Jazyk

SB 4-A22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Pásová pila
  SB 4-A22
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro pily

Bezpečnost osob
 • Nikdy nedávejte ruce do oblasti řezání a k pilovému kotouči. Druhou rukou držte nářadí za přídavnou rukojeť nebo za kryt motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůže dojít k jejich poranění při řezání.
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Než začnete řezat, utáhněte aretace nastavení hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby při řezání došlo ke změně nastavení, pilový kotouč by mohl uváznout a tím způsobit zpětný ráz.
 • Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku. Pod obrobkem by mělo být vidět méně než plnou výšku zubu.
 • U podélných řezů používejte vždy doraz nebo přímé vedení podél hrany. Zlepšuje se tím přesnost řezu a snižuje možnost uváznutí pilového kotouče.
 • Nesahejte pod obrobek. Pod obrobkem vás ochranný kryt nemůže před řezáním chránit.
 • Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes nohu, ale vždy ho zajistěte do stabilního upnutí.
 • Nářadí držte vždy oběma rukama za určené rukojeti a v takové poloze paží,abyste dokázali vzdorovat silám zpětného rázu.
 • Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Stůjte vždy stranou od pilového kotouče tak, aby s ním tělo nebylo nikdy v přímé čáře. Při zpětném rázu se může pila vymrštit dozadu!
 • Pokud pilový kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, pilu vypněte a držte ji v klidu v obrobku, dokud se kotouč nezastaví. Nikdy se nesnažte pilu z obrobku vyjmout nebo ji táhnout směrem zpět, dokud se pilový kotouč pohybuje, neboť může dojít ke zpětnému rázu.
 • Chcete-li pilu, která uvázla v obrobku, znovu spustit, vystřeďte pilový kotouč v řezu a zkontrolujte, zda pilové zuby nejsou v obrobku zakousnuty.
 • Zvlášť opatrní buďte při řezání do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořující se pilový kotouč by mohl při řezání narazit na skryté objekty, zablokovat se a vyvolat zpětný ráz.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Používejte vždy pilové kotouče ve správném velikosti a s odpovídajícím upínacím otvorem.
 • Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové kotouče. Hrozí větší tření, uváznutí nebo zpětný ráz pilového kotouče.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky pilového kotouče nebo upínací šrouby.
 • Dodržujte pokyny výrobce pro manipulaci s pilovými kotouči a jejich uchovávání.

Bezpečnostní pokyny pro pásové pily

 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Akumulátor
 2. Pojistka proti zapnutí pro ovládací spínač
 3. Ovládací spínač
 4. Rukojeť (izolovaná plocha pro uchopení)
 5. Vodicí pomůcka
 6. Pilový pás
 7. Šipka směru otáčení na krytu
 8. Páčka pro napnutí pilového pásu
 9. Postranní rukojeť (izolovaná plocha pro uchopení)
 10. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 11. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 12. Kolečko pro pilový pás
 13. Vedení pilového pásu
 14. Těsnicí kroužek

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Kryt pilového pásu
 1. Upevňovací šrouby pro kryt pilového pásu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je akumulátorová pásová pila. Je určená k řezání kovových materiálů a plastů.

Výrobek je určený pro ovládání dvěma rukama.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky schválené firmou Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Možné nesprávné použití

 • Neřežte cihly, beton, plynobeton, přírodní kámen nebo dlaždice.
 • Nepoužívejte výrobek na řezání trubek, v nichž je ještě kapalina.
 • Nepoužívejte k řezání neznámých podkladů.

Ukazatel lithium‑iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po stisknutí jednoho ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, nářadí není připravené k provozu.
Akumulátor je přehřátý nebo úplně vybitý.
Blikají 4 LED, nářadí není připravené k provozu.
Nářadí je přetížené nebo přehřáté.
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit. Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Obsah dodávky

Pásová pila, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Technické údaje

Pásová pila


SB 4-A22
Jmenovité napětí
21,6 V
Teplota prostředí
−17 ℃ … 60 ℃
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
4,3 kg
Volnoběžné otáčky
167 m/min
Max. hloubka řezu
63,5 mm
Pilový pás (Délka × šířka × tloušťka)
733 mm × 12,7 mm × 0,5 mm nebo 733 mm × 12,4 mm × 0,35 mm
Provozní teplota
−10 ℃ … 50 ℃
Skladovací teplota (bez akumulátoru)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

SB 4-A22
Hladina akustického výkonu (LWA)
84 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
73 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

SB 4-A22
Hodnota emitovaných vibrací při řezání do kovu (ah, CM)
1,5 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací při řezání do dřeva (ah, CW)
1,3 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Elektrické nebezpečí Nebezpečí zkratu.
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a pily čisté.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nebezpečí způsobené padajícím akumulátorem.
 • Padající akumulátor může pro vás i další osoby představovat nebezpečí. Zkontrolujte, zda je akumulátor správně nasazený v pásové pile.
Image alternative
 • Akumulátor zasuňte dozadu do výrobku, až při dorazu slyšitelně zacvakne.

Vyjmutí akumulátoru

Image alternative
 1. Stiskněte obě odjišťovací tlačítka a držte je stisknutá.
 2. Vytáhněte akumulátor dopředu z výrobku.

Bezpečnostní zásady

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
  Image alternative
 • Stiskněte obě odjišťovací tlačítka a držte je stisknutá.
 • Vytáhněte akumulátor směrem dopředu z výrobku.

Nasazení/výměna pilového pásu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poškození Nevhodné nebo špatně nasazené pilové pásy mohou pilu poškodit.
 • Používejte pouze pilové pásy, které jsou vhodné pro tuto pilu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při dotknutí pilového pásu.
 • Při montáži pilového pásu noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Povolte dva šrouby krytu pilového pásu a sejměte ho.
 2. Vyšroubujte postranní rukojeť proti směru hodinových ručiček z krytu pásové pily.
 3. Otočte páčku o 180° ve směru otáčení až nadoraz.
  Pro ovládání páčky musí být demontovaná postranní rukojeť.
 4. Zaveďte pilový pás postupně do vedení pilového pásu. Zadní strana pilového pásu se musí dotýkat ložisek v dolní části vedení pilového pásu.
 5. Nasaďte pilový pás postupně okolo obou koleček.
 6. Otočte páčku o 180° ve směru otáčení až nadoraz.
 7. Zkontrolujte, zda je pilový pás správně nasazený na obou kolečkách.
 8. Znovu nasaďte kryt pilového pásu.
  • Dbejte přitom na správné usazení krytu.
 9. Našroubujte postranní rukojeť po směru hodinových ručiček do krytu pásové pily.
 10. Zkontrolujte pilový pás, zda je správně nasazený, za tímto účelem pásovou pilu několikrát krátce zapněte a vypněte.

Montáž postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad pásovou pilou.
 • Výrobek používejte jen s postranní rukojetí. Postranní rukojeť našroubujte do příslušného závitového otvoru v krytu.
Image alternative
 • Namontujte postranní rukojeť.

Výměna těsnicího kroužku

Image alternative
 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Povolte dva šrouby krytu pilového pásu a sejměte ho.
 3. Vyšroubujte postranní rukojeť proti směru hodinových ručiček z pásové pily.
 4. Otočte páčku o 180° ve směru otáčení až nadoraz.
  Pro ovládání páčky musí být demontovaná postranní rukojeť.
 5. Sejměte pilový pás.
 6. Zkontrolujte, zda nejsou vodicí drážky znečištěné a v případě potřeby je vyčistěte.
 7. Odstraňte těsnicí kroužek.
 8. Upněte nový těsnicí kroužek na kolečko pro pilový pás.
 9. Zasuňte těsnicí kroužek zcela do vodicích drážek.
  • Těsnicí kroužek musí lícovat s vodicími drážkami.
  • Těsnicí kroužek nelícuje s vodicími drážkami.
   • Těsnicí kroužek vyrovnejte.
 10. Zaveďte pilový pás postupně do vedení pilového pásu. Zadní strana pilového pásu se musí dotýkat ložisek v dolní části vedení pilového pásu.
 11. Nasaďte pilový pás postupně okolo obou koleček.
 12. Otočte páčku o 180° ve směru otáčení až nadoraz.
 13. Zkontrolujte, zda je pilový pás správně nasazený na obou kolečkách.
 14. Znovu nasaďte kryt pilového pásu.
  • Dbejte přitom na správné usazení krytu.
 15. Našroubujte postranní rukojeť po směru hodinových ručiček do krytu pásové pily.
 16. Zkontrolujte pilový pás, zda je správně nasazený, za tímto účelem pásovou pilu několikrát krátce zapněte a vypněte.

Zapnutí

 1. Stiskněte pojistku proti zapnutí.
 2. Stiskněte ovládací spínač.
  Z bezpečnostních důvodů nelze ovládací spínač zaaretovat, nýbrž musí být během provozu neustále stisknutý.

Vypnutí

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění dobíhající pilou.
 • Výrobek sejměte z obrobku až po úplném zastavení.
 • Než výrobek odložíte, počkejte, dokud se úplně nezastaví.
 • Uvolněte ovládací spínač.

Vyrovnání obrobku

Image alternative
 • Vzájemně vyrovnejte obrobek a pásovou pilu.
  Při nesprávném vyrovnání se zvyšuje nebezpečí zpětného rázu.

Péče, údržba, přeprava a skladování

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Pásová pila není funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
LED nic neindikují.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor s dvojím cvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Nabijte akumulátor.
Není stisknutá pojistka proti zapnutí.
 • Stiskněte pojistku proti zapnutí.
Bliká 1 LED.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Postarejte se, aby měl akumulátor doporučenou pracovní teplotu.
Blikají 4 LED.
Pásová pila je krátkodobě přetížená.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.
Pásová pila je příliš horká.
 • Nechte pásovou pilu vychladnout.
Nářadí je zablokované.
 • Zkontrolujte, zda je pilový pás správně namontovaný a/nebo není poškozený.

Pásová pila je funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí nemá plný výkon.
Ovládací spínač není úplně stisknutý.
 • Zcela stiskněte ovládací spínač.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r5962279.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative