Jazyk

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Vrtání bez příklepu
Image alternative Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)
Image alternative Sekání
Image alternative Polohování sekáče
Image alternative Chod vpravo/vlevo
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Ochranné uzemnění (pouze TE 60-AVR)
Image alternative Průměr
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Kombinované kladivo
TE 60-ATC/AVR
Generace
04
Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo než nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro vrtací kladivo

Bezpečnost osob
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy nebo změny.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s výrobkem. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Výrobek držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte výrobek za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Při používání výrobku noste ochranu očí, ochrannou přilbu, chrániče sluchu a vhodný respirátor.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Prach, který vzniká při broušení, broušení smirkovým papírem, řezání a vrtání, může obsahovat nebezpečné chemické látky. Některé příklady jsou: olovo nebo barvy na bázi železa; cihly, beton a další zdivo, přírodní kámen a další výrobky s obsahem silikátů; určité druhy dřeva, jako dub, buk, a chemicky ošetřené dřevo; azbest nebo materiály obsahující azbest. Stanovte působení na pracovníka a osoby v okolí podle třídy nebezpečí materiálů, se kterými se pracuje. Proveďte potřebná opatření, abyste působení udrželi na bezpečné úrovni, jako např. použití systému pro zachycení prachu nebo nošení vhodného respirátoru. K všeobecným opatřením pro omezení působení patří:
 • práce v dobře větraném prostoru,
 • zabránění delšímu kontaktu s prachem,
 • zabránění pronikání prachu k obličeji a tělu,
 • nošení ochranného oděvu a umytí exponovaných míst vodou a mýdlem.
 • Dělejte často přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem silných vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové části výrobku mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo výbuch, pokud byste poškodili elektrický kabel, plynovou nebo vodovodní trubku.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Když se zablokuje nástroj, výrobek okamžitě vypněte. Výrobek se může vychýlit do strany.
 • Než výrobek odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínání nástroje
 2. Hloubkový doraz
 3. Volič funkcí
 4. Ovládací spínač
 5. Síťový kabel
 6. Postranní rukojeť
 7. Aretační tlačítko pro trvalý provoz
 8. Servisní ukazatel
 9. Ukazatel polovičního výkonu
 10. Tlačítko pro poloviční výkon

Provedení se zásuvným kabelem

Image alternative
 1. Aretační tlačítko
 2. Přípojka na elektrickém nářadí
 3. Síťový kabel s kódovaným odpojitelným konektorem

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrické kombinované kladivo s pneumatickým příklepovým mechanismem. Je určené pro vrtání do betonu, zdiva, dřeva a kovu. Dále je možné výrobek používat pro lehké až středně těžké sekací práce ve zdivu a dokončovací práce v betonu.

 • Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Možné nesprávné použití

 • Tento výrobek není vhodný pro práci se zdraví škodlivými materiály.
 • Tento výrobek není vhodný pro práci ve vlhkém prostředí.

Samořezné kotvy

Výrobek je vhodný pro vsazování samořezných kotev. Používejte jen vhodné vsazovací přístroje!
Podrobné informace získáte ve středisku Hilti .

ATC

Výrobek je vybavený elektronickým rychlým vypnutím ATC (Active Torque Control).
Pokud se nástroj zablokuje nebo uvázne, začne se výrobek náhle nekontrolovaně otáčet v opačném směru. ATC rozpozná tento náhlý otáčivý pohyb výrobku a výrobek okamžitě vypne.
Pro řádnou funkci musí mít výrobek možnost se otáčet.
Po rychlém vypnutí výrobek vypněte a znovu zapněte.

Active Vibration Reduction

Výrobek je vybavený systémem Active Vibration Reduction (AVR), který citelně snižuje vibrace.

Rychloupínací sklíčidlo (příslušenství)

Rychloupínací sklíčidlo umožňuje rychlou výměnu nástroje bez dalšího nářadí. Je vhodné pro nástroje s válcovou stopkou nebo šestihranem, které se používají v režimu „bez příklepu Image alternative“.

Servisní ukazatel

Výrobek je vybavený servisním ukazatelem se světelnou signalizací.

Stav servisního ukazatele

Stav
Význam
Servisní ukazatel svítí.
Dosažena doba nutnosti servisu.
Servisní ukazatel bliká.
Nechte kombinované kladivo opravit v servisu Hilti .

Obsah dodávky

Kombinované kladivo, postranní rukojeť, návod k obsluze.

Příslušenství a náhradní díly

Image alternative
O dalších systémových produktech schválených pro váš výrobek se můžete informovat pomocí tohoto QR kódu nebo on-line na: www.hilti.group .

Technické údaje

Kombinované kladivo

Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.
Údaje platí pro jmenovité napětí 230 V. Při odlišném napětí a specifických provedeních pro jednotlivé země mohou být údaje odlišné. Jmenovité napětí a frekvenci a dále jmenovitý příkon, resp. jmenovitý proud naleznete na typovém štítku.

TE 60‌‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Jmenovitý příkon
1 350 W
1 350 W
Jmenovitý proud
7,2 A
7,2 A
Hmotnost podle standardu EPTA 01/2003
6,8 kg
7,8 kg
Energie jednoho příklepu podle standardu EPTA 05
7,8 J
7,8 J
Ø příklepového vrtáku
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø prorážecího vrtáku
40 mm … 80 mm
40 mm … 80 mm
Ø příklepové vrtací korunky
45 mm … 100 mm
45 mm … 100 mm
Ø diamantové vrtací korunky PCM
·/·
42 mm … 102 mm
Ø vrtáku do kovu
10 mm … 20 mm
10 mm … 20 mm
Ø vrtáku do dřeva
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Upínání nástroje
TE‑Y
TE‑Y

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku podle EN 60745

TE 60‌‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Hladina akustického výkonu (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací podle EN 60745

TE 60‌‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Sekání (ah,Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Vrtání s příklepem do betonu (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Montáž postranní rukojeti

Image alternative
 1. Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
 2. Nasaďte držák (upínací pásek) zepředu přes upínání nástroje až do určené drážky.
 3. Nastavte postranní rukojeť do požadované polohy.
 4. Otáčejte rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.

Montáž hloubkového dorazu (volitelné)

Image alternative
 1. Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
 2. Hloubkový doraz nasaďte zepředu do určených 2 vodicích otvorů.
 3. Otáčejte rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.

Nastavení výkonu (volitelné)

TE 60-ATC/AVR
Po zapojení síťové zástrčky do zásuvky je výrobek vždy nastavený na plný výkon.
Image alternative
 1. Stiskněte tlačítko „poloviční výkon“. Výrobek se přepne na poloviční výkon.
  • Svítí ukazatel polovičního výkonu.
 2. Znovu stiskněte tlačítko „poloviční výkon“. Výrobek se přepne na plný výkon.
  • Ukazatel polovičního výkonu zhasne.

Nasazení nástroje

Image alternative
 1. Mírně namažte upínací stopku nástroje.
  • Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození výrobku.
 2. Zasuňte nástroj až nadoraz do upínání nástroje a nechte ho zaskočit.
 3. Po vložení tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.
  • Výrobek je připravený k použití.

Vyjmutí nástroje

POZOR
Nebezpečí poranění nástrojem! Nástroj může být horký nebo může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Image alternative
 • Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.

Práce

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad výrobkem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Zajistěte, aby byl upínací pásek vedený příslušnou drážkou ve výrobku.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)

Image alternative
 1. Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.
 2. Nastavte požadovaný výkon.
 3. Nasaďte vrták na podklad.
 4. Stiskněte ovládací spínač.
  • Výrobek se rozběhne.

Vrtání bez příklepu

Vrtání bez příklepu je možné s nástroji se speciální upínací stopkou. Tyto nástroje jsou obsažené v sortimentu nástrojů Hilti . Alternativně lze pomocí rychloupínacího sklíčidla například upnout vrtáky do dřeva nebo vrtáky do oceli s válcovou stopkou a vrtat bez příklepu.
 • Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.

Polohování sekáče

POZOR
Nebezpečí poranění! Ztráta kontroly nad směrem sekání.
 • Nepracujte v poloze „Polohování sekáče“. Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“, až zaskočí.
Sekáč je možné zaaretovat ve 24 různých polohách (po 15°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.
Image alternative
 1. Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.
 2. Nastavte sekáč do požadované polohy.
 3. Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative, až zaskočí.
  • Výrobek je připravený k použití.

Sekání

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.

Zapnutí/vypnutí trvalého provozu

Při sekání lze spínač zajistit v zapnutém stavu.
Image alternative
 1. Aretační tlačítko pro trvalý provoz posuňte dopředu.
 2. Zcela stiskněte ovládací spínač.
  • Výrobek pracuje nyní v trvalém provozu.
 3. Aretační tlačítko pro trvalý provoz posuňte dozadu.
  • Výrobek se vypne.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce elektrické nářadí nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.com .

Připojení zásuvného síťového kabelu

POZOR
Nebezpečí poranění bludným proudem při znečištěných kontaktech.
 • Odpojitelný elektrický konektor zapojujte do elektrického nářadí jen v čistém, suchém stavu bez napětí.
 1. Kódovaný odpojitelný elektrický konektor zasuňte až nadoraz do výrobku tak, aby aretace slyšitelně zaskočila.
 2. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

Odpojení zásuvného síťového kabelu z elektrického nářadí

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Stiskněte aretační tlačítko a odpojte kódovaný odpojitelný elektrický konektor.
 3. Vytáhněte síťový kabel z nářadí.

Přeprava a skladování

 • Elektrické nářadí nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Elektrické nářadí skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Nářadí skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delší přepravě nebo delším skladování nářadí zkontrolujte, zda není poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nefunguje příklep.
Výrobek je příliš studený.
 • Nasaďte kombinované kladivo na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Výrobek nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel je příliš dlouhý nebo má malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s přípustnou délkou a/nebo dostatečným průřezem.
Ovládací spínač není úplně stisknutý.
 • Stiskněte ovládací spínač až nadoraz.
Zdroj napájení má příliš malé napětí.
 • Připojte kombinované kladivo k jinému zdroji napájení.
Stisknuté tlačítko „poloviční výkon“.
 • Stiskněte tlačítko „poloviční výkon“.
Vrták se neotáčí.
Volič funkcí nezaskočil nebo je v poloze „sekání“ Image alternative nebo „polohování sekáče“ Image alternative.
 • V klidovém stavu nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative.
Vrták nelze uvolnit ze sklíčidla.
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Zatáhněte aretaci nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.
Postranní rukojeť není správně namontována.
 • Povolte postranní rukojeť a namontujte ji správně tak, aby upínací pásek a postranní rukojeť zaskočily v prohlubni.
Výrobek se nerozběhne.
Síťové napájení je přerušeno.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Aktivovalo se elektronické blokování rozběhu po přerušení napájení.
 • Výrobek vypněte a znovu zapněte.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Síťový kabel nebo konektor nechte zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.
Zásuvný síťový kabel není správně zapojený.
 • Zapojte zásuvný síťový kabel správně do elektrického nářadí.
Generátor je v úsporném režimu.
 • Generátor zatižte druhým spotřebičem (např. stavební svítilnou). Poté výrobek vypněte a znovu zapněte.
Servisní ukazatel svítí.
Opotřebované uhlíky.
 • Nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem a v případě potřeby vyměnit uhlíky.
Servisní ukazatel bliká.
Výrobek má závadu nebo byl dosažen interval servisu.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .