Jazyk

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)
Image alternative Sekání
Image alternative Polohování sekáče
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Průměr
Image alternative Střídavý proud
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS- a Android.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Kombinované kladivo
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generace
  03
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro vrtačky

Bezpečnostní pokyny pro všechny práce
 • Při vrtání s příklepem noste chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavnou rukojeť. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při níž nástroj nebo šrouby mohou zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí jen za izolované plochy pro uchopení. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
Bezpečnostní pokyny pro používání dlouhých vrtáků
 • V žádném případě nepracujte s vyššími otáčkami, než jsou otáčky maximálně přípustné pro vrták. Při vyšších otáčkách se vrták může snadno ohnout, pokud by se mohl volně otáčet bez kontaktu s obrobkem, a způsobit poranění.
 • Začínejte vrtání vždy s nízkými otáčkami a když je vrták v kontaktu s obrobkem. Při vyšších otáčkách se vrták může snadno ohnout, pokud by se mohl volně otáčet bez kontaktu s obrobkem, a způsobit poranění.
 • Vyvíjejte jen přiměřený tlak a pouze v podélném směru vůči vrtáku. Vrtáky se mohou ohnout, a v důsledku toho prasknout nebo způsobit ztrátu kontroly a poranění.
Bezpečnostní pokyny pro použití míchacích košů a míchacích metel
 • Elektrické nářadí zapínejte a vypínejte pouze tehdy, když je míchací metla v míchaném materiálu. V opačném případě může dojít ke ztrátě kontroly a vzniku nebezpečí poranění.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro vrtací kladivo

Bezpečnost osob
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Neprovádějte žádné manipulace nebo změny na nářadí.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Při používání nářadí používejte vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Když se zablokuje nástroj, elektrické nářadí okamžitě vypněte. Nářadí se může vychýlit do strany.
 • Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Protiprachový kryt
 2. Upínání nástroje
 3. Odjištění nástroje
 4. Volič funkcí
 5. Aretace ovládacího spínače
 6. Ovládací spínač
 7. Rukojeť
 8. Servisní ukazatel
 9. Ukazatel polovičního výkonu (pouze varianta ATC)
 10. Tlačítko pro poloviční výkon (pouze varianta ATC)
 11. Síťový kabel
 12. Postranní rukojeť

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrické kombinované kladivo s pneumatickým příklepovým mechanismem. Je určené pro vrtání do betonu, zdiva, dřeva a kovu. Dále je možné výrobek používat pro lehké až středně těžké sekací práce ve zdivu a dokončovací práce v betonu.

Za určitých podmínek je výrobek vhodný také pro míchání.
 • Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Volitelná možnost AVR

Výrobek může být volitelně vybavený systémem Active Vibration Reduction (AVR), který citelně snižuje vibrace.

ATC

Nářadí je vybavené elektronickým rychlým vypnutím ATC (Active Torque Control).
Pokud se nástroj zablokuje nebo uvázne, začne se nářadí náhle nekontrolovaně otáčet v opačném směru. ATC rozpozná tento náhlý otáčivý pohyb nářadí a nářadí okamžitě vypne.
Pro řádnou funkci musí mít nářadí možnost se otáčet.
Po rychlém vypnutí nářadí znovu zapněte tím, že krátce uvolníte ovládací spínač a poté ho opět stisknete.

Servisní ukazatel

Výrobek je vybavený servisním ukazatelem se světelnou signalizací.

Stav servisního ukazatele

Stav
Význam
Servisní ukazatel svítí červeně.
Dosažena doba nutnosti servisu.
Servisní ukazatel bliká červeně.
Nechte kombinované kladivo opravit v servisu Hilti .

Obsah dodávky

Kombinované kladivo, postranní rukojeť, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí nářadí.

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Hmotnost podle standardu EPTA 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Energie jednoho příklepu podle standardu EPTA 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø příklepového vrtáku
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø vrtáku do dřeva
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø vrtáku do kovu
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Hladina akustického výkonu (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Vrtání s příklepem do betonu (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Sekání (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Montáž postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad kombinovaným kladivem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Zajistěte, aby byl upínací pásek vedený příslušnou drážkou v nářadí.
Image alternative
 • Namontujte postranní rukojeť.

Nasazení/vyjmutí nástroje

Použití nevhodného tuku může způsobit škody na nářadí. Používejte pouze originální tuk Hilti .
Před každým použitím zkontrolujte nástroj, zda není poškozený nebo nerovnoměrně opotřebený, a v případě potřeby ho vyměňte.
Image alternative
 • Nasaďte/vyjměte nástroj.

Vrtání bez příklepu

Vrtání bez příklepu je možné s nástroji se speciální upínací stopkou. Tyto nástroje jsou obsažené v sortimentu nástrojů Hilti .
Pomocí rychloupínacího sklíčidla lze například upnout vrtáky do dřeva nebo vrtáky do oceli s válcovou stopkou a vrtat bez příklepu.
Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative.

Míchání

Míchací metlu používejte jen s rychloupínacím sklíčidlem.
Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative a do rychloupínacího sklíčidla nasaďte míchací metlu.

Nastavení výkonu

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Nastavení výkonu je možné pouze při zapnutém nářadí.
Pro nastavení polovičního výkonu stiskněte tlačítko „poloviční výkon“. Snížený výkon je signalizován rozsvícením indikace výkonu. Opětovným stisknutím tlačítka „poloviční výkon“ se nářadí znovu přepne na maximální výkon a indikace výkonu zhasne.
Když kombinované kladivo vypnete a znovu zapnete, je rovněž nastavený plný výkon.
 • Nastavte výkon.

Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative.

Polohování sekáče

POZOR
Nebezpečí poranění! Ztráta kontroly nad směrem sekání.
 • Nepracujte v poloze „Polohování sekáče“. Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“, až zaskočí.
Sekáč je možné zaaretovat ve 24 různých polohách (po 15°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.
Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „polohování sekáče“ Image alternative.

Sekání

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“ Image alternative.

Aretace ovládacího spínače

Při sekání lze spínač zajistit v zapnutém stavu.
 • Stiskněte aretaci ovládacího spínače.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování

 • Elektrické nářadí nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Elektrické nářadí skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Nářadí skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delší přepravě nebo delším skladování nářadí zkontrolujte, zda není poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Odstraňování poruch

Porucha
Možná příčina
Řešení
Kombinované kladivo se nerozběhne.
Síťové napájení je přerušeno.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Generátor je v úsporném režimu.
 • Generátor zatižte druhým spotřebičem (např. stavební svítilnou). Poté nářadí vypněte a znovu zapněte.
Aktivovalo se elektronické blokování rozběhu po přerušení napájení.
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte.
Opotřebované uhlíky.
 • Nechejte je zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.
Nefunguje příklep.
Nářadí je příliš studené.
 • Nasaďte kombinované kladivo na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Kombinované kladivo nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel je příliš dlouhý a/nebo má malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s přípustnou délkou a/nebo dostatečným průřezem.
Spínač není úplně stisknutý.
 • Stiskněte spínač až nadoraz.
Zdroj napájení má příliš malé napětí.
 • Nářadí připojte na jiný zdroj napájení.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Stisknuté tlačítko „poloviční výkon“.
 • Stiskněte tlačítko „poloviční výkon“.
Vrták se neotáčí.
Volič funkcí nezaskočil nebo je v poloze „sekání“ Image alternative nebo „polohování sekáče“ Image alternative.
 • V klidovém stavu nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative.
Vrták nelze uvolnit ze zajištění.
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Zatáhněte aretaci nástroje dozadu až nadoraz a nástroj vyjměte.
Postranní rukojeť není správně namontována.
 • Povolte postranní rukojeť a namontujte ji správně tak, aby upínací pásek a postranní rukojeť zaskočily v prohlubni.
Servisní ukazatel bliká červeně.
Nářadí je poškozené.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Servisní ukazatel svítí červeně.
Opotřebované uhlíky.
 • Nechejte je zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) a qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative