrickým nářadím ztratit kontrolu.
 • Při přenášení nenechávejte nikdy elektrické nářadí v chodu. Rotující nástroj by mohl náhodně zachytit váš oděv a nástroj by vás mohl poranit.
 • Pravidelně čistěte ventilační štěrbiny elektrického nářadí. Ventilátor motoru vtahuje prach do nářadí a tam může nahromadění velkého množství kovového prachu ohrozit elektrickou bezpečnost.
 • Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskření by mohlo tyto materiály zapálit.
 • Nepoužívejte nástroje, které vyžadují chladicí kapalinu. Při chlazení vodou nebo jinými chladicími kapalinami by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokyny Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutí nebo zablokování otáčejícího se brusného kotouče. Zaseknutí nebo zablokování otáčejícího se nástroje způsobí jeho okamžité zastavení. Tím je nekontrolované elektrické nářadí vymrštěno proti směru otáčení nástroje v místě zablokování.
Když se např. brusný kotouč v obrobku zasekne nebo zablokuje, může se hrana brusného kotouče, která je zanořená v obrobku, "kousnout", a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se pak pohybuje směrem k pracovníkovi nebo od něho, podle směru otáčení kotouče v místě zablokování. Brusné kotouče mohou při tom také prasknout.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití elektrického nářadí. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními popsanými dále.
 • Elektrické nářadí držte v rukou pevně a stůjte tak, aby vaše tělo a paže dokázaly zachytit sílu případného zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, máte-li ji k dispozici, abyste mohli co nejlépe vzdorovat silám zpětného rázu nebo reakčním momentům při vysokých otáčkách nářadí. Pracovník může vhodnými bezpečnostními opatřeními síly zpětného rázu a reakční síly zvládnout.
 • Ruku nikdy nedávejte do blízkosti točícího se nástroje. Při zpětném rázu by nástroj mohl přes ruku přejet.
 • Nevstupujte do oblasti před rotujícím rozbrušovacím kotoučem a za ním. Zpětný ráz žene elektrické nářadí v opačném směru vůči pohybu brusného kotouče v místě zablokování.
 • Zvlášť opatrně pracujte v blízkosti rohů, ostrých hran atd. Nedopusťte, aby se nástroj od obrobku odrazil zpátky a vzpříčil se. Rotující nástroj se v rozích, na ostrých hranách, nebo když se od obrobku odrazí, nakloní, a tím může uváznout. To může způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 • Nepoužívejte řetězový kotouč, ozubený pilový kotouč ani segmentovaný diamantový kotouč s drážkami širšími než 10 mm. Takové nástroje často působí zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.
 • Zabraňte zablokování rozbrušovacího kotouče nebo příliš velkému přítlaku. Neprovádějte příliš hluboké řezy. Přetěžování rozbrušovacího kotouče zvyšuje jeho namáhání a sklon k zaseknutí nebo k zablokování, a tím i možnost zpětného rázu nebo prasknutí brusného nástroje.
 • Když rozbrušovací kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, vypněte nářadí a držte ho v klidu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vytáhnout běžící rozbrušovací kotouč z řezu, mohlo by dojít k zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uváznutí nástroje.
 • Elektrické nářadí znovu nezapínejte, dokud je nástroj v řezu (v obrobku). Než budete v řezu opatrně pokračovat, vyčkejte, dokud rozbrušovací kotouč nedosáhne plných otáček. Jinak se kotouč může zaseknout a vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
 • Desky nebo velké obrobky vždy podepřete, aby se snížilo riziko zpětného rázu způsobeného uváznutím rozbrušovacího kotouče. Velké obrobky se mohou vlastní hmotností prohnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách kotouče, a to nejen v blízkosti dělicího řezu, ale i na okraji.
 • Zvlášť opatrní buďte při provádění "kapsových řezů" do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořený rozbrušovací kotouč může při zaříznutí do plynových nebo vodovodních trubek, do elektrických rozvodů nebo do jiných objektů způsobit zpětný ráz.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Síťový a prodlužovací kabel veďte od nářadí při práci vždy směrem dozadu. Snižuje se tím nebezpečí zakopnutí o kabel při práci.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Používejte ochranné rukavice, zejména při výměně kotouče, nastavování ochranného krytu a montáži hloubkového dorazu.
 • Pokud možno používejte odsávání prachu a vhodný mobilní vysavač. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Když nářadí používáte k rozbrušování za sucha bez odsávání prachu, noste lehký respirátor. Uzavřete klapku nad odsávacím hrdlem.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění! Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru kovů, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení.
 • Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem.
 • Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
Použití elektrického zařízení a péče o něj
 • Zajistěte, aby jiskry, které vznikají při práci, nemohly způsobit žádné nebezpečí. Nasaďte proto správně ochranný kryt.
 • Dbejte na to, aby byl rozbrušovací kotouč před použitím správně nasazený a upevněný, a nejprve nechte rozbrušovací kotouč 30 sekund běžet v bezpečné poloze na volnoběh. Vznikne-li značné chvění nebo projeví-li se jiné nedostatky, okamžitě nářadí vypněte. Pokud taková situace nastane, zkontrolujte celý systém, abyste zjistili příčinu.
 • Nepoužívejte nářadí, pokud běží ztěžka nebo trhavě. Je možné, že je vadná elektronika. Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .
 • Při rozbrušování kovových podkladů uzavřete klapku nad odsávacím hrdlem.
Štěrbiny v nosných zdech nebo jiných strukturách mohou ovlivnit statiku, zejména při proříznutí ocelové armatury nebo nosných prvků.
 • Před zahájením práce se poraďte s odpovědným statikem, architektem nebo příslušným stavbyvedoucím.
 • Opatrným vedením nářadí a rovným řezáním zamezíte zpříčení nářadí. Řezání do oblouku je zakázáno.
 • Veďte nářadí rovnoměrně a bez bočního tlaku na rozbrušovací kotouč. Nasazujte nářadí na obrobek vždy v pravém úhlu. Během rozbrušování neměňte jeho směr ani bočním tlakem, ani ohýbáním kotouče. Rozbrušovací kotouč se může poškodit a prasknout.
 • Nářadí nikdy nepoužívejte bez ochranného krytu.

Popis

Přehled výrobku

DCH 300
Image alternative
 1. Ukazatel řezu
 2. Kryt trubice pro odsávání prachu
 3. Ochranný kryt
 4. Zadní rukojeť
 5. Pojistka proti zapnutí
 6. Vypínač
 7. Servisní ukazatel
 8. Diamantový rozbrušovací kotouč
 9. Přední rukojeť
 10. Vodicí kolečko
 11. Aretační tlačítko vřetena
 12. Upínací šroub pro ochranný kryt
 13. Upínací klíč, velikost 24/10
 14. Inbusový klíč, velikost 6

Přehled výrobku

DCH 300–X
Image alternative
 1. Ukazatel řezu
 2. Kryt trubice pro odsávání prachu
 3. Ochranný kryt
 4. Regulační ventil vody
 5. Přípojka vody
 6. Zadní rukojeť
 7. Pojistka proti zapnutí
 8. Vypínač
 9. Servisní ukazatel
 10. Proudový chránič (PRCD)
 11. Diamantový rozbrušovací kotouč
 12. Přední rukojeť
 13. Vodicí kolečko
 14. Aretační tlačítko vřetena
 15. Upínací šroub pro ochranný kryt
 16. Hloubkový doraz
 17. Posuvník hloubky řezu
 18. Upínací klíč, velikost 24/10
 19. Inbusový klíč, velikost 6

Použití v souladu s určeným účelem

DCH 300

Popsaný výrobek je elektrická diamantová rozbrušovačka pro rozbrušování minerálních podkladů za sucha diamantovými rozbrušovacími kotouči.

DCH 300–X

Popsaný výrobek je elektrická diamantová rozbrušovačka pro rozbrušování minerálních podkladů diamantovými rozbrušovacími kotouči s použitím a bez použití vody.

Pro rozbrušování minerálních podkladů za sucha se musí používat odsávání prachu s příslušným filtrem.

Aby se zabránilo elektrostatickým výbojům, musí se používat vysavač s antistatickou sací hadicí.
Volitelně lze výrobek používat také k rozbrušování kovových podkladů pomocí rozbrušovacích kotoučů s pojivem ze syntetické pryskyřice bez použití vody. K tomu je zapotřebí zvláštní příslušenství (sada přírub, průměr 80 mm, skládající se z upínací a výměnné příruby).
Výrobek je určený výhradně k posuvnému pohybu (nesouslednému).
Výrobek se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Možné nesprávné použití

Výrobek se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výrobek se nesmí používat k hrubování nebo broušení.
Výrobek se nesmí používat k broušení zdraví škodlivých nebo snadno vznětlivých materiálů (např. azbestu, hořčíku, dřeva).
DCH 300
Výrobek se nesmí používat k rozbrušování s vodou.

Omezovač náběhového proudu

Spínací proud nářadí je mnohonásobkem jmenovitého proudu. Elektronický omezovač náběhového proudu redukuje spínací proud, aby nevypínal síťový jistič. Zabrání se tak trhavému rozběhu zařízení.

Blokování opětovného spuštění

Po přerušení napájení se diamantová rozbrušovačka automaticky znovu nerozběhne. Je nutné vypínač nejprve uvolnit a cca po 1 sekundě znovu stisknout.

Elektronická ochrana proti přetížení

Diamantová rozbrušovačka je vybavená elektronickou ochranou proti přetížení, která sleduje odběr proudu.
Pokud je odběr proudu motoru např. kvůli nadměrnému přítlaku příliš velký, elektronická ochrana proti přetížení vypne pohon.
Pro opětovné zapnutí nářadí je třeba uvolnit vypínač a poté ho znovu stisknout.
Cílem by měl být kontinuální pracovní proces bez vypínání. Vypnutí může pracovník zabránit zmenšením přítlačné síly.

Servisní ukazatel

Diamantová rozbrušovačka je vybavená servisním ukazatelem se světelnou signalizací.
Stav
Význam
Servisní ukazatel svítí červeně.
 • Dosažena doba nutnosti servisu. Po rozsvícení kontrolky lze s diamantovou rozbrušovačkou pracovat ještě několik hodin, než dojde k automatickému vypnutí.
 • Dejte výrobek včas do servisu Hilti , aby byl neustále připravený k použití.
Servisní ukazatel bliká červeně.
U výrobku se vyskytla dočasná porucha. Postupujte podle pokynů v kapitole Pomoc při poruchách .

Hloubkový doraz

U diamantové rozbrušovačky DCH 300 není hloubkový doraz součástí dodávky, nářadí jím lze ale dovybavit (příslušenství).
Na hloubkovém dorazu lze pomocí stupnice hloubky řezu nastavit požadovanou maximální hloubku řezu. Hloubkový doraz kromě toho zlepšuje odsávání prachu.

Obsah dodávky

Diamantová rozbrušovačka s krytem, hloubkový doraz (pouze DCH 300‑X), upínací příruba Ø 41 mm, upínací matice M14, upínací klíč vel. 24 / vel. 10, inbusový klíč vel. 6, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Údaje nářadí

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.

DCH 300
DCH 300–X
Hmotnost podle standardu EPTA 01
9,4 kg
9,4 kg
Závit vřetena
M16 × 1,5
M16 × 1,5
Upnutí rozbrušovacího kotouče
22,2 mm
22,2 mm
Průměr rozbrušovacího kotouče
305 mm
305 mm
Tloušťka rozbrušovacího kotouče
≤ 3,5 mm
≤ 3,5 mm
Jmenovité otáčky
4 900 ot/min
4 900 ot/min
Utahovací moment upínací matice (upevnění rozbrušovacího kotouče)
40 Nm … 50 Nm
40 Nm … 50 Nm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném druhu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se mohou údaje lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku
Hladina akustického výkonu (LWA)
117 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
106 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací
Hodnota emitovaných vibrací (ah)
5,1 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Výběr vhodných rozbrušovacích kotoučů

 • Používejte pouze rozbrušovací kotouče, které odpovídají specifikaci pro určité použití.
  Specifikace rozbrušovacích kotoučů
  Oblast použití
  Specifikace rozbrušovacích kotoučů
  Rozbrušování minerálních podkladů
  Diamantové rozbrušovací kotouče podle EN 13236
  Rozbrušování kovových podkladů
  Rozbrušovací kotouče s pojivem ze syntetické pryskyřice vyztužené vlákny podle EN 12413 (nikoli profilovaný tvar, typ 41) 1)
 • Dodržujte také pokyny k montáži od výrobce rozbrušovacích kotoučů.

Geometrie vhodných rozbrušovacích kotoučů

Image alternative
Diamantové rozbrušovací kotouče musí splňovat následující geometrické požadavky.
Technické údaje
Šířka drážky mezi segmenty (G)
≤ 10 mm
Úhel břitu
negativní

Obsluha

Všeobecné pokyny

Používání generátoru nebo transformátoru

Pokud jsou splněné následující podmínky, může být toto nářadí poháněné generátorem nebo stavebním transformátorem:
 • Výstupní výkon (ve W) minimálně dvojnásobek jmenovitého výkonu nářadí (viz typový štítek)
 • Provozní napětí neustále v rozmezí od +5 % do −15 % jmenovitého napětí nářadí
 • Frekvence 50 až 60 Hz (nikdy nesmí být vyšší než 65 Hz)
 • K dispozici musí být automatický regulátor napětí s rozběhovým zesílením.
POZOR
Nebezpečí poškození Zapínání a vypínání jiného nářadí, které je připojené ke generátoru/transformátoru, může vyvolat podpěťové a/nebo přepěťové špičky, které mohou poškodit rozbrušovačku.
 • Na generátoru/transformátoru zároveň nepoužívejte žádné další zařízení nebo používejte generátor/transformátor, který je dimenzovaný pro provoz rozbrušovačky a vysavače.

Používání prodlužovacích kabelů

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
 • Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem schválené pro danou oblast použití. Jinak může dojít k poklesu výkonu nářadí a přehřátí kabelu.
 • Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený.
 • Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
 • Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelů při síťovém napětí 120 V
Kabel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Průřez vodiče
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Průřez vodiče
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Délka kabelu
25 m
30 m
50 m
100 m
Délka kabelu
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Kontrola proudového chrániče (PRCD)

DCH 300–X
 1. Síťovou zástrčku rozbrušovačky zapojte do zásuvky s uzemněným kontaktem.
 2. Stiskněte tlačítko ON na proudovém chrániči.
  • Zobrazí se ukazatel.
 3. Stiskněte tlačítko TEST na proudovém chrániči.
  • Ukazatel zhasne.
  • Ukazatel nezhasne.
   • Nářadí dál nepoužívejte. Nechte nářadí opravit kvalifikovaným odborným personálem za použití originálních náhradních dílů.

Montáž diamantového rozbrušovacího kotouče

Image alternative
 1. Upínací matice M16 × 1,5
 2. Upínací příruba Ø 60 mm
 3. Diamantový rozbrušovací kotouč
 4. Výměnná příruba Ø 60 mm
 5. Vřeteno
 1. Dodržujte pokyny pro správný výběr vhodných rozbrušovacích kotoučů a požadavky na geometrii diamantových rozbrušovacích kotoučů.
 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 3. Vyčistěte upínací přírubu a upínací matici.
 4. Nasaďte výměnnou přírubu o Ø 60 mm správnou stranu na vřeteno tak, aby se nemohla protáčet.
  Výměnná příruba o Ø 60 mm se používá oboustranně pro rozbrušovací kotouče s vnitřním průměrem 22,2 mm nebo s vnitřním průměrem 25,4 mm. Je nutné vyzkoušet, která strana výměnné příruby odpovídá vnitřnímu průměru rozbrušovacího kotouče. Výměnná příruba musí vystředit rozbrušovací kotouč.
 5. Nasaďte diamantový rozbrušovací kotouč na výměnnou přírubu.
 6. Nasaďte upínací přírubu o Ø 60 mm a upínací matici.
 7. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 8. Utáhněte upínací matici upínacím klíčem a potom uvolněte aretační tlačítko vřetena.
 9. Ujistěte se, že aretační tlačítko vřetena vyskočilo a vřeteno se opět může otáčet.

Montáž rozbrušovacího kotouče s pojivem ze syntetické pryskyřice vyztuženého vlákny

Image alternative
 1. Upínací matice M16 × 1,5
 2. Upínací příruba Ø 80 mm
 3. Rozbrušovací kotouč s pojivem ze syntetické pryskyřice vyztužený vlákny
 4. Výměnná příruba Ø 80 mm
 5. Vřeteno
 1. Dodržujte pokyny pro správný výběr vhodných rozbrušovacích kotoučů.
 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 3. Vyčistěte upínací přírubu a upínací matici.
 4. Nasaďte výměnnou přírubu o Ø 80 mm správnou stranu na vřeteno tak, aby se nemohla protáčet.
  Výměnná příruba o Ø 80 mm se používá oboustranně pro rozbrušovací kotouče s vnitřním průměrem 22,2 mm nebo s vnitřním průměrem 25,4 mm. Je nutné vyzkoušet, která strana výměnné příruby odpovídá vnitřnímu průměru rozbrušovacího kotouče. Výměnná příruba musí vystředit rozbrušovací kotouč.
 5. Nasaďte diamantový rozbrušovací kotouč na výměnnou přírubu.
 6. Nasaďte upínací přírubu o Ø 80 mm a upínací matici.
 7. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 8. Utáhněte upínací matici upínacím klíčem a potom uvolněte aretační tlačítko vřetena.
 9. Ujistěte se, že aretační tlačítko vřetena vyskočilo a vřeteno se opět může otáčet.

Demontáž rozbrušovacího kotouče

 1. Zajistěte, aby byla síťová zástrčka vypojená ze zásuvky.
 2. Pokud je splněná následující podmínka, proveďte navíc tuto činnost:
  Podmínky : Hloubkový doraz (příslušenství) je namontovaný.
POZOR
Nebezpečí prasknutí a zničení. Pokud stisknete aretační tlačítko vřetena, když se vřeteno točí, může se nástroj uvolnit.
 • Aretační tlačítko vřetena stiskávejte, pouze když je vřeteno zastavené.
 1. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 2. Upínacím klíčem povolte upínací matici.
 3. Postupně sejměte z vřetena upínací matici, upínací přírubu, rozbrušovací kotouč a výměnnou přírubu.

Montáž hloubkového dorazu (volitelné)

Image alternative
 1. Hák
 2. Lamela
 3. Posuvník hloubky řezu
 4. Stupnice hloubky řezu
 5. Západka
POZOR
Nebezpečí poškození. Odlétávající jikry mohou poškodit hloubkový doraz (příslušenství).
 • Pokud chcete s nářadím rozbrušovat kov, nemontujte hloubkový doraz.
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Zahákněte hák do osy vodicích koleček.
 3. Zasuňte lamelu do ochranného krytu tak, až západka slyšitelně zapadne.

Demontáž hloubkového dorazu

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Stiskněte západku a vysuňte lamelu z ochranného krytu.

Nastavení hloubky řezu na hloubkovém dorazu

Podmínky : Hloubkový doraz (příslušenství) je namontovaný
 1. Stiskněte posuvník hloubky řezu a posuňte posuvník hloubky řezu tak, aby značka ukazovala na požadovanou hloubku řezu.
 2. Uvolněte posuvník hloubky řezu.

Nastavení ochranného krytu

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Upínací šroub uvolněte inbusovým klíčem.
 3. Natočte ochranný kryt do požadované polohy.
 4. Dotáhněte upínací šroub inbusovým klíčem.

Připojení přívodu vody

DCH 300–X
 1. Připojte vodní hadici k vodovodnímu potrubí.
  Tlak vody ve vodovodním potrubí nesmí být vyšší než 3 bar.
 2. Pomocí regulačního ventilu vody vypněte přívod vody k rozbrušovačce.
 3. Připojte hadici k přípojce vody (systém Gardena).
  Pravidelně kontrolujte hadice, zda nejsou poškozené, a zajistěte, aby max. přípustný tlak ve vodovodním potrubí nepřekročil 3 bary.

Nastavení množství vody

DCH 300–X
 • Otáčením regulačního ventilu vody nastavte požadované množství vody.

Odpojení přívodu vody

DCH 300–X
 1. Vypněte přívod vody k rozbrušovačce.
 2. Povolte spojku (systém Gardena) vodní hadice na přípojce vody u rozbrušovačky.

Zapnutí rozbrušovačky

 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 2. U DCH 300‑X: Stiskněte tlačítko ON na proudovém chrániči.
 3. Držte nářadí oběma rukama za přední a zadní rukojeť.
 4. Stiskněte pojistku proti zapnutí.
  • Vypínač se odblokuje.
 5. Stiskněte vypínač.
  • Rozbrušovací kotouč se začne otáčet.
 6. Uvolněte pojistku proti zapnutí a zadní rukojeť znovu obejměte palcem.

Bezpečná práce s rozbrušovačkou

Podmínky : Rozbrušování minerálních podkladů
Image alternative
Při záběru nástroje v označené oblasti hrozí nebezpečí zpětného rázu.
 • Zabraňte záběru nástroje do podkladu v označené oblasti.
 • Před zaříznutím nasaďte vždy nářadí válečky dopředu na podklad/obrobek.
 • Před zaříznutím nechte vždy nářadí rozběhnout na plné otáčky.
 • Tlakem na nářadí zanořte rozbrušovací kotouč pomalu do materiálu.
 • Pracujte s mírným posuvem, který odpovídá materiálu.
  Klesající rychlost rozbrušování může být znakem ztupení diamantových segmentů. Řezáním do abrazivního materiálu (ostřicí deska Hilti nebo vápencový pískovec) je lze znovu nabrousit.
 • Veďte nářadí rovnoměrně a bez bočního tlaku na rozbrušovací kotouč.
Při řezání obzvláště tvrdých minerálních podkladů, jako např. betonu s vysokým podílem křemene, může dojít k přehřátí diamantového rozbrušovacího kotouče a tím k jeho poškození. To se zřetelně projeví věncem jisker kolem diamantového rozbrušovacího kotouče.
 • V tom případě přerušte rozbrušování a nechte diamantový rozbrušovací kotouč běžet dál bez zatížení, aby vychladl.
Ve spojení s vhodným vysavačem lze pracovat s malým množstvím prachu. Použití vysavače podporuje mimo jiné chlazení segmentů a snižuje tak opotřebení segmentů.
 • Při použití vysavače používejte antistatickou sací hadici, abyste zabránili elektrostatickým výbojům.

Vypnutí rozbrušovačky

 • Uvolněte vypínač.
  • Motor se vypne, rozbrušovací kotouč doběhne.
  • Pojistka proti zapnutí je opět aktivovaná.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Výrobek, zejména rukojeti, udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku.
 • Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Nikdy nepoužívejte výrobek s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým kartáčem. Pro čistění nepoužívejte rozprašovač, parní čistič nebo tekoucí vodu! Může tím být ohrožena elektrická bezpečnost nářadí.
 • Nepřipusťte, aby se dovnitř výrobku dostaly nějaké předměty.
 • Vnější povrch nářadí čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.
Při extrémních pracovních podmínkách se při rozbrušování kovu může ve vnitřním prostoru nářadí usazovat vodivý prach. Může tím být ohrožena ochranná izolace nářadí.
 • V takových případech používejte pokud možno stacionární odsávací zařízení a často čistěte ventilační štěrbiny.
DCH 300
 • V těchto případech zapojte proudový chránič.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly nářadí a příslušenství, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků.
 • Nářadí nepoužívejte, když jsou některé díly poškozeny nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně. Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .

Přeprava a skladování

  VÝSTRAHA
  Nebezpečí požáru. Horké díly nářadí mohou způsobit vznícení okolního materiálu.
 • Před zabalením nebo naložením do vozidla nechte výrobek úplně vychladnout.
 • POZOR
  Nebezpečí poškození. Pokud by byl rozbrušovací kotouč namontovaný při přepravě, může se poškodit.
 • Diamantovou rozbrušovačku přepravujte bez rozbrušovacího kotouče.
 • Demontujte rozbrušovací kotouč.
 • Skladujte rozbrušovací kotouče v souladu s doporučením výrobce.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne, resp. se samočinně vypne.
Síťové napájení je přerušeno.
 • Pomocí jiného elektrického nářadí zkontroluje elektrické napájení.
Zareagoval proudový chránič PRCD kvůli proniknutí vody do nářadí.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Nechte síťový kabel a zástrčku zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit.
Vypínač je vadný.
 • Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .
Nářadí je přetížené (aktivovala se ochrana proti přetížení / překročena hranice zatížení).
 • Uvolněte vypínač a znovu ho stiskněte.
 • Zvolte nářadí vhodné pro příslušné použití.
Ochrana proti přehřátí je aktivní.
 • Nechte nářadí vychladnout a vyčistěte ventilační štěrbiny.
Po přerušení napájení proudem je aktivováno blokování opětovného spuštění.
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte.
Servisní ukazatel bliká.
Nářadí se nerozběhne.
U výrobku se vyskytla dočasná porucha.
 • Porucha je časově omezená – viz: Nářadí se nerozběhne .
Servisní ukazatel svítí.
Nářadí se nerozběhne.
Opotřebované uhlíky.
 • Nechte uhlíky zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit.
Nářadí nemá plný výkon.
Průřez vodiče prodlužovacího kabelu je příliš malý.
 • Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.

Likvidace

Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu!
Kal z řezáníZ hlediska ochrany životního prostředí je problematické odvádět kal z řezání do povrchových vod nebo do kanalizace bez vhodné předběžné úpravy.
 • Informujte se u místních úřadů o platných předpisech.
Doporučujeme následující předběžnou úpravu:
 • Zachycujte kal z řezání (například pomocí vysavače na mokré sání).
 • Separujte jemné částečky v kalu z řezání z vody tím, že necháte kal odstát nebo do něj přidáte flokulační činidlo.
 • Pevnou složku kalu z řezání zlikvidujte uložením na skládku stavební suti.
 • Před odvedením zbývající vody z kalu z řezání do kanalizace ji zneutralizujte (zásaditá, hodnota pH > 7) přidáním velkého množství vody nebo kyselého neutralizačního prostředku.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative