Jazyk

PD-E

Česky

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování na obrázcích odkazují na důležité pracovní kroky nebo pro pracovní kroky důležité součásti. V textu jsou tyto pracovní kroky nebo součásti zvýrazněny příslušnými čísly, např. (3) .
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Všeobecné symboly

Symboly, které se používají ve spojení s výrobkem.
Image alternative KCC‑REM-HLT‑PD-E
Image alternative Tlačítko zapnutí/vypnutí
Image alternative Tlačítko měření
Image alternative Tlačítko nabídky
Image alternative Tlačítko mazání (Clear)
Image alternative Tlačítko vpravo
Image alternative Tlačítko vlevo

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Laserový dálkoměr
  PD-E
  Generace
  01
  Sériové číslo

Informace o laseru na výrobku

Informace o laseru
Informace o laseru
Image alternative Třída laseru 2, podle IEC 60825-1 / EN 60825-1:2007 a splňuje CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative Třída laseru 2. Nedívejte se do paprsku. Nemiřte paprsek na ostatní osoby ani do míst, kde by se mohly zdržovat jiné osoby, které nemají s prací s laserem nic společného.
Image alternative Odpady odevzdávejte k recyklaci.

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny

Vedle technických bezpečnostních pokynů v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným poraněním.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Při neodborném rozšroubování výrobku může vycházet laserové záření, které přesahuje třídu 2. Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Úpravy nebo změny výrobku nejsou dovolené.
 • Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda výrobek správně funguje.
 • Měření přes sklo nebo jiné předměty může zkreslit výsledky.
 • Výsledek měření může být zkreslený, pokud se rychle mění podmínky měření, např. vlivem osob pohybujících se přes měřicí paprsek.
 • Nemiřte výrobek proti slunci ani jiným silným světelným zdrojům.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.

Všeobecná bezpečnostní opatření

 • Před použitím výrobek zkontrolujte, zda není poškozený. Poškození nechte opravit v servisu Hilti .
 • Po pádu nebo působení jiného mechanického vlivu musíte zkontrolovat přesnost výrobku.
 • I když je výrobek zkonstruovaný pro náročné použití na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s ostatními měřicími přístroji.
 • Výrobky, které se nepoužívají, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.
 • Výrobek není určený pro děti.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.

Vhodné vybavení pracoviště

 • Při pracích na žebřících se vyhýbejte abnormálnímu držení těla. Stůjte vždy bezpečně a stále udržujte rovnováhu.
 • Zajistěte měřicí stanoviště a při použití výrobku dbejte na to, abyste laserový paprsek nemířili na jiné osoby nebo na sebe samotné.
 • Při přenesení výrobku z velkého chladu do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Udržujte výstupní okénko laserového paprsku čisté, aby nedocházelo k chybným měřením.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.

Bezpečná práce s laserovými přístroji

 • Přístroje třídy laseru 2 / Class II by měly používat pouze vyškolené osoby.
 • Laserové paprsky by neměly procházet ve výši očí.
 • V rámci bezpečnostních opatření je nutné zajistit, aby laserový paprsek nedopadl nedopatřením na plochu, která odráží jako zrcadlo.
 • Preventivními opatřeními je nutné zajistit, aby se nikdo nemohl podívat přímo do paprsku.
 • Laserové záření by nemělo proniknout do nestřežených míst.
 • Když laser nepoužíváte, vypněte ho.
 • Nepoužívané laserové přístroje skladujte na místech, ke kterým nemají přístup nepovolané osoby.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli přístroj splňuje požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že přístroj bude rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím. V takovém případě nebo máte-li nějaké pochybnosti, je třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel). Přístroj odpovídá třídě A. Nelze vyloučit rušení v obytné oblasti.
Pouze pro Koreu: Tento laserový dálkoměr je vhodný pro elektromagnetické vlny vyskytující se v průmyslové oblasti (třída A). Uživatel by na to měl dbát a neměl by laserový dálkoměr používat v obytné oblasti.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Zadní dorazové plochy
 2. Indikační LED reference na zadním dorazu
 3. Tlačítko vlevo
 4. Tlačítko nabídky
 5. Tlačítko měření
 6. Grafický displej
 7. Indikační LED reference na předním dorazu
 8. Postranní tlačítko měření
 9. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 10. Tlačítko vpravo
 11. Uchycení pro poutko na ruku
 12. Tlačítko mazání (Clear)
 13. ¹/₄" závit
 14. Měřicí hrot
 15. Výstup laserového paprsku a čočka pro příjem laserového paprsku
 16. Optický zaměřovač
 17. ¹/₄" závit

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je laserový dálkoměr. Je určený pro jednotlivá měření a kontinuální měření vzdáleností.

Je možné měřit vzdálenosti ke všem nepohyblivým cílům, tzn. betonu, kameni, dřevu, plastu, papíru atd. Použití hranolů a jiných silně odrazivých cílů není přípustné a může zkreslit výsledek.
Výrobek je schválený pro baterie typu AAA.

Vysvětlení zobrazení na displeji

Hlavní nabídka
Image alternative Volba úhlové jednotky
Image alternative Určení malované plochy
Image alternative Jednoduchý výpočet podle Pythagorovy věty
Image alternative Měření ploch a objemů
Image alternative Volba speciálních funkcí
Image alternative Volba funkce lichoběžníku
Image alternative Volba funkce výpočtu podle Pythagorovy věty
Pro vodorovné a diagonální vzdálenosti, je nutný minimálně jeden pravý úhel.
Image alternative Volba nastavení
Image alternative Provádění nepřímých měření
Pro měření nepohyblivých objektů, např. stěn, nejsou nutné určené úhly.
Všeobecně platné symboly
Image alternative Stav nabití baterií
Image alternative Měřicí hrot není vyklopený
Image alternative Měřicí hrot vyklopený
Image alternative Měření
Image alternative Sčítání vzdáleností
Image alternative Odečítání vzdáleností
Image alternative Zvolit
Image alternative Nezvolit
Image alternative Zvolení času měření
Image alternative Zvolení kalkulačky
Podnabídka pro úhlovou jednotku
Image alternative Stoupání v procentech
Image alternative Metrické jednotky
Image alternative Imperiální jednotky
Image alternative Stoupání v úhlových stupních
Podnabídka pro měření ploch a objemů
Image alternative Měření obdélníkových ploch
Image alternative Měření trojúhelníkových ploch
Image alternative Měření objemu
Image alternative Měření objemu válce
Podnabídka pro speciální funkce
Image alternative Volba režimu vnějšího měření
Image alternative Volba automatického snímače jasu
Image alternative Určení malované plochy
Image alternative Volba vytyčovací funkce
Image alternative Volba funkce min/max delta
Image alternative Volba timeru
Image alternative Volba funkce odchylky
Image alternative Volba datové paměti
Podnabídka pro funkci lichoběžníku
Image alternative Měření 3 vzdáleností
Image alternative Měření 2 vzdáleností, 1 úhlu
Podnabídka pro funkci výpočtu podle Pythagorovy věty
Image alternative Jednoduchý výpočet podle Pythagorovy věty
Image alternative Dvojitý výpočet podle Pythagorovy věty
Image alternative Složený výpočet podle Pythagorovy věty
Podnabídka pro nastavení
Image alternative Měrná jednotka. Volba měrné jednotky: Image alternativemetry Image alternativecentimetry Image alternativemilimetry
Image alternative Referenční body měření. Volba referenčních bodů měření: Image alternativepřední hrana Image alternativezávit na zadní straně Image alternativezávit na spodní straně
Image alternative Úhlová jednotka. Výběr úhlové jednotky: Image alternativestoupání v procentech Image alternativemetrické jednotky Image alternativeimperiální jednotky Image alternativestoupání v úhlových stupních
Image alternative Volba odborného režimu
Image alternative Změna seznamu oblíbených
Image alternative Aktivace měřítka
Image alternative Zapnutí a vypnutí zvukového signálu
Image alternative Volba permanentního laseru
Image alternative Volba automatického snímače jasu
Image alternative Kalibrace snímače sklonu
Image alternative Zobrazení informací o přístroji
Image alternative Resetování na tovární nastavení
Podnabídka pro nepřímá měření
Image alternative Měření nepřímé vodorovné vzdálenosti
Image alternative Měření nepřímé svislé vzdálenosti
Image alternative Provádění měření na stropě
Image alternative Měření nepřímé svislé vzdálenosti II

Obsah dodávky

Laserový dálkoměr, 2 baterie, návod k obsluze, certifikát výrobce.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Jmenovité napětí
3 V
Jmenovitý proud
400 mA
Maximální nadmořská výška použití
2 000 m
(6 561 ft — 10 in)
Maximální relativní vlhkost vzduchu
80 %
Provozní teplota
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Přesnost při měření vzdálenosti (2σ, standardní odchylka)
±1,0 mm
Přesnost při měření sklonu (2σ, standardní odchylka)
±0,2°
Výstupní výkon laseru
< 1 mW
Vlnová délka laseru
639 nm
(0,0000252 in)
Délka impulzu
< 3,6 ns
Perioda impulzu
8,3 ns … 243 ns
Hmotnost (včetně baterií)
165 g
(5,8 oz)
Skladovací teplota
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Třída laseru podle EN 60825-1:2007
třída laseru 2
Třída ochrany podle IEC 60529
IP 65

Obsluha

Základní funkce

Pomocí tlačítka vlevo, resp. vpravo přejděte na příslušnou požadovanou funkci.
 • Pro zvolení funkce vždy stiskněte tlačítko měření.

Vložení baterií

Dbejte na správnou polaritu baterií. Vždy měňte obě baterie. Nepoužívejte poškozené baterie.
Image alternative
 • Odklopte prostor pro baterie a vložte baterie.

Zapnutí a vypnutí laserového dálkoměru

 1. Pro zapnutí stiskněte ve vypnutém stavu tlačítko zapnutí/vypnutí nebo tlačítko měření.
 2. Pro vypnutí přístroje stiskněte v zapnutém stavu tlačítko zapnutí/vypnutí.

Měření s měřicím hrotem

Image alternative
 1. Vyklopte měřicí hrot o 90°. Měřicí hrot se nyní může používat jako doraz.
  Měřicí hrot pomáhá pro vyrovnání přístroje, když se zaměřuje pevná pozice. Je tomu tak především při nepřímém měření, měření lichoběžníku a pro výpočet podle Pythagorovy věty, protože tyto výsledky jsou založené na odhadnutých hodnotách.
  Na nepřístupných místech použijte prodlužovací nástavec PDA 72. Přístroj automaticky prodlužovací nástavec rozpozná. Na displeji se může zobrazit potvrzovací okno.
 1. Vyklopte měřicí hrot o 180°. Měřicí reference se přepne automaticky.

Měření s cílovou destičkou

Image alternative
 1. Cílovou destičku používejte pro měření vzdáleností při následujících nepříznivých podmínkách:
  • Stěna kvůli svému povrchu není odrazivá.
  • Měřený bod neleží na povrchu.
  • Měřená vzdálenost je příliš velká.
  • Světelné podmínky jsou nepříznivé (silně svítící slunce).
 2. Při měření s cílovou destičkou přičtěte k naměřeným vzdálenostem 1,2 mm.

Režim měření

Provádění jednotlivého měření

 1. Pro aktivaci laserového paprsku krátce stiskněte tlačítko měření.
 2. Namiřte laserový paprsek na cílový bod.
 3. Pro měření krátce stiskněte tlačítko měření.
  • Změřená vzdálenost se zobrazí na dolním řádku na displeji.
  • Naměřená hodnota z předchozího měření se zobrazí na horním řádku na displeji.
 4. Pro další měření namiřte laser na cílový bod a znovu spusťte měření tlačítkem měření.

Provádění kontinuálního měření

Během kontinuálního měření se měří a zobrazuje 6–10 naměřených hodnot za sekundu. Laserovým dálkoměrem lze tak dlouho pohybovat k cíli, dokud není dosažena požadovaná vzdálenost.
 1. Držte 2 sekundy stisknuté tlačítko měření.
  • Zazní akustický signál, pokud je zapnutý.
 2. Pohybujte laserovým dálkoměrem k cíli nebo od něj, dokud není dosažena požadovaná vzdálenost.
 3. Krátce stiskněte tlačítko měření.
  • Změřená vzdálenost se zobrazí na dolním řádku na displeji.
  • Naměřená hodnota z předchozího měření se zobrazí na horním řádku na displeji.

Volba úhlové jednotky

 1. V nabídce zvolte symbol pro úhlovou jednotku.
 2. Pomocí tlačítka vlevo, resp. vpravo přejděte na požadovanou úhlovou jednotku.
 3. Pomocí tlačítka měření zvolte požadovanou úhlovou jednotku.

Měření ploch a objemů

Měření obdélníkových ploch

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod pro šířku místnosti a stiskněte tlačítko měření.
 2. Zamiřte přístroj na cílový bod pro délku místnosti a stiskněte tlačítko měření.

Měření trojúhelníkových ploch

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 2. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 3. Zamiřte přístroj na třetí cílový bod a stiskněte tlačítko měření.

Měření objemu

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 2. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 3. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.

Měření objemu válce

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod pro změření výšky válce a stiskněte tlačítko měření.
 2. Zamiřte přístroj na další cílový bod pro změření průměru válce a stiskněte tlačítko měření.

Speciální funkce

Automatický snímač jasu

 • V nabídce speciálních funkcí zvolte symbol automatického snímače jasu.
  Automatický snímač jasu při tmavém prostředí automaticky ztlumí osvětlení displeje. Šetří se tím baterie.

Malovaná plocha

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod pro první délku místnosti a stiskněte tlačítko měření.
  • Výsledek se uloží jako mezivýsledek.
 2. Zamiřte přístroj pro další délku místnosti a proveďte měření tlačítkem měření.
  • Druhý výsledek se zobrazí v tabulce mezivýsledků. Mezivýsledek, který je uvedený tučně, je součet změřených délek místnosti.
 3. Opakujte tuto operaci, dokud nejsou změřeny všechny délky místnosti.
 4. Stiskněte tlačítko vpravo pro přechod na výšku místnosti a potvrďte tlačítkem měření.
 5. Vyrovnejte přístroj pro měření výšky a proveďte měření.
  • Výška místnosti se změří a zobrazí se v řádku mezivýsledků. Ihned se vypočítá plocha k malování a zobrazí se v řádku výsledku.

Funkce vytyčování

 1. Zadejte manuálně vzdálenost. Za tímto účelem zvolte pomocí tlačítka vlevo, resp. vpravo symbol klávesnice a potvrďte tlačítkem měření.
 2. Zadejte příslušná čísla a potvrďte tlačítkem měření.
 3. Pro potvrzení hodnoty zvolte symbol zatržítka v pravém dolním rohu.
 4. Zvolte symbol praporku.
  • Vámi zvolená vzdálenost se nyní zobrazí mezi dvěma praporky.
 5. Pro zahájení měření stiskněte tlačítko měření.
  • Šipky na obrazovce ukazují, kterým směrem máte pohybovat s přístrojem. Při dosažení cílové vzdálenosti se nad vzdáleností a pod ní zobrazí černé šipky.
 6. Pro zvětšení vzdálenosti dál pohybujte přístrojem. Na pravé straně se zobrazí, kolikrát jste již přenesli vzdálenost.
 7. Pro ukončení měření stiskněte tlačítko měření.
  Po dosažení vytyčované vzdálenosti se na displeji zobrazí aktuální reference.
  Místo manuálního zadání je možné potřebnou vzdálenost také změřit. Za tímto účelem zvolte symbol pro jednotlivé měření a potvrďte ho tlačítkem měření.

Funkce min/max delta

 1. V nabídce speciálních funkcí zvolte symbol pro funkci min/max delta.
 2. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 3. Pro ukončení měření stiskněte tlačítko měření.
  • Naposledy změřené vzdálenosti se zobrazují v řádku výsledku.

Datová paměť

 1. V nabídce speciálních funkcí zvolte symbol datové paměti.
  Přístroj může uložit až 30 zobrazení včetně grafických symbolů. Když je v paměti uloženo 30 zobrazení, při uložení nového zobrazení se automaticky smaže nejstarší zobrazení.
 2. Pro vymazání datové paměti podržte při zobrazení datové paměti 2 sekundy stisknuté tlačítko C.

Funkce lichoběžníku

Funkce lichoběžníku (3 vzdálenosti)

 1. V nabídce funkce lichoběžníku zvolte symbol pro funkci lichoběžníku pro 3 vzdálenosti.
 2. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  • Po změření první vzdálenosti vyzve grafický symbol automaticky k dalšímu měření.
 3. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 4. Zamiřte přístroj na třetí cílový bod a stiskněte tlačítko měření.

Funkce lichoběžníku se sklonem (2 vzdálenosti, 1 úhel)

 1. V nabídce funkce lichoběžníku zvolte symbol pro funkci lichoběžníku se sklonem.
 2. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 3. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.

Funkce výpočtu podle Pythagorovy věty

Jednoduchý výpočet podle Pythagorovy věty

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 2. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  Pro dosažení přesných výsledků měření musí být druhá vzdálenost v pravém úhlu k cílové vzdálenosti.

Dvojitý výpočet podle Pythagorovy věty

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 2. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  Pro dosažení přesných výsledků měření musí být druhá vzdálenost v pravém úhlu k cílové vzdálenosti.
 3. Zamiřte přístroj na třetí cílový bod a stiskněte tlačítko měření.

Složený výpočet podle Pythagorovy věty

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 2. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
 3. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.

Nastavení

Změna seznamu oblíbených

 1. Přejděte na funkci, kterou chcete změnit, a potvrďte tlačítkem měření.
 2. Přejděte na požadovanou funkci a potvrďte tlačítkem měření.

Aktivace měřítka

 1. Nastavte příslušné číslo a potvrďte hodnotu tlačítkem měření.
 2. Zvolením symbolu zatržítka potvrďte hodnotu.

Kalibrace snímače sklonu

 1. Položte přístroj na vodorovnou plochu a stiskněte tlačítko měření.
 2. Otočte přístroj o 180° a stiskněte tlačítko měření.
  • Snímač sklonu je nyní zkalibrovaný.

Nepřímá měření

Nepřímá vodorovná vzdálenost

 • Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  • Změří se vzdálenost a úhel sklonu a zobrazí se v řádku mezivýsledků.
  • Ihned se vypočítá cílová vzdálenost a zobrazí se v řádku výsledku.

Nepřímá vertikální vzdálenost (2 úhly, 2 vzdálenosti)

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  • Změří se první vzdálenost a úhel a zobrazí se v řádku mezivýsledků.
  • Grafický symbol automaticky vyzve ke změření druhé vzdálenosti.
 2. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  • Ihned se vypočítá cílová vzdálenost a zobrazí se v řádku výsledku.

Měření na stropě

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  • Změří se první vzdálenost a úhel a zobrazí se v řádku mezivýsledků.
  • Grafický symbol automaticky vyzve ke změření druhé vzdálenosti.
 2. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  • Ihned se vypočítá cílová vzdálenost a zobrazí se v řádku výsledku.

Nepřímá vertikální vzdálenost II (2 úhly, 1 vzdálenost)

 1. Zamiřte přístroj na cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  • Změří se první vzdálenost a úhel a zobrazí se v řádku mezivýsledků.
  • Grafický symbol automaticky vyzve ke změření druhé vzdálenosti.
 2. Zamiřte přístroj na další cílový bod a stiskněte tlačítko měření.
  • Ihned se vypočítá cílová vzdálenost a zobrazí se v řádku výsledku.

Ošetřování, přeprava a skladování

Čištění

 • Nedotýkejte se čočky prsty.
 • Čočku čistěte ofouknutím nebo čistým, suchým hadrem.
 • Nepoužívejte jiné kapaliny než čistý líh a vodu.

Přeprava

Při zasílání výrobku akumulátory a baterie izolujte nebo vyjměte z výrobku.
 • Pro přepravu nebo zasílání vybavení používejte obal Hilti nebo obal stejné kvality.

Skladování a sušení

 • Výrobek neskladujte ve vlhkém stavu. Před uložením a skladováním ho nechte uschnout.
 • Při skladování a přepravě vybavení dodržujte teplotní meze, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte před použitím přesnost přístroje kontrolním měřením.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Nebezpečí způsobené nesprávnou likvidací.
 • Při neodborné likvidaci vybavení se mohou vyskytnout následující události: Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob. Akumulátory mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat, a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečištění životního prostředí. Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti stará zařízení k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanoveních právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .