Jazyk

TE 30
TE 30-AVR

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Vrtání bez příklepu
Image alternative Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)
Image alternative Sekání
Image alternative Polohování sekáče
Image alternative Chod vpravo/vlevo
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Průměr
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Kombinované kladivo
  TE 30 / TE 30‑AVR
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo než nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro sekací kladivo

Bezpečnost osob
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Neprovádějte žádné manipulace nebo změny na nářadí.
 • Při sekání do stropu, zdi a podlahy dbejte na bezpečný a stabilní postoj. Při náhlém proražení můžete ztratit rovnováhu!
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Při používání nářadí používejte vy i osoby zdržující se v blízkosti vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínání nástroje
 2. Odjišťovací tlačítko hloubkového dorazu
 3. Hloubkový doraz
 4. Volič funkcí
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Ovládací spínač
 7. Rukojeť
 8. Síťový kabel
 9. Přepínač chodu vpravo/vlevo
 10. Postranní rukojeť

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrické kombinované kladivo. Je určené pro vrtání do betonu, zdiva, dřeva a kovu.

Variantu s AVR je možné používat pro lehké až středně těžké sekací práce ve zdivu a dokončovací práce v betonu.
 • Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Možné nesprávné použití

 • Tento výrobek není vhodný pro práci se zdraví škodlivými materiály.
 • Tento výrobek není vhodný pro práci ve vlhkém prostředí.

Volitelná možnost AVR

Výrobek může být volitelně vybavený systémem Active Vibration Reduction (AVR), který citelně snižuje vibrace.

Obsah dodávky

Vrtací kladivo, postranní rukojeť, hloubkový doraz, návod k obsluze.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.com .

Technické údaje

Kombinované kladivo

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.

TE 30
TE 30‌‑AVR
Hmotnost podle standardu EPTA 01
4,1 kg
4,2 kg
Ø příklepového vrtáku
6 mm … 28 mm
6 mm … 28 mm
Ø vrtáku do dřeva
3 mm … 25 mm
3 mm … 25 mm

3 mm … 13 mm
3 mm … 13 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

TE 30
TE 30‌‑AVR
Hladina akustického výkonu (L WA)
103 dB(A)
103 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L pA)
92 dB(A)
92 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

TE 30
TE 30‌‑AVR
Hodnota emitovaných vibrací pro vrtání do kovu
2,6 m/s²
4,4 m/s²
Nejistota
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vrtání s příklepem do betonu (ah, HD)
16,8 m/s²
9,3 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Sekání (ah, Cheq)
·/·
9,2 m/s²
Nejistota (K)
·/·
1,5 m/s²

Obsluha

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Montáž postranní rukojeti

Image alternative
 1. Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
 2. Nasaďte držák (upínací pásek) zepředu přes upínání nástroje až do určené drážky.
 3. Nastavte postranní rukojeť do požadované polohy.
 4. Otáčejte rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.

Nastavení hloubkového dorazu (volitelné)

Image alternative
 1. Na postranní rukojeti stiskněte odjišťovací tlačítko.
 2. Nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku vrtání.
 3. Uvolněte odjišťovací tlačítko.
 4. Zkontrolujte správné upevnění postranní rukojeti.

Demontáž upínání nástroje

POZOR
Nebezpečí poranění! Nepoužívaný namontovaný hloubkový doraz omezuje uživatele.
 • Odmontujte z výrobku hloubkový doraz.
Při výměně upínání nástroje nastavte volič funkcí do polohy „sekání“ Image alternative.
Image alternative
 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 2. Uchopte upínání nástroje a zatáhněte 3 kroužky aretace nahoru.
 3. Sejměte upínání nástroje směrem nahoru.

Montáž upínání nástroje

POZOR
Nebezpečí poranění! Nepoužívaný namontovaný hloubkový doraz omezuje uživatele.
 • Odmontujte z výrobku hloubkový doraz.
Při výměně upínání nástroje nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.
Image alternative
 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 2. Uchopte upínání nástroje a zatáhněte 3 kroužky aretace nahoru.
 3. Nasaďte upínání nástroje na držák.
 4. Otáčejte upínáním nástroje, dokud nezaskočí.

Nasazení nástroje

Image alternative
 1. Mírně namažte upínací stopku nástroje.
  • Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození nářadí.
 2. Nasaďte nástroj do upínání a pod mírným tlakem s ním otáčejte, dokud slyšitelně nezaskočí.
 3. Po vložení tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.
  • Výrobek je připravený k použití.

Vyjmutí nástroje

Image alternative
POZOR
Nebezpečí poranění nástrojem! Nástroj může být horký nebo může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
 • Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.

Volič funkcí

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do příslušné pracovní polohy.
  • Volič funkcí se nesmí přepínat za provozu. Nebezpečí poškození!

Vrtání bez příklepu

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.

Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.

Polohování sekáče (pouze TE 30-AVR)

POZOR
Nebezpečí poranění! Ztráta kontroly nad směrem sekání.
 • Nepracujte v poloze „Polohování sekáče“. Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“, až zaskočí.
Image alternative
 • Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.
  • Sekáč je možné zaaretovat ve 12 různých polohách (po 30°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.

Sekání (pouze TE 30-AVR)

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.

Chod vpravo/vlevo

Image alternative
 • Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na požadovaný směr otáčení.
  • Přepínač se nesmí přepínat za chodu. Nebezpečí poškození!

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování

 • Elektrické nářadí nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Elektrické nářadí skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Nářadí skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delší přepravě nebo delším skladování nářadí zkontrolujte, zda není poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne nebo se za provozu vypne.
Síťové napájení je přerušené.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Opotřebené uhlíky.
 • Nechte nářadí zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem a v případě potřeby vyměnit uhlíky.
Nefunguje příklep.
Nářadí je příliš studené.
 • Nasaďte vrtací kladivo na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Volič funkcí na „vrtání bez příklepu“ Image alternative.
 • Nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative.
Příliš malý přítlak.
 • Pevněji přitlačte, dokud nezačne příklepový mechanismus pracovat.
Kombinované kladivo nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel má příliš malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
Ovládací spínač není úplně stisknutý.
 • Stiskněte ovládací spínač až nadoraz.
Nářadí je přepnuté na chod vlevo.
 • Přepněte nářadí na chod vpravo.
Generátor dodává příliš nízké napětí.
 • Zajistěte správné napájení.
Vrták se neotáčí.
Volič funkcí nezaskočil nebo je v poloze „sekání“ Image alternative nebo „polohování sekáče“ Image alternative.
 • Nastavte volič funkcí do polohy „vrtání bez příklepu“ Image alternative nebo „vrtání s příklepem“ Image alternative.
Vrták nelze uvolnit ze zajištění.
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Zatáhněte aretaci nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r6848760 (TE 30) a qr.hilti.com/r6848759 (TE 30-AVR).
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .