Jazyk

SF 6-A22
SF 6H-A22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Vrtání bez příklepu
Image alternative Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Popsaný výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Vrtací šroubovák
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Generace
01
Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky a lednice. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odložením nářadí vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Použití akumulátorového nářadí a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro šroubováky

Bezpečnost osob
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Při používání nářadí používejte vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Když se zablokuje nástroj, elektrické nářadí okamžitě vypněte. Nářadí se může vychýlit do strany.
 • Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Otočná postranní rukojeť
 2. Upínání nástroje (rychloupínací sklíčidlo / šestihranné upínání)
 3. Kroužek pro nastavování krouticího momentu a funkce
 4. Dvoustupňový přepínač
 5. Přepínač chodu vpravo/vlevo s pojistkou proti zapnutí
 6. Ovládací spínač (s elektronickou regulací otáček)
 7. Rukojeť s tlumením vibrací
 8. Osvětlení
 9. Hák na opasek (volitelné)
 10. Akumulátor
 11. Ukazatel stavu nabití a poruch (lithium-iontový akumulátor)
 12. Odjišťovací tlačítko s přídavnou funkcí aktivace ukazatele stavu nabití

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedený akumulátorový vrtací šroubovák. Je určený k vrtání do oceli, dřeva, plastu, lehkého betonu a zdiva a dále k zašroubovávání a povolování šroubů.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.

Obsah dodávky

Vrtací šroubovák, postranní rukojeť, návod k obsluze.
Další systémové produkty, schválené pro váš výrobek, najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.com .

Ukazatel lithium-iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED, nářadí je připravené k provozu.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, nářadí není připravené k provozu.
Akumulátor je přehřátý.
Blikají 4 LED, nářadí není připravené k provozu.
Nářadí je přetížené nebo přehřáté.
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele stavu nabití akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Ukazatel přetížení a přehřátí

Nářadí je vybavené elektronickou ochranou proti přetížení a přehřátí. Při přetížení nebo přehřátí se nářadí automaticky vypne. Pokud uvolníte a znovu stisknete ovládací spínač, může dojít ke zpožděnému zapnutí (fáze chladnutí nářadí).

Technické údaje

Vrtací šroubovák


SF 6-A22
Jmenovité napětí
21,6 VDC
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
3,1 kg
Otáčky
1. stupeň
0 ot/min … 480 ot/min
2. stupeň
0 ot/min … 1 600 ot/min
Krouticí moment (měkký šroubový spoj) Image alternative
≤ 50 Nm
Počet příklepů
·/·

SF 6H-A22
Jmenovité napětí
21,6 VDC
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
3,1 kg
Otáčky
1. stupeň
0 ot/min … 480 ot/min
2. stupeň
0 ot/min … 1 600 ot/min
Krouticí moment (měkký šroubový spoj) Image alternative
≤ 50 Nm
Počet příklepů
28 800 ot/min

Přípustné průměry pro nástroje

Ø upínacího rozsahu rychloupínacího sklíčidla
1,5 mm … 13 mm
Ø vrtáku do dřeva (tvrdého)
1,5 mm … 20 mm
Ø vrtáku do dřeva (měkkého)
1,5 mm … 32 mm
Ø vrtáku do kovu
1,5 mm … 13 mm
Ø vrtání do betonu/zdiva (vrtání s příklepem)
4 mm … 12 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

SF 6-A22
SF 6H-A22
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
73 dB(A)
84 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

SF 6-A22
SF 6H-A22
Hodnota emitovaných vibrací pro vrtání do kovu (ah,D)
2 m/s²
2 m/s²
Nejistota pro vrtání do kovu (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací pro vrtání s příklepem do betonu (ah,ID)
·/·
4 m/s²
Nejistota pro vrtání s příklepem do betonu (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění. Vrtací šroubovák se může neúmyslně spustit.
 • Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vrtací šroubovák vypnutý a je aktivovaná pojistka proti zapnutí.
POZOR
Elektrické nebezpečí. Znečištěné kontakty mohou způsobit zkrat.
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a vrtacího šroubováku čisté.
POZOR
Nebezpečí poranění. Když akumulátor není správně nasazený, může vypadnout.
 • Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený v nářadí, aby nevypadl a neohrozil vás nebo jiné osoby.
Image alternative
 • Nasaďte akumulátor a zkontrolujte jeho správnou polohu v nářadí.

Vyjmutí akumulátoru

Image alternative
 • Vyjměte akumulátor.

Montáž a nastavení postranní rukojeti

Image alternative
 • Namontujte postranní rukojeť.

Upevnění háku na opasek (volitelné)

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Padající nářadí může pro vás i další osoby představovat nebezpečí.
 • Před započetím práce zkontrolujte, zda je hák na opasek spolehlivě upevněný.
Pomocí háku na opasek můžete nářadí upevnit na opasek podél těla. Hák na opasek lze upevnit na pravou nebo levou stranu.
Image alternative
 • Šroubovací desku zasuňte do příslušného vedení.

Nasazení nebo vyjmutí vrtáku

Image alternative
 • Nasaďte vrták do upínání nástroje nebo ho vyjměte.

Nasazení nebo vyjmutí adaptéru bitu / bitu

Image alternative
 • Nasaďte adaptér bitu do upínání nástroje a upínání utáhněte.

Vrtání Image alternative

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj se může náhle zablokovat, a nářadí se tím může vychýlit do strany.
 • Nářadí používejte s postranní rukojetí a držte nářadí vždy pevně oběma rukama.
 • Postranní rukojeť vždy držte z vnější strany.
POZOR
Nebezpečí poranění. Může dojít k odštípnutí materiálu od podkladu.
 • Používejte ochranu očí.
Image alternative
 • Kroužek pro nastavování krouticího momentu a funkce nastavte na symbol „vrtání“ Image alternative.

Vrtání s příklepem Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Nastavte kroužek pro nastavování na funkci „vrtání s příklepem“ Image alternative.

Šroubování

Image alternative
 • Pomocí kroužku pro nastavování krouticího momentu a funkce nastavte požadovaný krouticí moment.

Volba stupně

Image alternative
 • Zvolte stupeň.

Nastavení chodu vpravo/vlevo

Image alternative
 • Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na chod vpravo nebo vlevo.

Ošetřování a údržba

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování

Přeprava a skladování

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Nářadí a akumulátory přepravujte zabalené zvlášť.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Vrtací šroubovák nefunguje.
Akumulátor není řádně nasazený.
 • Nasaďte akumulátor.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Blikají všechny 4 LED.
Vrtací šroubovák nefunguje.
Vrtací šroubovák je krátkodobě přetížený.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.
Ochrana proti přehřátí
 • Nechte vrtací šroubovák vychladnout a vyčistěte ventilační štěrbiny.
1 LED bliká.
Vrtací šroubovák nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor je příliš studený.
 • Postarejte se, aby měl akumulátor doporučenou pracovní teplotu.
Akumulátor je příliš horký.
 • Postarejte se, aby měl akumulátor doporučenou pracovní teplotu.
SF 6H-A22
Nelze vrtat s příklepem.
Není správně nastavená funkce na kroužku pro nastavování.
 • Nastavte kroužek pro nastavování na funkci „vrtání s příklepem“ Image alternative.
Ovládací spínač nelze stisknout, resp. je zablokovaný.
Přepínač chodu vpravo/vlevo je v prostřední poloze (přepravní poloze).
 • Přepínač chodu vpravo/vlevo stiskněte směrem vlevo nebo vpravo.
Vrtací šroubovák nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada
 • Vrtací šroubovák okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor a kontaktujte servis Hilti .
Vrtací šroubovák je přetížený (byla překročena hranice zatížení).
 • Zkontrolujte příslušné použití.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative