Jazyk

SI‑AT‑A22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Stejnosměrný proud

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ
  SI‑AT‑A22
  Generace
  01
  Sériové číslo

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

 • Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze rázového utahováku.

Popis

Inteligentní utahovací modul

Image alternative
 1. Ovládací tlačítka
 2. LCD displej
 3. Kontrolní světla
 4. Skener čárových kódů
 5. Odjišťovací tlačítko
 6. USB zdířka
 7. Kryt USB zdířky (na obrázku otevřený)

Ovládací tlačítka

Image alternative
 1. Tlačítko OK
 2. Levé tlačítko se šipkou
 3. Pravé tlačítko se šipkou
 4. Blokovací tlačítko
 5. Tlačítko skenování

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektronický modul, který lze používat pro rázové utahováky Hilti s modelovým označením SI… …AT‑A22 ("…" = libovolný znak) pro kontrolované utahování upevňovacích prvků a za účelem zabezpečení kvality spojení. Práce se v modulu ukládají a lze je pro dokumentační účely načíst pomocí počítačového softwaru AT Documentation Software .

Na tomto modulu nelze nastavit utahovací moment!
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky schválené Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

 • K utahování u upevnění Hlti používejte pouze nástavce pro rázové utahováky, které jsou popsané v návodu k použití příslušného výrobku.

Možné nesprávné použití

Tento výrobek není vhodný pro upevňování Hilti v atomových elektrárnách!

Kontrolní světla

Různé stavy kontrolních světel na obou stranách modulu signalizují následující hlášení nebo stavy:
Stav
Význam
Kontrolní světla svítí zeleně.
 • Při skenování: Byl rozpoznán čárový kód, resp. QR kód.
 • Při šroubování po automatickém vypnutí rázového utahováku: Utahování bylo úspěšně dokončeno.
Kontrolní světla blikají červeně.
 • Při skenování: Nebyl rozpoznán čárový kód, resp. QR kód.
 • Při šroubování po vypnutí rázového utahováku: Šroubový spoj se nepodařilo utáhnout podle zvoleného nastavení. Příčina může spočívat například v předčasném manuálním vypnutí rázového utahováku.
Kontrolní světla blikají žlutě.
Bylo rozpoznáno, že šroubový spoj byl již utažen a poté znovu povolen. Šroubový spoj byl proto utažen se speciálními parametry stanovenými pro opětovné utahování, utahování bylo úspěšně dokončeno.

Bzučák

Bzučák zabudovaný v inteligentním utahovacím modulu vydává pro akustickou informaci následující kontrolní akustické signály:
 • Dlouhý akustický signál: potvrzovací signál (OK / proces úspěšně dokončen)
 • 2 krátké akustické signály, LED blikají žlutě: výstražný signál 1 (OK, resp. není OK / opakované vsazení)
 • 4 krátké akustické signály, blikají LED červeně: výstražný signál 2 (není OK / proces přerušen)

USB přípojka

Pomocí USB zdířky lze inteligentní utahovací modul spojit s počítačem. Pomocí AT Documentation Software jsou pak možné mj. následující funkce:
 • Vkládání datových záznamů pro nové upevňovací prostředky
 • Změna/aktualizace stávajících datových záznamů
 • Deaktivace/aktivace funkce dokumentace
 • Načtení protokolu funkce dokumentace
 • Nastavení času v utahovacím modulu
Bližší informace najdete v dokumentaci k  AT Documentation Software .
Software si můžete stáhnout pod následujícím odkazem:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Obsah dodávky

Inteligentní utahovací modul, návod k použití, stručný návod, USB kabel.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Hmotnost podle standardu EPTA 01
0,26 kg
Skener čárových kódů
Kamerový skener

Obsluha

Nasazení inteligentního utahovacího modulu

VÝSTRAHA
Nebezpečí zkratu !
 • Před nasazením utahovacího modulu zajistěte, aby byly kontakty utahovacího modulu a kontakty rázového utahováku čisté.
Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím utahovacím modulem !
 • Zkontrolujte správné usazení utahovacího modulu na rázovém utahováku.
 • Nasaďte utahovací modul zezadu na rázový utahovák tak, aby při dorazu slyšitelně zaskočil.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí zkratu !
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a kontakty utahovacího modulu čisté.
Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím akumulátorem !
 • Zkontrolujte správné usazení akumulátoru v utahovacím modulu.
 • Vložte akumulátor zezadu do utahovacího modulu tak, aby při dorazu slyšitelně zaskočil.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí utahovacího modulu

Podmínky : Utahovací modul je vypnutý, na displeji není žádné zobrazení.
 1. Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo rázového utahováku na chod vpravo.
 2. Krátce stiskněte ovládací spínač rázového utahováku.
  • Zapne se osvětlení displeje, na displeji se krátce zobrazí úvodní obrazovka Image alternative.
  • Pro kontrolu funkce se kontrolní světla rozsvítí krátce červeně, žlutě a poté zeleně. Zazní kontrolní akustický signál.
  • Na displeji se zobrazí naposledy zvolený druh provozu s výběrovým rámečkem.
  • V případě poruchy se na displeji zobrazí:
   • Podívejte se do kapitoly "Pomoc při poruchách", co znamená obrázek na displeji, jakou příčinu může mít hlášení a jaká opatření můžete provést pro odstranění poruchy.
 3. Stiskněte blokovací tlačítko.
  • Utahovací modul je nyní zablokovaný, rázový utahovák je připravený k použití.

Vypnutí utahovacího modulu

Inteligentní utahovací modul se vypne automaticky:
 • když se rázový utahovák po delším nepoužívání automaticky vypne,
 • když vyjmete akumulátor,
 • když se přeruší spojení s utahovacím modulem přes USB s počítačem vytažením USB zástrčky.

Základní ovládání

Pro objasnění systému ovládání jsou v této části vysvětlené často používané základní funkce. Podrobné ovládání při určitých pracích najdete v kapitole týkající se příslušné práce.
Odblokování moduluAby bylo možné provést na inteligentním utahovacím modulu nastavení, musí být odblokovaný.
 • Když chcete inteligentní utahovací modul odblokovat, stiskněte blokovací tlačítko Image alternative a podržte ho stisknuté minimálně 1 sekundu.
 • Na displeji se zobrazí výběrový rámeček okolo naposledy zobrazeného druhu upevňovacího prvku, resp. naposledy zobrazeného druhu provozu.
 • Utahovací modul je odblokovaný a nachází se v režimu nastavení. Rázový utahovák je deaktivovaný.
NavigacePokud se na displeji zobrazí výběrový rámeček a více prvků (možnosti, parametry), lze výběrový rámeček přesunout pomocí tlačítek Image alternativeImage alternative.
Volba možností/změna parametrůPři odblokovaném utahovacím modulu lze níže popsaným způsobem měnit možnosti, resp. parametry.
 • Umístěte výběrový rámeček na displeji na prvek, který chcete změnit (možnost/parametr).
 • Stiskněte tlačítko OK.
 • Prvek se zobrazí s černým pozadím.
 • Pomocí tlačítek se šipkami proveďte požadované nastavení.
 • Pro potvrzení zobrazeného nastavení stiskněte tlačítko OK.
 • Prvek se nyní opět zobrazí s výběrovým rámečkem.
Zablokování moduluPo provedení všech nastavení se musí inteligentní utahovací modul zase zablokovat.
 • Stiskněte blokovací tlačítko Image alternative.
 • Výběrový rámeček na displeji zmizí. Nastavené pracovní parametry jsou nyní uložené a nelze je omylem změnit.
 • Inteligentní utahovací modul je zablokovaný, rázový utahovák opět aktivovaný.

Základní nastavení

Vyvolání nabídky základních nastavení

 1. Pokud je utahovací modul zablokovaný, odblokujte ho stisknutím blokovacího tlačítka, které podržíte stisknuté minimálně 1 sekundu.
 2. Stiskněte tlačítko OK a držte ho stisknuté minimálně 1 sekundu.
  • Zobrazí se nabídka základních nastavení.

Zvolení funkce v nabídce základních nastavení

 1. Pomocí tlačítek se šipkami přesuňte výběrový rámeček na symbol požadované funkce.
  Funkce v nabídce základních nastavení
  Symbol
  Funkce
  Image alternative Zobrazení data a času na utahovacím modulu
  Čas lze nastavit pouze prostřednictvím AT Documentation Software .
  Image alternative Zobrazení zbývajícího času / doby používání rázového utahováku do příští údržby
  Image alternative Zobrazení zaplnění paměti v utahovacím modulu
  Jakmile zobrazená hodnota dosáhne 100 %, nejstarší data se přepíšou.
  Pomocí AT Documentation Software můžete načíst zaznamenaná data a smazat je v paměti utahovacího modulu.
  Image alternative Zobrazení verze softwaru utahovacího modulu
  Image alternative Opuštění nabídky základních nastavení
 2. Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazení na displeji týkající se údržby / zbývající doby používání

Po aktivaci symbolu  Image alternative v nabídce základních nastavení se na displeji následovně zobrazuje zbývající doba používání rázového utahováku do příští údržby.
Nezávisle na zobrazení na displeji se musí jednou ročně provést údržba používaného rázového utahováku, aby byla zajištěna kvalita šroubových spojů, pro které se používá.
Zobrazení na displeji k údržbě rázového utahováku
Displej
Význam
Image alternative Rázový utahovák je v řádném stavu, v nejbližší době není nutná údržba.
Image alternative V nejbližší době nutná údržba rázového utahováku.
Segmenty v obdélníku vpravo na displeji znázorňují zbývající část možné doby používání.
Image alternative Okamžitě nutná údržba rázového utahováku.
Toto výstražné hlášení se automaticky objeví po uplynutí zbývající doby používání. Již nelze zvolit druhy provozu "inteligentní provoz" a "šroubování".

Opuštění nabídky základních nastavení

 1. Přesuňte výběrový rámeček na symbol Image alternative.
 2. Stiskněte tlačítko OK.
  • Na displeji se zobrazí naposledy zvolený druh provozu.

Druhy provozu

Následující popisy jednotlivých druhů provozu platí pouze pro chod rázového utahováku vpravo. Při chodu vlevo běží rázový utahovák bez kontroly.

Inteligentní provoz

V druhu provozu "inteligentní provoz" inteligentní utahovací modul reguluje a kontroluje utahování zvoleného druhu upevňovacího prvku. Přitom se používají parametry pro utahování z poslední aktualizace softwaru. Protože se označení výrobků i pracovní parametry mohou změnit, musí být na utahovacím modulu vždy nainstalovaná nejnovější verze softwaru.
 • Když je zvolený inteligentní provoz, svítí na rázovém utahováku ukazatel utahovacího momentu "AT".
 • Přepínač stupňů provozu je nyní nefunkční. Pomocí ovládacího spínače lze ale rázový utahovák zapnout a vypnout.
  Vždy dodržujte návod k použití rázového utahováku.
Pracovní parametry v inteligentním provozu
Image alternative
 1. Druh upevňovacího prvku (krátký název upevňovacího prvku)
 2. Materiál / vlastnosti materiálu / provedení výrobku
 3. Průměr (volitelně)
Na obrázku je znázorněné uspořádání pracovních parametrů na displeji.
Druh upevňovacího prvkuPro různé druhy upevňovacích prvků jsou v utahovacím modulu z výroby uložené pracovní parametry.
Zobrazený upevňovací prvek musí odpovídat použitému upevňovacímu prvku.
Další informace najdete ve stručném návodu SI-AT-A22 a v návodu k použití příslušného výrobku.

Druh provozu "šroubování"

V tomto druhu provozu je k dispozici celkem 30 stupňů. Stupeň, který je třeba zvolit pro určitý druh upevňovacího prvku, závisí na průměru upevňovacího prvku a specifikovaném utahovacím momentu. Stupeň lze určit v krocích na základě těchto údajů.
U druhu provozu "šroubování" vypadá zobrazení na displeji následovně:
Image alternative
Číslo vpravo vedle symbolu šroubu představuje zvolený stupeň.

Zjištění potřebného stupně pro druh provozu "šroubování"

 1. Image alternative POZOR! Před začátkem šroubování zajistěte, aby k sobě kontaktní plochy spojovaných součástí doléhaly celou plochou a matice byla na součásti zašroubovaná až dolů.
 2. Utáhněte upevňovací prvek při použití nižšího stupně.
  • Začněte postupný proces pokud možno s co možná nejnižším stupněm, abyste zabránili poškození upevňovacího prvku příliš silným utažením.
 3. Zkontrolujte dosažený utahovací moment upevňovacího prvku pomocí kalibrovaného momentového šroubováku.
  Pro opakovatelné utahování více upevňovacích prvků zajistěte, aby všechny šroubovací podmínky zůstaly stejné. Změny šroubovacích podmínek mohou vyžadovat jiný stupeň.
  Výsledek 1 / 3Specifikovaný utahovací moment utahovaného upevňovacího prvku nebyl dosažen.
  • Povolte upevňovací prvek a nastavte utahovací modul na vyšší stupeň.
  • Utáhněte upevňovací prvek s novým stupněm a znovu proveďte kontrolu.
  Výsledek 2 / 3Specifikovaný utahovací moment utahovaného upevňovacího prvku byl překročen.
  • Povolte upevňovací prvek a nastavte utahovací modul na nižší stupeň.
  • Utáhněte upevňovací prvek s novým stupněm a znovu proveďte kontrolu.
  Výsledek 3 / 3Upevňovací prvek byl utažen specifikovaným utahovacím momentem.
  Je zjištěný správný stupeň pro upevňovací prvek.

Druh provozu "neregulovaný provoz"

V tomto druhu provozu je inteligentní utahovací modul deaktivovaný. Rázový utahovák funguje jako bez inteligentního utahovacího modulu. Pro krátkou práci bez inteligentního utahovacího modulu tedy není nutné modul sejmout.
Neregulovaný provoz je na displeji zobrazený následovně:
Image alternative
V neregulovaném provozu nesvítí kontrolka "AT" ukazatele utahovacího momentu rázového utahováku, tlačítko pro nastavení různých stupňů provozu rázového utahováku je ale funkční.

Nastavení druhu provozu

Druh provozu lze nastavit 2 různými způsoby pro požadovaný druh upevňovacího prvku.
 • Naskenování příslušného čárového kódu, resp. QR kódu na obalu upevňovaného výrobku Hilti .
 • Manuální nastavení pomocí ovládacích tlačítek utahovacího modulu
Naskenování čárového kódu, resp. QR kóduPokud ke šroubovanému prvku Hilti existuje čárový kód nebo QR kód, lze druh provozu naskenováním tohoto kódu rychle a jednoduše nastavit na příslušný prvek.
Manuální nastaveníPokud pro šroubovaný prvek neexistuje čárový kód nebo QR kód, lze druh provozu nastavit pomocí ovládacích tlačítek utahovacího modulu.
Druh provozu "neregulovaný provoz" lze nastavit pouze manuálně.

Nastavení druhu provozu pomocí ovládacích tlačítek

 1. Odblokujte utahovací modul.
 2. V případě potřeby přemístěte pomocí tlačítek se šipkami výběrový rámeček na jinou možnost, kterou chcete změnit.
 3. Stiskněte tlačítko OK.
  • Zvolená možnost se nyní zobrazí s černým pozadím.
 4. Pomocí tlačítek se šipkami zvolte požadované nastavení.
 5. Stiskněte tlačítko OK.
  • Zvolené nastavení se opět zobrazí s výběrovým rámečkem.
 6. V případě potřeby opakujte poslední tři pracovní kroky pro provedení dalších nastavení.
 7. Zablokujte utahovací modul.

Nastavení druhu provozu naskenováním čárového kódu, resp. kódu QR

 1. Odblokujte utahovací modul.
 2. Stiskněte tlačítko skenování.
  • Skener se aktivuje, symbol Image alternative na displeji indikuje, že je připravený ke snímání.
Image alternative
 1. Nyní podržte modul ve vzdálenosti cca 15 centimetrů (6") ve směru čárového kódu, resp. QR kódu tak, aby se kód nacházel v rámečku, který promítá skener.
  • Kontrolní světla svítí zeleně.
  • Zazní potvrzovací signál.
  • Na displeji se zobrazí pracovní režim pro šroubovaný prvek.
  • Kontrolní světla blikají červeně.
  • Zazní výstražný signál.
  • Na displeji se zobrazí Image alternative Image alternative (kód se nepodařilo načíst nebo je neznámý).
   • Stiskněte tlačítko skenování a naskenujte kód ještě jednou.
    Příp. v paměti utahovacího modulu ještě nejsou k dispozici žádné pracovní parametry pro šroubovaný prvek. Když je výrobek kompatibilní s SI-AT, lze kód QR příslušného výrobku naskenovat v příslušném návodu k použití SI-AT-A22. Tak lze pracovní parametry nahrát do paměti modulu SI-AT. Pracovní parametry pro prvek lze do utahovacího modulu načíst také prostřednictvím softwaru AT Documentation Software přes USB. Aby bylo zajištěno, že se budou vždy používat aktuální pracovní parametry, je třeba pravidelně kontrolovat aktualizaci softwaru utahovacího modulu.
 1. Zablokujte utahovací modul.

Utahování prvků v inteligentním provozu

Před použitím utahovacího modulu zajistěte, aby byl šroubovaný prvek správně nainstalovaný. Dodržujte pokyny v návodu k použití šroubovaného výrobku a popis kontroly upevňovacích prvků.
 1. Nastavte druh provozu "inteligentní provoz".
 2. Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na chod vpravo.
 3. Nasaďte rázový utahovák s vhodným nástrojem na šroubovaný prvek.
 4. Stiskněte ovládací spínač a držte ho stisknutý, dokud utahovací modul nevydá jedno z následujících hlášení:
Image alternative
Výsledek 1 / 4
 • Zobrazí se hlášení "Šroubování úspěšně dokončeno".
 • Kontrolní světla svítí zeleně.
 • Zazní potvrzovací signál.
Upevňovací prvek byl správně utažený. Můžete hned pokračovat s dalším upevňovacím prvkem stejného typu.
Image alternative
Výsledek 2 / 4
 • Zobrazí se hlášení "Opětovné utažení úspěšně dokončeno".
 • Kontrolní světla blikají žlutě.
 • Zazní výstražný signál.
Byl utažen šroubový spoj, který byl již předtím utažený a poté znovu povolený. INFORMACE:  Pokud upevňovací prvek nebyl předtím utažený správně, je třeba ho zkontrolovat a příp. dotáhnout kalibrovaným momentovým klíčem.
Image alternative
Výsledek 3 / 4
 • Zobrazí se hlášení "Příliš nízké napětí akumulátoru".
 • Kontrolní světla blikají červeně.
Zbývající kapacita akumulátoru je pro upevňovací prvek příliš malá.
 • Pro potvrzení hlášení stiskněte tlačítko OK.
 • Nasaďte více nabitý akumulátor.
Image alternative
Výsledek 4 / 4
 • Zobrazí se hlášení "Šroubování nebylo řádně dokončeno".
 • Kontrolní světla blikají červeně.
 • Zazní výstražný signál.
 • Utáhněte upevňovací prvek kalibrovaným momentovým klíčem.

Utahování prvku v druhu provozu "šroubování"

 1. Nastavte druh provozu "šroubování".
 2. Určete stupeň utahování, který je třeba nastavit pro šroubovaný prvek, a nastavte ho.
 3. Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na chod vpravo.
 4. Nasaďte rázový utahovák s vhodným nástrojem na šroubovaný prvek.
 5. Stiskněte ovládací spínač a držte ho stisknutý, dokud utahovací modul nevydá jedno z následujících hlášení:
Image alternative
Výsledek 1 / 2
 • Zobrazí se hlášení "Šroubování úspěšně dokončeno".
 • Kontrolní světla svítí zeleně.
 • Zazní potvrzovací signál.
Upevňovací prvek byl správně utažený. Můžete hned pokračovat s dalším upevňovacím prvkem stejného typu.
Image alternative
Výsledek 2 / 2
 • Zobrazí se hlášení "Šroubování nebylo řádně dokončeno".
 • Kontrolní světla blikají červeně.
 • Zazní výstražný signál.
 • Utáhněte upevňovací prvek kalibrovaným momentovým klíčem.

Kontrola upevňovacího prvku

Všechny výrobky Hilti podléhají neustálé aktualizaci, takže modul SI-AT může podporovat i výrobky, které nejsou popsané v této dokumentaci. Vždy mějte aktuální verzi softwaru a návodu k použití.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek, aktuální návody k použití a pokyny ke kontrole najdete on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Kontrola upevňovacího prvku segmentových kotev

Aby bylo zajištěno, že byl u šroubového spoje segmentové kotvy v "inteligentním provozu" dosažen specifikovaný utahovací moment pro instalaci podle schválení/návodu k použití, je třeba vždy první a poslední segmentovou kotvu zkontrolovat pomocí kalibrovaného momentového klíče. Tato kontrola provedeného utahovacího momentu pro instalaci se musí provést bezprostředně po utažení (instalaci) segmentové kotvy.
Kontrolní moment odpovídá instalačnímu utahovacímu momentu příslušné segmentové kotvy a najdete ho v návodu k použití kotvy.
 • Dotáhněte matici segmentové kotvy kalibrovaným momentovým klíčem. Sledujte přitom úhel, o který lze upevňovací prvek dotáhnout.
  Výsledek 1 / 2Matice segmentové kotvy nebyla dotažena dál než k uvedenému maximálnímu úhlu otočení (< 360°).
  Upevňovací prvek je správně zašroubovaný.
  Výsledek 2 / 2Matice segmentové kotvy byla dotažena o více než uvedený maximální úhel otočení (> 360°).
  Upevňovací prvek je zašroubovaný nesprávně. Šroubové spoje utažené od předcházející kontroly je nutné považovat za vadné a musí se překontrolovat. Rázový utahovák by se měl zkontrolovat v servisu Hilti .

Kontrola bezpečnosti upevňovacího prvku pro instalační systémy

Aby bylo zajištěno, že byl u šroubového spoje spojovacích čepů v "inteligentním provozu" dosažen specifikovaný instalační utahovací moment podle schválení/návodu k použití, je třeba vždy první a poslední spojovací čep zkontrolovat pomocí kalibrovaného momentového klíče. Tato kontrola provedeného instalačního utahovacího momentu se musí provést bezprostředně po utažení (instalaci) spojovacího čepu.
Kontrolní moment odpovídá instalačnímu utahovacímu momentu příslušného spojovacího čepu a najdete ho v návodu k použití spojovacího čepu.
Zajistěte, abyste používali správné parametry vsazování pro příslušné upevňovací prvky. Další informace najdete v návodu k použití momentového modulu a v návodu k použití příslušného výrobku. Image alternative
 • Dotáhněte upevňovací prvek kalibrovaným momentovým klíčem. Sledujte přitom úhel, o který lze upevňovací prvek dotáhnout.
  Výsledek 1 / 2Upevňovací prvek nebyl dotažen dál než k uvedenému maximálnímu úhlu otočení (< 180°).
  Zašroubování upevňovacího prvku je provedené správně.
  Výsledek 2 / 2Upevňovací prvek byl dotažen více než uvedený maximální úhel otočení (> 180°).
  Provedený šroubový spoj je nesprávný. Šroubové spoje utažené od předcházející kontroly je nutné považovat za vadné a musí se překontrolovat. Rázový utahovák by se měl zkontrolovat v servisu Hilti .

Kontrola šroubových spojů utahovaných v druhu provozu "šroubování"

 • V pravidelných intervalech kontrolujte pomocí kalibrovaného momentového klíče podle vlastních firemních předpisů nebo kvalitativních předpisů, zda byl dosažen požadovaný utahovací moment.

Sejmutí utahovacího modulu

Image alternative
 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Stiskněte odjišťovací tlačítko utahovacího modulu a držte ho stisknuté.
 3. Vytáhněte utahovací modul zezadu z rázového utahováku.

Připojení utahovacího modulu k počítači

Image alternative
 1. Sejměte utahovací modul.
 2. Otevřete kryt na spodní straně utahovacího modulu.
  • USB zdířka je nyní přístupná.
 3. Zapojte zástrčku (typ B, USB 2.0) USB kabelu do USB zdířky v utahovacím modulu.
 1. Zapojte druhou zástrčku (typ A) USB kabelu do počítače.
  • Utahovací modul se nyní napájí proudem z počítače. Na displeji modulu se zobrazí logo USB (Image alternative).
  Když odpojíte USB zástrčku z utahovacího modulu, měli byste opět zavřít kryt přes USB zdířku, aby byla chráněná před nečistotami.

Ošetřování a údržba

Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.com .
 • Výrobek, zejména rukojeti, udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Vnější povrch zařízení čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.

Přeprava a skladování

 • Pro přepravu a skladování inteligentního utahovacího modulu používejte dodaný úložný box nebo kufr pro rázový utahovák, aby nedošlo k poškození.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Řiďte se také pokyny pro odstraňování poruch v návodu k obsluze použitého rázového utahováku.
Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Zablokovat modul".
Utahovací modul je odblokovaný.
 • Stiskněte blokovací tlačítko pro zablokování utahovacího modulu a aktivaci rázového utahováku.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš vysoká teplota akumulátoru".
Akumulátor je přehřátý.
 • Vyměňte akumulátor nebo nechte akumulátor vychladnout.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš nízká teplota akumulátoru".
Akumulátor má příliš nízkou teplotu.
 • Nasaďte akumulátor, jehož teplota je v rozsahu provozní teploty akumulátoru (viz návod k obsluze akumulátoru).
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš vysoká teplota rázového utahováku".
Rázový utahovák je přehřátý.
 • Nechte rázový utahovák vychladnout a vyčistěte ventilační štěrbiny.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš málo nabitý akumulátor".
Akumulátor není dostatečně nabitý na to, aby bylo možné upevňovací prvek správně zašroubovat.
 • Nasaďte více nabitý akumulátor.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš vysoký odběr proudu".
Odběr proudu je krátkodobě příliš vysoký.
 • Pro potvrzení hlášení stiskněte tlačítko OK.
 • Zopakujte proces šroubování.
 • Pokud se zobrazí hlášení znovu, kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Knoflíková baterie vybitá".
Knoflíková baterie hodin v utahovacím modulu je vybitá.
  Již není zaručena správnost údajů data a času v dokumentačním protokolu.
 • Nechte baterii vyměnit v servisu Hilti .
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Chyba zařízení".
Byla rozpoznána chyba zařízení.
 • Připojte utahovací modul k počítači.
 • Pomocí AT Documentation Software načtěte paměť závad a postupujte podle pokynů softwaru pro odstranění poruchy.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Funkce dokumentace deaktivovaná".
Funkce dokumentace deaktivovaná (pouze výstražné hlášení).
 • Pokud potřebujete funkci dokumentace, připojte utahovací modul k počítači a aktivujte funkci dokumentace v AT Documentation Software .
 • Případně stiskněte tlačítko OK pro zrušení hlášení a pokračování spuštění utahovacího modulu.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Paměť je z …% obsazená". (Hlášení se zobrazí při hodnotách ≥ 90 %.)
Datová paměť utahovacího modulu je plná ze zobrazeného počtu procent. POZOR: Po dosažení 100 % se nejstarší data přepíšou!
 • Připojte utahovací modul k počítači.
 • Pomocí AT Documentation Software načtěte data pro zdokumentování v reportu.
 • Poté data v paměti utahovacího modulu smažte, abyste v paměti uvolnili místo.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r4838537.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s aplikovanými směrnicemi a normami. Byl otestován a schválen společně s výrobky, které jsou pro něj určené.
Image alternative