Jazyk

PLT 300

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Plakety na PLT 300

Na PLT 300 se nacházejí následující plakety:
Image alternative Laserové záření. Nedívejte se do paprsku. Třída laseru 2.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  PLT 300
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny

Vedle technických bezpečnostních pokynů v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení. Přístroj PLT 300 a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • PLT 300 a PLC 300 nikdy nepoužívejte bez dodržování příslušných instrukcí nebo bez přečtení tohoto návodu.
 • Vždy dodržujte pokyny pro ovládání a výstražné pokyny v zobrazených aplikacích.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Úpravy nebo změny na PLT 300 a PLC 300 nejsou dovoleny.
 • Používejte pouze originální příslušenství a přídavné přístroje Hilti , abyste předešli nebezpečí poranění.
 • Nemiřte PLT 300 ani jeho příslušenstvím na sebe ani na další osoby.
 • Laserové přístroje nenechávejte v dosahu dětí.
 • Před použitím pro měření přezkoušejte přesnost PLT 300.
 • Pokud se používají jiná ovládací a seřizovací zařízení než zde uvedená nebo se provádějí jiné postupy, může to mít za následek nebezpečné působení záření.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. Je to např. blízkost přístrojů, které vytvářejí silná magnetická nebo elektromagnetická pole, měření na nevhodném podkladu a používání nevhodných reflektorů.
 • Měření prováděná na pěnových plastových materiálech, např. polystyrenu či styroduru, na sněhu nebo silně reflexních plochách atd., mohou vést k chybným hodnotám.
 • Měření na podkladech s nízkou odrazivostí a vysoce odrazivým okolím mohou vést k chybným hodnotám.
 • Měření přes sklo nebo jiné předměty může zkreslit výsledky.
 • Výsledek měření může být zkreslený, pokud se rychle mění podmínky měření, např. vlivem osob pohybujících se měřicím paprskem.
 • Nemiřte PLT 300 ani příslušenstvím proti slunci nebo proti jiným silným světelným zdrojům.
 • Před důležitým měřením, po pádu nebo po působení jiných mechanických vlivů PLT 300 přezkoušejte.
 • Zajistěte, aby se při změně měření vzdálenosti z měření s hranolem na měření bez reflektoru nemohl nikdo dívat do objektivu PLT 300.
 • PLT 300 se nesmí používat v blízkosti lékařských přístrojů.
 • PLT 300 se nesmí používat v blízkosti těhotných žen nebo osob s kardiostimulátorem.
 • PLT 300 se nesmí bez udělení předchozího souhlasu používat v blízkosti vojenských zařízení, letišť a rádiových astronomických zařízení.
 • Udržujte PLT 300 vždy čistý a suchý.

Vhodné vybavení pracoviště

 • Zabezpečte měřicí stanoviště. Zajistěte, aby při nainstalování PLT 300 nebyl paprsek namířený na jiné osoby ani na vás samotné.
 • Dbejte na stabilní postavení stativu a pevné přišroubování PLT 300 na stativ.
 • Přístroj PLT 300 používejte pouze v definovaných mezích použití, tj. neměřte na zrcadle, chromované oceli, leštěných kamenech atd.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli tento přístroj splňuje přísné požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit následující:
 • Přístroj může rušit jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).
 • Přístroj může být rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím.
V těchto případech, nebo máte-li nějaké pochybnosti, proveďte kontrolní měření.

Bezpečná práce s laserovými přístroji

PLT 300 odpovídá třídě laseru 2 podle normy IEC 60825-1 / EN 60825-1:2007 a splňuje CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
 • Nedívejte se do laserového paprsku a nezaměřujte ho proti osobám. V případě přímého kontaktu očí s laserovým zářením zavřete oči a uhněte hlavou z oblasti záření.
 • Přístroje třídy laseru 2 / Class II by měly používat pouze vyškolené osoby.
 • Laserové paprsky by neměly procházet ve výši očí.
 • V rámci bezpečnostních opatření je nutné zajistit, aby laserový paprsek nedopadl nedopatřením na plochu, která odráží jako zrcadlo.
 • Preventivními opatřeními je nutné zajistit, aby se nikdo nemohl podívat přímo do paprsku.
 • Laserové záření by nemělo proniknout do nestřežených míst.
 • Když laser nepoužíváte, vypněte ho.
 • Nepoužívané laserové přístroje by se měly skladovat tam, kam nemají přístup nepovolané osoby.
 • Přístroje PLT 300 a PLC 300 nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti . Při neodborném otevření PLT 300 může vycházet laserové záření, které přesahuje třídu 2.

Pečlivé používání akumulátorových přístrojů

 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Chraňte akumulátor před silnými mechanickými nárazy a akumulátorem neházejte.
 • Akumulátory nepatří do rukou dětem.
 • Zabraňte vniknutí vlhkosti. Vniklá vlhkost může způsobit zkrat a popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Používejte výhradně akumulátory schválené pro příslušný přístroj. Při použití jiných akumulátorů nebo při použití akumulátorů pro jiné účely hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Akumulátor skladujte pokud možno v chladu a v suchu. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nepoužívaný akumulátor a nabíječku uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů akumulátoru nebo kontaktů nabíječky. Zkrat kontaktů akumulátorů nebo nabíječek může způsobit popáleniny a požár.
 • Poškozené akumulátory (například akumulátory s trhlinami, prasklými částmi, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Při zasílání přístroje se musí akumulátor izolovat nebo vyjmout z přístroje. Vyteklé akumulátory mohou PLT 300 poškodit.

Všeobecná bezpečnostní opatření

 • Před začátkem měření zkontrolujte, zda přesnost použitých přístrojů odpovídá požadavkům příslušného úkolu.
 • S přístrojem PLT 300 nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo hořlavý prach. Přístroje jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle a ochranné rukavice.
 • Před použitím přístroje PLT 300 a PLC 300 zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Případné poškození nechte opravit v servisu Hilti .
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s PLT 300 rozumně. Přístroj PLT 300 nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Dodržujte provozní a skladovací teplotu.
 • Když přenášíte PLT 300 nebo PLC 300 z velmi chladného prostředí do teplejšího nebo naopak, nechte ho před použitím aklimatizovat.
 • Po pádu nebo působení jiného mechanického vlivu zkontrolujte přesnost přístroje PLT 300.
 • Při použití se stativy nebo nástěnným držákem zajistěte, aby byl přístroj PLT 300 správně a stabilně upevněný a aby stativ stál pevně na zemi.
 • Udržujte výstupní okénko laserového paprsku čisté, aby nedocházelo k chybným měřením.
 • O přístroj PLT 300 náležitě pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je narušena funkce PLT 300. Poškozené díly nechte před použitím PLT 300 opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba přístroje.
 • Ačkoli je přístroj PLT 300 zkonstruovaný pro používání v náročných podmínkách na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Ačkoli je přístroj PLT 300 chráněný proti vlhkosti, před uložením do přepravního pouzdra ho do sucha otřete.
 • Z bezpečnostních důvodů překontrolujte dříve nastavené hodnoty, resp. dřívější nastavení přístroje.
 • Pečlivě zajistěte kryt přihrádky na akumulátor, aby akumulátor nevypadl. Při přerušení kontaktu se PLT 300 vypne, což může vést ke ztrátě dat.

Popis

Přehled výrobku

PLT 300

Image alternative
 1. Transportní rukojeť
 2. Anténa WLAN
 3. Odjištění přihrádky na akumulátor
 4. Kryt přihrádky na akumulátor
 5. Kryt objektivu a výstupní otvor laserového paprsku
 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 7. Přihrádka na akumulátor
 8. Akumulátor

PLC 300

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Světelný senzor
 3. Přední kamera
 4. Stavová kontrolka přední kamery
 5. Regulace hlasitosti
 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 7. Tlačítko zablokování otáčení displeje
 8. Tlačítko řízení systému
 9. Provozní kontrolka
 10. Stavová kontrolka uložení dat
 11. Stavová kontrolka akumulátoru
 12. Antény WLAN
 13. Přípojka pro sluchátka
 14. USB přípojka
 15. Dokovací přípojka
 16. Nabíjecí zdířka
 17. Zadní kamera
 18. Stavová kontrolka zadní kamery
 19. Přihrádka na akumulátor
 20. Odjištění přihrádky na akumulátor
 21. Slot pro mikro SD kartu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek se skládá z akumulátorového přístroje Layout-Tool PLT 300 a akumulátorového ovladače Controller PLC 300. PLC 300 je určený k dálkovému ovládání PLT 300. Obě součásti tvoří jeden systém. Layout-Tool je určený k měření vzdáleností a směrů, pro výpočet trojrozměrných cílů a dále k vytyčování stanovených souřadnic nebo osových hodnot.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 18 / B 22.
 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti typové řady C 4/36.

Antény WLAN

Image alternative
Na úzkých stranách Controlleru se nachází vždy jedna anténa WLAN.
 • Nedržte Controller při provozu na stranách v místě antén WLAN, protože se tím snižuje výkon vysílací a přijímací.
  Jako příslušenství lze obdržet držák pro Controller, se kterým lze zabránit zhoršení komunikace přes WLAN.

Datové spojení s periferním zařízením

Na PLC 300 se používá software Hilti PROFIS Layout Field. Pro stolní počítače lze obdržet software pro stolní počítače Hilti PROFIS Layout Office, pomocí kterého je možné upravovat data a přenášet je na jiné systémy. Mezi oběma softwarovými produkty lze přenášet data.
Z PLC 300 je možné přenášet data také přímo na USB datové médium.

Obsah dodávky

PLT 300, PLC 300, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Laserové měření vzdálenosti

Vlnová délka
500 nm … 540 nm
Barva laserového paprsku
zelená
Třída laseru podle IEC 60825-1
2
Maximální průměrný výstupní výkon
≤ 1,00 mW
Délka impulzu
0,2 ns … 10 ns
Frekvence impulzů
5 MHz … 100 MHz
Odchylka paprsku
0,2 mrad … 20 mrad

Přesnost při měření vzdálenosti (ISO 17123-5)

Na 50 m
3 mm
Na 164 stop
1/8 in

Sledování cíle (LED-tracker)

Vlnová délka
800 nm … 900 nm
Typická střední intenzita záření na vzdálenost 20 cm (108 μs / 109 Hz)
0,5 mW/cm²
Maximální intenzita záření na vzdálenost 20 cm
46 mW/cm²
Délka impulzu
108 µs
Frekvence impulzů
100 Hz … 165 Hz
Odchylka paprsku (2θ1/2)
30°
Rozsah trackingu
1,5 m … 50 m
(4 ft — 11 in … 164 ft)

Kamera

Rozbíhavost
25°
Ohnisková vzdálenost
12 mm … 60 mm
(0,5 in … 2,4 in)
Optický zoom
pětinásobný
Ostřicí vzdálenost
≥ 1 m
(≥ 3 ft)
Rozlišení při maximálním zoomu (na 10 m)
±1,0 mm
Rozlišení při maximálním zoomu (na 33 stop)
±0,04 in
Vodorovné zorné pole
225°
Svislé zorné pole
360°
Záznam obrazu
VGA

Motor

Rychlost otáčení
90°/s
Změna polohy dalekohledu
2 s

Upevnění na stativ

Závit
5/8 in

Bezdrátová komunikace mezi PLT 300 a PLC 300

Standard WLAN
IEEE 802.11a/b/g
Maximální vysílací výkon WLAN
16,9 dBm
Frekvenční pásmo WLAN
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Napájení PLC 300

Jmenovité napětí
7,2 V
Kapacita
7,1 Ah
Provozní doba
8 hod
Doba nabíjení
4 hod

Rozhraní u PLC 300

Externí datová přípojka
USB 3.0
Verze Bluetooth
4.0
Frekvenční pásmo Bluetooth
2,402 GHz … 2,480 GHz
Standard WLAN
IEEE 802.11a/b/g/n

Stupeň ochrany

PLT 300
IP55
PLC 300
IP65

Podmínky prostředí pro PLT 300 a PLC 300

Provozní teplota
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Skladovací teplota
−40 ℃ … 63 ℃
(−40 ℉ … 145 ℉)

Hmotnost s akumulátorem

PLT 300
5,3 kg
(11,7 lb)
PLC 300
0,6 kg
(1,3 lb)

Akumulátory pro všechny země kromě USA a Kanady


B 22/1.6 Li-Ion
B 22/2.6 Li-Ion (02)
Jmenovité napětí
21,6 V
21,6 V
Kapacita
1,6 Ah
2,6 Ah
Množství energie
34,56 Wh
56,16 Wh
Hmotnost
0,48 kg
0,48 kg
Doba provozu v PLT 300
3 hod
5 hod

Akumulátory pro USA/Kanadu


B 18/1.6 Li-Ion
B 18/2.6 Li-Ion (02)
Jmenovité napětí
21,6 V
21,6 V
Kapacita
1,6 Ah
2,6 Ah
Množství energie
34,56 Wh
56,16 Wh
Hmotnost
0,48 kg
(1,06 lb)
0,48 kg
(1,06 lb)
Doba provozu v PLT 300
3 hod
5 hod

První kroky

Zapnutí PLT 300 a PLC 300

 1. Zapněte PLT 300 a PLC 300.
 2. Spusťte aplikaci PROFIS Layout Field na PLC 300.
Image alternative
 1. Řiďte se zobrazeními a pokyny na displeji PLC 300 a dalšími informacemi k výrobku na: http://qr.hilti.com/r4728599 .

Ošetřování a údržba

Čištění a sušení

POZOR
Nebezpečí poškození Optika se může dotykem poškodit.
 • Nedotýkejte se skla prsty.
POZOR
Nebezpečí poškození Chemikálie mohou poškodit plastové díly.
 • K čištění používejte pouze čistý alkohol nebo vodu.
 1. Ze skla vyfoukejte prach.
 2. Přístroj čistěte pouze čistým, měkkým hadrem.

Údržba

 • Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.com .

Servis Hilti pro měřicí techniku

Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:
 • Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
 • Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola v servisu Hilti pro měřicí techniku nezbavuje uživatele povinnosti kontrolovat přístroje před použitím a během něj.

Přeprava a skladování

Přeprava

POZOR
Nebezpečí poškození Vyteklé akumulátory mohou výrobek poškodit.
 • Při zasílání popsaného výrobku musíte akumulátory izolovat nebo vyjmout z přístroje.
 • Pro přepravu nebo zasílání vybavení používejte přepravní karton Hilti nebo obal stejné kvality.

Skladování

POZOR
Nebezpečí poškození Vyteklé akumulátory mohou výrobek poškodit.
 • Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte akumulátor.
 • Přístroj neskladujte ve vlhkém stavu. Před uložením a skladováním ho nechte uschnout.
 • Před skladováním přístroj, přepravní pouzdro a příslušenství vždy očistěte.
 • Po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte přesnost přístroje před používáním kontrolním měřením.
 • Při skladování vybavení dodržujte stanovené teplotní meze, zejména v zimě nebo v létě (–40 °C až +63 °C (–40 °F až +145 °F)).

Likvidace

VÝSTRAHA
Ohrožení zdraví Vybavení nikdy nelikvidujte nesprávným způsobem!
 • Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob. Akumulátory mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat, a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí.
 • Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
 • Vadné akumulátory neprodleně zlikvidujte. Nenechávejte je v dosahu dětí. Akumulátory nerozebírejte a nepalte je.
 • Akumulátory zlikvidujte podle úředních předpisů nebo je odevzdejte zpět firmě Hilti .
Image alternative Přístroje Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

POZOR
Rušení rádiového příjmu Používáním výrobku v obytných oblastech může dojít k rušení příjmu rozhlasu.
 • Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že splňuje limity stanovené pro digitální přístroje třídy A v části 15 předpisů FCC. Tyto mezní hodnoty stanovují dostatečnou ochranu před rušivým vyzařováním při instalaci v komerčním prostředí. Přístroje tohoto druhu vytvářejí a používají vysoké frekvence a mohou je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou instalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení příjmu rozhlasu. Provoz přístroje v obytných oblastech pravděpodobně způsobí rušení. V takovém případě musí uživatel přístroje odstranit rušení na vlastní náklady.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání přístroje.
Tento přístroj splňuje paragraf 15 ustanovení FCC a RSS‑210 IC.
Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
Tento přístroj by neměl vytvářet škodlivé záření.
Přístroj musí zachycovat jakékoli záření včetně záření, které by mohlo vést k nežádoucím operacím.