Jazyk

PD-C
PD-CS

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Následující signální slova se používají v kombinaci se symbolem:
Image alternative NEBEZPEČÍ! Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative VAROVÁNÍ! Používá se k upozornění na potenciálně hrozící nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative POZOR! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Informace o laseru na výrobku

Informace o laseru
Image alternative Laserové záření. Nedívejte se do paprsku. Třída laseru 2.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Typ:
PD-C | PD-CS
Generace:
01
Sériové číslo:

Bezpečnost

Základní bezpečnostní pokyny

POZOR
Možné ohrožení úrazem elektrickým proudem nebo popálením! Při pokusu o demontáž akumulátoru hrozí nebezpečí z důvodu elektrického proudu, jako např. zkrat, popálení a únik škodlivých látek.
 • Nepokoušejte se výrobek otevírat. Akumulátor nechte vyměňovat pouze servisem Hilti .
POZOR
Možné ohrožení úrazem elektrickým proudem nebo popálením! Pokud do přístroje vniknou kapaliny jako např. déšť, rosa atd., hrozí nebezpečí z důvodu elektrického proudu, jako např. zkrat, popálení a výbuch.
 • Výrobek udržujte vždy čistý a suchý.
 • Udržujte uzavírací kryt zavřený, aby do přístroje nemohla vniknout vlhkost.
POZOR
Možné ohrožení následky zkratu, přetížení a ohně! Možné ohrožení vyzařováním tepla, vymrštěním roztavených dílů nebo chemických procesů z důvodu zkratu nebo přetížení nebo tím způsobeného požáru.
 • Výrobek se nesmí přehřívat a vystavovat ohni. Obsažený akumulátor může vybouchnout nebo se z něj mohou uvolňovat toxické látky.
 • Používejte pouze schválený síťový adaptér USB se standardním kabelem micro USB.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Vyhněte se potřísnění. Při potřísnění zasažená místa opláchněte vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
VÝSTRAHA
Ohrožení vysokofrekvenčním nebo nízkofrekvenčním elektromagnetickým zářením! Elektromagnetické vyzařování může způsobit samočinné spuštění. Jiné přístroje mohou být poškozené emisí záření.
 • Přístroj nepoužívejte v blízkosti osob se srdečním stimulátorem.
 • Přístroj nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů.
 • Přístroj nepoužívejte bez udělení předchozího souhlasu v blízkosti vojenských zařízení, letišť a rádiových astronomických zařízení.
POZOR
Ohrožení z důvodu viditelného a neviditelného záření a laserového záření! Poškození oka při pohledu do laserového paprsku.
 • Zabezpečte měřicí stanoviště. Při umístění výrobku dbejte na to, abyste laserový paprsek nemířili na jiné osoby nebo na sebe samotné.
 • Nedívejte se přímo do zdroje světla. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku.
 • Laserové přístroje nenechávejte v dosahu dětí.
POZOR
Ohrožení z důvodu neúmyslného zapnutí laseru! Při stisknutí měřicího tlačítka omylem nebo z důvodu chyby softwaru může dojít k zapnutí laserového paprsku.
 • Zabraňte zapnutí laseru omylem.
 • Při zacházení s výrobkem berte ohled na to, že se laser mohl omylem zapnout. Než se podíváte do dráhy paprsku, ujistěte se, že je laser vypnutý, nebo výrobek úplně vypněte.
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu! Nebezpečí při provozu v prostorech s hořlavými kapalinami, plyny a prachy.
 • Dbejte na okolní podmínky! Nepoužívejte výrobek tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
POZOR
Možná chybná měření Chybná měření jsou možná při nedodržení provozní teploty, při zvýšené koncentraci prachových částic v okolí, při znečistěné optice, při měření na nevhodném povrchu, stejně jako i při chybách aplikace.
 • Dbejte vždy po zapnutí a během práce na informace a výstražná hlášení na dotykové obrazovce.
 • Před použitím pro měření přezkoušejte přesnost výrobku.
 • Při přenesení výrobku z velkého chladu do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat.
POZOR
Možné škody z důvodu chybného nastavení. Chybná nastavení, např. kvůli použití prodlužovacího nástavce odlišné délky, mohou způsobit chybné výsledky a následné škody.
 • Dbejte vždy na informace a výstražná hlášení na dotykové obrazovce.
 • Ujistěte se, že provádíte měření se správným nastavením.
Vedle technických bezpečnostních pokynů v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným poraněním.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Při neodborném rozšroubování výrobku může vycházet laserové záření, které přesahuje třídu 2. Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Úpravy nebo změny výrobku nejsou dovolené.
 • Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda výrobek správně funguje.
 • Měření na podkladech s nízkou odrazivostí a vysoce odrazivým okolím mohou vést k chybným hodnotám.
 • Měření přes sklo nebo jiné předměty může zkreslit výsledky.
 • Výsledek měření může být zkreslený, pokud se rychle mění podmínky měření, např. vlivem osob pohybujících se přes měřicí paprsek.
 • Nemiřte výrobek proti slunci ani jiným silným světelným zdrojům.
 • Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Používejte pouze originální příslušenství a přístroje firmy Hilti , abyste zabránili nebezpečí poranění.
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Výrobek nikdy nepoužívejte bez dodržování příslušných instrukcí nebo bez přečtení této dokumentace.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. Je to např. blízkost přístrojů, které vytvářejí silná magnetická nebo elektromagnetická pole, měření na nevhodném podkladu a používání nevhodných reflektorů.
 • Měření prováděná na pěnových plastových materiálech, např. polystyrenu či styroduru, na sněhu nebo silně reflexních plochách atd., mohou vést k chybným hodnotám.

Vhodné vybavení pracoviště

 • Při pracích na žebřících se vyhýbejte abnormálnímu držení těla. Stůjte vždy bezpečně a stále udržujte rovnováhu.
 • Zajistěte měřicí stanoviště a při použití výrobku dbejte na to, abyste laserový paprsek nemířili na jiné osoby nebo na sebe samotné.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití. Nemiřte laserový paprsek na zrcadla, chromovanou ocel, leštěné kameny atd.
 • Udržujte výstupní okénko laserového paprsku čisté, aby nedocházelo k chybným měřením.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli laserový dálkoměr splňuje požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude laserový dálkoměr rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím. V takovém případě, nebo máte-li nějaké pochybnosti, je třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel). Laserový dálkoměr odpovídá třídě A; nelze vyloučit rušení v obytné oblasti.

Bezpečná práce s laserovými přístroji

 • Přístroje laserové třídy 2 by měly používat pouze vyškolené osoby.
 • Laserové paprsky by neměly procházet ve výši očí.
 • V rámci bezpečnostních opatření je nutné zajistit, aby laserový paprsek nedopadl nedopatřením na plochu, která odráží jako zrcadlo.
 • Preventivními opatřeními je nutné zajistit, aby se nikdo nemohl podívat přímo do paprsku.
 • Laserové záření by nemělo proniknout do nestřežených míst.
 • Když laser nepoužíváte, vypněte ho.
 • Zabraňte tomu, aby laserový paprsek aktivovaly nepovolané osoby a zejména děti tím, že v nastavení přístroje aktivujete blokování přístroje.
 • Nepoužívané laserové přístroje skladujte na místech, ke kterým nemají přístup nepovolané osoby.

Všeobecná bezpečnostní opatření

 • Před použitím výrobek zkontrolujte, zda není poškozený. Poškození nechte opravit v servisu Hilti .
 • Před použitím přístroje zkontrolujte pro vaši bezpečnost přednastavení přístroje i nastavení, která jste provedli sami.
 • Výrobek nepoužívejte při řízení vozidla nebo stroje.
 • Po pádu nebo působení jiného mechanického vlivu musíte zkontrolovat přesnost výrobku.
 • I když je výrobek zkonstruovaný pro náročné použití na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s ostatními měřicími přístroji.
 • Přestože je výrobek chráněný proti vlhkosti, před uložením do transportního obalu ho do sucha otřete.
 • Nepoužívané přístroje ukládejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby výrobek používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Přístroje jsou nebezpečné, pokud jsou používány nezkušenými osobami.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vypínač
 2. Tlačítka měření
 3. Dotykový displej
 4. Zástrčka micro USB, typ B
 5. Uzavírací kryt
 6. Výstup laseru
 7. Objektiv kamery
 8. Krycí sklo
 9. Závit pro prodloužení
 10. Dokumentační kamera (PD-CS)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je laserový dálkoměr. Je určený k měření vzdáleností. Naměřené vzdálenosti je možné použít s různými funkcemi pro výpočty, např. pro plochy, objemy, minimální/maximální vzdálenosti, výpočty podle Pythagorovy věty, vytyčení atd.

Obsah dodávky

Laserový dálkoměr, poutko na ruku, pouzdro na přístroj, krátký měřicí hrot, síťový adaptér s kabelem mikro USB.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group .

Technické údaje

Měření vzdáleností

Přesnost při měření vzdálenosti a sklonu Přesnost může být ovlivněna silným kolísáním teploty, vlhkostí, nárazem, pádem atd. Pokud není uvedeno jinak, byl přístroj seřízen nebo kalibrován za standardních podmínek prostředí (MIL-STD-810G). Při měření vzdáleností se musí v zásadě počítat s dodatečnou chybou 0,02 mm na 1 metr závislou na vzdálenosti. Referencí pro měření sklonu je zadní strana přístroje.

PD-C
PD-CS
Druhy provozu
 • Jednotlivé měření
 • Měření prostoru
 • Jednotlivé měření
 • Měření prostoru
Přesnost při měření vzdálenosti (2σ, standardní odchylka)
±1,0 mm
±1,0 mm
Přesnost při měření sklonu (2σ, standardní odchylka)
±0,3°
±0,3°
Odchylka paprsku
0,20 mrad … 0,45 mrad
0,20 mrad … 0,45 mrad
Měřicí dosah s cílovou destičkou
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
Minimální vzdálenost pro zacílení laserovým bodem a zaměřovacím křížem bez zoomu
> 2 m
(> 6 ft — 10 in)
> 2 m
(> 6 ft — 10 in)
Minimální vzdálenost pro zacílení laserovým bodem a zaměřovacím křížem při maximálním zoomu
> 5 m
(> 16 ft)
> 5 m
(> 16 ft)

Dotyková obrazovka

Ukazatele
Permanentní zobrazení vzdáleností, provozního stavu a stavu nabití akumulátoru
Úhlopříčka dotykové obrazovky
10,16 cm
(4,00 in)

Napájení

Lithium-iontový akumulátor
Vestavěný
Jmenovité napětí
3,7 V
Kapacita
3 220 mAh
Doba Standby
> 200 hod
Doba do aktivace automatického klidového režimu
20 min
Doba provozu za normálních podmínek, s aktivním zobrazením
≈ 10 hod
Doba nabíjení (závisí na nabíječce a nabíjecím kabelu)
≈ 3 hod
Vstupní napětí nabíječky (Input)
100 V … 240 V
Vstupní frekvence nabíječky
50 Hz … 60 Hz
Jmenovitý proud nabíječky
0,5 A
Výstupní napětí nabíječky
5 V
Nabíjecí proud
10 mA … 2 100 mA
Norma konektoru nabíjecího kabelu
Micro USB

Laser


PD-C
PD-CS
Třída laseru
Viditelné, třída laseru 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Viditelné, třída laseru 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Vlnová délka
635 nm
635 nm
Výstupní výkon
< 1 mW
< 1 mW
Doba do aktivace úsporného režimu
20 s
20 s

Další vlastnosti výrobku


PD-C
PD-CS
Kapacita vnitřní flash paměti pro ukládání výsledků měření
≈ 3 000
Uvedená hodnota se zakládá na typických výsledcích přímého měření s cílovou fotografií. Skutečné maximum závisí na typu výsledku a rozlišení fotografie.
≈ 7 000
Uvedená hodnota se zakládá na typických výsledcích přímého měření s cílovou fotografií. Skutečné maximum závisí na typu výsledku a rozlišení fotografie.
Maximální rozlišení cílové kamery [megapixel]
5,0
5,0
Dokumentační kamera [megapixel]
5,0
5,0
Verze Bluetooth
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
Wireless LAN
·/·
Splnění normy: IEEE 802.11 b/g/n Podporované kanály: 1 - 11
Vysílací výkon Bluetooth
12,3 dBm
15,39 dBm
Vysílací výkon Wireless LAN
·/·
18,47 dBm
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Hmotnost
260 g
(9,2 oz)
260 g
(9,2 oz)
Rozměry
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
Stupeň ochrany
IP54
IP54
Provozní teplota
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Skladovací teplota
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)

Příprava

Nabíjení vestavěného akumulátoru

 • Vestavěný akumulátor zcela nabijte, dříve než přístroj poprvé použijete.

Zapnutí

 1. Stiskněte krátce spínač Zap/Vyp.
  • Po dobu půl minuty je výrobek připraven k provozu. Zobrazí se zablokovaný displej.
 2. Pro odblokování přejeďte symbolem zámku přes pravý okraj displeje.
  • Budou zobrazeny výsledky měření aktivního projektu a pomocí Image alternative můžete volit funkce.

Pravidelné aktualizace výrobku

Pro software jsou předpokládané pravidelné aktualizace. Stáhněte si PD-C Updater Utility for PC a dále nejnovější příručku k výrobku s návodem k obsluze a software.
Stálý odkaz pro PD-C Updater Utility for PC je: https://www.hilti.group/updatePDC
Použití softwaru vyžaduje splnění minimálních předpokladů. Viz k tomu www.hilti.group

Vypnutí

 1. Stiskněte dlouze vypínač.
 2. Zvolte v menu ‘Vypnout’ .
 3. Potvrďte pomocí ‘OK’ .
  • Přístroj dvakrát zavibruje a vypne se.

Ošetřování a údržba

Čištění

Přístroj je konstruován pro podmínky použití na staveništi. Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vody odpovídá stupni ochrany IP54.
Znečištění skleněného krytu objektivu kamery a výstupního okénka laseru může negativně ovlivnit výsledky měření a jasnost obrázků cíle měření.
 • Pokud je přístroj znečištěný, vyčistěte ho měkkou tkaninou mírně navlhčenou vodou.
 • Zejména dbejte na čistotu skleněného krytu objektivu kamery a výstupního okénka laseru.
 • Pro čištění skleněného krytu objektivu kamery a výstupního okénka laseru přístroj vypněte a skleněnou plochu vyčistěte jemně a pečlivě až do rohů.

Dotyková obrazovka

Přístroj má odolnou dotykovou obrazovku, která je konstruovaná pro pravidelné ovládání s pracovními rukavicemi. Nepředpokládá se použití příslušenství pro ochranu dotykové obrazovky. Takové příslušenství se sice může použít, nebylo ale testováno a může negativně ovlivnit reagování dotykové obrazovky.
 • Dotykovou obrazovku otřete čistou tkaninou která neškrábe, aby byla čistá a dobře reagovala na dotyk.
 • Přístroj nepoužívejte, pokud je dotyková obrazovka prasklá, a obraťte se na servis Hilti .

Kalibrace snímače sklonu

Intervaly kalibrace

Pro dosažení maximálně přesných měření sklonu se musí snímač sklonu pravidelně kalibrovat. Kalibrace je nutná i poté, co byl výrobek vystaven změně teploty nebo nárazu.

Kalibrace snímače sklonu

 1. Zvolte v menu ‘Funkce’ možnost ‘Nastavení’ a ‘Kalibrace snímače sklonu’ .
 2. Přístroj položte displejem nahoru na rovnou plochu.
 3. Stiskněte tlačítko měření.
 4. Otočte přístroj do opačného směru bez zvednutí z podkladu.
 5. Stiskněte tlačítko měření.
  • Snímač sklonu je kalibrovaný.

Přeprava a skladování

Přeprava

 • Na ochranu PD-C / PD-CS při přenášení a přepravě používejte pouzdro dodané firmou Hilti .

Skladování

 • Přístroj neskladujte ve vlhkém stavu. Před uložením a skladováním ho nechte uschnout.
 • Při skladování svého vybavení dbejte mezní teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte před použitím přesnost přístroje kontrolním měřením.

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r4890614.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty stanovené pro digitální přístroje třídy B ve smyslu části 15 směrnic FCC. Tyto mezní hodnoty stanovují dostatečnou ochranu před rušivým vyzařováním při instalaci v obytných oblastech. Přístroje tohoto druhu vytvářejí a používají vysoké frekvence a mohou je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou instalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení příjmu rozhlasu.
Nicméně nemůže být zaručeno, že se při určité instalaci nemohou vyskytnout žádná rušení. Pokud by tento přístroj způsoboval rušení rádia a televize, což lze zjistit jejich vypnutím a opětovným zapnutím, doporučuje se uživateli zkusit odstranit rušení pomocí následujících opatření:
 • Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
 • Zvětšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
 • Zapojit přístroj do síťové zásuvky jiného napájecího okruhu než přijímače.
 • Poraďte se se zkušeným odborníkem nebo se zkušeným rádiovým a televizním technikem.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání přístroje.
Tento přístroj splňuje paragraf 15 ustanovení FCC a RSS‑210 ISED.
Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
 • Tento přístroj by neměl vytvářet škodlivé záření.
 • Přístroj musí zachycovat jakékoli záření včetně záření, které by mohlo vést k nežádoucím operacím.

Identifikační číslo pověřené instituce

PD-C
American Certification Body (ACB)
Image alternative 1588
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
Image alternative 1909
Image alternative
Image alternative
Image alternative