Jazyk

SF 10W‑A22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Active Torque Control (ATC)
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vrtací šroubovák
  SF 10W‑A22
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Použití akumulátorového nářadí a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro vrtačky

 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Bezpečnostní pokyny pro šroubováky

 • Při práci, při níž šroub může zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt šroubu s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Postranní rukojeť vždy držte z vnější strany. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Při vrtání a šroubování může dojít k vybočení nářadí do strany.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Při výměně nástroje a akumulátoru a dále při skladování a přepravě nářadí aktivujte pojistku proti zapnutí (přepínač chodu vpravo/vlevo v prostřední poloze).
 • Noste ochranné rukavice. Vrtací šroubovák se může při provozu zahřívat. Dotknutí se nástroje při jeho výměně může způsobit řezná poranění a popáleniny.
 • Obsluha a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí během provozu nářadí používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, ochranu sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Abyste dosáhli vysokého stupně odsávání prachu, používejte vhodný mobilní vysavač. Případně noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Při obrábění podkladu může dojít k odštípnutí materiálu. Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Nářadí není určené pro slabé osoby bez instruktáže. Nářadí nenechávejte v dosahu dětí.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru kovů, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tak je uchycen bezpečněji než rukou a vy máte navíc obě ruce volné pro ovládání nářadí.
 • Ujistěte se, že nástroje mají systém uchycení odpovídající nářadí a jsou řádně upnuté ve sklíčidle.
 • Velké, těžké nástroje používejte pouze na první stupeň. Jinak hrozí nebezpečí, že se nářadí při vypnutí poškodí nebo se za nepříznivých podmínek může uvolnit sklíčidlo.
Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání
 • Nepoužívejte akumulátory jako zdroj energie pro jiné, nespecifikované spotřebiče.
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Poškozené akumulátory (např. akumulátory s prasklinami, prasklými díly, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte nářadí na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. Po vychladnutí akumulátoru kontaktujte servis Hilti .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Postranní rukojeť
 2. Rychloupínací sklíčidlo
 3. Kroužek pro nastavování krouticího momentu a vrtání
 4. Volič stupňů
 5. Přepínač chodu vpravo/vlevo s pojistkou proti zapnutí
 6. Ovládací spínač (s elektronickou regulací otáček)
 7. Rukojeť
 8. Osvětlení pracovní oblasti
 9. Hák na opasek (volitelné)
 10. Lithium-iontový akumulátor
 11. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 12. Ukazatel stavu nabití a poruch (lithium-iontový akumulátor)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedený akumulátorový vrtací šroubovák. Je určený k zašroubovávání a povolování šroubů a k vrtání do oceli, dřeva a plastu.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky schválené Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

ATC

Výrobek je vybavený elektronickým rychlým vypnutím ATC (Active Torque Control).
Pokud se nástroj zablokuje nebo uvázne, začne se výrobek náhle nekontrolovaně otáčet v opačném směru. ATC rozpozná tento náhlý otáčivý pohyb výrobku a výrobek okamžitě vypne.
Pro řádnou funkci musí mít výrobek možnost se otáčet.
Po rychlém vypnutí výrobek vypněte a znovu zapněte.

Ukazatel lithium-iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED, nářadí je připravené k provozu.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, nářadí není připravené k provozu.
Akumulátor je přehřátý nebo úplně vybitý.
Blikají 4 LED, nářadí není připravené k provozu.
Nářadí je přetížené nebo přehřáté.
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Obsah dodávky

Vrtací šroubovák, postranní rukojeť, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Vrtací šroubovák

Jmenovité napětí
21,6 V
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
3,3 kg
Otáčky
1. stupeň
0 ot/min … 310 ot/min
2. stupeň
0 ot/min … 530 ot/min
3. stupeň
0 ot/min … 1 210 ot/min
4. stupeň
0 ot/min … 2 100 ot/min
Nastavení krouticího momentu (15 stupňů)
2 Nm … 12 Nm
Ø vrtáku (měkké dřevo)
1,5 mm … 50 mm
Ø vrtáku (tvrdé dřevo)
1,5 mm … 20 mm
Ø vrtáku (kov)
1,5 mm … 13 mm

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Teplota prostředí
−10 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném druhu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se mohou údaje lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

SF 10W-A22
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
75 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
86 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

SF 10W-A22
Hodnota emitovaných vibrací pro šroubování (ah)
< 2,5 m/s²
Nejistota pro šroubování (K)
1,5 m/s²
Vrtání do kovu (ah,D)
< 2,5 m/s²
Nejistota pro vrtání do kovu (K)
1,5 m/s²

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z přístroje.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Upevnění háku na opasek (volitelné)

Image alternative
Pomocí háku na opasek můžete vhodné elektrické nářadí upevnit na opasek. Lze ho upevnit na pravou nebo levou stranu.
POZOR
Nebezpečí poranění padajícím elektrickým nářadím!
 • Před započetím práce zkontrolujte, zda je hák na opasek spolehlivě upevněný.
 1. Upevněte hák na opasek.
 2. Upevněte elektrické nářadí na hák na opasek.
 3. Zkontrolujte bezpečné upevnění háku na opasek a elektrického nářadí.

Montáž postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Zajistěte, aby byl přepínač chodu vpravo/vlevo v prostřední poloze (pojistka proti zapnutí) nebo aby byl z vrtacího šroubováku vyjmutý akumulátor.
Image alternative
 • Namontujte postranní rukojeť.

Nastavení postranní rukojeti

Image alternative
 • Nastavte postranní rukojeť do požadované polohy.

Nastavení chodu vpravo/vlevo

Blokování zabraňuje přepínání při běžícím motoru.
V prostřední poloze je ovládací spínač zablokovaný (pojistka proti zapnutí).
Image alternative
 • Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na požadovaný směr otáčení.

Práce

POZOR
Nebezpečí poškození nesprávnou manipulací!
 • Spínač pro nastavení směru otáčení a/nebo výběr funkce neovládejte během provozu.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nasazení nástroje

 1. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Zkontrolujte, zda je upínací stopka nástroje čistá. V případě nutnosti upínací stopku vyčistěte.
 3. Povolte rychloupínací sklíčidlo.
 4. Vložte nástroj do rychloupínacího sklíčidla a rychloupínací sklíčidlo utáhněte, až uslyšíte několik mechanických cvaknutí.
 5. Zkontrolujte bezpečné upevnění nástroje.

Zvolení stupně

Image alternative
 • Nastavením obou voličů stupňů zvolte požadovaný stupeň.

Zapnutí

 • Stiskněte ovládací spínač.
  Pomocí intenzity stisknutí ovládacího spínače lze plynule nastavovat otáčky až na maximální otáčky.

Vrtání

 1. Kroužek pro nastavování krouticího momentu a funkce nastavte na symbol vrtání Image alternative.
 2. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte na chod vpravo.

Šroubování

 1. Pomocí kroužku pro nastavování krouticího momentu a funkce nastavte požadovaný krouticí moment.
 2. Přepínačem chodu vpravo/vlevo nastavte požadovaný směr otáčení.

Vypnutí

 • Uvolněte ovládací spínač.

Vyjmutí nástroje

 1. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Povolte rychloupínací sklíčidlo.
 3. Vytáhněte nástroj z rychloupínacího sklíčidla.

Ošetřování, údržba, přeprava a skladování

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí nefunguje.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor se slyšitelným dvojím cvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Nářadí nefunguje a všechny čtyři LED blikají.
Nářadí krátkodobě přetížené.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.
Zafungovala ochrana proti přehřátí.
 • Nechte nářadí vychladnout. Vyčistěte ventilační štěrbiny.
Nářadí nefunguje a bliká jedna LED.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Postarejte se, aby měl akumulátor doporučenou pracovní teplotu.
Vypínač nelze stisknout, resp. je zablokovaný.
Přepínač chodu vpravo/vlevo je v prostřední poloze.
 • Přepínač chodu vpravo/vlevo stiskněte směrem vlevo nebo vpravo.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a nechte akumulátor zaskočit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Nářadí nebo akumulátor se silně zahřívá.
Nářadí je přetížené (překročena hranice zatížení).
 • Před veškerými pracemi se seznamte s výkonovými parametry výrobku. Viz Technické údaje.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative