Jazyk

DX 5 GR

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Navíc byly použity následující symboly:
Image alternative POZOR! Dodržujte pokyny.
Image alternative Při práci s přístrojem noste ochrannou helmu.
Image alternative Při práci s přístrojem noste ochranné brýle.
Image alternative Při práci s přístrojem noste chrániče sluchu.

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Černý zámek na červeném pozadí na krytu: Na ovládacím tlačítku pro odjištění kvůli demontáži zpětného vedení pístu.
Image alternative Bílý zámek na černém pozadí na vedení hřebíků. Na odjištění pro vedení hřebíků.

Zobrazení na displeji

Mohou se zobrazovat následující ukazatele na displeji:
Image alternative Tento symbol ukazuje stav nabití akumulátoru. Když je akumulátor vybitý, zobrazí se symbol údržby.
Image alternative Tento symbol indikuje, že je zapnuté Bluetooth. Když symbol není zobrazený na displeji, je Bluetooth vypnuté.
Image alternative Tento symbol zobrazuje, kdy je nutné další čištění. Jeden úsek představuje 500 vsazení. Celkem je zde pět úseků, které představují 2 500 vsazení.
Image alternative Tento symbol indikuje, zda je nutná údržba. Zobrazí se po 5 letech, 30 000 vsazeních nebo když je vybitý akumulátor. Naše doporučení: Obraťte se na servis Hilti .

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj
  DX 5 GR
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Používání nábojek
 • Používejte pouze nábojky Hilti nebo nábojky srovnatelné kvality.
 • Pokud se v přístrojích Hilti používají méně kvalitní nábojky, mohou se z nespáleného prachu tvořit usazeniny, které náhle explodují a mohou způsobit těžká poranění uživatele a osob v jeho okolí. Nábojky musí být buď prokazatelně zkontrolované výrobcem podle EU normy EN 16264, nebo být označené značkou shody CE.
Požadavky na uživatele
 • Přístroj smíte obsluhovat nebo provádět jeho údržbu pouze tehdy, pokud jste k tomu oprávnění a instruovaní.
Osobní ochranné pomůcky
 • Vy i osoby zdržující se v blízkosti noste při používání přístroje vhodné ochranné brýle a ochrannou přilbu.
 • Používejte chrániče sluchu.
 • Vsazování upevňovacích prvků se spouští zažehnutím výbušné náplně. Příliš silný hluk může poškodit sluch.
Bezpečnost osob
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s přístrojem pro přímou montáž rozumně. Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci přerušte. Moment nepozornosti při použití přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Vyvarujte se nepohodlného držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
 • Vedení hřebíků nebo upevňovací prvky nikdy neposouvejte dozadu rukou.
 • Posunutím vedení hřebíků nebo upevňovacího prvku rukou dozadu se přístroj může za určitých okolností uvést do pohotovostního stavu. Tato aktivace umožňuje vsazení i do částí těla.
 • Při manipulaci s přístrojem mějte paže pokrčené (nikoliv natažené).
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Pečlivé zacházení s přístrojem pro přímou montáž Image alternative VAROVÁNÍ! Nebezpečí způsobené prostupujícími upevňovacími prvky! Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nenachází za konstrukčním dílem, do kterého budete upevňovací prvek vsazovat, nebo pod ním.
 • Před zahájením práce zkontrolujte sílu nábojky a nastavení kolečka regulace výkonu.
 • Pro vyzkoušení vsaďte do podkladu dva upevňovací prvky.
 • Používejte správný přístroj pro příslušnou práci. Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určený, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Pokud to umožňuje příslušné použití, používejte přídavnou opěrnou desku / ochrannou krytku.
 • Nikdy nenechávejte nabitý přístroj bez dozoru.
 • Přístroj přepravujte a skladujte v zabezpečeném kufru.
 • Před čištěním, servisem, údržbou, při výměně vedení hřebíků, při přerušení práce a před uskladněním přístroj vždy vyprázdněte (nábojku a upevňovací prvek).
 • Nepoužívané přístroje uchovávejte vyprázdněné na suchém a uzavřeném místě, ke kterému nemají přístup děti.
 • Zkontrolujte, zda přístroj a příslušenství nejsou poškozené. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda díly nejsou poškozené.
 • Veškeré díly musí být správně namontovány a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu přístroje. Poškozené díly se musí nechat odborně opravit nebo vyměnit v servisu Hilti , pokud v návodu k obsluze není uvedeno jinak.
 • Před vsazováním zkontrolujte, zda se v podkladu nenachází elektrické vedení.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do nevhodného podkladového materiálu.
 • Nevhodné materiály jsou svařovaná ocel a litá ocel, litina, sklo, mramor, plast, bronz, mosaz, měď, izolační materiály, duté cihly, keramické cihly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobeton. Vsazování do těchto materiálů může způsobit prasknutí prvku, odprýsknutí nebo proražení.
 • Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je přístroj zcela přitlačený kolmo k podkladu.
 • Vsazovací přístroj držte při vsazování vždy kolmo k podkladu, aby se zabránilo odchýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Nepoužívejte přístroj na místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, jedině pokud je k tomu speciálně schválený.
 • Prvky nevsazujte do existujících otvorů, ledaže by to bylo doporučeno firmou Hilti (např. DX-Kwik).
Pracoviště
 • Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit.
 • Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
 • Postarejte se o dobré osvětlení a větrání pracoviště.
Mechanická bezpečnostní opatření
 • Na přístroji, zejména na pístu, neprovádějte žádné úpravy ani změny.
 • Používejte pouze upevňovací prvky, které jsou pro daný přístroj určené a schválené.
Tepelná bezpečnostní opatření
 • Nepřekračujte doporučenou maximální frekvenci vsazování.
 • Pokud je přístroj přehřátý, nechte ho vychladnout.
 • Přístroj nedemontujte, dokud je horký. Nechte přístroj vychladnout.
 • Pokud se na pásu s nábojkami objeví roztavení, nechte přístroj vychladnout.
Nebezpečí výbuchu nábojek
 • Používejte pouze nábojky povolené pro příslušný přístroj.
 • Po skončení práce nebo pokud budete přístroj přepravovat, vyjměte pás s nábojkami.
 • Nepokoušejte se nábojky odstranit z vedení hřebíků nebo z přístroje násilím.
 • Nepoužité nábojky skladujte tak, aby byly chráněné před vlhkostí a nadměrným teplem a na uzavřeném místě.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Zpětné vedení pístu
 2. Vodicí objímka
 3. Kryt
 4. Kanál nábojky
 5. Odjištění regulace výkonu
 6. Kolečko regulace výkonu
 7. Displej
 8. Tlačítko
 9. Vypodložení
 10. Spoušť
 11. Ovládací tlačítko
 12. Větrací štěrbiny
 13. Pístní kroužky
 14. Píst
 15. Vedení hřebíků
 16. Odjištění vedení hřebíků
 17. Tlumič
 18. Středicí pouzdro
 19. Plochý kartáč
 20. Velký kulatý kartáč
 21. Malý kulatý kartáč

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je vsazovací přístroj pro vsazování hřebíků, čepů a upevňovacích prvků Combo do oceli.

Při použití přístroje je vždy třeba dbát na to, aby bylo zvolené správné vybavení. Vedení hřebíků, píst a upevňovací prvky musí být navzájem sladěné.

Minimální vzdálenosti

Upevňování na ocel

Při upevňování na ocel vždy dodržujte následující minimální vzdálenosti:
 • Minimální vzdálenost hrany podkladu od upevňovacího prvku musí činit minimálně 15 mm.
 • Minimální osová vzdálenost mezi dvěma upevňovacími prvky musí činit minimálně 20 mm.
 • Minimální tloušťka podkladu musí činit 6 mm.

Informace k aplikaci

Pro získání více informací o aplikaci, pro stažení a spuštění aplikace naskenujte kód QR v kufru.

Informace o oblastech použití

Pro získání více informací o oblastech použití viz stránku s výrobkem Hilti .

Technické údaje

Vsazovací přístroj

Hmotnost
DX 5 GR
3,43 kg
Délka přístroje
DX 5 GR
495 mm
Délka hřebíků
DX 5 GR
≤ 22 mm
Doporučená maximální frekvence vsazování
DX 5 GR
700 ot/h
Pracovní teplota (teplota prostředí)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Dráha přítlaku
DX 5 GR
32 mm
Potřebný přítlak
DX 5 GR
≥ 50 N
Maximální vysílací výkon záření
−27,2 dBm
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Informace o hlučnosti zjištěné podle EN 15895

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání vsazovacích přístrojů. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití vsazovacího přístroje. Při jiném způsobu použití vsazovacího přístroje, při použití s jiným vybavením nebo při nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy se přístroj ve skutečnosti nepoužívá. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu vsazovacího přístroje a vybavení, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.
Uvedené hodnoty hlučnosti byly zjištěny za následujících rámcových podmínek:
Rámcové informace o hlučnosti
Nábojka
Kalibr 6.8/11 černá
Nastavení výkonu
2
Použití
Upevňování 24mm dřeva na beton (C40) s X‑U47 P8
Informace o hlučnosti podle EN 15895
Hladina akustického výkonu (LWA)
105 ±2 dB
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
101 ±2 dB
Nejvyšší hladina emitovaného akustického tlaku (LpCpeak)
133 ±2 dB

Vibrace

Hodnota vibrací uvedená podle 2006/42/EC nepřekračuje 2,5 m/s².

Obsluha

Ochranná zařízení

Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují. Veškeré díly musí být správně namontovány a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu přístroje.

Nabití přístroje pro jednotlivé vsazování

Image alternative
 1. Zasuňte upevňovací prvek zepředu do přístroje, až se jeho podložka upevňovacího prvku v přístroji zachytí.
 2. Zasuňte pás s nábojkami úzkým koncem dopředu zespodu do rukojeti přístroje, až bude pás v přístroji zcela zasunutý. Pokud použijete pás s nábojkami, který už byl předtím používaný, táhněte rukou pás s nábojkami nahoru z přístroje, dokud se v uložení nábojky nenachází nepoužitá nábojka.

Nastavení výkonu

Image alternative
 1. Stiskněte odjištění regulace výkonu.
 2. Pro nastavení požadovaného výkonu otáčejte kolečko regulace výkonu.
 3. Zkontrolujte kvalitu vsazení podle standardů Hilti .
  Sílu nábojky a nastavení výkonu zvolte podle příslušného použití.
  Pokud nemáte s přístrojem zkušenosti, začněte vždy s minimálním výkonem.

Vsazování upevňovacích prvků s přístrojem pro jednotlivé vsazování

Image alternative
 1. Umístěte přístroj.
 2. Držte přístroj rovně proti pracovní ploše a kolmo ho přitlačte.
 3. Pro vsazení upevňovacího prvku stiskněte spoušť.

Vyprázdnění přístroje pro jednotlivé vsazování

Image alternative
 1. Vytáhněte z přístroje nábojku.
 2. Vytáhněte upevňovací prvek z přístroje.

Zapnutí a vypnutí Bluetooth

 • Pro zapnutí Bluetooth držte 1–2 sekundy stisknuté tlačítko.
  Bluetooth se po 2 minutách automaticky vypne.

Resetování ukazatele čištění

 • Pro resetování ukazatele čištění podržte tlačítko stisknuté 10–12 sekund.
  Ukazatel čištění se skládá z 5 sloupců. Každý sloupec představuje 500 vsazení.

Upevňování roštů X-FCM

Image alternative
 1. Nasaďte závitový svorník na ocelový nosník. Pro zajištění jednoduchého vystředěného upevnění použijte středicí pouzdro. Kontrolou hloubky zasazení pomocí měrky změřte přesah svorníku (NVS).
 2. Nasaďte přírubu X-FCM.
 3. Našroubujte přírubu.
  • Krouticí moment: 5–8 Nm

Upevňování žebrovaného plechu X-FCP

Image alternative
 1. Žebrovaný plech předvrtejte nebo prorazte.
  Dodržujte potřebné minimální vzdálenosti:
  A = 18–20 mm (0,70''–0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Do vytvořeného otvoru nasaďte závitový svorník. Kontrolou hloubky zasazení pomocí měrky změřte přesah svorníku (NVS).
 3. Nasaďte přírubu X-FCP.
 4. Našroubujte přírubu.
  • Krouticí moment: 5–8 Nm

Upevňování roštů X-GR

Image alternative
 1. Vsaďte upevňovací prvek do vedení hřebíků.
 2. Vsaďte upevňovací prvky roštem do oceli.
 3. Utáhněte upevňovací prvek.
  • Krouticí moment: 3–5 Nm

Postup při nesprávném zažehnutí nábojky

 1. Držte přístroj přitlačený 30 sekund proti pracovní ploše.
 2. Pokud se nábojka stále nezažehne, sejměte přístroj z pracovní plochy. Dbejte na to, aby nebyl namířený proti vám ani proti jiným osobám.
 3. Vytáhněte pás s nábojkami rukou o jednu nábojku dál a spotřebujte zbývající pás s nábojkami.

Nesprávné vsazování bez zážehu nábojky

VÝSTRAHA
Vysoká teplota Přístroj se může používáním zahřívat.
 • Noste ochranné rukavice.
 • Nechte přístroj vychladnout.
 1. Okamžitě zastavte práci.
 2. Vyprázdněte a demontujte přístroj.
 3. Zkontrolujte výběr správné kombinace pístu a upevňovacích prvků.
 4. Zkontrolujte, zda tlumič a píst nejsou opotřebené, a v případě potřeby prvky vyměňte.
 5. Vyčistěte přístroj.
  • Pokud problém po provedení výše uvedených opatření přetrvává, nesmí se přístroj dále používat.
  • Nechte přístroj zkontrolovat a v případě potřeby opravit v servisu Hilti .
  Při pravidelném provozu dochází ke znečištění přístroje a opotřebování důležitých součástek, které vyplývá z účelu přístroje.
  Provádějte pravidelné kontroly a pravidelnou údržbu. Údržba se musí provádět po 30 000 vsazeních.
  Přístroj čistěte po 2 500–3 000 vsazeních. Příslušné počitadlo ukazuje počet provedených vsazení od posledního resetování ukazatele čištění. Jeden sloupec představuje 500 vsazení.
  Píst a tlumič kontrolujte při intenzivním používání denně, nejpozději ale při doporučeném pravidelném čištění po každých 2 500–3 000 vsazeních.
  Kontroly, pravidelná údržba a pravidelné čištění vycházejí z typického používání přístroje. Pokud zjistíte, že přístroj před uplynutím této doby nefunguje správně, okamžitě proveďte servis.

Ošetřování a údržba

Ošetřování přístroje

VÝSTRAHA
Čištění Při čištění přístroje dodržujte následující body:
 • K čištění nepoužívejte rozprašovač ani parní čistič.
 • Zabraňte vnikání cizích těles do vnitřní části přístroje.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění zažehnutím! Zbytky prachu v přístroji se mohou vznítit a způsobit nekontrolované nastřelování nebo roztříštění.
 • Přístroj pravidelně čistěte. Dodržujte všechny pokyny k údržbě a čištění v této dokumentaci.
 • Čištění přístroje při používání nekvalitních nábojek nesnižuje riziko, že se mohou zbytky prachu uvnitř zpětného vedení pístu vznítit a může dojít k nekontrolovanému nastřelování nebo roztříštění. Tomu může zabránit pouze údržba v servisu Hilti .
 • Vnější povrch přístroje čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.

Údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečné látky Nečistoty v přístrojích DX obsahují látky, které mohou ohrozit vaše zdraví.
 • Během čištění nevdechujte prach a nečistoty.
 • Prach a nečistoty se nesmí dostat do blízkosti potravin.
 • Po čištění přístroje si umyjte ruce.
 • Pro čištění nebo mazání komponent přístroje nikdy nepoužívejte mazací tuk. Může to vést k poruchám přístroje. Používejte sprej Hilti , abyste zabránili poruchám funkce v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků.
 1. Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly přístroje, zda nejsou poškozené.
 2. Pravidelně kontrolujte všechny ovládací prvky, zda řádně fungují.
 3. Přístroj používejte pouze s doporučenými nábojkami a nastaveným doporučeným výkonem.
  • Nesprávné nábojky nebo nastavená příliš velká energie mohou způsobit předčasný výpadek přístroje.

Provedení servisu přístroje

 • Proveďte servis přístroje, když dojde k následujícím situacím:
  • Kolísá výkon.
  • Dojde k nesprávnému zažehnutí nábojky.
  • Citelně klesne komfort obsluhy.
  • Citelně vzrůstá potřebný přítlak.
  • Stoupá odpor spouště.
  • Nastavení regulace výkonu jde ztěžka.
  • Pás s nábojkami lze vyjmout jen ztěžka.
  • Ukazatel údržby indikuje, že je nutný servis přístroje.

Demontáž přístroje pro jednotlivé vsazování

Image alternative
 1. Ujistěte se, že v přístroji není žádný pás s nábojkami nebo upevňovací prvek. Pokud se v přístroji nachází pás s nábojkami nebo upevňovací prvek, vytáhněte z něj pás s nábojkami rukou nahoru a odstraňte upevňovací prvek z vedení hřebíků.
 2. Pro vyšroubování vedení hřebíků stiskněte odjištění umístěné na straně vedení hřebíků.
 3. Vyšroubujte vedení hřebíků.
 4. Odpojte tlumič pootočením od vedení hřebíků. Odstraňte tlumič.
 5. Odstraňte píst.

Kontrola tlumiče a pístu

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění vadným tlumičem nebo pístem. Zkontrolujte tlumič a píst, zda nejsou opotřebené, a v případě poškození je vyměňte.
 • Píst nikterak neupravujte.
 1. V následujících případech se musí píst vyměnit:
  • Píst je zlomený.
  • Píst je silně opotřebovaný (např. 90° vylomení segmentu).
  • Pístní kroužky jsou prasklé nebo chybějí.
  • Píst je zkřivený (zkontrolujte valením na rovné ploše).
 2. V následujících případech se musí tlumič vyměnit:
  • Kovový kroužek tlumiče je prasklý nebo uvolněný.
  • Tlumič nedrží na vedení hřebíků.
  • Pod kovovým kroužkem je patrný silný bodový oděr gumy.

Kontrola opotřebení vedení hřebíků

Image alternative
 1. Zkontrolujte vedení hřebíků, zda není opotřebené, a vedení hřebíků vyměňte, pokud je některá část poškozená (např. zlomená, zkřivená, rozšířená, prasklá).
 2. Případně kontaktujte servis Hilti .

Čištění a mazání přístroje pro jednotlivé vsazování

Image alternative
 1. Postříkejte pístní kroužky lehce olejem a vyčistěte je plochým kartáčem, aby byly volně pohyblivé.
 2. Vyčistěte závit vedení hřebíků plochým kartáčem.
 3. Vyčistěte kryt zevnitř velkým kulatým kartáčem.
 4. Demontujte zpětné vedení pístu.
 5. Vyčistěte zpětné vedení pístu.
 6. Vyčištěné díly nastříkejte dodaným sprejem Hilti .
  Používejte výhradně sprej Hilti nebo výrobky srovnatelné kvality. Použití jiných mazacích prostředků může způsobit poškození přístroje.
 7. Regulaci výkonu mírně nastříkejte dodaným sprejem Hilti .

Smontování přístroje pro jednotlivé vsazování

Image alternative
 1. Zkontrolujte, zda se v přístroji nenachází nábojka, a případně ji odstraňte.
 2. Namontujte zpětné vedení pístu.
 3. Nasaďte píst.
 4. Nasaďte tlumič na vedení hřebíků.
 5. Našroubujte vedení hřebíků.

Finální kontrola přístroje

 1. Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.
 2. Po kontrole přístroje podržte 10–12 sekund stisknuté tlačítko, aby se počitadlo údržby resetovalo.

Pomoc při poruchách

Problémy s přístrojem

Porucha
Možná příčina
Řešení
Stoupá potřebný přítlak.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
Stoupá odpor spouště.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
Nastavení regulace výkonu jde ztěžka.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
Image alternative
Píst uvázl ve zpětném vedení pístu.
Poškozený píst.
 • Vyměňte píst.
Oděr z tlumiče uvnitř zpětného vedení pístu.
 • Zkontrolujte píst a tlumič, v případě potřeby vyměňte.
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
Image alternative
Zpětné vedení pístu uvázlo.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
Přístroj nelze spustit.
Přístroj nebyl úplně přitlačený.
 • Přístroj úplně přitlačte.
Nesprávná poloha pístu.
 • Vyjměte pás s nábojkami a vyčistěte přístroj.
 • Zkontrolujte píst a tlumič, v případě potřeby vyměňte.

Problémy s upevňovacími prvky vsazovanými do oceli

Porucha
Možná příčina
Řešení
Prvek nepronikne dostatečně hluboko do podkladu.
Příliš malý výkon.
 • Zvyšte výkon (regulace výkonu).
 • Použijte silnější nábojku.
Překročená hranice zatížení (velmi tvrdý podklad).
 • Použijte silnější systém, např. DX 76 (PTR).
Image alternative
Upevňovací prvek nedrží v podkladu.
Tenký ocelový podklad (4–5 mm)
 • Nastavte jiný výkon nebo použijte jinou nábojku.
Image alternative
Prasknutí upevňovacího prvku.
Příliš malý výkon.
 • Zvyšte výkon (regulace výkonu).
 • Použijte silnější nábojku.
Překročená hranice zatížení (velmi tvrdý podklad).
 • Použijte silnější systém, např. DX 76 (PTR).
Příliš velký výkon.
 • Snižte výkon (regulace výkonu).
 • Použijte slabší nábojku.
 • Použijte hřebíky s hlavičkou.
 • Použijte hřebíky s podložkou.
Upevňovací prvek je vsazený příliš hluboko.
Příliš velký výkon.
 • Snižte výkon (regulace výkonu).
 • Použijte slabší nábojku.

Problémy s nábojkami

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Pás s nábojkami se neposunuje.
Poškozený pás s nábojkami.
 • Pás s nábojkami vyměňte.
Přístroj je příliš znečištěný.
 • Provedení servisu přístroje.
 • V případě potřeby nechte zařízení zkontrolovat v servisu Hilti .
Přístroj je poškozený.
 • Pokud problém přetrvává: Kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Pás s nábojkami nelze vyjmout.
Přístroj je přehřátý.
 • Nechte přístroj vychladnout.
 • Poté z přístroje opatrně vyjměte pás s nábojkami.
 • Pokud problém přetrvává: Kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Nábojka se nedá zažehnout.
Vadná nábojka.
 • Posuňte pás s nábojkami o jednu nábojku dál.
Přístroj je znečištěný.
 • Proveďte servis přístroje.
Image alternative
Pás s nábojkami se taví.
Přístroj byl při vsazování příliš dlouho přitlačený.
 • Zkraťte dobu přítlaku před spuštěním přístroje.
 • Vyjměte pás s nábojkami.
Příliš vysoká frekvence vsazování.
 • Ihned zastavte práci.
 • Vyjměte pás s nábojkami a nechte přístroj vychladnout.
Image alternative
Nábojka se uvolní z pásu s nábojkami.
Příliš vysoká frekvence vsazování.
 • Ihned zastavte práci.
 • Vyjměte pás s nábojkami a nechte přístroj vychladnout.
Image alternative
Pás s nábojkami nelze vyjmout.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.

Ostatní poruchy

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Likvidace

Image alternative Přístroje Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícími odkazy najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r6168208.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Zkušební certifikát CIP

Pro členské státy C.I.P. mimo právní prostor EU a EFTA platí: Přístroj Hilti DX 5 má udělené schválení typu a je systémově přezkoušený. Na základě toho je přístroj opatřen registrační značkou PTB čtvercového tvaru s registračním číslem S 995. Tím firma Hilti zaručuje shodu se schváleným typem. Nepřípustné závady, které se zjistí při použití, je třeba nahlásit odpovědnému vedoucímu registračního úřadu (PTB) a úřadu Mezinárodní stálé komise (C.I.P.).
Image alternative
Image alternative