Jazyk

PR 30-HVS A12

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Na výrobku

Informace o laseru
Image alternative Třída laseru 2, podle normy IEC 60825-1 / EN 60825-1:2007 a splňuje CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nedívejte se do paprsku.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Rotační laser
  PR 30-HVS A12 | PRA 30
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Přezkoušení typu

Oznámený subjekt CSA Group Bayern , číslo 1948, zkontroloval přístroje a zhodnotil dokumentaci a vystavil následující přezkoušení typu:
 • PR 30‑HVS A12: ZS 17 10 50140 006
 • PRA 30: ZS 17 10 50140 005

Bezpečnost

Základní bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu. Pojem „elektrický přístroj“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické přístroje napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické přístroje napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).

Všeobecná bezpečnostní opatření

 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým přístrojem rozumně. Elektrický přístroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým přístrojem může mít za následek vážná poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Laserové přístroje nenechávejte v dosahu dětí.
 • Při neodborném rozšroubování přístroje může vzniknout laserové záření, které přesahuje třídu 2. Přístroj nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Laserové paprsky by měly probíhat daleko pod úrovní nebo nad úrovní očí.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Upozornění podle FCC § 15.21: Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání přístroje.
 • Po pádu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost přístroje.
 • Při přenesení přístroje z velkého chladu do teplejšího prostředí nebo naopak nechte přístroj před použitím aklimatizovat.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby byl přístroj bezpečně upevněný.
 • Aby se zabránilo chybným měřením, udržujte výstupní okénko laseru čisté.
 • Ačkoli je přístroj konstruován pro použití v náročném provozu na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Přestože je přístroj chráněný proti vlhkosti, před uložením do přepravního pouzdra ho do sucha otřete.
 • Před důležitými měřeními přístroj zkontrolujte.
 • Během používání několikrát překontrolujte přesnost.
 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Chraňte laser před deštěm a vlhkostí.
 • Nedotýkejte se kontaktů.
 • O přístroj svědomitě pečujte. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je narušena jeho funkce. Poškozené díly nechte před použitím přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba přístroje.

Vhodné vybavení pracoviště

 • Zabezpečte měřicí stanoviště. Zajistěte, aby při nainstalování laseru nebyl paprsek namířený na jiné osoby ani na vás samotné.
 • Při práci na žebříku se vyhýbejte nepřirozenému držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Měření v blízkosti reflexních objektů, resp. povrchů, přes sklo nebo podobné materiály může zkreslit výsledek měření.
 • Dbejte na to, aby byl přístroj postavený na stabilním podkladu (bez vibrací!).
 • Přístroj používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Přístroj, příslušenství, nástavce apod. používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití přístroje k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Je zakázáno pracovat s měřicími latěmi v blízkosti vedení vysokého napětí.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli tento přístroj splňuje přísné požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit následující:
 • Přístroj může být rušen silným zářením, což může vést k chybným operacím.
  V těchto případech, nebo máte-li nějaké pochybnosti, proveďte kontrolní měření.
 • Přístroj může rušit jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).

Klasifikace laseru pro přístroje třídy laseru 2

Přístroj odpovídá třídě laseru 2 podle IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007. Tyto přístroje se smějí používat bez dalších ochranných opatření.
POZOR
Nebezpečí poranění! Nemiřte laserový paprsek proti osobám.
 • Nikdy se nedívejte do světelného zdroje laseru. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku.

Pečlivé zacházení s akumulátorovými přístroji

 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Chraňte akumulátor před silnými mechanickými nárazy a akumulátorem neházejte.
 • Akumulátory nepatří do rukou dětem.
 • Zabraňte vniknutí vlhkosti. Vniklá vlhkost může způsobit zkrat a popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném používání může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také lékaře. Vytékající kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Používejte výhradně akumulátory schválené pro příslušný přístroj. Při použití jiných akumulátorů nebo při použití akumulátorů pro jiné účely hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Akumulátor skladujte pokud možno v chladu a v suchu. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nepoužívaný akumulátor a nabíječku uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů akumulátoru nebo kontaktů nabíječky. Zkrat kontaktů akumulátorů nebo nabíječek může způsobit popáleniny a požár.
 • Poškozené akumulátory (například akumulátory s trhlinami, prasklými částmi, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Při zasílání přístroje se musí akumulátor izolovat nebo vyjmout z přístroje. Vyteklé akumulátory mohou přístroj poškodit.
 • Pokud je nepoužívaný akumulátor na dotek příliš horký, může být systém přístroje a akumulátoru vadný. Postavte přístroj na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout.

Popis

Přehled výrobku

Rotační laser PR 30-HVS

Image alternative
 1. Laserový paprsek (rovina rotace)
 2. Rotační hlava
 3. Zaměřovací zařízení
 4. Držadlo
 5. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 6. Lithium-iontový akumulátor
 7. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 8. Ovládací panel
 9. Základní deska se závitem 5/8"

Ovládací panel PR 30-HVS

Image alternative
 1. Tlačítko a LED režimu sklonu
 2. Tlačítko a LED funkce výstrahy při nárazu
 3. LED šipky pro elektronické vyrovnání sklonu
 4. Tlačítko elektronického vyrovnání sklonu (jen ve spojení s režimem sklonu)
 5. LED automatického vyrovnání
 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 7. LED kontrolního režimu (jen při vertikálním automatickém vyrovnání)
 8. LED stavu nabití akumulátoru

Ovládací panel a laserový přijímač PRA 30

Image alternative
 1. Tlačítko nastavení hlasitosti
 2. Sklon minus ve směru vlevo, resp. s PRA 90 dolů
 3. Automatické vyrovnání / kontrolní režim ve vertikální rovině (dvojí dotknutí)
 4. Tlačítko volby jednotek
 5. Sklon plus ve směru vpravo, resp. s PRA 90 nahoru
 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 7. Displej
 8. Značkovací ryska
 9. Detekční pole

Displej laserového přijímače PRA 30

Image alternative
 1. Ukazatel vzdálenosti od roviny laseru
 2. Ukazatel hlasitosti
 3. Tlačítko volby jednotek
 4. Detekční pole
 5. Značkovací ryska

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je rotační laser s viditelným rotujícím laserovým paprskem, který může obsluhovat jedna osoba. Přístroj je určený k zjišťování, přenášení a ke kontrole vodorovných výšek, svislých a nakloněných rovin a pravých úhlů. Příkladem použití je přenášení metrové výšky a dalších výšek, určování pravých úhlů stěn, vertikální vyrovnávání vůči referenčním bodům nebo vyměřování nakloněných rovin.
 • Tento výrobek používejte pouze s lithium-iontovým akumulátorem Hilti B 12⁄2.6.
 • Pro tento výrobek používejte pouze nabíječku Hilti C 4⁄12‑50.

Vlastnosti

Rotační laser lze používat vertikálně, horizontálně a pro sklony.
Přístroj je vybavený následujícími ukazateli provozního stavu: LED automatické nivelace, LED režimu sklonu, LED kontrolního režimu a LED výstrahy při nárazu.
Automatická nivelaceAutomatická nivelace se provádí po zapnutí přístroje. LED signalizují příslušný provozní stav. Automatická nivelace je aktivní v rozsahu ±5° vůči horizontální rovině a lze ji deaktivovat pomocí tlačítka Image alternative. Přístroj může být umístěný přímo na zemi, na stativu nebo pomocí vhodných držáků.
Automatické vyrovnáníAutomatické vyrovnání umožňuje jedné osobě vyrovnat rovinu laseru podle laserového přijímače. Rotační laser rozpozná příslušné vyrovnání:
 • PRA 90 horizontální ve spojení s automatickým stativem a laserovým přijímačem PRA 30.
 • Sklon v spojení s laserovým přijímačem PRA 30 a volitelně s adaptérem sklonu PRA 79.
 • Vertikální ve spojení s laserovým přijímačem PRA 30.
Úhel sklonuSklon lze nastavit následovnými způsoby:
 • Manuální zadání hodnot na přijímači laserového paprsku PRA 30
 • Automatické vyrovnání rotačního laseru podle laserového přijímače PRA 30
 • Přednastavení sklonu pomocí adaptéru sklonu PRA 79
Úhly sklonu lze odečíst na laserovém přijímači.
Kontrola při vertikálním měřeníVe spojení s laserovým přijímačem PRA 30 kontroluje rotační laser vyrovnání roviny laseru. V případě odchylky vyrovnání se rotace laseru na 40 sekund zastaví. Během této doby přístroj opraví všechny chyby, které vznikly v důsledku kolísání teploty, větru nebo působení jiných vlivů. Po automatické opravě se rotace laseru spustí znovu. V případě potřeby lze kontrolní funkci deaktivovat.
Automatické vypnutíK automatickému vypnutí dojde, když není dosažena nivelace, protože laser
 • je vůči horizontální rovině nakloněný více než 5° (kromě režimu sklonu),
 • je mechanicky zablokovaný,
 • se vychýlil vlivem otřesů nebo nárazu.
Po vypnutí se vypne rotace a všechny LED se rozblikají.
Funkce výstrahy při nárazuKdyž se laser během provozu vychýlí z roviny, přístroj se pomocí integrované funkce výstrahy při nárazu přepne do výstražného režimu. Funkce výstrahy při nárazu je aktivní až 2 minuty po dosažení nivelace. Pokud během těchto 2 minut stisknete tlačítko na ovládacím panelu, trvá to další 2 minuty, než se funkce výstrahy při nárazu aktivuje. Když je laser ve výstražném režimu:
 • Blikají všechny LED.
 • Rotační hlava se zastaví.
 • Laserový paprsek zhasne.
Funkci výstrahy při nárazu lze deaktivovat tlačítkem Image alternative, pokud v podkladu dochází k otřesům nebo pracujete v režimu sklonu.
Laserový přijímač / dálkové ovládáníLaserové přijímače Hilti digitálně ukazují vzdálenost mezi promítaným laserovým paprskem (rovinou laseru) na detekčním poli a značkovací ryskou na přijímači laserového paprsku. Laserový paprsek lze přijímat také na větší vzdálenosti. PRA 30 lze používat jako přijímač laserového paprsku a dálkové ovládání pro rotační laser. Jednotkovou soustavu a jednotky lze nastavit.
Spárování příslušenství a přístrojeSpárování je vzájemné bezdrátové přiřazení příslušenství a přístrojů.
Rotační laserový přístroj a laserový přijímač jsou při dodání spárované. Tím je zaručena nerušená práce v okolí jiných rádiově řízených přístrojů.
Další laserové přijímače nebo automatické stativy PRA 90 nejsou bez spárování připravené k použití.

LED kontrolky

Rotační laser je vybavený LED kontrolkami.
Stav
Význam
Všechny LED blikají.
Přístroj byl ovlivněn nárazem, již není vyrovnaný nebo u něj došlo k jiné chybě.
LED automatické nivelace bliká zeleně.
Přístroj je ve fázi vyrovnávání.
LED automatické nivelace trvale svítí zeleně.
Přístroj je vyrovnaný / je řádně v provozu.
LED výstrahy při nárazu svítí trvale oranžově.
Výstraha při nárazu je deaktivována.
LED ukazatel sklonu bliká oranžově.
Vyrovnávání nakloněné roviny.
LED ukazatele sklonu svítí trvale oranžově.
Je aktivovaný režim sklonu.
LED kontroly bliká oranžově.
Přístroj vyrovná rovinu laseru vůči referenčnímu bodu (PRA 30).
LED kontroly svítí trvale oranžově.
Přístroj je v kontrolním režimu. Vyrovnání vůči referenčnímu bodu (PRA 30) je správné.
LED šipky blikají oranžově.
Přístroj je v režimu elektronického vyrovnání sklonu, PRA 30 nepřijímá laserový paprsek.
LED šipky svítí trvale oranžově.
Přístroj je správně vyrovnaný vůči PRA 30.
Levá LED šipka svítí oranžově.
Otočte přístroj po směru hodinových ručiček.
Pravá LED šipka svítí oranžově.
Otočte přístroj proti směru hodinových ručiček.

Ukazatel stavu nabití lithium-iontového akumulátoru

Lithium‑iontový akumulátor je vybavený ukazatelem stavu nabití.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Během práce se stav nabití akumulátoru zobrazuje na ovládacím panelu přístroje.
V klidovém stavu lze stav nabití zobrazit klepnutím na odjišťovací tlačítko.
Při nabíjení akumulátoru je stav nabití indikován ukazatelem na akumulátoru (viz návod k použití nabíječky).

Obsah dodávky

Rotační laser PR 30-HVS A12, laserový přijímač / dálkové ovládání PRA 30 (03), 2 baterie (AA články), držák laserového přijímače PRA 83, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Technické údaje rotačního laseru


PR 30-HVS A12
Dosah příjmu (průměr) s PRA 30 (03)
2 m … 500 m
Dosah komunikace (PRA 30)
150 m
Přesnost na 10 m (za standardních podmínek prostředí podle MIL‑STD‑810G)
±0,5 mm
Třída laseru
Viditelný laserový paprsek, třída laseru 2, 620‒690 nm / Po < 4,85 mW ≥ 300⁄min; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Rozsah automatické nivelace
±5°
Provozní teplota
−20 ℃ … 50 ℃
Skladovací teplota
−25 ℃ … 60 ℃
Hmotnost (včetně akumulátoru)
2,5 kg
Výška při testování pádu (za standardních podmínek prostředí podle MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Třída ochrany podle IEC 60529 (kromě akumulátoru a přihrádky na akumulátor)
IP 66
Kolmý paprsek
Trvalý paprsek, v pravém úhlu vůči rovině rotace
Maximální vysílací výkon záření
7,8 dBm
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Technické údaje laserového přijímače

Rozsah ukazatele vzdálenosti
±52 mm
Rozsah ukazatele roviny laseru
±0,5 mm
Délka detekčního pole
≤ 120 mm
Ukazatel středu horní hrany krytu
75 mm
Čekací doba bez detekce před automatickým vypnutím
15 min
Dosah dálkového ovládání (průměr) pro PR 30-HVS
2 m … 150 m
Výška při testování pádu v držáku přijímače PRA 30 (za standardních podmínek prostředí podle MIL‑STD‑810G)
2 m
Provozní teplota
−20 ℃ … 50 ℃
Skladovací teplota
−25 ℃ … 60 ℃
Hmotnost (včetně baterií)
0,25 kg
Třída ochrany podle IEC 60529, kromě prostoru pro baterie
IP 66
Maximální vysílací výkon záření
−0,2 dBm
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Ovládání rotačního laseru

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Správné zacházení s laserem a akumulátorem

Akumulátor typu B12 nesplňuje žádnou třídu ochrany. Chraňte akumulátor před deštěm a vlhkostí.
Podle předpisů Hilti se akumulátor smí používat pouze s příslušným výrobkem a musí být za tímto účelem vložený v přihrádce pro akumulátor.
Image alternative
 1. Obrázek 1: Práce v horizontálním režimu
 2. Obrázek 2: V režimu sklonu je třeba laser na straně ovládacího panelu nazdvihnout
 3. Obrázek 3: Odložení nebo přeprava v nakloněné poloze. Práce ve vertikální poloze
  • Držte laser tak, aby přihrádka na akumulátor nebo akumulátor NESMĚŘOVALY nahoru a nemohla do nich proniknout vlhkost.

Nasazení/vyjmutí akumulátoru

Image alternative
POZOR
Elektrické nebezpečí. Znečištěné kontakty mohou způsobit zkrat.
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a přístroje čisté.
POZOR
Nebezpečí poranění. Když akumulátor není správně nasazený, může vypadnout.
 • Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený v přístroji, aby nevypadl a neohrozil vás nebo jiné osoby.
 1. Vložte akumulátor tak, aby bezpečně zaskočil.
  • Laser je připravený k zapnutí.
 2. Stiskněte odjišťovací tlačítko a držte ho stisknuté.
 3. Vytáhněte akumulátor.

Zapnutí laseru a horizontální práce

Před důležitým měřením zkontrolujte přesnost laseru, zejména po pádu na zem nebo pokud byl přístroj vystaven neobvyklým mechanickým vlivům.
Image alternative
 1. Upevněte laser na vhodný držák.
 2. Stiskněte tlačítko Image alternative.
  • LED automatické nivelace bliká zeleně.
  • Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
  Jako držák lze použít nástěnný držák nebo stativ. Úhel sklonu dosedací plochy smí být maximálně ±5°.

Manuální horizontální vyrovnání

Rotační laser je namontovaný na automatickém stativu PRA 90.
Laserový přijímač PRA 30, rotační laser a automatický stativ PRA 90 jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30 a ovládací panel automatického stativu PRA 90 směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu.
Image alternative
 1. Na rotačním laseru, laserovém přijímači PRA 30 a automatickém stativu PRA 90 stiskněte tlačítko Image alternative.
  • Přístroje jsou připravené k provozu.
 2. Pro přenastavení roviny laseru nahoru stiskněte tlačítko Image alternative na laserovém přijímači PRA 30, nebo tlačítko se šipkou „nahoru“ na automatickém stativu PRA 90.
 3. Pro přenastavení roviny laseru dolů stiskněte tlačítko Image alternative na laserovém přijímači PRA 30, nebo tlačítko se šipkou „dolů“ na automatickém stativu PRA 90.

Automatické horizontální vyrovnání

Rotační laser je namontovaný na automatickém stativu PRA 90.
Laserový přijímač PRA 30, rotační laser a automatický stativ PRA 90 jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30 a ovládací panel automatického stativu PRA 90 směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu.
Image alternative
 1. Na rotačním laseru, laserovém přijímači PRA 30 a automatickém stativu PRA 90 stiskněte tlačítko Image alternative.
  • Přístroje jsou připravené k provozu.
 2. Držte značkovací rysku laserového přijímače PRA 30 v nastavované cílové výšce. Laserový přijímač PRA 30 je třeba držet klidně nebo ho upevnit.
 3. Spusťte automatické vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30.
  • Automatický stativ PRA 90 se posunuje nahoru a dolů, dokud nebude dosažena příslušná poloha. Přitom zní opakující se akustický signál.
  • Po dosažení polohy se rotační laser vyrovná. Úspěšné dokončení signalizuje trvalý akustický signál po dobu 5 sekund. Ukazatel Image alternative zhasne.
  • Pokud nelze úspěšně provést automatické vyrovnání, zazní krátké akustické signály a symbol Image alternative zhasne.
 4. Zkontrolujte nastavení výšky na displeji.
 5. Odstraňte laserový přijímač PRA 30.
 6. Předčasné ukončení automatického vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30.

Manuální vertikální vyrovnání

Rotační laser je bezpečně vertikálně upevněný (stativ, nástěnný držák, adaptér na fasádu nebo vytyčovací lavičku nebo leží na zadních držadlech). Referenční bod (A) je umístěný pod hlavou laseru (např. hřebík ve vytyčovací lavičce nebo barevný bod na zemi).
Laserový přijímač PRA 30 a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30 a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
Image alternative
 1. Vyrovnejte vertikální osu rotačního laseru pomocí zaměřovacího zařízení na hlavě.
 2. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Rotační laser se vyrovná a poté promítne dolů pevný laserový paprsek.
 3. Vyrovnejte rotační laser tak, aby byl promítnutý laserový paprsek přesně vyrovnaný podle referenčního bodu (A). Referenční bod není kolmý bod!
 4. Pro přenastavení roviny laseru doprava resp. doleva stiskněte tlačítko Image alternative resp. Image alternative na laserovém přijímači PRA 30.
  • Rotační laser se spustí s rotací po stisknutí jednoho ze dvou směrových tlačítek.

Automatické vertikální vyrovnání

Rotační laser je bezpečně vertikálně upevněný (stativ, nástěnný držák, adaptér na fasádu nebo vytyčovací lavičku nebo leží na zadních držadlech). Referenční bod (A) je umístěný pod hlavou laseru (např. hřebík ve vytyčovací lavičce nebo barevný bod na zemi).
Laserový přijímač PRA 30 a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30 a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
Image alternative
 1. Vyrovnejte vertikální osu rotačního laseru pomocí zaměřovacího zařízení na hlavě.
 2. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Rotační laser se vyrovná a poté promítne dolů pevný laserový paprsek.
 3. Vyrovnejte rotační laser tak, aby byl promítnutý laserový paprsek přesně vyrovnaný podle referenčního bodu (A). Referenční bod není kolmý bod!
 4. Držte značkovací rysku laserového přijímače PRA 30 v nastavované cílové rovině (B). Laserový přijímač PRA 30 je třeba držet klidně nebo ho upevnit.
 5. Spusťte automatické vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30.
  • Hlava laseru se otáčí doprava a doleva až do dosažení příslušné polohy. Přitom zní opakující se akustický signál.
  • Po dosažení polohy se rotační laser vyrovná. Úspěšné dokončení signalizuje trvalý akustický signál po dobu 5 sekund. Symbol Image alternative zhasne.
  • Pokud nelze úspěšně provést automatické vyrovnání, zazní krátké akustické signály a symbol Image alternative zhasne.
 6. NEODSTRAŇUJTE laserový přijímač PRA 30 z cílové roviny, dokud je aktivní kontrolní režim.
 7. Dvojí dotknutí tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30.
  • Během automatického vyrovnání: Předčasné ukončení automatického vyrovnání.
  • V kontrolním režimu: Ukončení kontrolního režimu.

Nastavení sklonu pomocí adaptéru sklonu PRA 79

Adaptér sklonu PRA 79 lze v závislosti na druhu použití namontovat na stativ. Úhel sklonu adaptéru sklonu PRA 79 je nastavený na 0°.
 1. Namontujte rotační laser na adaptér sklonu PRA 79. Řiďte se podle návodu pro adaptér sklonu PRA 79. Ovládací panel rotačního laseru směřuje k vám.
 2. Umístěte rotační laser buď na horní, nebo na dolní hranu nakloněné roviny.
 3. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
 4. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Na rotačním laseru bliká LED režimu sklonu.
 5. Nastavte požadovaný úhel sklonu na adaptéru sklonu PRA 79.
  Při manuálním nastavení sklonu vyrovná rotační laser jednorázově rovinu laseru a poté ji zafixuje. Vibrace, změny teploty nebo jiné vlivy, které se mohou během dne vyskytnout, mohou mít vliv na polohu roviny laseru.

Manuální nastavení sklonu

Rotační laser je v závislosti na druhu použití namontovaný nebo bezpečně nainstalovaný.
Laserový přijímač PRA 30 a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30 a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
Image alternative
 1. Umístěte rotační laser buď na horní, nebo na dolní hranu nakloněné roviny.
 2. Postavte se za rotační laser, ovládací panel směřuje směrem k vám.
 3. Stiskněte na rotačním laseru a laserovém přijímači PRA 30 tlačítko Image alternative.
  • Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
 4. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Na rotačním laseru bliká LED režimu sklonu.
  • Na laserovém přijímači PRA 30 se zobrazí symbol režimu sklonu.
 5. Vyrovnejte rotační laser pomocí zaměřovacího zářezu na hlavě rovnoběžně s nakloněnou rovinou.
 6. Ke snížení roviny laseru před rotačním laserem stiskněte tlačítko Image alternative na laserovém přijímači PRA 30 tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota.
 7. Ke zvýšení roviny laseru před rotačním laserem stiskněte tlačítko Image alternative na laserovém přijímači PRA 30 tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota.
  • Pokud 3 sekundy nestisknete žádné tlačítko, vyrovná se rotační laser na naposledy nastavenou hodnotu. LED svítí v režimu sklonu.
  Při delším stisknutí tlačítek se hodnoty mění rychle.
  Při manuálním nastavení sklonu vyrovná rotační laser jednorázově rovinu laseru a poté ji zafixuje. Vibrace, změny teploty nebo jiné vlivy, které se mohou během dne vyskytnout, mohou mít vliv na polohu roviny laseru.

Automatické nastavení sklonu

Rotační laser je v závislosti na druhu použití namontovaný nebo bezpečně nainstalovaný.
Laserový přijímač PRA 30 je v závislosti na druhu použití namontovaný na držáku přijímače nebo teleskopické lati.
Laserový přijímač PRA 30 a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30 a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
Image alternative
 1. Umístěte rotační laser buď na horní, nebo na dolní hranu nakloněné roviny.
 2. Držte laserový přijímač PRA 30 přímo před rotačním laserem a nastavte značkovací rysku laserového přijímače PRA 30 na výšku roviny laseru. Upevněte teleskopickou lať.
 3. Umístěte teleskopickou lať s laserovým přijímačem PRA 30 na druhou hranu nakloněné roviny.
 4. Stiskněte na rotačním laseru a laserovém přijímači PRA 30 tlačítko Image alternative.
  • Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
 5. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Na rotačním laseru bliká LED režimu sklonu.
  • Na laserovém přijímači PRA 30 se zobrazí symbol režimu sklonu.
 6. Spusťte automatické vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30.
  • Rotační laser automaticky nakloní rovinu laseru až k dosažení značky laserového přijímače PRA 30. Přitom zní opakující se akustický signál.
  • Po dosažení polohy se rotační laser vyrovná. Úspěšné dokončení signalizuje trvalý akustický signál po dobu 5 sekund. Symbol Image alternative zhasne.
  • Pokud nelze úspěšně provést automatické vyrovnání, zazní krátké akustické signály a ukazatel Image alternative zhasne.
 7. Během 5 sekund odečtěte sklon na laserovém přijímači PRA 30.
 8. Předčasné ukončení automatického naklonění dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30.
  Pokud rotační laser zahájí automatické vyhledávání v nesprávném směru, stiskněte tlačítko Image alternative pro změnu směru vyhledávání.

Vyrovnání pomocí elektronického vyrovnání sklonu (e-targeting)

Elektronické vyrovnání sklonu optimalizuje manuální vyrovnání rotačního laseru. Elektronická metoda je přesnější.
Rotační laser je v závislosti na druhu použití namontovaný nebo bezpečně nainstalovaný.
Laserový přijímač PRA 30 a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30 a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
 1. Automaticky natavte sklon roviny laseru.
 2. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Když obě šipky blikají, nepřijímá laserový přijímač PRA 30 od rotačního laseru signál.
   • Vyrovnejte rotační laser značkovacími zářezy podle laserového přijímače PRA 30.
  • Když svítí levá šipka Image alternative, vyrovnejte rotační laser ve směru hodinových ručiček.
  • Když svítí pravá šipka Image alternative, vyrovnejte rotační laser proti směru hodinových ručiček.
  • Pokud obě šipky svítí trvale 10 sekund, je vyrovnání podle laserového přijímače PRA 30 správné a funkce se ukončí.
 3. Upevněte rotační laser v této poloze na stativ.
 4. Předčasné ukončení elektronického vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na rotačním laseru.

Deaktivace funkce výstrahy při nárazu

 1. Zapněte laser.
 2. Stiskněte tlačítko Image alternative.
  • Trvale svítící LED deaktivace funkce výstrahy při nárazu indikuje, že je funkce deaktivovaná.
  Pro návrat do standardního režimu laser vypněte a znovu zapněte.

Aktivace/deaktivace spacího režimu

Pro pracovní přestávky nebo jiné činnosti lze použít spací režim rotačního laseru. V tomto stavu se zachovají všechna nastavení roviny laseru nebo sklonu. Spací režim šetří proud a prodlužuje dobu chodu akumulátoru.
Nastavení viz také „Možnosti menu laserového přijímače PRA 30“.
 1. Vypněte laserový přijímač.
 2. Držte 2 sekundy stisknuté tlačítko Image alternative.
 3. Stiskněte dvakrát tlačítko Image alternative a přejděte na možnost menu spací režim.
 4. Změňte režim tlačítkem Image alternative. Nastavený stav má černé pozadí.
 5. Po ukončení spacího režimu zkontrolujte nastavení laseru, aby byla zajištěná přesnost práce.
  Spací režim zůstane aktivní maximálně 4 h.

Kontrola hlavní a příčné horizontální osy

Image alternative
 1. Stativ postavte cca 20 m (66 ft) od stěny a jeho hlavu vyrovnejte horizontálně podle vodováhy.
 2. Přístroj namontujte na stativ a hlavu přístroje zaměřte pomocí zaměřovacího zářezu na stěnu.
 3. Obrázek a: Pomocí přijímače zachyťte jeden bod (bod 1) a vyznačte ho na stěně.
 4. Přístroj otočte o 90° po směru hodinových ručiček kolem jeho osy. Nesmí se změnit výška přístroje.
 5. Obrázek b: Pomocí přijímače laserového paprsku zachyťte druhý bod (bod 2) a vyznačte ho na stěně.
 6. Obrázek c a d: Oba výše uvedené kroky zopakujte ještě dvakrát a přijímačem zachyťte a vyznačte na stěně bod 3 a bod 4.
  Při pečlivém provádění by vertikální vzdálenost obou vyznačených bodů 1 a 3 (hlavní osa), resp. bodů 2 a 4 (příčná osa), měla být vždy < 2 mm (při 20 m) (0,12" při 66 ft). Je-li odchylka větší, pošlete přístroj do servisu Hilti ke kalibraci.

Kontrola vertikální osy

Image alternative
 1. Přístroj postavte vertikálně pokud možno na rovnou podlahu cca 20 m (66 ft) od stěny.
 2. Vyrovnejte rukojeti rovnoběžně se stěnou.
 3. Přístroj zapněte a vyznačte na podlaze referenční bod (R).
 4. Pomocí přijímače vyznačte bod (A) na dolním konci stěny.
 5. Pomocí přijímače vyznačte ve výšce cca 10 m (33 ft) bod (B).
 6. Přístroj otočte o 180° a vyrovnejte na referenční bod (R) na podlaze a na dolní vyznačený bod (A) na stěně.
 7. Pomocí přijímače vyznačte ve výšce cca 10 m (33 ft) bod (C).
  • Při pečlivém provádění by měla být horizontální vzdálenost obou označených bodů (B) a (C) < 1,5 mm (při 10  m) (0,06" při 33 ft). Je-li odchylka větší, pošlete přístroj do servisu Hilti ke kalibraci.

Ovládání laserového přijímače

Vložení baterií do laserového přijímače

Image alternative
 • Vložte do laserového přijímače baterie.
  Používejte pouze baterie vyrobené podle mezinárodních norem.

Spárování rotačního laseru a laserového přijímače PRA 30

 1. Minimálně 3 sekundy držte současně na obou přístrojích stisknuté tlačítko Image alternative.
  • Úspěšné spárování je potvrzeno blikáním všech LED na rotačním laseru a akustickým signálem na laserovém přijímači PRA 30. Na laserovém přijímači se krátce zobrazí symbol Image alternative.
  • Rotační laser a laserový přijímač se vypne.
 2. Přístroje znovu zapněte.
  • Přístroje jsou spárované. Na laserovém přijímači se zobrazí symbol Image alternative.

Spárování stativu PRA 90 a laserového přijímače PRA 30

 1. Minimálně 3 sekundy držte současně na obou přístrojích stisknuté tlačítko Image alternative.
  • Úspěšné spárování je potvrzeno blikáním všech LED na automatickém stativu PRA 90 a akustickým signálem na laserovém přijímači PRA 30. Na laserovém přijímači se krátce zobrazí symbol Image alternative.
  • Automatický stativ a laserový přijímač se vypne.
 2. Přístroje znovu zapněte.
  • Přístroje jsou spárované. Na laserovém přijímači se zobrazí rotační laser a automatický stativ.

Příjem laserového paprsku pomocí laserového přijímače

 1. Na laserovém přijímači stiskněte tlačítko Image alternative.
 2. Nastavte laserový přijímač detekčním polem přímo do roviny laserového paprsku.
 3. Během vyrovnávání klidně držte laserový přijímač a dbejte na to, aby byl mezi laserovým přijímačem a přístrojem volný výhled.
  • Zachycení laserového paprsku je signalizováno opticky a akusticky.
  • Laserový přijímač zobrazí vzdálenost od laseru.

Nastavení jednotkové soustavy

 1. Při zapínání laserového přijímače držte dvě sekundy stisknuté tlačítko Image alternative.
  • Na displeji se zobrazí menu.
 2. Pro přepínání mezi metrickou a angloamerickou jednotkovou soustavou použijte tlačítko Image alternative.
 3. Vypněte laserový přijímač tlačítkem Image alternative.
  • Nastavení se uloží.

Přepínání jednotek na laserovém přijímači

 1. Při zapínání laserového přijímače držte dvě sekundy stisknuté tlačítko Image alternative.
  • Na displeji se zobrazí menu.
 2. Opakovaně stiskněte tlačítko Image alternative.
  • Na digitálním displeji se střídavě zobrazuje požadovaná přesnost (mm/cm/vyp.).
 3. Vypněte laserový přijímač tlačítkem Image alternative.
  • Nastavení se uloží.

Nastavení hlasitosti na laserovém přijímači

 • Opakovaně stiskněte tlačítko Image alternative.
  • Na digitálním displeji se střídavě zobrazuje požadovaná hlasitost (tichá/normální/hlasitá/vyp.).
  Při zapnutí laserového přijímače je hlasitost nastavená na „normální“.

Nastavení akustického signálu na laserovém přijímači

 1. Při zapínání laserového přijímače držte dvě sekundy stisknuté tlačítko Image alternative.
  • Na displeji se zobrazí menu.
 2. Pro přiřazení rychlého sledu akustického signálu k hornímu nebo dolnímu rozsahu detekce použijte tlačítko Image alternative.
 3. Vypněte laserový přijímač tlačítkem Image alternative.
  • Nastavení se uloží.

PRA 30 Volitelné možnosti nabídky

Laserový přijímač je vypnutý.
Držte 2 sekundy stisknuté tlačítko Image alternative.
Zobrazí se možnost menu (obrázek 1).
Pro přechod mezi možnosti menu stiskněte směrová tlačítka Image alternative nebo Image alternative.
Pro uložení nastavení laserový přijímač vypněte.
Image alternative
Obrázek 1: Jednotková soustava a jednotky
 • Viz popis jednotkové soustavy a nastavení jednotek.
Obrázek 2: Verze softwaru
 • Zobrazení aktuální verze softwaru; nelze nastavit.
Obrázek 3: Spací režim (sleep-modus)
 • Změna zapnutí/vypnutí režimu se provádí tlačítkem volby jednotek Image alternative.
  Nastavený stav má černé pozadí.
Obrázek 4: Jednotky sklonu
 • Jednotky přepněte tlačítkem volby jednotek Image alternative.
  Výběr mezi sklonem v % a sklonem ve stupních (°).
Obrázek 5: Spárování s rotačním laserem
 • Ukazatel stavu: PRA 30 a rotační laser jsou spárované Image alternative.
  Zrušení spárování: Zvolte Image alternative.
  Nastavený stav má černé pozadí.
Obrázek 6: Spárování s PRA 90
 • Ukazatel stavu: PRA 30 a PRA 90 jsou spárované Image alternative.
  Zrušení spárování: Zvolte Image alternative.
  Nastavený stav má černé pozadí.
Obrázek 7: Citlivost výstrahy při nárazu
 • Citlivost přepněte tlačítkem volby jednotek Image alternative.
  Výběr mezi: vysoká citlivost (nahoře); střední citlivost (uprostřed); nízká citlivost (dole).
Obrázek 8: Rádiové spojení
 • Změna zapnutí/vypnutí režimu se provádí tlačítkem volby jednotek Image alternative.

Laserový přijímač s držákem PRA 83

Image alternative
 1. Laserový přijímač nasaďte šikmo seshora do gumového pouzdra PRA 83.
 2. Zatlačte laserový přijímač nyní do gumového pouzdra tak, aby pouzdro laserový přijímač zcela obemklo.
 3. Nasaďte gumové pouzdro na magnetické držadlo.
 4. Stiskněte tlačítko Image alternative.
 5. Povolte otočný knoflík držadla.
 6. Upevněte držák přijímače PRA 83 na teleskop nebo nivelační tyč a zafixujte ho otáčením otočného knoflíku.
  • Laserový přijímač je připravený k měření.

Ošetřování a údržba

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o přístroj
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce akumulátorový přístroj nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Čištění výstupního okénka laseru
 • Z výstupního okénka laseru vyfoukejte prach.
 • Nedotýkejte se výstupního okénka laseru prsty.
  Příliš drsný čisticí materiál může sklo poškrábat, a tím negativně ovlivnit přesnost přístroje. Nepoužívejte žádné jiné kapaliny kromě čistého lihu nebo vody, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Při sušení vybavení dodržujte stanovené teplotní meze.

Servis Hilti pro měřicí techniku

Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:
 • Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
 • Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola v servisu Hilti pro měřicí techniku nezbavuje uživatele povinnosti kontrolovat přístroje před použitím a během něj.

Kontrola přesnosti měření

Aby mohly být dodrženy technické specifikace, měl by se přístroj pravidelně (minimálně před každým větším/důležitým měřením) kontrolovat.
Po pádu přístroje z větší výšky by se měla ověřit funkčnost. Za následujících podmínek lze předpokládat, že přístroj bezvadně funguje:
 • Při pádu nebyla překročena výška uvedená v technických údajích.
 • Přístroj bezvadně fungoval i před pádem.
 • Přístroj nebyl při pádu mechanicky poškozen (např. prasknutí pětibokého hranolu).
 • Přístroj vysílá při práci rotující laserový paprsek.

Přeprava a skladování

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Přístroj nefunguje.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor se slyšitelným zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
Přístroj nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada.
 • Přístroj okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Není spárováno.
Přístroje nejsou spárované.
Image alternative
Neplatné zadání.
Neplatné zadání; příkaz zásadně není možný.
 • Zopakujte platné zadání. Přečtěte si návod.
Image alternative
Příkaz není možný, žádná reakce.
Platné zadání, ale přístroj nereaguje.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny přístroje zapnuté.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny přístroje v přímém dosahu.
 • Opakujte zadání.
Image alternative
Kontrola aktivní.
Kontrola je aktivovaná. Opětovné vyrovnání není možné.
 • Zkontrolujte umístění rotačního laseru a laserového přijímače PRA 30.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny přístroje v přímém dosahu.
 • Znovu spusťte automatické vyrovnání.
Image alternative
Aktivovaný spací režim.
Přístroj je ve spacím režimu.
Image alternative
Málo nabitý akumulátor rotačního laseru.
Málo nabitý akumulátor rotačního laseru.
 • Nabijte akumulátor.

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r5952923.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative