Jazyk

DSH 600
DSH 600-X

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Šipka směru otáčení na ochranném krytu
Image alternative Poloha zastaveného motoru
Image alternative Poloha běžícího motoru
Image alternative Pumpička
Image alternative Šroub pro nastavení trysky volnoběhu
Image alternative Šroub pro nastavení trysky plného plynu
Image alternative Šroub pro nastavení volnoběhu
Image alternative Palivová směs
Image alternative Směr otevírání víčka nádrže
Image alternative Sytič (nikoli u -X)
Image alternative Používejte ochranu sluchu, ochranu očí, ochranu dýchacího ústrojí a ochrannou helmu.
Image alternative Používejte ochranné rukavice.
Image alternative Používejte ochrannou obuv.
Image alternative Bezdrátový přenos dat

Nálepky na nářadí

Výstražné značky
Image alternative Výstraha před požárem v důsledku odlétávajících jisker
Image alternative Výstraha před zpětným rázem
Image alternative Výstraha před vdechnutím jedovatých výparů a zplodin
Image alternative Maximální otáčky vřetena
Image alternative Varování před horkým povrchem
Zákazové značky
Image alternative Nepoužívejte ozubené rozbrušovací kotouče.
Image alternative Nikdy nepoužívejte poškozené rozbrušovací kotouče.
Image alternative Je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Rozbrušovací pila
  DSH 600 | DSH 600-X
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnost osob

 • Používejte správné nářadí. Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které není určené, nýbrž pouze k určenému účelu a v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Výrobek smí používat pouze osoby, které jsou s ním seznámené, byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Výrobek není určený pro děti.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným poraněním.
 • Obsluha a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí během provozu nářadí používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice, ochrannou obuv a lehký respirátor.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Nářadí nikdy nepoužívejte bez ochranného krytu. Nasaďte správně ochranný kryt. Musí být bezpečně upevněný a jeho poloha musí zajišťovat maximální ochranu tak, aby ve směru k obsluze zbývala pouze nejmenší možná nechráněná část rozbrušovacího kotouče. Zajistěte, aby jiskry, které vznikají při práci, nemohly způsobit žádné nebezpečí. Ochranný kryt je určený k ochraně uživatele před odlomenými částmi rozbrušovacího kotouče, před neúmyslným dotykem kotouče a nekontrolovaným odlétávání jisker.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad nářadím. Udržujte přirozené držení těla.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud při plných otáčkách uvolníte bezpečnostní páčku plynu, vznikne v důsledku brzdění malý klopný moment nářadí směrem dopředu. Buďte na to připraveni a držte nářadí oběma rukama za příslušné rukojeti.
 • Pokud výrobek nebo rozbrušovací kotouč spadne, zkontrolujte, zda není výrobek a rozbrušovací kotouč poškozený. V případě potřeby rozbrušovací kotouč vyměňte.
 • Před nastavováním ochranného krytu nebo rozbrušovacího kotouče výrobek vypněte.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí rozbrušovacího kotouče může dojít k pořezání a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Abyste omezili prašnost při řezání minerálních materiálů a asfaltu, řezejte přednostně za mokra.
 • Zabraňte kontaktu pokožky s kalem, který vzniká při řezání za mokra.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. K omezení prašnosti během řezání vám doporučujeme využívat přednostně postup řezání za mokra. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučujeme používat respirátor s filtrem třídy P2. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Nesmí se řezat materiál obsahující azbest.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
 • Před zahájením práce se informujte u odpovědného statika, architekta nebo příslušného stavbyvedoucího. Řezy v nosných zdech nebo jiných strukturách mohou ovlivnit statiku, zejména při proříznutí ocelové armatury nebo nosných prvků.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Nenechávejte výrobek běžet bez dozoru. Než výrobek postavíte na zem nebo ho budete transportovat, vypněte motor a počkejte, dokud se rozbrušovací kotouč úplně nezastaví.
 • Pokud výrobek používáte bez externího vodního čerpadla, musí být v každém případě namontovaný kryt čerpadla.
 • Po použití výrobek vypněte.
 • O nářadí náležitě pečujte. Kontrolujte, zda nejsou jednotlivé díly prasklé nebo poškozené tak, že by to negativně ovlivnilo funkci výrobku. Poškozené díly nechte před použitím výrobku opravit.
 • Používejte pouze originální příslušenství a nástroje firmy Hilti , abyste zabránili nebezpečí poranění.
 • Výrobek svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že výrobek bude i po opravě bezpečný.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.

Elektrická bezpečnost

 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Bezpečnost na pracovišti

 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Nepracujte v uzavřených místnostech. Oxid uhelnatý, nespálené uhlovodíky a benzol ve výfukových plynech mohou způsobit udušení.
 • Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
 • Horké jiskry, které vznikají ve výfukových plynech nebo při řezání, mohou způsobit požár a/nebo výbuch. Zajistěte, aby vznikající jiskry nemohly zapálit hořlavé (benzín, suchá tráva atd.) nebo výbušné (plyn atd.) látky.
 • Před montáží vodního čerpadla zajistěte, aby nebyl překročený maximální přípustný tlak ve vodovodním potrubí 6 bar.

Kapaliny (benzín a olej) a výpary

 • Před plněním paliva nechte výrobek vychladnout.
 • Při plnění paliva nikdy nekuřte.
 • Palivo neplňte v prostoru pracoviště. Při plnění paliva dbejte na to, abyste ho nerozlili. Používejte vhodný trychtýř.
 • Zabraňte nadýchání se benzínových výparů a výfukových plynů. Dostatečně větrejte.
 • Benzín a jiné vznětlivé kapaliny nepoužívejte k čištění.

Řezání rozbrušovacími kotouči

 • Používejte pouze rozbrušovací kotouče, jejichž přípustné otáčky jsou alespoň tak vysoké, jako jsou nejvyšší otáčky vřetena.
 • Dbejte na to, aby vnější průměr a tloušťka rozbrušovacího kotouče odpovídaly rozměrům vašeho výrobku..
 • Nikdy nepoužívejte poškozené, házivé nebo vibrující rozbrušovací kotouče.
 • Nepoužívejte poškozené diamantové rozbrušovací kotouče (praskliny v těle kotouče, vylomené nebo otupené segmenty, poškozený upínací otvor, zohýbané nebo zdeformované tělo kotouče, silné zabarvení v důsledku přehřátí, tělo kotouče opotřebené pod diamantovými segmenty, diamantové segmenty bez stranového přesahu atd.).
 • Nepoužívejte ozubené dělicí nástroje.
 • Při montáži rozbrušovacího kotouče dbejte vždy na to, aby se shodoval uvedený směr otáčení kotouče a směr otáčení vřetena.
 • Rozbrušovací kotouče, příruby a ostatní příslušenství musí přesně pasovat na vřeteno nářadí. Rozbrušovací kotouče, které přesně nepasují na vřeteno výrobku, se otáčejí nestejnoměrně, velmi silně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly.
 • Používejte vždy nepoškozenou upínací přírubu se správným průměrem podle použitého rozbrušovacího kotouče. Pasující upínací příruba podpírá rozbrušovací kotouč a snižuje pravděpodobnost prasknutí rozbrušovacího kotouče.
 • Veďte výrobek rovnoměrně a bez bočního tlaku na rozbrušovací kotouč. Rozbrušovací kotouč nasazujte na obrobek vždy v pravém úhlu. Během rozbrušování neměňte jeho směr ani bočním tlakem, ani ohýbáním kotouče.
 • Při výměně rozbrušovacího kotouče noste ochranné rukavice, protože se rozbrušovací kotouč při použití zahřívá.
 • Abrazivní rozbrušovací kotouče, které se používají při řezání za mokra, se musí spotřebovat ještě tentýž den, protože delší působení mokra a vlhka negativně ovlivňuje pevnost rozbrušovacího kotouče.
 • Dodržujte dobu použitelnosti rozbrušovacích kotoučů s pojivem z umělé pryskyřice a nepoužívejte rozbrušovací kotouče po uplynutí této doby.

Přeprava a skladování

 • Před přepravou výrobek vypněte.
 • Po použití sejměte rozbrušovací kotouč z výrobku. Při přepravě s namontovaným rozbrušovacím kotoučem může dojít k poškození kotouče.
 • S rozbrušovacími kotouči zacházejte opatrně a uchovávejte je podle instrukcí výrobce.
 • Výrobek skladujte a přepravujte vždy nastojato, a ne položený na boku.
 • Výrobek se nesmí přepravovat jeřábem.
 • Nepoužívané výrobky musí být bezpečně uložené. Výrobky, které se nepoužívají, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.
 • Při odstavení výrobku dbejte na jeho stabilní polohu.
 • Po použití nechte výrobek nejprve vychladnout, než ho zabalíte nebo zakryjete.
 • Benzín a olej skladujte v dobře větrané místnosti v nádobách na palivo, které odpovídají příslušným předpisům.

Popis

Přehled výrobku

Benzínová rozbrušovací pila

Image alternative
 1. Ochranný kryt
 2. Přívod vody
 3. Přípojka vody
 4. Přední rukojeť
 5. Páčka plynu
 6. Zadní rukojeť
 7. Lankový startér
 8. Víčko palivové nádrže
 9. Pumpička
 10. Ukazatel nádrže
 11. Páčka sytiče (DSH 600)
 12. Stupátko
 13. Výfuk s filtrem jisker
 14. Rozbrušovací kotouč
 15. Upínací šroub
 16. Upínací příruba
 17. Typový štítek
 18. Bezpečnostní páčka plynu (DSH 600)
 19. Bezpečnostní páčka plynu s integrovaným ovládáním brzdy (DSH 600-X)
 20. Spínač spuštění/zastavení s integrovanou aretací polovičního plynu
 21. Vodní kohout
 22. Konektor zapalovací svíčky
 23. Šroub pro čištění vodní trysky
 24. Držadlo pro nastavení ochranného krytu
 25. Vodní kryt s integrovanými vodními tryskami
 26. Aretační otvor pro výměnu rozbrušovacího kotouče
 27. Rameno pily
 28. Kryt čerpadla
 29. Kryt vzduchového filtru

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je motorová rozbrušovací pila pro řezání asfaltu a minerálních nebo kovových stavebních materiálů za sucha nebo za mokra pomocí diamantových nebo abrazivních rozbrušovacích kotoučů.

Rozbrušovací pila není vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Možné nesprávné použití

 • Benzínová rozbrušovací pila se nesmí používat k hloubení.

Pokyny pro použití

 • Abyste omezili prašnost při řezání, řezejte přednostně za mokra. Se samonasávacím vodním čerpadlem (příslušenství) můžete pracovat nezávisle na vodovodní síti, protože můžete nasávat vodu např. přímo z nádoby.
 • Řezaný obrobek nepřeřezávejte v jednom pracovním kroku, nýbrž pohybujte rozbrušovací pilou několikrát tam a zpět, abyste postupně dosáhli požadované hloubky řezu.
 • Při řezání za sucha zvedněte rozbrušovací kotouč během chodu nářadí každých 30 až 60 sekund přibližně na 10 sekund z řezu, abyste zabránili poškození diamantového rozbrušovacího kotouče.
 • Tupé diamantové rozbrušovací kotouče (z pojiva nevyčnívají žádné diamanty) nabruste řezáním do silně abrazivních materiálů, jako pískovce apod.

Specifikace rozbrušovacích kotoučů

Pro výrobek jsou určené diamantové rozbrušovací kotouče podle EN 13236. Pro řezání kovových stavebních materiálů s výrobkem lze používat také rozbrušovací kotouče s pojivem ze syntetické pryskyřice a vyztužené vlákny podle EN 12413 (rovný, nikoli profilovaný tvar, typ 41).
Je nutné dodržovat pokyny k použití a montáži od výrobce rozbrušovacích kotoučů.

Obsah dodávky

Benzínová rozbrušovací pila, sada nářadí DSH 600/DSH 600-X, sada spotřebních dílů DSH 600/DSH 600-X, návod k obsluze.
Další systémové produkty, schválené pro váš výrobek, najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.com .

Brzda pilového kotouče

DSH 600-X
Výrobek je kvůli zvýšení bezpečnosti obsluhy vybavený integrovanou brzdou pilového kotouče.
Pilový kotouč se po uvolnění bezpečnostní páčky plynu zastaví maximálně do 10 sekund.
Pokud při plných otáčkách uvolníte bezpečnostní páčku plynu, vznikne v důsledku brzdění malý klopný moment nářadí směrem dopředu. Proto nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené.

Spotřební materiál a opotřebitelné díly

 • Vzduchový filtr
 • Lanko (5 kusů)
 • Startér
 • Benzínový filtr
 • Zapalovací svíčka
 • Sada nářadí
 • Sada válce
 • Upevňovací šroub kompletní
 • Příruba pro abrazivní rozbrušovací kotouč (s integrovaným středicím kroužkem 20 mm/1")
 • Příruba pro diamantový rozbrušovací kotouč (s integrovaným středicím kroužkem 20 mm/1")

Technické údaje

Benzínová rozbrušovací pila


DSH 600
DSH 600-X
Zdvihový objem
63,3 cm³
63,3 cm³
Hmotnost s přírubou pro diamantové kotouče, bez rozbrušovacího kotouče, s prázdnou nádrží
9,75 kg
9,85 kg
Jmenovitý výkon při 8 500/min podle ISO 7293
3,2 kW
3,2 kW
Maximální otáčky vřetena
5 500 ot/min
5 500 ot/min
Maximální otáčky rozbrušovacího kotouče
5 500 ot/min
5 500 ot/min
Maximální hloubka řezu
120 mm
120 mm
Karburátor
Walbro; model: WT-1207
Walbro; model: WT-1203

Další technické údaje

Konstrukce motoru
Dvoutaktní motor/jednoválcový/chlazený vzduchem
Maximální otáčky motoru
9 350 ± 200 ot/min
Volnoběžné otáčky
2 900 ± 200 ot/min
Zapalování (typ)
Elektronické
Vzdálenost elektrod
0,5 mm
Zapalovací svíčka
NGK, typ: CMR7A-5
Utahovací moment pro upevnění zapalovací svíčky
12 Nm
Palivová směs
API-TC olej 2 % (1 : 50)
Objem nádrže
0,87 ℓ
Upínací otvor rozbrušovacího kotouče/průměr středicího nástavce středicího pouzdra
20 mm
Upínací otvor rozbrušovacího kotouče/průměr středicího nástavce středicího pouzdra
25,4 mm
Image alternative Minimální vnější průměr příruby pro diamantové rozbrušovací kotouče (jen pro kotouče s ocelovým jádrem; příruby jsou označené "FOR DIAMOND ABRASIVE STEEL CORE WHEELS ONLY".)
60 mm
Image alternative Minimální vnější průměr příruby pro abrazivní rozbrušovací kotouče (kompozitní kotouče)
78 mm
Maximální vnější průměr kotouče
300 mm
Maximální vnější průměr kotouče
12 in
Maximální nominální tloušťka kotouče (jen pro kotouče s ocelovým jádrem)
4,5 mm
Maximální nominální tloušťka kotouče (kompozitní kotouče)
4,0 mm
Utahovací moment pro upevnění rozbrušovacího kotouče
25 Nm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle ISO 19432

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání benzínových rozbrušovacích pil. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití nářadí. Při jiném způsobu použití nářadí, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

DSH 600
DSH 600-X
Hladina akustického tlaku (Lpa,eq)
102 dB(A)
102 dB(A)
Nejistota
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Naměřená hladina akustického výkonu (Lwa)
113 dB(A)
113 dB(A)
Nejistota
2,2 dB(A)
2,2 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu (Lwa)
115 dB(A)
115 dB(A)
Celkové hodnoty vibracíHladina akustického tlaku a hodnoty vibrací byly zjišťovány na základě zhodnocení chodu v poměru 1/7 volnoběhu a 6/7 plného výkonu.

DSH 600
DSH 600-X
Hodnota vibrací na přední rukojeti (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Nejistota
1,3 m/s²
1,3 m/s²
Hodnota vibrací na zadní rukojeti (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Nejistota
1,3 m/s²
1,3 m/s²

Uvedení do provozu

Palivo

K pohonu dvoutaktního motoru slouží palivová směs složená z benzínu a oleje. Kvalita této palivové směsi má rozhodující vliv na funkci a životnost motoru.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí požáru a výbuchu. Benzínové výpary jsou snadno vznětlivé.
 • Při plnění paliva nikdy nekuřte.
 • Výrobek neplňte palivem v pracovní oblasti (zachovejte vzdálenost minimálně 3 metry od pracoviště).
 • Neplňte do výrobku palivo, když běží motor. Počkejte, dokud motor nevychladne.
 • Dbejte na to, aby se benzínové výpary nemohly vznítit od otevřeného plamene nebo jisker.
 • Dbejte na to, abyste palivo nerozlili. Pokud ho přesto rozlijete, okamžitě příslušná místa vyčistěte.
 • Kontrolujte palivovou nádrž, zda těsní.
POZOR
Nebezpečí poranění. Vdechování benzínových výparů a kontakt s benzínem může ohrozit zdraví.
 • Zabraňte přímému kontaktu kůže s benzínem. Noste ochranné rukavice.
 • Při znečištění oděvu palivem je bezpodmínečně nutné si oděv vyměnit.
 • Postarejte se o dobré větrání pracoviště a zamezte vdechování benzínových výparů.
 • Používejte nádobu na palivo, která odpovídá příslušným předpisům.

Použití oleje pro dvoutaktní motory

 • Používejte kvalitní olej pro vzduchem chlazené dvoutaktní motory, který splňuje minimálně specifikaci API-TC.

Benzín

 • Používejte benzín normál nebo super s oktanovým číslem minimálně 89 ROZ.
  Podíl alkoholu (například etanol, metanol a jiné) v použitém palivu nesmí překročit 10 %, neboť by tím docházelo k výraznému ovlivnění životnosti motoru.

Příprava palivové směsi

Pokud použijete palivo s chybným směšovacím poměrem nebo s nevhodným olejem, dojde k poškození motoru.
Používejte směšovací poměr 1 : 50. To odpovídá 1 dílu kvalitního oleje pro dvoutaktní motory se specifikací API-TC a 50 dílům benzínu (např. 100 ml oleje a 5 l benzínu v jedné náplni kanystru).
 1. Do nádoby na palivo nejprve nalijte požadované množství oleje pro dvoutaktní motory.
 2. Následně nalijte do nádoby na palivo benzín.
 3. Zavřete nádobu na palivo.
 4. Palivo promíchejte protřepáním nádoby s palivem.
  Pokud neznáte kvalitu použitého oleje pro dvoutaktní motory nebo benzínu, zvyšte směšovací poměr na 1 : 25.

Plnění paliva

 1. Palivo promíchejte (směs oleje pro dvoutaktní motory a benzínu) protřepáním nádoby s palivem.
 2. Postavte výrobek do stabilní svislé polohy.
 3. Otevřete palivovou nádrž: Víčko otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ho.
 4. Pomalu naplňte palivo pomocí trychtýře.
 5. Zavřete palivovou nádrž: Nasaďte víčko a otočte ho po směru hodinových ručiček.
 6. Zavřete palivovou nádrž.

Montáž a nastavování

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Dotknutí se otáčejícího se rozbrušovacího kotouče může způsobit poranění. Horké části nářadí nebo horký rozbrušovací kotouč mohou způsobit popálení.
 • Dbejte na to, aby byl před prováděním montáží a úprav na výrobku vypnutý motor, rozbrušovací kotouč byl úplně zastavený a výrobek byl vychladlý.
 • Noste ochranné rukavice.

Montáž rozbrušovacího kotouče

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění a poškození. Nepasující rozbrušovací kotouče nebo upevňovací materiál se mohou při provozu zničit nebo způsobit ztrátu kontroly nad výrobkem.
 • Dbejte na to, aby byly přípustné otáčky rozbrušovacího kotouče minimálně tak vysoké, jako maximální otáčky uvedené na výrobku. Rozbrušovací kotouče, příruby a šrouby musí pasovat k vašemu výrobku.
 • Používejte pouze rozbrušovací kotouče, jejichž upínací otvor má průměr 20 mm nebo 25,4 mm (1").
 • Pro bezpečné upevnění abrazivního rozbrušovacího kotouče používejte výhradně velkou přírubu o průměru 78 mm/3".
POZOR
Nebezpečí poranění a poškození. Poškozené rozbrušovací kotouče mohou prasknout.
 • Pokud došlo k nárazu do rozbrušovacího kotouče, zkontrolujte, zda není poškozený, a v případě potřeby ho vyměňte.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené, házivé nebo vibrující rozbrušovací kotouče.
 • Nepoužívejte rozbrušovací kotouče vyztužené vlákny a s pojivem ze syntetické pryskyřice, jejichž doba použitelnosti uplynula nebo které již byly rozmočené vodou.
Image alternative
 1. Zasuňte aretační kolík do otvoru v zakrytování řemene a otáčejte rozbrušovacím kotoučem tak dlouho, dokud aretační kolík nezaskočí.
 2. Klíčem povolte upevňovací šroub proti směru hodinových ručiček a sejměte upevňovací šroub s podložkou.
 3. Odstraňte aretační kolík.
 4. Sejměte upínací přírubu a rozbrušovací kotouč.
 5. Zkontrolujte, zda upínací otvor rozbrušovacího kotouče, který se chystáte namontovat, odpovídá středicímu nástavci ve středicím pouzdru.
  Středicí pouzdro je na jedné straně osazeno středicím nástavcem o průměru 20 mm a na opačné straně středicím nástavcem o průměru 25,4 mm (1").
 6. Upínací a středicí plochy na výrobku i na rozbrušovacím kotouči očistěte.
 1. Zvolte jednu z následujících alternativ.
  Image alternative
  • Pro bezpečné upevnění abrazivního kotouče používejte výhradně velkou přírubu.
  Image alternative
  • U diamantových kotoučů používejte malou přírubu, aby byla využita celá hloubka řezu.
 2. Nasaďte rozbrušovací kotouč středicím nákružkem na hnací hřídel a dbejte na správný směr otáčení.
  • Šipka směru otáčení na rozbrušovacím kotouči souhlasí se směrem otáčení uvedeným na výrobku.
 3. Nasaďte upínací přírubu a kotouč na hnací hřídel a utáhněte upevňovací šroub po směru hodinových ručiček.
 4. Zasuňte aretační kolík do aretačního otvoru v zakrytování řemene a otáčejte rozbrušovacím kotoučem tak dlouho, dokud aretační kolík nezaskočí.
 5. Utáhněte upevňovací šroub (utahovací moment: 25 Nm).
 6. Odstraňte aretační kolík.
  Po namontování nového rozbrušovacího kotouče nechte výrobek běžet bez zatížení cca 1 minutu na plné otáčky.

Nastavení ochranného krytu

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění. Odlétávající částice nebo jiskry mohou poranit osoby.
 • Nastavte ochranný kryt tak, aby odlétávající obrušované částice materiálu a jiskry směřovaly od obsluhy a výrobku.
 • Uchopte ochranný kryt za držadlo, které je k tomu určené, a natočte ochranný kryt do požadované polohy.

Montáž vodního čerpadla (příslušenství)

Image alternative
 1. Povolte upevňovací šrouby krytu čerpadla, sejměte ho a bezpečně ho uschovejte.
  Když se výrobek používá bez vodního čerpadla, musí být namontovaný kryt čerpadla.
 2. Nasaďte vodní čerpadlo a mírným pootočením rozbrušovacího kotouče vyrovnejte ozubení vodního čerpadla a krytu spojky tak, aby do sebe ozubení zapadla.
  • Poloha je kódovaná, nesprávná montáž není možná.
 3. Nasaďte tři upevňovací šrouby a utáhněte je (utahovací moment: 8 Nm).
 4. Připojte hadici čerpadla k rozbrušovací pile.
 5. Sejměte ochrannou krytku proti prachu z konce hadice pro připojení vody.
 6. Připojte vodní čerpadlo k vodovodnímu potrubí nebo zahákněte sací hadici např. do nádoby s vodou.
  Tlak vody ve vodovodním potrubí nesmí být vyšší než 6 bar.
  Když není vodní čerpadlo spojené s přípojkou vody, namontujte na konec hadice pro připojení vody ochrannou krytku proti prachu.

Demontáž vodního čerpadla (příslušenství)

 1. Odpojte přívod vody od vodního čerpadla.
 2. Na konec hadice pro připojení vody nasaďte ochrannou krytku proti prachu.
 3. Odpojte čerpadlo od výrobku.
 4. Povolte upevňovací šrouby na čerpadle a demontujte čerpadlo.
 5. Nasaďte na výrobek kryt čerpadla, namontujte tři upevňovací šrouby a utáhněte je (utahovací moment: 4 Nm).

Montáž sady kol (příslušenství)

Image alternative
 1. Povolte oba dolní upevňovací šrouby na ochranném plechu.
 2. Upevněte základní desku oběma šrouby.
 3. Upevněte na obou stranách základní desky kola a podložky pomocí šroubů.

Obsluha

Nastartování motoru

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí udušení. Oxid uhelnatý, nespálené uhlovodíky a benzol ve výfukových plynech mohou způsobit udušení.
 • Nepracujte v uzavřených místnostech, šachtách nebo jámách a dbejte na dobré větrání.
VÝSTRAHA
Nebezpečí popálení. Výfuk je při provozu motoru mimořádně horký. Horký zůstává ještě dlouhou dobu po vypnutí motoru.
 • Noste ochranné rukavice a nedotýkejte se výfuku.
 • Horký výrobek neodkládejte na hořlavý materiál.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Poškozený výfuk zvyšuje hlučnost nad přípustnou mez, a může tak způsobit poškození sluchu.
 • Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený výfuk a/nebo změněný nebo chybí.
POZOR
Nebezpečí poranění přiskřípnutím prstů nebo nebezpečí popálení při namontovaném vodním čerpadle. Při dotknutí krytu čerpadla může dojít k popálení.
 • Přední rukojeť uchopujte pouze na horní nebo levé straně.
 1. Pokud existuje následující výbava, proveďte navíc tuto činnost:
  DSH 600
  Image alternative
  • Stiskněte bezpečnostní páčku plynu a držte ji stisknutou.
  • Stiskněte páčku plynu a držte ji stisknutou.
  • Spínač spuštění/zastavení přepněte do polohy "start".
  • Uvolněte ruku z bezpečnostní páčky plynu a páčky plynu.
   • Aktivuje se poloha polovičního plynu.
  • Stiskněte 2–3krát pumpičku, dokud nebude tlačítko pumpičky zcela naplněné palivem.
  • Pokud je splněná následující podmínka, proveďte navíc tuto činnost:
   Podmínky : Motor je studený.
   • Páčku sytiče vytáhněte nahoru.
    • Sytič je aktivovaný.
  • Zkontrolujte, zda se rozbrušovací kotouč může volně otáčet.
  • Postavte levou nohu na stupátko.
  • Pravou rukou pomalu zatáhněte za lankový startér, až ucítíte odpor lanka.
  • Zatáhněte silou za lankový startér.
  • Jakmile uslyšíte první cyklus zapalování (po 2 až 5 zataženích), přesuňte páčku sytiče dolů zpět do výchozí polohy.
  • Zatáhněte silou za lankový startér, opakujte tento postup, dokud motor nenaskočí.
   V případě příliš velkého počtu pokusů o nastartování s aktivním sytičem dojde k přehlcení motoru.
  • Jakmile se motor rozeběhne, musíte krátce stisknout páčku plynu.
   • Aretace polovičního plynu se deaktivuje a motor běží na volnoběh.
 2. Pokud existuje následující výbava, proveďte navíc tuto činnost:
  DSH 600-X
  Image alternative
  • Stiskněte bezpečnostní páčku plynu a držte ji stisknutou.
  • Stiskněte páčku plynu a držte ji stisknutou.
  • Spínač spuštění/zastavení přepněte do polohy "start".
  • Uvolněte ruku z bezpečnostní páčky plynu a páčky plynu.
   • Aktivuje se poloha polovičního plynu.
  • Jen při studeném startu stiskněte 2–3krát pumpičku, dokud nebude tlačítko pumpičky zcela naplněné palivem.
  • Zkontrolujte, zda se rozbrušovací kotouč může volně otáčet.
  • Postavte levou nohu na stupátko.
  • Pravou rukou pomalu zatáhněte za lankový startér, až ucítíte odpor lanka.
  • Zatáhněte silou za lankový startér.
  • Opakujte tento postup, dokud motor nenaskočí.
  • Jakmile se motor rozeběhne, musíte krátce stisknout páčku plynu.
   • Aretace polovičního plynu se deaktivuje a motor běží na volnoběh.

Kontroly po nastartování motoru

 1. Zkontrolujte, zda je rozbrušovací kotouč na volnoběh zastavený a zda se po krátkém rozběhnutí na plný plyn rozbrušovací kotouč na volnoběh znovu úplně zastaví.
  • Pokud se rozbrušovací kotouč na volnoběh otáčí, snižte volnoběžné otáčky. Pokud to není možné, dejte výrobek do servisu Hilti .
 2. Zkontrolujte řádnou funkci spínače spuštění/zastavení. Spínač spuštění/zastavení přepněte do polohy "stop".
 3. Pokud existuje následující výbava, proveďte navíc tuto činnost:
  DSH 600
  • Pokud se motor nevypne, posuňte páčku sytiče nahoru. Pokud to nepomůže, vytáhněte konektor zapalovací svíčky a dejte výrobek do servisu Hilti .
 4. Pokud existuje následující výbava, proveďte navíc tuto činnost:
  DSH 600-X
  • Pokud se motor nevypne, stiskněte tlačítko pumpičky (pumpička startéru). Pokud to nepomůže, vytáhněte konektor zapalovací svíčky a dejte výrobek do servisu Hilti .

Vypnutí motoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Otáčející se rozbrušovací kotouč může prasknout a/nebo nekontrolovaně odmrštit materiál.
 • Před odložením rozbrušovací brusky nechte rozbrušovací kotouč zastavit.
 1. Uvolněte páčku plynu.
 2. Spínač spuštění/zastavení přepněte do polohy "stop".
  • Motor se zastaví.

Technika řezání

Image alternative VAROVÁNÍ!
Abyste mohli s tímto výrobkem optimálně pracovat, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:
 • Výrobek držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Před zahájením práce a ihned, pokud při práci neúmyslně narazíte na překážku, zkontrolujte, zda není rozbrušovací kotouč a ochranný kryt poškozený.
 • Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti a zejména ve směru řezání nezdržují žádné osoby. Ostatní osoby se musí zdržovat ve vzdálenosti cca 15 m od vašeho pracoviště.
 • Veďte výrobek rovnoměrně a bez bočního tlaku na rozbrušovací kotouč.
 • Zabraňte nebezpečným polohám při provozu.
 • Rozbrušovací kotouč nasazujte na obrobek vždy v pravém úhlu. Během rozbrušování neměňte jeho směr ani bočním tlakem, ani ohýbáním kotouče.
 • Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tak je uchycen bezpečněji než rukou a vy máte navíc obě ruce volné pro ovládání výrobku.
 • Kruhové obrobky upněte tak, aby se nemohly otáčet.
 • Neřezejte více obrobků najednou, nýbrž jeden po druhém.
 • Zajistěte obrobek a odřezávanou část takovým způsobem, aby se nemohly nekontrolovaně pohybovat.
 • Při řezání obrobku vždy nastavte polohu plného plynu.
Zabraňte uváznutí rozbrušovacího kotouče
VÝSTRAHA
Nebezpečí odmrštění nebo poranění. Při uváznutí rozbrušovacího kotouče v řezu se může rozbrušovací pila začít pohybovat nahoru, dopředu nebo může dojít ke zpětnému rázu.
 • Zajistěte, aby rozbrušovací kotouč při řezání neuváznul.
Image alternative
  Důvody uváznutí rozbrušovacího kotouče:
 • Příliš velká hloubka řezu.
 • Řez se svírá (např. při řezání trubek nebo desek).
 • Rozbrušovací kotouče je vzpříčený.
 • Použili jste nevhodný rozbrušovací kotouč (rozbrušovací kotouč se zanáší).
 • Rozbrušovací kotouč je ve vytvořeném řezu vedený příliš rychle.
V závislosti na pracovní poloze může uváznutí způsobit různé nebezpečné situace.
Image alternative
 • U vodorovných řezů (např. na podlaze) může dojít k táhnutí dopředu. Rozbrušovací pila náhle táhne dopředu, přitom se nářadí může pracovníkovi vytrhnout.
 • U svislých řezů (např. na zdi) může dojít k pohybu nahoru. Rozbrušovací pila náhle táhne nahoru, přitom se nářadí může pracovníkovi vytrhnout.
 • Pokud se rozbrušovací kotouč zanoří do obrobku v nepřípustné oblasti, může dojít ke zpětnému rázu.
Takto zabráníte nebezpečným situacím způsobeným uváznutím rozbrušovacího kotouče:
 • Obrobky řežte pokud možno pomocí několika postupných řezů. Neprovádějte řezy s příliš velkou hloubkou.
 • Desky nebo velké obrobky podepřete tak, aby řez v průběhu řezání a po jeho ukončení zůstal otevřený a nesvíral se.
 • Rozbrušovací kotouč nasazujte na obrobek vždy shora.
 • Rozbrušovací kotouč se smí dotýkat obrobku pouze částmi pod středem otáčení.
 • Pokud nasazujete rozbrušovací kotouč do již existujícího řezu, buďte obzvláště opatrní.
 • Dbejte na to, aby se rozbrušovací kotouč nevzpříčil.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Při dotknutí otáčejícího se rozbrušovacího kotouče nebo horkých částí nářadí může dojít k poranění a popálení.
 • Před prováděním veškerých prací při údržbě, opravách, čištění a servisu vypněte motor a nechte výrobek vychladnout.

Tabulka údržby

1 – Před započetím práce | 2 – Jednou za půl roku | 3 – V případě potřeby

1
2
3
Zkontrolujte bezvadný stav, kompletnost a netěsnosti, v případě potřeby opravte.
X


Zkontrolujte znečištění, v případě potřeby vyčistěte.
X


Zkontrolujte řádnou funkci ovládacích prvků, v případě potřeby opravte.
X


Zkontrolujte bezvadný stav rozbrušovacího kotouče, v případě potřeby ho vyměňte.
X


Dotáhněte zvenku přístupné matice a šrouby.
X
X
X
Zkontrolujte znečištění palivového filtru, v případě potřeby ho vyměňte.

X
X
Pokud výrobek nelze nastartovat nebo se znatelně snížil výkon motoru, vyměňte vzduchový filtr.


X
Pokud nelze výrobek nastartovat nebo ho lze nastartovat pouze obtížně, vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčky.


X
Pokud se rozbrušovací kotouč při volnoběhu nezastaví, seřiďte volnoběžné otáčky.


X
Pokud řemen při zatížení rozbrušovacího kotouče prokluzuje, nechte výrobek opravit v servisu Hilti .


X

Čištění nebo výměna vzduchového filtru

POZOR
Nebezpečí poškození. Při vniknutí prachu do výrobku hrozí zničení výrobku.
 • Nikdy nepracujte s poškozeným vzduchovým filtrem nebo bez něj.
 • Při výměně vzduchového filtru musí výrobek stát, a nikoli být položený na boku. Dbejte na to, aby se prach nedostal na mřížku filtru nacházející se pod samotným vzduchovým filtrem.
Vzduchový filtr vyměňte, pokud se znatelně sníží výkon motoru nebo se zhorší chování při jeho startování.
Image alternative
 1. Povolte upevňovací šrouby na víku vzduchového filtru a toto víko sejměte.
 2. Vzduchový filtr a komoru filtru pečlivě očistěte od ulpívajícího prachu (použijte vysavač).
 3. Povolte čtyři upevňovací šrouby držáku filtru a vzduchový filtr vyjměte.
 4. Nasaďte nový vzduchový filtr a upevněte jej pomocí držáku filtru.
 5. Nasaďte víko vzduchového filtru a přitáhněte ho upevňovacími šrouby.

Výměna přetrženého startovacího lanka

Image alternative
POZOR
Nebezpečí poškození. Příliš krátké startovací lanko může způsobit poškození krytu.
 • Prasklé startovací lanko v žádném případě dál nepoužívejte, vyměňte ho.
 1. Povolte čtyři upevňovací šrouby a sejměte montážní sestavu startéru.
 2. Povolte dva upevňovací šrouby krytu a sejměte kryt.
 3. Z navíjecí cívky a z rukojeti startéru odstraňte zbylé části lanka.
 4. Na jednom konci nového startovacího lanka udělejte pevný uzel a volný konec lanka zaveďte shora do cívky pro lanko.
 5. Volný konec lanka provlečte zespodu otvorem v krytu startéru a zespodu rukojetí startéru a na konci lanka udělejte rovněž pevný uzel.
 6. Startovací lanko vytáhněte z krytu, jak je zobrazeno, a veďte ho drážkou na navíjecí cívce.
 7. Startovací lanko přidržte pevně v blízkosti drážky na navíjecí cívce a navíjecí cívkou otáčejte ve směru hodinových ručiček až na doraz.
 8. Navíjecí cívkou otočte od dorazu zpět alespoň o ½ otáčky, maximálně o 1 ½ otáčky, dokud nebudou drážka na cívce a průvlak v krytu startéru v zákrytu.
 9. Navíjecí cívku pevně uchopte a lanko vytáhněte ve směru držadla startéru z krytu.
 10. Lanko držte napnuté a navíjecí cívku uvolněte, aby se mohlo startovací lanko samočinně navinout.
 11. Startovací lanko vytáhněte až na doraz a zkontrolujte, zda lze navíjecí cívkou v této poloze otočit rukou ještě alespoň o ½ otáčky ve směru hodinových ručiček. Pokud to není možné, musí se pružina povolit o jednu otáčku proti směru hodinových ručiček.
 12. Namontujte kryt a upevněte ho dvěma upevňovacími šrouby.
 13. Nasaďte jednotku startéru a opatrně ji zatlačte dolů. Zatažením za startovací lanko se dosáhne toho, aby spojka zapadla do aretace a jednotka startéru zcela dosedla.
 14. Sestavu startéru upevněte pomocí čtyř upevňovacích šroubů.

Výměna palivového filtru

Při plnění benzínu do výrobku dbejte na to, aby do palivové nádrže nevnikly žádné nečistoty.
Image alternative
 1. Otevřete palivovou nádrž.
 2. Vyjměte palivový filtr z palivové nádrže.
 3. Palivový filtr zkontrolujte.
  • Pokud je palivový filtr silně znečištěný, vyměňte ho.
 4. Posuňte svorku na hadici zpět a vyjměte znečištěný palivový filtr.
 5. Nasaďte nový palivový filtr a upevněte ho svorkou na hadici.
 6. Filtr zasuňte zpět do palivové nádrže.
 7. Zavřete palivovou nádrž.

Čištění zapalovací svíčky, nastavení vzdálenosti elektrod nebo výměna zapalovací svíčky

POZOR
Nebezpečí poranění. Bezprostředně po skončení provozu výrobku mohou být zapalovací svíčky a části motoru horké.
 • Noste ochranné rukavice a nechte výrobek vychladnout.
Image alternative
 1. Odpojte konektor zapalovací svíčky mírným pootočením.
 2. Pomocí klíče na zapalovací svíčky vyšroubujte zapalovací svíčku z válce.
 3. V případě potřeby očistěte elektrodu pomocí měkkého drátěného kartáčku.
 4. Zkontrolujte vzdálenost elektrod a pokud je to nutné, nastavte ji pomocí spárové měrky na potřebnou hodnotu 0,5 mm.
 5. Nasaďte zapalovací svíčku do konektoru zapalovací svíčky a držte závit zapalovací svíčky proti válci.
 6. Spínač spuštění/zastavení přepněte do polohy "start".
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Při dotknutí elektrod může dojít k úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se elektrod zapalovacích svíček.
 1. Zatáhněte za lankový startér.
  • Nyní musí být vidět zřetelná zapalovací jiskra.
 2. Pomocí klíče na zapalovací svíčky zašroubujte zapalovací svíčku do válce (utahovací moment: 12 Nm).
 3. Nasaďte konektor zapalovací svíčky na svíčku.

Nastavení karburátoru

Karburátor tohoto výrobku byl před expedicí optimálně nastaven a zapečetěn (trysky H a L). U tohoto karburátoru mohou uživatelé nastavovat volnoběžné otáčky (tryska T). Veškeré ostatní nastavovací práce se musí provádět v servisu Hilti .
Neodborná manipulace s nastavením karburátoru může vést k poškození motoru.
 • Vyčistěte vzduchový filtr.
 • Zajistěte, aby měl výrobek provozní teplotu.
 • Image alternative
 • Pomocí vhodného plochého šroubováku (šířka čepele 4 mm/⁵/₃₂") otáčejte nastavovacím šroubem v rámci nastavovacího rozsahu bez použití výraznější síly.
 • Trysku volnoběhu (T) nastavte tak, aby výrobek na volnoběh klidně běžel a aby byl rozbrušovací kotouč bezpečně zastavený.

Čištění vodních trysek

Image alternative
 1. Povolte šroub pro čištění na vodním krytu.
 2. Vyčistěte vodní trysku drátem.
 3. Nemontujte šroub pro čištění.

Péče o výrobek

Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.com .
 • Výrobek, zejména rukojeti, udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku.
 • Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Vnější povrch nářadí čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem nebo suchým kartáčem. Pro čistění nepoužívejte rozprašovač, parní čistič nebo tekoucí vodu.
 • Nepřipusťte, aby se dovnitř výrobku dostaly nějaké předměty.

Údržba

 1. Pravidelně kontrolujte vnější díly výrobku a příslušenství, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků.
 2. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou některé díly poškozené nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně. Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .

Kontrola po čištění a údržbě

 • Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.

Přeprava a skladování

Přeprava výrobku ve vozidle

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí požáru a výbuchu. Když se výrobek při transportu převrhne, může z palivové nádrže vytéct palivo.
 • Než výrobek zabalíte a pošlete balíkovou službou, úplně vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Výrobek transportujte pokud možno v originálním obalu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru. Horké díly nářadí mohou způsobit vznícení okolního materiálu.
 • Před zabalením nebo naložením do vozidla nechte výrobek úplně vychladnout.
 1. Demontujte rozbrušovací kotouč.
 2. Zajistěte výrobek proti převrácení, poškození a úniku paliva.

Skladování palivové směsi

POZOR
Nebezpečí poranění. Protože se v nádobě s palivem může vytvořit tlak, hrozí nebezpečí, že při otevírání vystříkne palivo.
 • Uzávěr nádoby s palivem otevírejte opatrně.
 • Palivo skladujte v dobře větrané, suché místnosti.
 1. Připravujte palivovou směs vždy pouze v množství, které je třeba pro spotřebu během několika následujících dní.
 2. Nádrž na palivo jednou za čas vyčistěte.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Rozbrušovací kotouč se během řezání zpomaluje nebo se zcela zastaví.
Příliš velký přítlak při řezání (rozbrušovací kotouč se zasekává v řezu).
 • Snižte přítlak a veďte výrobek rovně.
Rozbrušovací kotouč není řádně namontovaný a utažený.
 • Zkontrolujte montáž a utahovací moment.
Je nastavený nesprávný směr otáčení.
Přední část ramena pily není upevněná.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Silné vibrace, vychylování řezu ze směru.
Rozbrušovací kotouč není řádně namontovaný a utažený.
 • Zkontrolujte montáž a utahovací moment.
Rozbrušovací kotouč poškozený (nevhodná specifikace, trhliny, chybějící segmenty, zkroucení, přehřátí, deformace atd.).
 • Vyměňte rozbrušovací kotouč.
Nesprávně namontované středicí pouzdro.
 • Zkontrolujte, zda upínací otvor rozbrušovacího kotouče, který se chystáte namontovat, odpovídá středicímu nástavci ve středicím pouzdru.
Diamantový rozbrušovací kotouč vyskočí a případně uvázne.
Nevhodný diamantový rozbrušovací kotouč.
 • Používejte robzrušovací kotouče Hilti .
Nevhodná příruba pro diamantový rozbrušovací kotouč.
 • U rozbrušovacích kotoučů od konkurence používejte přírubu pro abrazivní rozbrušovací kotouče.
Rozbrušovací pilu nelze nastartovat nebo pouze s obtížemi.
Prázdná palivová nádrž (v karburátoru není palivo).
Znečištěný vzduchový filtr.
 • Vyměňte vzduchový filtr.
DSH 600
Přehlcený motor (mokrá zapalovací svíčka).
 • Vysušte zapalovací svíčku a komoru válce (zapalovací svíčku demontujte).
 • Zavřete páčku sytiče a startování několikrát opakujte.
DSH 600-X
Přehlcený motor (mokrá zapalovací svíčka).
 • Vysušte zapalovací svíčku a komoru válce (zapalovací svíčku demontujte).
Nesprávná palivová směs.
 • Vyprázdněte a vypláchněte nádrž a vedení paliva.
 • Naplňte palivovou nádrž správným palivem.
Vzduch v palivovém vedení (v karburátoru není palivo).
 • Odvzdušněte palivové vedení několikerým stisknutím nasávací pumpičky paliva.
Znečištěný palivový filtr (v karburátoru není žádné palivo nebo je ho tam málo).
 • Vyčistěte palivovou nádrž a vyměňte palivový filtr.
Není vidět zapalovací jiskru nebo je vidět pouze slabou zapalovací jiskru (u demontované zapalovací svíčky).
 • Vyčistěte zapalovací svíčku od opalů.
 • Zkontrolujte vzdálenost elektrod a nastavte ji.
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Zkontrolujte zapalovací cívku, kabel, konektory a spínače, v případě potřeby vadný díl vyměňte.
Příliš nízká komprese.
 • Zkontrolujte kompresi motoru a v případě potřeby vyměňte opotřebené díly (pístní kroužky, píst, válec atd.).
Příliš nízká teplota prostředí.
 • Nechte rozbrušovací pilu pomalu zahřát na pokojovou teplotu a startování zopakujte.
Znečištěná ochranná mřížka proti jiskrám nebo výfuk.
 • Vyčistěte ochrannou mřížku proti jiskrám nebo výfuk.
Malý výkon motoru / řezný výkon.
Znečištěný vzduchový filtr.
 • Vyměňte vzduchový filtr.
Není vidět zapalovací jiskru nebo je vidět pouze slabou zapalovací jiskru (u demontované zapalovací svíčky).
 • Vyčistěte zapalovací svíčku od opalů.
 • Zkontrolujte vzdálenost elektrod a nastavte ji.
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Zkontrolujte zapalovací cívku, kabel, konektory a spínače, v případě potřeby vadný díl vyměňte.
Nesprávná palivová směs.
 • Vyprázdněte a vypláchněte nádrž a vedení paliva.
 • Naplňte palivovou nádrž správným palivem.
Nevhodná specifikace rozbrušovacího kotouče pro řezaný materiál.
 • Vyměňte rozbrušovací kotouč nebo se poraďte v servisu Hilti .
Hnací řemen nebo rozbrušovací kotouč prokluzují.
 • Zkontrolujte upnutí kotouče.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Příliš nízká komprese.
 • Zkontrolujte kompresi motoru a v případě potřeby vyměňte opotřebené díly (pístní kroužky, píst, válec atd.).
Práce v nadmořské výšce nad 1 500 m.
 • Nechte nastavit karburátor v servisu Hilti .
Nastavení palivové směsi není optimální (směs paliva se vzduchem).
 • Nechte nastavit karburátor v servisu Hilti .
Rozbrušovací kotouč se při volnoběhu nezastaví.
Příliš vysoké volnoběžné otáčky.
 • Zkontrolujte volnoběžné otáčky a v případě potřeby je nastavte.
Je zaaretovaná poloha polovičního plynu.
 • Uvolněte aretaci polovičního plynu.
Vadná odstředivá spojka.
 • Vyměňte odstředivou spojku.
Rozbrušovací kotouč se neotáčí.
Příliš malé napnutí řemene nebo je řemen prasklý.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Jednotka startéru nefunguje.
Zuby spojky nejsou v záběru.
 • Vyčistěte zuby spojky, aby byly opět pohyblivé.
DSH 600-X
Pilový kotouč se po uvolnění bezpečnostní páčky plynu točí déle než 15 sekund.
Pás brzdy je opotřebený.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Brzdový bovden jde ztěžka.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .

Likvidace

Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti stará zařízení k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Vrtný kalZ hlediska ochrany životního prostředí je problematické odvádět vrtný kal do povrchových vod nebo do kanalizace bez vhodné předběžné úpravy.
 • Informujte se u místních úřadů o platných předpisech.
Doporučujeme následující předběžnou úpravu:
 • Zachycujte vrtný kal (například pomocí vysavače na mokré sání).
 • Nechte vrtný kal usadit a pevnou složku zlikvidujte na skládce stavební suti (proces odlučování mohou urychlit vločkovací prostředky).
 • Před odvedením zbývající vody (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative