Jazyk

SJD 6-A22

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Počet zdvihů na volnoběh
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Používání v souladu s určeným účelem .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Popsaný výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. V případě otázek k výrobku směřovaných na naše zastoupení nebo servis vždy uveďte tyto informace.
  Údaje o výrobku
  Přímočará pila
  SJD 6-A22
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Bezpečnostní pokyny pro pily s pilovým listem pohybujícím se tam a zpět

 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Upevněte a zajistěte obrobek pomocí svěrek nebo jiným způsobem k stabilnímu podkladu. Když obrobek držíte pouze rukou nebo proti tělu, je nestabilní, což může způsobit ztrátu kontroly.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Nářadí používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Při používání nářadí noste vhodné ochranné brýle, chrániče sluchu a ochranné rukavice.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Nedívejte se přímo do osvětlení (LED) a nesviťte do obličeje jiným osobám. Hrozí nebezpečí oslnění.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Obrobek, který je upevněný pomocí upínacího zařízení nebo svěráku, drží bezpečněji, než když ho držíte jen rukou.
Speciální bezpečnostní pokyny pro přímočaré pily
 • Při řezání veďte výrobek vždy směrem od těla.
 • Nikdy nesahejte před pilový plátek nebo na něj.
 • Neřežte do neznámých podkladů a zajistěte, aby byla dráha řezu shora i zdola vždy bez překážek.
 • Při řezání nesahejte pod obrobek.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Kontaktujte servis Hilti .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Aretační tlačítko
 2. Vypínač
 3. Rukojeť
 4. Kolečko pro nastavení počtu zdvihů
 5. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 6. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 7. Akumulátor
 8. Ventilační štěrbiny
 9. Odsávací adaptér
 10. Aretační háček
 11. Základní deska
 12. Stupnice pro nastavení úhlu řezu
 13. Páčka pro nastavení předkyvu
 14. Pilový plátek
 15. Ochrana proti dotyku
 16. Kryt
 17. Upínání nástroje
 18. LED světlo
 19. Páčka pro odjištění pilového plátku
 20. Chránič proti otřepům
 21. Napájení pro odsávací modul SJD DRS-6A (příslušenství)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ruční akumulátorová přímočará pila. Je určená pro řezání plastových, dřevěných a kovových materiálů a dále sádrokartonových a vláknitých desek.

Výrobek je vybavený odnímatelným připojovacím hrdlem pro volitelný vysavač, které je dimenzované na běžné hadice vysavačů. Pro spojení sací hadice s výrobkem může být nutný vhodný adaptér.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.

 • Pro tento výrobek používejte pouze pilové plátky s T stopkou (stopkou s jedním výstupkem).

Možné nesprávné použití

 • Výrobek se nesmí používat pro řezání větví a kmenů.
 • Výrobek se nesmí používat pro řezání zdraví škodlivých materiálů.
 • Výrobek se nesmí používat pro práce ve vlhkém prostředí.
 • Dbejte na to, aby se v blízkosti napájení odsávacího modulu nenacházely kancelářské svorky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty může způsobit popáleniny nebo požár.

Ukazatel stavu nabití

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po mírném stisknutí odjišťovacího tlačítka (maximálně k citelnému odporu).
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED.
Stav nabití: < 10 %
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit. Pokud blikají LED ukazatele stavu nabití akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Zařízení pro ofukování třísek

Zařízení pro ofukování třísek přivádí k pilovému plátku proud vzduchu, kterým se z linie řezu odstraňují třísky.

Počet zdvihů

Počet zdvihů lze nastavit pomocí kolečka. Poloha 1 odpovídá 800 zdvihům za minutu a poloha 6 odpovídá 3 000 zdvihům za minutu.
Podle toho, jak silně je stisknutý vypínač, začne rychlost zdvihů 75 zdvihy za minutu a stoupá až na definovaný počet zdvihů nastavený kolečkem.

Čtyřstupňový předkyv

Prostřednictvím čtyřstupňového předkyvu je možné přizpůsobit řezný výkon a vzhled řezu řezanému materiálu. Páčkou pro nastavení předkyvu se přepíná mezi 4 stupni.
Čím čistší a jemnější má být řezná hrana, tím menší stupeň předkyvu je třeba zvolit. Vhodné nastavení lze zjistit praktickou zkouškou.
Stav
Význam
Stupeň 0
Bez předkyvu
Stupeň 1
Malý předkyv
Stupeň 2
Střední předkyv
Stupeň 3
Velký předkyv

Aretační tlačítko

Image alternative
Aretační tlačítko lze nastavit do tří poloh.
 • Prostřední poloha je normální poloha: Aretační tlačítko je vidět vlevo a vpravo. Lze např. přizpůsobit počet zdvihů.
  Vypínač lze stisknout a uvolnit.
 • Aretační tlačítko je vidět pouze vlevo: Přepravní poloha (nářadí nelze spustit).
  Vypínač je zablokovaný, nelze ho stisknout.
 • Aretační tlačítko je vidět pouze vpravo: Po zapnutí nářadí (vypínač je úplně stisknutý) lze aretační tlačítko stisknout doprava, aby se zaaretovala zapnutá poloha. Pro uvolnění aretace znovu stiskněte vypínač.

Chránič proti otřepům

Výrobek lze vybavit chráničem proti otřepům.
Pomocí chrániče proti otřepům se při řezání dřevěných materiálů zabraňuje třepení povrchu.

Automatické vypnutí nářadí

Pokud je vypínač nepřetržitě stisknutý déle než 15 minut (např. při přepravě nebo skladování), nářadí se automaticky vypne. Tím se zabrání hlubokému vybití akumulátoru.

Odsávací modul SJD DRS-6A (příslušenství)

Odsávací modul SJD DRS‑6A se používá jako příslušenství pro přímočarou pilu Hilti SJD 6-A22.
Zachycuje velké procento vznikajícího prachu a lze ho rychle a jednoduše upevnit na přímočarou pilu. Do odsávacího modulu je integrovaný sací ventilátor. Ten je poháněný vlastním motorem. Při zapnutí přímočaré pily odebírá modul proud z jejího akumulátoru. Odsávací modul není vhodný pro práci s materiálem obsahujícím azbest, kovový prach, prach ze skleněných a uhlíkových vláken. Odsávací modul se nesmí používat pro vlhký a výbušný prach a třísky.

Obsah dodávky

Přímočará pila s pilovým plátkem, kryt, odsávací adaptér, chránič proti otřepům, návod k obsluze, klíč s vnitřním šestihranem.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.com .

Technické údaje

Přímočará pila


SJD 6-A22
Jmenovité napětí
21,6 V
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
3,2 kg
Výška zdvihu
28 mm
Počet zdvihů na volnoběh (n0)
75 ot/min … 3 000 ot/min
Maximální řezný výkon ve dřevě
150 mm
Maximální řezný výkon v hliníku
25 mm
Maximální řezný výkon v nelegované oceli
10 mm
Úhel řezu (vlevo/vpravo)
0° … 45°
Vnější průměr odsávacího adaptéru
27,5 mm
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

SJD 6-A22
Hladina akustického výkonu (LWA)
98 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
5 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
87 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
5 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

SJD 6-A22
Hodnota emitovaných vibrací při řezání dřevěných desek (ah,B)
5,8 m/s²
Nejistota pro řezání dřevotřískových desek (K)
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací při řezání kovových plechů (ah,M)
5,6 m/s²
Nejistota při řezání kovových plechů (K)
1,5 m/s²

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z přístroje.

Nasazení pilového plátku

Image alternative
 1. Vyjměte akumulátor.
 1. Zasuňte pilový plátek (zuby ve směru řezu) do upínání nástroje tak, aby zaskočil.
 2. Zatažením za pilový plátek zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.

Nasazení krytu

 1. Vyjměte akumulátor.
Image alternative
 1. Nasuňte kryt zepředu na výrobek tak, aby zaskočil.
  Kryt lze nasadit pouze tehdy, když se základní deska nachází v normální poloze (poloha nula stupňů).

Montáž odsávacího adaptéru

Image alternative
 1. Zasuňte odsávací adaptér zezadu vodorovně do základní desky tak, aby oba aretační háčky na stranách zaskočily.
 2. Připojte hadici vysavače k odsávacímu adaptéru.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Používejte odsávání prachu

Odsávání prachu snižuje prašnost, zvyšuje bezpečnost práce díky lepšímu výhledu na řez a zabraňuje většímu znečištění pracoviště prachem a třískami.
 1. Nasaďte kryt.
 2. Odsávání prachu používejte vždy, když delší dobru řežete dřevo nebo materiály, u kterých by mohly vznikat vyšší koncentrace prachu.

Zapnutí

Image alternative
 1. Nasaďte akumulátor.
  Díky bezpečnostní funkci je zajištěno, že se nářadí nespustí, pokud nejprve zapnete nářadí a poté zasunete do držáku akumulátor.
 2. Zkontrolujte, zda je aretační tlačítko v prostřední poloze.
 3. Stiskněte vypínač.
 4. Pro zaaretování vypínače v zapnuté poloze stiskněte aretační tlačítko doprava.
 5. Pro odblokování aretace znovu stiskněte vypínač.
  • Aretační tlačítko se vrátí zpět do prostřední polohy.

Řezání zanořením

 1. Páčku pro nastavení náklonu přepněte do polohy 0.
 2. Výrobek přiložte přední hranou základní desky na obrobek.
 3. Výrobek pevně držte a stiskněte vypínač.
 4. Přitlačte výrobek k obrobku a zmenšením řezného úhlu proveďte zanoření.
 5. Po zaříznutí do obrobku uveďte výrobek do normální pracovní polohy.
  • Základní deska dosedá celou plochou.
 6. Pokračujte v řezání podél čáry řezu.

Vypnutí

 • Uvolněte vypínač.
  Pro zaaretování spínače ve vypnuté poloze stiskněte aretační tlačítko doleva.

Demontáž

Demontáž odsávacího adaptéru

Image alternative
 1. Oba aretační háčky stiskněte dovnitř.
 1. Vytáhněte odsávací adaptér ze základní desky směrem dozadu.
 2. Odpojte hadici odsavače od odsávacího adaptéru.

Odstranění krytu

 1. Vyjměte akumulátor.
Image alternative
 1. Kryt lehce pootočte a stáhněte ho směrem dopředu.

Vyjmutí pilového plátku

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Při nekontrolovaném vyskočení pilového plátku může dojít k poranění.
 • Při vyjímání pilového plátku držte výrobek tak, aby vyskakující pilový plátek nemohl zranit žádné osoby či zvířata.
Image alternative
 1. Vyjměte akumulátor.
 1. Páčku pro odjištění pilového plátku otočte až nadoraz na stranu.
  • Pilový plátek se uvolní a vyskočí.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má výrobek větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Čištění odsávacího adaptéru

 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Demontujte odsávací adaptér.
 3. Vyčistěte odsávací adaptér.
 4. Zkontrolujte, zda nejsou aretační háčky poškozené.
 5. Namontujte odsávací adaptér.

Čištění pilových plátků

 1. Z použitých pilových plátků pravidelně odstraňujte pryskyřici.
 2. Pilové plátky vložte na 24 hodin do petroleje nebo běžně prodávaného prostředku pro odstraňování pryskyřice.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Pilový plátek vypadává.
Pilový plátek není správně zaaretovaný.
 • Zopakujte proces upnutí.
 • Dbejte na to, aby se upínání nástroje úplně otevřelo a zatlačili jste pilový plátek proti odporu.
Upínací systém je znečištěný.
 • Vyčistěte upínání nástroje.
Pilový plátek nelze nasadit.
Upínací systém je znečištěný.
 • Vyčistěte upínání nástroje.
Nelze změnit nastavení předkyvu.
Znečištěná drážka páčky předkyvu.
 • Odstraňte z drážky páčky předkyvu nečistoty.
Předkyv nefunguje.
Znečištěný mechanismus předkyvu.
 • Zkontrolujte, zda se v oblasti vidlice předkyvu nenachází nečistoty, a odstraňte je.
Páčka předkyvu je v poloze „0“.
 • Nastavte požadovanou hodnotu.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
1 LED bliká.
Nářadí nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor je příliš studený nebo příliš horký.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát nebo vychladnout na pokojovou teplotu.
Blikají všechny 4 LED.
Nářadí nefunguje.
Nářadí je přetížené.
 • Uvolněte vypínač a znovu ho stiskněte. Potom nechte nářadí běžet cca 30 sekund na volnoběh.
Výrobek nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada.
 • Nářadí okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r5212958
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .