Jazyk

SC 55W

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Bezdrátový přenos dat
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Pilový kotouč

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Okružní pila
  SC 55W
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro všechny typy pil

Proces řezání
 • Image alternative NEBEZPEČÍ: Nikdy nedávejte ruce do oblasti řezání a k pilovému kotouči. Druhou rukou držte nářadí za přídavnou rukojeť nebo za kryt motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůže dojít k jejich poranění pilovým kotoučem.
 • Nesahejte pod obrobek. Pod obrobkem vás ochranný kryt nemůže před pilovým kotoučem chránit.
 • Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku. Pod obrobkem by mělo být vidět méně než plnou výšku zubu.
 • Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes nohu, ale vždy ho zajistěte do stabilního upnutí. Je důležité obrobek dobře upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí tělesného kontaktu, uváznutí pilového kotouče nebo ztráty kontroly nad nářadím.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem by uvedl pod napětí i kovové díly elektrického nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • U podélných řezů používejte vždy doraz nebo přímé vedení podél hrany. Zlepšuje se tím přesnost řezu a snižuje možnost uváznutí pilového kotouče.
 • Používejte vždy pilové kotouče správné velikosti a s odpovídajícím upínacím otvorem (např. hvězdicovým nebo kruhovým). Pilové kotouče, které upínání pily přesně neodpovídají, se točí nepravidelně, což vede ke ztrátě kontroly nad nářadím.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky pilového kotouče nebo upínací šrouby. Podložky pilového kotouče a upínací šrouby jsou speciálně konstruovány pro danou pilu, pro její optimální výkon a provozní bezpečnost.
Zpětný ráz – příčiny a příslušné bezpečnostní pokyny
 • Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená špatně vyrovnaným pilovým kotoučem, jeho zaseknutím nebo uváznutím, která má za následek, že se pila nekontrolovaně nadzvedne a pohybuje se z obrobku ven směrem k pracovníkovi;
 • když se pilový kotouč ve svírajícím se řezu zasekne nebo uvázne, zablokuje se a síla motoru pilu vymrští směrem k pracovníkovi;
 • když se pilový kotouč v řezu natočí nebo když je špatně vyrovnaný, mohou se zuby na zadní straně kotouče zaseknout v povrchu obrobku, čímž se pilový kotouč z řezu vymrští a pila vyskočí zpátky směrem k pracovníkovi.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití pily. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními, popsanými dále.
 • Pilu držte pevně oběma rukama a v takové poloze paží, abyste dokázali vzdorovat silám zpětného rázu. Stůjte vždy stranou od pilového kotouče tak, aby s ním tělo nebylo nikdy v přímé čáře. Při zpětném rázu se okružní pila může vymrštit dozadu, pomocí vhodných preventivních opatření může ovšem pracovník síly zpětného rázu zvládnout.
 • Pokud pilový kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, pilu vypněte a držte ji v klidu v obrobku, dokud se kotouč nezastaví. Nikdy se nesnažte pilu z obrobku vyjmout nebo ji táhnout směrem zpět, dokud se pilový kotouč pohybuje, neboť může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uváznutí pilového kotouče.
 • Chcete-li pilu, která uvázla v obrobku, znovu spustit, vyrovnejte pilový kotouč v řezu a zkontrolujte, zda pilové zuby nejsou v obrobku zakousnuté. Když se pilový kotouč zakousne, může se při dalším spuštění začít pohybovat z obrobku ven nebo způsobit zpětný ráz.
 • Aby se snížilo riziko zpětného rázu vyvolaného uváznutím pilového kotouče, velké desky při řezání podepřete. Velké desky se mohou vlastní hmotností prohnout. Proto desky musí být podepřené na obou stranách, a to jak v blízkosti řezu, tak na kraji.
 • Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo špatně rozvedenými zuby vytvářejí jen úzký řez, ve kterém dochází k silnému tření a snadno v něm může dojít k uváznutí pilového kotouče a ke zpětnému rázu.
 • Než začnete řezat, utáhněte aretace nastavení hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby při řezání došlo ke změně nastavení, pilový kotouč by mohl uváznout a tím způsobit zpětný ráz.
 • Zvlášť opatrní buďte při řezání do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořující se pilový kotouč by mohl při řezání narazit na skryté objekty, zablokovat se a vyvolat zpětný ráz.
Funkce spodního ochranného krytu
 • Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní ochranný kryt bezchybně zavírá. Není-li spodní ochranný kryt volně pohyblivý a nezavírá-li se okamžitě, pilu nepoužívejte. Spodní ochranný kryt nikdy nezajišťujte v otevřené poloze svěrkou nebo úvazkem. Kdyby pila nedopatřením spadla na zem, mohl by se spodní ochranný kryt ohnout. Otevřete ochranný kryt páčkou a přesvědčte se, že se pohybuje volně a při libovolném úhlu i hloubce řezu se nedotýká ani pilového kotouče, ani jiných dílů.
 • Zkontrolujte funkci zavírací pružiny spodního ochranného krytu. Nevykazují-li spodní ochranný kryt a pružina dokonalou funkci, nechte pilu před použitím opravit. Poškozené díly, lepivé usazeniny nebo nahromaděné piliny mohou reakci spodního ochranného krytu zpozdit.
 • Spodní ochranný kryt otvírejte ručně jen tehdy, když se jedná o zvláštní druhy řezů, jako jsou „zanořovací a úhlové řezy“. Spodní ochranný kryt otvírejte pomocí páčky a uvolněte ji, jakmile se pilový kotouč zanoří do obrobku. Při jakémkoliv jiném řezání se musí spodní ochranný kryt pohybovat automaticky.
 • Pilu nepokládejte na pracovní stůl ani na podlahu, pokud spodní ochranný kryt pilový kotouč nekryje. Nekrytý dobíhající pilový kotouč žene pilu proti směru řezu a řeže vše, co mu leží v cestě. Nezapomínejte na dobu doběhu pily.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro okružní pily

 • Ruční okružní pilu veďte proti obrobku jen v zapnutém stavu.
 • V dráze řezu nesmí být nahoře ani dole žádné překážky. Neřežte do šroubů, hřebíků a podobně.
 • S okružní pilou nikdy nepracujte nad hlavou.
 • Pilový kotouč nikdy nebrzděte bočním tlakem.
 • Zabraňte přehřívání hrotů zubů pilového kotouče.
 • Při řezání plastu je třeba zabránit tavení plastu.
 • Používejte vždy pilový kotouč, který se hodí pro řezaný materiál.
 • Používejte výhradně pilové kotouče doporučené firmou Hilti, které splňují normu EN 847-1.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Paralelní doraz jednoramenný
 2. Přednastavení pro úhel řezu
 3. Aretační tlačítko vřetena
 4. Přídavná rukojeť
 5. Vypínač
 6. Pojistka proti zapnutí
 7. Rukojeť
 8. Síťový kabel
 9. Aretační páčka pro nastavení hloubky řezu
 10. Inbusový klíč
 11. Základní deska malá
 12. LED osvětlení
 13. Aretační páčka pro paralelní doraz vpředu
 14. Aretační páčka pro nastavení úhlu řezu
 15. Stupnice hloubky řezu
 16. Připojovací hrdlo (vysavač)
 17. Ochranný kryt
 18. Páčka výkyvného ochranného krytu
 19. Aretační páčka pro paralelní doraz vzadu (pouze pro velkou základní desku)
 20. Výkyvný ochranný kryt
 21. Hnací vřeteno
 22. Šipka směru otáčení
 23. Paralelní doraz dvouramenný
 24. Ryska řezu 0°
 25. Ryska řezu 45°
 26. Stupnice úhlu řezu
 27. Velká základní deska
 28. Upínací šroub
 29. Vnější upínací příruba
 30. Vnitřní upínací příruba
 31. Ryska drážky 0° základní deska
 32. Ryska drážky 1° – 50° základní deska

Přehled adaptéru pro vodicí lištu

Image alternative
 1. Upevňovací výstupky zadní
 2. Upevňovací výstupek přední
 3. Ryska drážky 0°
 4. Ryska drážky 1° – 50°

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je okružní pila. Je určená pro řezání dřeva nebo materiálů podobných dřevu, plastu, sádrokartonu, sádrovláknitých desek a kompozitních materiálů do hloubky řezu 55 mm a dále pro pokosové řezy až 50°.

Možné nesprávné použití

Nesmějí se používat pilové kotouče, které neodpovídají údajům v části Technické údaje, rozbrušovací kotouče, brusné kotouče, ani pilové kotouče z vysokolegované rychlořezné oceli (HSS). Nesmějí se řezat kovy.

Obsah dodávky

Okružní pila, pilový kotouč, inbusový klíč, paralelní doraz, návod k obsluze.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Technické údaje

Technické údaje

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí nářadí.
Hmotnost, malá základní deska
4,5 kg
Hmotnost, velká základní deska
4,7 kg
Průměr pilového kotouče
160 mm … 165 mm
Tloušťka těla pilového kotouče
1,1 mm … 1,5 mm
Upínací otvor pilového kotouče
20 mm
Hloubka řezu při 0°
0 mm … 55 mm
Hloubka řezu při 45°
0 mm … 41 mm
Hloubka řezu při 50°
0 mm … 37 mm
Volnoběžné otáčky
5 500 ot/min

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti
Hladina akustického výkonu (LWA)
101 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
90 dB(A)
Nejistota
3 dB(A)
Informace o vibracích

230 V
110 V
Triaxiální hodnota vibrací při řezání dřeva (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Nejistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Demontáž pilového kotouče

VÝSTRAHA
Nebezpečí popálení Nebezpečí způsobené horkým nástrojem, upínací přírubou nebo upínacím šroubem a ostrými hranami pilového kotouče.
 • Při výměně nástroje používejte ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Nasaďte inbusový klíč na upevňovací šroub pilového kotouče.
 3. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 4. Inbusovým klíčem otáčejte upínacím šroubem pilového kotouče, dokud aretační kolík úplně nezaskočí.
 5. Povolte upevňovací šroub dalším inbusovým klíčem ve směru šipky směru otáčení.
 6. Vyšroubujte upínací šroub a sejměte vnější upínací přírubu.
 7. Odklopením otevřete výkyvný ochranný kryt a sejměte pilový kotouč.
  V případě potřeby lze vnitřní upínací přírubu kvůli vyčištění sejmout.

Montáž pilového kotouče

POZOR
Nebezpečí poškození Nevhodné nebo špatně nasazené pilové kotouče mohou pilu poškodit.
 • Používejte pouze pilové kotouče, které jsou vhodné pro tuto pilu. Řiďte se podle šipky směru otáčení na pilovém kotouči.
 • Používejte pouze pilové kotouče, jejichž přípustné otáčky jsou alespoň tak vysoké, jako jsou maximální otáčky uvedené na výrobku.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Vyčistěte obě upínací příruby.
 3. Nasuňte vnitřní upínací přírubu se správnou orientací.
 4. Otevřete výkyvný ochranný kryt.
 5. Nasaďte nový pilový kotouč.
 6. Nasuňte vnější upínací přírubu se správnou orientací.
 7. Nasaďte upevňovací šroub.
 8. Nasaďte inbusový klíč na upínací šroub pilového kotouče.
 9. Upínací šroub zašroubujte po směru hodinových ručiček a upevněte tak upínací přírubu. Přitom držte jednou rukou stisknuté aretační tlačítko vřetena.
 10. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je pilový kotouč pevně a správně nasazený.

Nastavení hloubky řezu

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Uvolněte aretační páčku nastavení hloubky řezu.
 3. Nazdvihněte okružní pilu nůžkovým pohybem a nastavte hloubku řezu.
  • Hloubka řezu je zobrazená na stupnici hloubky řezu.
  Pro čistou řeznou hranu by měla hloubka řezu odpovídat tloušťce materiálu plus 2 mm.
 4. Upevněte aretační páčku pro nastavení hloubky řezu.

Nastavení úhlu řezu

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Uvolněte aretační páčku nastavení úhlu řezu.
 3. Naklopte základní desku do požadovaného úhlu řezu.
  • Úhel řezu se zobrazí na stupnici úhlu řezu.
 4. Aretační páčku nastavení úhlu řezu utáhněte.

Ukazatel nárysu

Vpředu na základní desce okružní pily je ryska jak pro přímé, tak i pro šikmé řezy (0° a 45°). Tak lze provádět přesné řezy podle zvoleného úhlu. Ryska odpovídá vnitřní straně pilového kotouče. Ryska se nachází na předním výřezu pro pilový kotouč.

Řezání podle rysky

Zajistěte obrobek proti posunutí.
Obrobek umístěte tak, aby byl pilový kotouč pod obrobkem volný.
Zkontrolujte, zda je vypínač výrobku vypnutý.
Nasaďte okružní pilu základní deskou na obrobek tak, aby se pilový kotouč ještě nedotýkal obrobku.
Image alternative
 1. Zapněte okružní pilu.
 2. Veďte okružní pilu obrobkem vhodnou rychlostí podél rysky.

Řezání s paralelním dorazem

Image alternative
Jednoramenný paralelní doraz umožňuje vést přesné řezy podél hrany obrobku, příp. řezání lišt stejných rozměrů. Paralelní doraz lze namontovat na obou stranách základní desky.
Dvouramenný paralelní doraz lze používat pouze s velkou základní deskou.
Při montáži paralelního dorazu dbejte na správnou orientaci.

Řezání s vodicí lištou

Při řezání s vodicí lištou je menší pravděpodobnost výskytu zpětného rázu.

Nasazení okružní pily na adaptér pro vodicí lištu/vyjmutí nářadí z adaptéru pro vodicí lištu

Při řezání s malou základní deskou používejte adaptér pro vodicí lištu, který je vhodný pro vodicí lištu.
Image alternative
 1. Odstraňte případně namontovaný paralelní doraz.
 2. Nasaďte základní desku do zadních upevňovacích výstupků adaptéru pro vodicí lištu.
 3. Nasaďte základní desku vepředu úplně do adaptéru pro vodicí lištu. Základní deska musí úplně zaskočit do předního upevňovacího výstupku.
 4. Pro vyjmutí zatáhněte přední upevňovací výstupek mírně dopředu a sejměte okružní pilu z adaptéru pro vodicí lištu.

Podélné řezy při 0°

Image alternative
 • Nasaďte okružní pilu ryskou drážky "0°" na kolejničku vodicí lišty.

Podélné řezy pod úhlem až 50°

POZOR
Nebezpečí poškození Při nasazení pily do špatné drážky dojde ke kolizi pilového kotouče a vodicí lišty.
 • Nasaďte pilu do správné drážky.
Image alternative
 • Nasaďte pilu ryskou drážky "1°–50°" na kolejničku vodicí lišty.

Řezání s vodicí lištou

Image alternative
 1. Upevněte vodicí lištu zespodu pevně dvěma šroubovými truhlářskými svěrkami.
 2. Nasaďte okružní pilu na vodicí lištu v místě nasazení. Pro podélné řezy při úhlech 20°–50° manuálně otevřete ochranný kryt.
  Okružní pila se musí na vodicí lištu nasadit za obrobkem.
  Dbejte na to, aby se pilový kotouč nedotýkal obrobku.
 3. Zapněte okružní pilu.
 4. Posouvejte okružní pilu rovnoměrně přes obrobek.
  • Výkyvný ochranný kryt se otevře při úhlech řezu menších než 20° při kontaktu s boční hranou odřezku.
  • Když pila na konci vodicí lišty vyjede, kryt se opět uzavře.

Řezání s odsáváním třísek a bez odsávání třísek

Okružní pila je vybavená připojovacím hrdlem, které je dimenzované pro běžné odsávací hadice o průměru = 27 mm. Pro spojení hadice vysavače s okružní pilou může být nutný vhodný adaptér.
Používejte pokud možno vždy vhodný mobilní vysavač na dřevo nebo dřevo a minerální materiály.
Pokud pracujete bez odsávání prachu, otočením zvolte směr vyhazování tak, aby byly třísky odváděny směrem od vás.
Zásadně používejte respirátor s filtrem třídy P2 a zajistěte vždy dostatečné větrání, aby bylo negativní působení prachu minimální.

Ošetřování a údržba

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Kontrola po čištění a údržbě

Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.
 • Pro kontrolu výkyvného ochranného krytu ho úplně otevřete stisknutím ovládací páčky.
  • Po uvolnění ovládací páčky se musí výkyvný ochranný kryt rychle a úplně zavřít.

Čistění kanálu pro odvod třísek

Případně musíte pilový kotouč při čištění demontovat.
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Demontujte pilový kotouč.
 3. Vyčistěte kanál pro odvod třísek.
 4. Namontujte pilový kotouč.
 5. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly nářadí bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je narušena jeho funkce.

Čištění ochranných zařízení

 1. Demontujte pilový kotouč.
 2. Ochranná zařízení vyčistěte opatrně suchým kartáčem.
 3. Vhodným nástrojem odstraňte usazeniny a třísky uvnitř ochranných zařízení.
 4. Namontujte pilový kotouč.

Odstraňování poruch

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel příliš dlouhý a/nebo o malém průřezu.
 • Použijte prodlužovací kabel s přípustnou délkou a/nebo dostatečným průřezem.
Zdroj napájení má příliš malé napětí.
 • Připojte nářadí k jinému zdroji napájení.
Nářadí nefunguje.
Přerušené napájení.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Síťový kabel nebo zástrčku nechte zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit v servisu Hilti .
Vypínač je vadný.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Opotřebované uhlíky.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Žádný nebo snížený sací výkon.
Ucpaný kanál pro odvod třísek.
Výkyvný ochranný kryt se nezavírá.
Ucpané ochranné zařízení.
Nářadí vibruje více než obvykle.
Nesprávně namontovaný pilový kotouč.
 • Demontujte pilový kotouč a namontujte ho znovu správně.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r2937786.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative