Jazyk

TE 800
TE 800-AVR

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Servisní ukazatel
Image alternative Zvolený výkon

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Sekací kladivo
  TE 800-AVR
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro sekací kladivo

Bezpečnost osob
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy nebo změny.
 • Při sekání do stropu, zdi a podlahy dbejte na bezpečný a stabilní postoj. Při náhlém proražení můžete ztratit rovnováhu!
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Při používání nářadí noste vy i osoby zdržující se v blízkosti vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu a lehký respirátor.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Prach, který vzniká při broušení, broušení smirkovým papírem, řezání a vrtání, může obsahovat nebezpečné chemické látky. Některé příklady jsou: olovo nebo barvy na bázi železa; cihly, beton a další zdivo, přírodní kámen a další výrobky s obsahem silikátů; určité druhy dřeva, jako dub, buk, a chemicky ošetřené dřevo; azbest nebo materiály obsahující azbest. Stanovte působení na pracovníka a osoby v okolí podle třídy nebezpečí materiálů, se kterými se pracuje. Proveďte potřebná opatření, abyste působení udrželi na bezpečné úrovni, jako např. použití systému pro zachycení prachu nebo nošení vhodného respirátoru. K všeobecným opatřením pro omezení působení patří:
 • práce v dobře větraném prostoru,
 • zabránění delšímu kontaktu s prachem,
 • zabránění pronikání prachu k obličeji a tělu,
 • nošení ochranného oděvu a umytí exponovaných míst vodou a mýdlem.
 • Dělejte často přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem silných vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové části výrobku mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo výbuch, pokud byste poškodili elektrický kabel, plynovou nebo vodovodní trubku.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Než výrobek odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Uchycení nástroje a nastavení polohy sekáče
 2. Chladicí štěrbiny
 3. Upínací pásek
 4. Ventilační štěrbiny
 5. Postranní rukojeť
 6. Vypínač
 7. Rukojeť
 8. Displej
 9. Servisní ukazatel
 10. Ukazatel zvoleného výkonu
 11. Síťový kabel
 12. Typový štítek
 13. Hlavicová rukojeť

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrické sekací kladivo s pneumatickým příklepovým mechanismem. Je určené pro těžké sekací práce ve zdivu a betonu.

 • Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Active Vibration Reduction (AVR)

TE 800-AVR
Sekací kladivo je vybavené systémem Active Vibration Reduction (AVR), který velmi výrazně snižuje vibrace.

Servisní ukazatel

Sekací kladivo je vybavené servisním ukazatelem se světelnou signalizací.
Stav
Význam
Svítí servisní ukazatel.
Dosažena doba nutnosti servisu. Dejte výrobek včas do servisu Hilti . Tak zůstane vždy připravený k provozu.

Ukazatel zvoleného výkonu

Sekací kladivo je vybavené ukazatelem zvoleného výkonu se světelnou signalizací.
Stav
Význam
Indikátor volby výkonu svítí.
Sekací výkon je snížený na 70 %. Pro plný sekací výkon znovu stiskněte přepínač výkonu. Sekací výkon můžete nastavovat pouze tehdy, když je nářadí připojené k napájení.

Obsah dodávky

Sekací kladivo, postranní rukojeť, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Sekací kladivo

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.

TE 800
TE 800‑AVR
Jmenovitý příkon
1 850 W
1 850 W
Energie jednoho příklepu podle standardu EPTA  05
21 J
21 J
Hmotnost podle standardu EPTA 01
10,5 kg
10,6 kg

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti
Hladina akustického výkonu (LWA)
98 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
87 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Informace o vibracích

TE 800
TE 800‑AVR
Sekání (ah, Cheq)
16 m/s²
8 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Montáž postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad sekacím kladivem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná.
Image alternative
 • Namontujte postranní rukojeť.

Výměna nástroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nářadí se používáním zahřívá.
 • Při výměně nástrojů noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Mírně namažte upínací stopku nástroje.
 2. Zasuňte nástroj až nadoraz do uchycení a nechte ho zaskočit.
  • Výrobek je připravený k použití.
 3. Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.
  Používejte pouze originální tuk Hilti . Použití nevhodného tuku může způsobit poškození výrobku.

Vyjmutí nástroje

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí požáru Nebezpečí při kontaktu horkého nástroje se snadno vznětlivými materiály.
 • Horký nástroj nepokládejte na snadno vznětlivé materiály.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nářadí se používáním zahřívá.
 • Při výměně nástrojů noste ochranné rukavice.
Image alternative
 • Vyjměte nástroj.

Polohování sekáče

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad směrem sekání.
 • Nepracujte, když je nářadí přepnuté na „Polohování sekáče“. Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“, až zaskočí.
Sekáč je možné zaaretovat v šesti různých polohách (po 60°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.

Nastavení výkonu sekání

 1. Stiskněte přepínač výkonu.
  • Indikátor volby výkonu svítí žlutě.
  • Výkon je snížený na 70 %.
  Pro přesné sekání snižte výkon na 70 %.
  Aby bylo možné nastavovat výkon, musí být nářadí připojené k napájení.
 2. Pokud chcete znovu sekat s plným výkonem, stiskněte přepínač výkonu.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Chybějící zemnicí vodič a proudový chránič mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Zkontrolujte, zda je u přívodu elektrického proudu na stavbě, ať se jedná o elektrickou síť, nebo generátor, vždy k dispozici a připojený zemnicí vodič a proudový chránič.
 • Bez těchto bezpečnostních opatření neuvádějte žádný výrobek do provozu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
Pro práce si v plném rozsahu vyžádejte povolení od stavbyvedoucího!

Sekání

Image alternative
 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
  Práce za nízkých teplot: Nářadí musí nejdříve dosáhnout minimální provozní teploty, aby mohl pracovat příklepový mechanismus. Pro dosažení této teploty nasaďte nářadí krátce na podklad a nechte ho běžet naprázdno. Jestliže je to nutné, opakujte tento postup, dokud nezačne pracovat příklepový mechanismus.
 2. Sekáč nasaďte cca 80–100 mm (3¹⁄₈"–4") od hrany.
 3. Pro zapnutí nářadí stiskněte vypínač doprava.
  • Vypínač se zaaretuje v pravé poloze.
 4. Pro vypnutí nářadí stiskněte vypínač doleva.
  • Vypínač se zaaretuje v levé poloze.
  Příliš malý přítlak způsobuje skákání sekáče. Příliš velký přítlak způsobuje zmenšení výkonu sekání.
  U armovacího železa veďte sekáč vždy proti hraně materiálu, nikoli proti armovacímu železu.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Odstraňování závad

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Probíhá inicializace elektroniky (cca 1 sekundu po zapojení zástrčky) nebo je aktivované elektronické blokování rozběhu po přerušení napájení.
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte.
Síťové napájení je přerušeno.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Nechte je zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.
Vadný vypínač.
 • Nechte nářadí zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit uhlíky.
Generátor je v úsporném režimu.
 • Generátor zatižte druhým spotřebičem (např. stavební svítilnou).
Nářadí se nerozběhne a servisní ukazatel svítí červeně.
Opotřebované uhlíky.
 • Nechte je zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.
Nářadí je poškozené.
 • Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .
Nefunguje příklep.
Nářadí je příliš studené.
 • Pro dosažení provozní teploty nasaďte nářadí krátce na podklad a nechte ho běžet naprázdno.
Nářadí je poškozené.
 • Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .
Nářadí se nerozběhne.
Probíhá inicializace elektroniky (cca 1 sekundu po zapojení zástrčky) nebo je aktivované elektronické blokování rozběhu po přerušení napájení.
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte.
Síťové napájení je přerušeno.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Nechte je zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.
Vadný vypínač.
 • Nechte nářadí zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit uhlíky.
Generátor je v úsporném režimu.
 • Generátor zatižte druhým spotřebičem (např. stavební svítilnou).
Nářadí běží a servisní ukazatel svítí červeně.
Svítí servisní ukazatel.
 • Servis a opravy nechávejte provést v servisu Hilti .
Nářadí nemá plný výkon.
Aktivovala se regulace výkonu.
 • Stiskněte přepínač výkonu (sledujte ukazatel zvoleného výkonu). Poté nářadí vypněte a znovu zapněte.
Prodlužovací kabel příliš dlouhý a/nebo o malém průřezu.
 • Používejte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem. (1,5 mm² do 40 m; 2,5 mm² do 65 m).
Zdroj napájení má příliš malé napětí.
 • Připojte nářadí k jinému zdroji napájení.
Sekáč nelze uvolnit z aretace.
Uchycení nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Zatáhněte aretaci nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r3140904.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .