Jazyk

TE 1000-AVR

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Sekací kladivo
  TE 1000‑AVR
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Neprovádějte žádné manipulace nebo změny na nářadí.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Nářadí nenechávejte v dosahu dětí.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Pokud možno používejte odsávání prachu a vhodný mobilní vysavač. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Pro práce si vyžádejte povolení od stavbyvedoucího. Práce na budovách a dalších strukturách mohou ovlivnit jejich statiku, především v případě přerušení ocelové výztuže a nosných prvků.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při časté práci s vodivými materiály nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti . Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
 • Při výpadku proudu vypněte nářadí a vypojte síťový kabel. Tak zabráníte nechtěnému spuštění nářadí při opětovném zapnutí proudu.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínání nástroje
 2. Ventilační štěrbiny
 3. Postranní rukojeť
 4. Hlavicová rukojeť
 5. Vypínač
 6. Rukojeť
 7. Přepínač výkonu
 8. Přípojka na elektrickém nářadí
 9. Síťový kabel s kódovaným odpojitelným konektorem
 10. Servisní ukazatel
 11. Ukazatel zvoleného výkonu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrické sekací kladivo pro těžké sekací práce.

Je určený pro sekací a demoliční práce v betonu, zdivu, kameni a asfaltu.
 • Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Možné nesprávné použití

Tento výrobek není vhodný pro práci se zdraví škodlivými materiály.
Tento výrobek není vhodný pro práci ve vlhkém prostředí.

Active Vibration Reduction (AVR)

Sekací kladivo je vybavené systémem Active Vibration Reduction (AVR), který výrazně snižuje vibrace.

Ukazatel zvoleného výkonu

Sekací kladivo je vybavené ukazatelem zvoleného výkonu se světelnou signalizací.
Stisknutím přepínače výkonu lze výkon sekání snížit cca na 70 %. Při sníženém výkonu svítí ukazatel zvoleného výkonu.

Stav servisního ukazatele

Sekací kladivo je vybavené servisním ukazatelem se světelnou signalizací.
Stav
Význam
Servisní ukazatel svítí červeně.
Dosažena doba nutnosti servisu.
Nářadí je poškozené.
Servisní ukazatel bliká červeně.
Tepelná pojistka.
Příliš vysoké napájecí napětí.
Dejte výrobek včas do servisu Hilti . Tak zůstane vždy připravený k provozu.

Obsah dodávky

Sekací kladivo, postranní rukojeť, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.group .

Technické údaje

Sekací kladivo

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.

TE 1000‑AVR
Hmotnost podle standardu EPTA 01
12,5 kg
Energie jednoho příklepu podle standardu EPTA  05
26 J

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku
Hladina akustického výkonu (LWA)
96 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
85 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací
Sekání (ah, Cheq)
5 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Montáž a nastavení polohy postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad sekacím kladivem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná.
Image alternative
 • Namontujte nebo nastavte postranní rukojeť.
  Řiďte se také návodem přiloženým k postranní rukojeti.

Zásuvný síťový kabel

POZOR
Nebezpečí poranění bludným proudem při znečištěných kontaktech.
 • Odpojitelný elektrický konektor zapojujte do elektrického nářadí jen v čistém, suchém stavu bez napětí.
 • Připojte/odpojte zásuvný síťový kabel.

Připojení zásuvného síťového kabelu

 1. Kódovaný odpojitelný elektrický konektor zasuňte až nadoraz do nářadí.
 2. Otočte konektor po směru hodinových ručiček tak, aby aretace slyšitelně zacvakla.
 3. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

Odpojení zásuvného síťového kabelu z elektrického nářadí

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otočte kódovaný odpojitelný elektrický konektor proti směru hodinových ručiček až nadoraz.
 3. Vytáhněte síťový kabel z nářadí.

Nasazení nástroje

Image alternative
 1. Mírně namažte upínací stopku nástroje.
 2. Nasaďte nástroj do upínání a pod mírným tlakem s ním otáčejte, dokud slyšitelně nezaskočí.
  • Výrobek je připravený k použití.
  Používejte pouze originální tuk Hilti . Použití nevhodného tuku může způsobit poškození výrobku.

Vyjmutí nástroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nástroj se při práci zahřívá a může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástrojů noste ochranné rukavice.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí požáru Nebezpečí při kontaktu horkého nástroje se snadno vznětlivými materiály.
 • Horký nástroj nepokládejte na snadno vznětlivé materiály.
Image alternative
 1. Zatáhněte upínání nástroje dozadu.
 2. Vyjměte nástroj.

Práce

POZOR
Nebezpečí poškození nesprávnou manipulací!
 • Spínač pro nastavení směru otáčení a/nebo výběr funkce neovládejte během provozu.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Sekání

Sekáč je možné zaaretovat v šesti různých polohách (po 60°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.
Příliš malý přítlak způsobuje skákání sekáče. Příliš velký přítlak způsobuje zmenšení výkonu sekání.
Image alternative
 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 2. Sekáč nasaďte cca 80–100 mm (3¹⁄₈"–4") od hrany.
 3. Sekání začněte v úhlu 70° až 80° k betonovému povrchu a hrot nasměrujte k hraně. Potom přejděte do úhlu 90° a materiál vylomte.
  • U armovacího železa veďte sekáč vždy proti hraně materiálu, nikoli proti armovacímu železu.
 4. Sekáč pravidelně otáčejte, protože stejnoměrné opotřebení podporuje samoostření.

Nastavení výkonu sekání

 • Stiskněte přepínač výkonu.
  • Stisknutím přepínače výkonu lze výkon sekání snížit cca na 70 %.
  Nastavení výkonu sekání je možné pouze při zapnutém nářadí. Opětovným stisknutím přepínače výkonu je opět nastavený plný výkon sekání. Pokud nářadí vypnete a znovu zapnete, je rovněž nastavený plný výkon sekání.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Čištění protiprachového krytu

 • Protiprachový kryt u upínání nástroje pravidelně čistěte čistým suchým hadrem.
 • Těsnicí manžetu opatrně otřete a pak ji znovu lehce nakonzervujte tukem Hilti .
 • Když je těsnicí manžeta poškozená, je bezpodmínečně nutné protiprachový kryt vyměnit.

Přeprava a skladování

 • Elektrické nářadí nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Elektrické nářadí skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Nářadí skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delší přepravě nebo delším skladování nářadí zkontrolujte, zda není poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Odstraňování závad

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Probíhá inicializace elektroniky (až cca 4 sekundy od zapojení zástrčky). Elektronické blokování rozběhu po přerušení napájení je aktivováno.
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte.
Síťové napájení je přerušeno.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Alternátor je v úsporném režimu.
 • Alternátor zatižte druhým spotřebičem (např. stavební svítilnou). Nářadí vypněte a poté znovu zapněte.
Zásuvný síťový kabel není správně zapojený.
 • Zapojte zásuvný síťový kabel správně do elektrického nářadí.
Servisní ukazatel svítí červeně.
Nářadí je poškozené nebo dosažena doba nutnosti servisu.
 • Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
Servisní ukazatel bliká červeně.
Příliš vysoké napájecí napětí.
 • Vyměňte zásuvku. Zkontrolujte elektrickou síť.
Tepelná pojistka.
 • Nechte nářadí vychladnout. Vyčistěte ventilační štěrbiny. Chod na volnoběh je ještě možný.
Nefunguje příklep.
Nářadí je příliš studené.
 • Nasaďte sekací kladivo na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Nářadí nemá plný výkon.
Aktivovala se regulace výkonu.
 • Stiskněte přepínač výkonu (sledujte ukazatel zvoleného výkonu). Nářadí odpojte ze sítě a znovu ho zapojte.
Prodlužovací kabel je příliš dlouhý a/nebo má malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s přípustnou délkou a/nebo dostatečným průřezem.
Zdroj napájení má příliš malé napětí.
 • Připojte nářadí k jinému napájecímu zdroji.
Sekáč nelze uvolnit z aretace.
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Aretaci nástroje zatáhněte až nadoraz dozadu a nástroj vyjměte.
Nářadí se za provozu vypne.
Tepelná pojistka.
 • Nechte nářadí vychladnout. Vyčistěte ventilační štěrbiny. Chod na volnoběh je ještě možný.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r9672135.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .