Jazyk

GX 3

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Všeobecné příkazové značky
Image alternative Používejte ochranu očí.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Odpady odevzdávejte k recyklaci.

Textové značky

Zvýraznění míst v textu

Označení a popisy jsou vyznačené následovně:
‚ ‛
Označení popsaných ovládacích prvků na vsazovacím přístroji.
« »
Popisy na vsazovacím přístroji

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj, plynový
  GX 3
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Bezpečná práce se vsazovacím přístrojem
 • Při přitlačení vsazovacího přístroje na část těla může dojít k těžkým poraněním v důsledku neúmyslného spuštění vsazování. Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 • Při nasazení upevňovacích prostředků specifických pro určité použití na vedení hřebíků (například kroužků, spon, svorek) může dojít k těžkým poraněním v důsledku neúmyslného spuštění vsazování. Při nasazování upevňovacích prostředků pro specifické použití nikdy netlačte rukou ani jinou částí těla proti vedení hřebíků.
 • Nemiřte vsazovacím přístrojem na sebe ani na další osoby.
 • Při manipulaci se vsazovacím přístrojem mějte paže mírně pokrčené (nikoliv napnuté).
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci se vsazovacím přístrojem rozumně. Vsazovací přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání vsazovacího přístroje může vést k těžkým poraněním.
 • Při stahování posunovače hřebíků zpět dbejte vždy na to, aby spolehlivě zaskočil.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte při uvolnění západky vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu veďte. Mohli byste si přiskřípnout prsty.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš tvrdého podkladu , jako například svařované oceli nebo lité oceli. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a k prasknutí upevňovacích prvků.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš měkkého podkladu , jako například do dřeva nebo sádrokartonu. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a proděravění podkladu.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš křehkého podkladu , jako například do skla nebo dlaždic. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a odštípnutí podkladu.
 • Před vsazováním zajistěte, aby na druhé straně podkladu nemohlo dojít k poranění osob nebo poškození předmětů.
 • Spoušť stiskávejte pouze tehdy, když je vsazovací přístroj přitlačený k podkladu tak, že je vedení hřebíků až nadoraz zasunuté do vsazovacího přístroje.
 • Pokud musíte provádět údržbu u horkého vsazovacího přístroje, bezpodmínečně noste ochranné rukavice.
 • Při vysokých frekvencích vsazování trvajících delší dobu se mohou povrchy mimo rukojeť silně zahřívat. Noste ochranné rukavice, abyste se nespálili.
 • Pokud je vsazovací přístroj přehřátý, vyjměte zásobník plynu a nechte vsazovací přístroj vychladnout. Nepřekračujte maximální frekvenci nastřelování.
 • Během vsazování může dojít k odštípnutí materiálu nebo k vymrštění materiálu páskového zásobníku. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí. Používejte vhodnou ochranu očí, chrániče sluchu a ochrannou helmu. Používání osobních ochranných pomůcek, jako dýchací masky proti prachu, bezpečnostní obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranné helmy nebo vhodné ochrany očí a chráničů sluchu (podle druhu použití přístroje), snižuje riziko poranění. Také ostatní osoby v okolí by měly nosit ochranu očí a ochrannou přilbu.
 • Noste vhodné chrániče sluchu (viz informace o hlučnosti v Technických údajích). Vsazování upevňovacích prvků se spouští zažehnutím směsi vzduchu a hořlavého plynu. Při tom vznikající hluk může poškodit sluch. Také osoby v okolí by měly nosit vhodné chrániče sluchu.
 • Při vsazování držte vsazovací přístroj vždy pevně a kolmo k podkladu. Tím můžete zabránit odklánění upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Nikdy nevsazujte druhý upevňovací prvek na stejné místo. Může to vést k prasknutí a ke vzpříčení upevňovacích prvků.
 • Čep nebo hřebík nikdy nevsazujte podruhé. Při opakovaném použití mohou upevňovací prvky prasknout a způsobit poranění.
 • Před vyměňováním zásobníků, prováděním čištění, servisu a údržby, před skladováním a přepravou nebo když nemáte vsazovací přístroj pod dohledem, vždy vyjměte zásobník plynu () a vyprázdněte zásobník ().
 • Po použití položte přístroj naležato na podlahu. Přístroj namontovaný na prodlužovacím systému, opřený o zeď může při pádu způsobit poranění.
 • Nedržte prodlužovací systém při sklápění vsazovacího přístroje dolů za zadní konec. Působením velké pákové síly můžete při sklápění vsazovacího přístroje ztratit kontrolu. To může vést k poraněním a věcným škodám.
 • Zkontrolujte, zda vsazovací přístroj a příslušenství nejsou poškozené, aby byla zajištěná bezchybná funkce v souladu s určeným účelem. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda díly nejsou poškozené. Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu zařízení. Poškozená ochranná zařízení a poškozené díly musí být odborně opraveny nebo vyměněny v servisu Hilti , pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
 • Vsazovací přístroj svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že vsazovací přístroj bude i po opravě bezpečný.
 • Úpravy nebo změny na vsazovacím přístroji nejsou dovoleny.
 • Nepoužívejte vsazovací přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Zohledněte vlivy okolí. Chraňte vsazovací přístroj před deštěm a nepoužívejte ho ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
 • Vsazovací přístroj používejte jen na dobře větraných pracovištích.
 • Zvolte správnou kombinaci vedení hřebíků a upevňovacího prvku. Při nesprávné kombinaci může dojít k poškození vsazovacího přístroje nebo se může snížit kvalita upevnění.
 • Vždy dodržujte směrnice pro použití .
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem
 • Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru kovů, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky.
 • Při pracích, při kterých můžete zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte vsazovací přístroj jen za izolovanou rukojeť. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly přístroje, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
Pokyny pro zacházení s použitým plynem
 • Řiďte se pokyny na zásobníku plynu a v přiložených informacích.
 • Unikající plyn je škodlivý pro plíce, pokožku a oči. Přibližně 10 sekund po vyjmutí zásobníku plynu nedávejte do blízkosti přihrádky na zásobník plynu obličej a oči.
 • Ventil zásobníku plynu neovládejte manuálně.
 • V případě vdechnutí plynu odveďte postiženého ven nebo do dobře větrané místnosti a uložte ho do pohodlné polohy. V případě potřeby přivolejte lékaře.
 • Pokud je osoba v bezvědomí, zavolejte lékaře. Osobu umístěte do dobře větrané místnosti a uložte ji do stabilizované polohy. Jestliže postižený nedýchá, zahajte umělé dýchání a v případě potřeby použijte kyslík.
 • Při zasažení očí plynem vyplachujte otevřené oči několik minut tekoucí vodou.
 • Při kontaktu pokožky s plynem pečlivě myjte místo kontaktu mýdlem a teplou vodou. Poté naneste pleťový krém.
Všeobecné pokyny k osobní bezpečnosti
 • Dbejte na ergonomické držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad přístrojem.
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vedení hřebíků
 2. Posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování a odjištění vedení hřebíků
 3. Tlačítko RESET
 4. Napouštěcí/vypouštěcí ventil
 5. Větrací štěrbiny
 6. Hák na opasek
 7. Spoušť
 8. Rukojeť
 9. Posunovač hřebíků
 10. Zajištění zásobníku
 11. Opěrka
 12. Zásobník
 13. Typový štítek
 14. Ukazatel zásobníku plynu
 15. Tlačítko PLYN
 16. Přihrádka na zásobník plynu
 17. Kryt zásobníku plynu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je plynový vsazovací přístroj ("vsazovací přístroj"). Je určen k vsazování vhodných upevňovacích prvků do betonu, oceli, vápencového pískovce, betonového zdiva, omítnutého zdiva a dalších podkladů vhodných pro přímou montáž.

Vsazovací přístroj se smí používat jen s ručním vedením nebo s prodlužovacím systémem (příslušenství).

Obsah dodávky

Plynový vsazovací přístroj s vedením hřebíků, kufr, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.group .

Vedení hřebíků

Vedení hřebíků drží čep, resp. vede hřebík a usměrňuje upevňovací prvek při vsazování na požadovaném místě do podkladu. Pro vsazovací přístroje GX 3GX 3-ME (přesné označení viz typový štítek) lze obdržet vždy odpovídající vedení hřebíků pro příslušné použití (IF nebo ME).

Upevňovací prvky

Se vsazovacím přístrojem lze upevňovat dva druhy upevňovacích prvků: hřebíky a čepy. Další upevňovací prvky pro nasazení na vedení hřebíků lze obdržet pro různé druhy použití.

Posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování a odjištění vedení hřebíků

Posuvné tlačítko umožňuje zmenšení hloubky vsazování. V poloze EJECT odjistí vedení hřebíků pro vyjmutí.
Stav
Význam
+
Standardní hloubka vsazování

Menší hloubka vsazování
EJECT
Odblokování vedení hřebíků

Tlačítko RESET

Po vsazování se může stát, že se vedení hřebíků nevrátí do výchozí polohy. Je to způsobené nesprávnou polohou pístu. Pomocí tlačítka RESET lze nesprávnou polohu pístu odstranit.
Stav
Význam
Tlačítko RESET vyskočí z krytu. Je vidět jeho bílý okraj.
Nesprávná poloha pístu
Tlačítko RESET je zarovnané s krytem.
Nejedná se o nesprávnou polohu pístu

Opěrka

Na rovném podkladu usnadňuje opěrka postavení vsazovacího přístroje v pravém úhlu, protože je třeba zajistit pravoúhlou polohu již jen v bočním směru. Na nerovném nebo zvlněném podkladu může být nutné opěrku sejmout, aby bylo možné vedení hřebíků vyrovnat kolmo k podkladu.

Hák na opasek

Hák na opasek lze vytáhnout ve dvou stupních.
Stav
Význam
Stupeň 1
Poloha pro zavěšení na opasek
Stupeň 2
Poloha pro zavěšení na žebřík, leštění, plošinu atd.

Zásobník plynu

Dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou přiložené k zásobníku plynu!
Zásobník plynu se musí pro použití nasadit do přihrádky na zásobník plynu ve vsazovacím přístroji.
Naplnění zásobníku plynu lze zjistit po stisknutí tlačítka GAS na LED displeji.
Při přerušení práce, před údržbou, před přepravou a skladováním vsazovacího přístroje se musí zásobník plynu vyjmout.

Ukazatel naplnění zásobníku plynu

Po stisknutí tlačítka GAS se na LED displeji zobrazí naplnění zásobníku plynu.
Když je vedení hřebíků až nadoraz zasunuté v přístroji, ukazatel naplnění nefunguje.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav naplnění cca 100 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav naplnění je přibližně 75 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav naplnění je přibližně 50 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav naplnění je přibližně 25 %.
Jedna LED bliká zeleně.
Stav naplnění je nižší než 10 %. Doporučujeme zásobník plynu vyměnit.
Jedna LED svítí červeně.
Ve vsazovacím přístroji buď není zásobník plynu, nebo je v něm nesprávný zásobník plynu, nebo je prázdný.
I když je zobrazeno, že je zásobník prázdný, obsahuje zásobník z technických důvodu ještě trochu plynu.

Technické údaje

Vsazovací přístroj

Hmotnost (prázdný přístroj)
8,6 lb
(3,9 kg)
Pracovní teplota, teplota prostředí
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Maximální délka upevňovacích prvků
1,5 in
(39 mm)
Průměr upevňovacích prvků
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Dráha přítlaku
1,6 in
(40 mm)
Kapacita zásobníku
40 + 2 hřebíky
Maximální frekvence vsazování (Upevňovací prvky/h)
1 200
Maximální intenzita magnetického pole
−16,5 dBµA/m
Frekvence
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání vsazovacích přístrojů. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití vsazovacího přístroje. Při jiném způsobu použití vsazovacího přístroje, při použití s jiným vybavením nebo při nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy se přístroj ve skutečnosti nepoužívá. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu vsazovacího přístroje a vybavení, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku zjištěné podle EN 15895
Hladina emitovaného akustického tlaku na pracovišti (LpA, 1s)
99 dB(A)
Nejvyšší hladina akustického tlaku na pracovišti (LpC, peak)
133 dB(C)
Hladina akustického výkonu (LWA)
105 dB(A)
Nejistota pro hladinu hluku
2 dB(A) / 2 dB(C)
Zpětný ráz
Zrychlení ekvivalentní energie, (ahw, RMS(3))
Výsledky u 1mm plechu na beton B35: 3,64 m/s2
Nejistota měření
0,13 m/s²

Nabíjení vsazovacího přístroje

Nabíjení pro vsazování hřebíků

Vybavení pro vsazování hřebíků

Zásobník přivádí hřebíky, které jsou součástí již hotových pásů.
Při vsazování hřebíků nesmí být nasazený adaptér pro jednotlivé vsazování.

Naplnění zásobníku

 1. Zatáhněte posunovač hřebíků dozadu, až zaskočí.
 2. Zasuňte pás s hřebíky až nadoraz do zásobníku.
  U pásů s krátkými hřebíky může dojít omylem k nesprávnému nasazení. U krátkých hřebíků dbejte na to, aby špičky hřebíků směřovaly dopředu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí přiskřípnutí! Při uvolnění posunovače hřebíků může dojít k uskřípnutí prstů.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu až nadoraz veďte.
 1. Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.

Nasazení zásobníku plynu

 1. Otevřete kryt přihrádky na zásobník plynu.
 2. Sejměte ze zásobníku plynu krytku.
  Krytku uschovejte, abyste mohli zásobník plynu po vyjmutí, např. při vybíjení nebo před přepravou, bezpečně uzavřít.
 3. Zasuňte zásobník plynu ventilem napřed do přihrádky na zásobník plynu tak, aby se klips zásobníku zasunul a zaskočil do otvoru pro tento klip.
 4. Zavřete kryt přihrádky na zásobník plynu.
 5. Aniž byste stiskli spoušť, přitlačte vsazovací přístroj vedením hřebíků třikrát proti podkladu, abyste odvzdušnili vedení plynu.

Nabíjení pro vsazování čepů

Vybavení pro vsazování čepů

Čepy se musí zavádět jednotlivě zepředu do vedení hřebíků. Je zapotřebí adaptér pro jednotlivé vsazování. Balení čepů obsahují vždy adaptér pro jednotlivé vsazování s příslušnými pokyny k montáži.
Pro vsazování čepů se musí vyprázdnit zásobník a nasadit adaptér pro jednotlivé vsazování.

Nasazení adaptéru pro jednotlivé vsazování

 • Nasaďte adaptér pro jednotlivé vsazování ().

Nasazení zásobníku plynu

 • Nasaďte zásobník plynu ().

Vsazování upevňovacích prvků

Vsazování hřebíků

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Přitlačení vsazovacího přístroje k části těla může způsobit těžká poranění neúmyslným spuštěním vsazování.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 1. Zkontrolujte nastavení hloubky vsazování.
 2. Nasaďte vsazovací přístroj s opěrkou a vedením hřebíků na podklad.
 3. Přitlačte vsazovací přístroj vedením hřebíků až nadoraz k podkladu.
 4. Dbejte na to, aby bylo vedení hřebíků kolmo k podkladu.
 5. Pro vsazování stiskněte spoušť.
  Pokud není vedení hřebíků až nadoraz přitlačené k podkladu, vsazování není možné.
 6. Po vsazování sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
 7. Po skončení práce nebo když necháváte vsazovací přístroj bez dozoru, vyjměte zásobník plynu () a vyprázdněte zásobník ().

Vsazování čepů

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Přitlačení vsazovacího přístroje k části těla může způsobit těžká poranění neúmyslným spuštěním vsazování.
 • Při nasazování upevňovacích prvků nikdy netlačte vedení hřebíků proti ruce nebo jiné části těla.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícími předměty! Vsazením dalšího upevňovacího prvku na hřebík nebo čep, který není optimálně vsazený, může dojít k zeslabení upevnění. Důsledkem může být poškození nebo poranění způsobené padajícím upevněným předmětem.
 • Nikdy neprovádějte upevnění za účelem zlepšení usazení již vsazeného hřebíku nebo čepu.
 1. Zkontrolujte nastavení hloubky vsazování.
 2. Nasaďte čep do vedení hřebíků.
 3. Nasaďte vsazovací přístroj s opěrkou a vedením hřebíků na podklad.
 4. Přitlačte vsazovací přístroj vedením hřebíků až nadoraz k podkladu.
 5. Dbejte na to, aby bylo vedení hřebíků kolmo k podkladu.
 6. Pro vsazování stiskněte spoušť.
  Pokud není vedení hřebíků až nadoraz přitlačené k podkladu, vsazování není možné.
 7. Po skončení práce nebo pokud necháváte vsazovací přístroj bez dozoru, vyjměte zásobník plynu ).

Vybíjení vsazovacího přístroje

Vyjmutí zásobníku plynu

 1. Otevřete kryt přihrádky na zásobník plynu.
 2. Pro uvolnění zásobníku plynu stiskněte klips zásobníku plynu.
 3. Vyjměte zásobník plynu z přihrádky na zásobník plynu.
 4. Nasaďte na zásobník plynu krytku.
 5. Zavřete kryt přihrádky na zásobník plynu.

Vyprázdnění zásobníku

 1. Zatáhněte posunovač hřebíků dozadu, až zaskočí.
 2. Odstraňte ze zásobníku všechny pásy s hřebíky.
VÝSTRAHA
Nebezpečí přiskřípnutí! Při uvolnění posunovače hřebíků může dojít k uskřípnutí prstů.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu až nadoraz veďte.
 1. Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.

Sejmutí adaptéru pro jednotlivé vsazování

 • Po vsazování čepů sejměte adaptér pro jednotlivé vsazování ().

Volitelné kroky ovládání

Kontrola naplnění zásobníku plynu

 1. Aniž byste vsazovací přístroj přitlačili, stiskněte tlačítko PLYN .
 2. Zjistěte naplnění zásobníku plynu.

Vyjmutí zásobníku

 1. Zatáhněte posunovač hřebíků dozadu, až zaskočí.
 2. Vyjměte ze zásobníku volné pásy s hřebíky.
VÝSTRAHA
Nebezpečí přiskřípnutí! Při uvolnění posunovače hřebíků může dojít k uskřípnutí prstů.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu až nadoraz veďte.
 1. Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.
 2. Odjistěte zajištění zásobníku.
 3. Otočte zásobník o jednu polohu otáčení dopředu.
 4. Vyhákněte zásobník.

Nasazení zásobníku

 1. Odjistěte zajištění zásobníku.
 2. Zahákněte přední konec zásobníku.
 3. Otočte zásobník až nadoraz k vsazovacím přístroji.
 4. Zajistěte zajištění zásobníku.

Vyjmutí vedení hřebíků

 1. Vyjměte zásobník plynu.
 2. Nastavte posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků do polohy EJECT .
 3. Vyjměte vedení hřebíků.

Nasazení vedení hřebíků

 1. Vyjměte zásobník plynu.
 2. Nasaďte vedení hřebíků do drážky v přední části vsazovacího přístroje.
 3. Vedení hřebíků pevně přidržujte, aby nespadlo, a přitlačte vsazovací přístroj vedením hřebíků na pevný podklad tak, aby vedení hřebíků zaskočilo.
 4. Zkontrolujte, zda vedení hřebíků zaskočilo.
  • Jakmile vedení hřebíků zaskočí, je posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků opět v poloze + .

Sejmutí opěrky

 1. Mírným zatlačením povolte zacvakávací mechanismus opěrky.
 2. Otočte opěrku o 90°.
 3. Sejměte opěrku.

Montáž opěrky

 1. Nasaďte opěrku kolmo k zásobníku a zasuňte ji do drážky.
 2. Otočte opěrku o 90° k zásobníku a mírným tlakem ji nechte zaskočit.

Nasazení adaptéru pro jednotlivé vsazování

 1. Vyjměte zásobník plynu.
 2. Vyjměte zásobník.
 3. Nasaďte adaptér pro jednotlivé vsazování.
 4. Nasaďte zásobník.

Sejmutí adaptéru pro jednotlivé vsazování

 1. Vyjměte zásobník plynu.
 2. Vyjměte zásobník.
 3. Sejměte adaptér pro jednotlivé vsazování.
 4. Nasaďte zásobník.

Odstraňování poruch

Odstranění nesprávné polohy pístu

 • Zkontrolujte polohu tlačítka RESET .
  Výsledek 
  • Tlačítko RESET vyskočí z krytu. Je vidět jeho bílý okraj.
  • Pro odstranění nesprávné polohy pístu stiskněte tlačítko RESET .

Odstranění cizích těles a hřebíků z prostoru vedení hřebíků

POZOR
Nebezpečí poranění odlétávajícími kusy! Při vsazování může dojít k poranění odlétávajícími kusy, pokud se v oblasti vedení hřebíků nacházejí nějaké předměty nebo pokud se upevňovací prvky zaseknou ve vedení hřebíků.
 • Nikdy se nesnažte odstranit poruchu přístroje spuštěním dalšího vsazování!
 1. Vyjměte zásobník plynu.
 2. Vyprázdněte zásobník.
 3. Vyjměte zásobník.
 4. Vyjměte vedení hřebíků.
 5. Odstraňte z prostoru vedení hřebíků všechna cizí tělesa a všechny hřebíky.
 6. Nasaďte vedení hřebíků.
 7. Nasaďte zásobník.

Ošetřování a údržba

Pečlivé ošetřování vsazovacího přístroje

 • Nikdy nepoužívejte vsazovací přístroj s ucpanými větracími štěrbinami!
 • Části určené pro uchopení musí být zbavené oleje a tuku.
 • Vsazovací přístroj pravidelně čistěte.
 • K čištění nepoužívejte rozprašovače, parní čističe ani tekoucí vodu.
 • Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Nepoužívejte spreje ani podobné mazací a ošetřovací prostředky.

Čištění vsazovacího přístroje

 1. Vyjměte zásobník plynu.
 2. Vyprázdněte zásobník.
 3. Odstraňte z vedení hřebíků zbytky plastu.
 4. Vyčistěte větrací štěrbiny suchým kartáčkem, dbejte při tom na to, aby se dovnitř přístroje nedostaly nečistoty nebo nějaké předměty.
 5. Povrch přístroje vyčistěte vlhkým hadrem.

Přeprava a skladování

Údržba

 • Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.group .
 • Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly vsazovacího přístroje, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků.
 • Vsazovací přístroj nepoužívejte, pokud jsou některé díly poškozené nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně.
 • Vadný vsazovací přístroj nechte opravit v servisu Hilti .

Kontrola po ošetřování a údržbě

 • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy + .

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš Hilti Service .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Upevňovací prvky často nejsou vsazené dostatečně hluboko.
Příliš malý výkon.
  • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy + .
Upevňovací prvek je příliš dlouhý.
 • Použijte kratší upevňovací prvek.
Příliš tvrdý podklad.
 • Zvažte použití přístrojů DX.
Napouštěcí/vypouštěcí ventil je znečistěný nebo zakrytý.
 • Vyčistěte vsazovací přístroj a dbejte na správné držení rukou.
Image alternative
Upevňovací prvky jsou často vsazené příliš hluboko.
Příliš velký výkon.
  • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy .
Upevňovací prvek je příliš krátký.
 • Použijte delší upevňovací prvky.
Image alternative
Upevňovací prvky se lámou.
Příliš malý výkon.
  • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy + .
Upevňovací prvek je příliš dlouhý.
 • Použijte kratší upevňovací prvek.
Příliš tvrdý podklad.
 • Zvažte použití přístrojů DX.
Vedení hřebíků není nasazené kolmo k podkladu.
 • Vsazovací přístroj při vsazování přitlačte tak, aby bylo vedení hřebíků kolmo k podkladu.
Image alternative
Upevňovací prvky se ohýbají.
Příliš malý výkon.
  • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy + .
Upevňovací prvek je příliš dlouhý.
 • Použijte kratší upevňovací prvek.
Vedení hřebíků není nasazené kolmo k podkladu.
 • Vsazovací přístroj při vsazování přitlačte tak, aby bylo vedení hřebíků kolmo k podkladu.
Image alternative
Upevňovací prvky nedrží v ocelovém podkladu.
Příliš tenký podklad.
 • Zvolte jinou metodu upevnění.
Obsah zásobníku plynu nestačí pro balení upevňovacích prvků.
Zvýšená spotřeba plynu v důsledku častého přitlačování bez vsazování.
 • Nepřitlačujte vsazovací přístroj bez vsazování.
Vsazovací přístroj se nevysune.
Nesprávná poloha pístu.
Zablokovaná detekce hřebíků a tlačítko RESET není po stisknutí zarovnané s krytem.
Upevňovací prvek se zasekl v zásobníku hřebíků.
 • Uvolněte zaseknutý upevňovací prvek.
Hřebík uvázne pod páčkou před hrotem pístu.
 • Vyjměte zásobník plynu, přitlačte přístroj dolů a pevně stiskněte spoušť.
Příliš mnoho nezdařených vsazení.
Zásobník hřebíků není nasazený kolmo k podkladu.
 • Vsazovací přístroj při vsazování přitlačte tak, aby bylo vedení hřebíků kolmo k podkladu.
Použili jste nesprávný upevňovací prvek.
 • Použijte vhodný upevňovací prvek.
Příliš tvrdý podklad.
 • Zvažte použití přístrojů DX.
Vsazovací přístroj nevsazuje.
Posunovač hřebíků není vedený dopředu.
 • Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.
V zásobníku není dostatek hřebíků (2 nebo méně hřebíků).
Porucha přivádění hřebíků.
 • Použijte jiný pás hřebíků.
 • Vyčistěte zásobník.
Prázdný zásobník plynu.
LED 1 svítí červeně.
Vzduch ve vedení plynu.
 • Vsazovací přístroj třikrát přitlačte bez vsazování.
Cizí tělesa v prostoru vedení hřebíků.
Vsazovací přístroj je příliš horký.
 • Nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Elektronická závada.
 • Zásobník plynu vyjměte a opět vložte. Pokud problém přetrvává, nasaďte nový zásobník plynu.
Vsazovací přístroj je horký a ani po přestávce nevsazuje.
Frekvence vsazování výrazně vyšší než 1 200 upevnění za hodinu.
 • Nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Vsazovací přístroj nevsazuje nebo vsazuje jen občas.
Podmínky prostředí jsou mimo přípustný rozsah.
 • Dbejte na to, aby byly dodrženy přípustné meze podle technických údajů.
Teplota zásobníku plynu je mimo přípustný rozsah.
 • Dbejte na to, aby byly dodrženy přípustné meze podle technických údajů.
V systému dávkování plynu se vytvořily bubliny.
 • Vyjměte zásobník plynu a znovu ho nasaďte.
Po vsazování jste vsazovací přístroj úplně nenazdvihli.
 • Po vsazení sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
Upevňovací prvek nelze vyjmout z vedení hřebíků.
Upevňovací prvek se zasekl v zásobníku hřebíků.
 • Uvolněte zaseknutý upevňovací prvek.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative