Jazyk

TE DRS‑Y

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Používejte respirátor
Image alternative Používejte ochranné rukavice
Image alternative Používejte ochrannou obuv

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Odsávací modul
  TE DRS‑Y
  Generace
  01
  Sériové číslo

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, kterými je tento výrobek opatřený. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
 • Před uvedením do provozu si přečtěte návody k obsluze a bezpečnostní informace pro systémové výrobky a dodržujte je.
 • Modul používejte pouze ve spojení s elektrickým nářadím uvedeným v části Použití v souladu s určeným účelem, jinak hrozí nebezpečí poranění.
 • Než budete provádět nastavení zařízení, vyměňovat příslušenství nebo než elektrické nářadí odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy nebo změny.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání výrobku může vést k nejtěžším poraněním.
 • Při práci může dojít k odštípnutí materiálu. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí. Při používání výrobku noste ochranu očí, ochrannou přilbu a chrániče sluchu.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda je namontované příslušenství bezpečně upevněné.
 • Je zakázáno vysávat vodu.
 • Modul se nesmí používat pro vysávání výbušných látek, žhavých, hořících nebo hořlavých látek, agresivního prachu (např. hořčíkového nebo hliníkového prachu) a takových kapalin (např. benzínu, rozpouštědel, kyselin, chladicích a mazacích prostředků).
 • Prach, který vzniká při broušení, broušení smirkovým papírem, řezání a vrtání, může obsahovat nebezpečné chemické látky. Některé příklady jsou: olovo nebo barvy na bázi železa; cihly, beton a další zdivo, přírodní kámen a další výrobky s obsahem silikátů; určité druhy dřeva, jako dub, buk, a chemicky ošetřené dřevo; azbest nebo materiály obsahující azbest. Stanovte působení na pracovníka a osoby v okolí podle třídy nebezpečí materiálů, se kterými se pracuje. Proveďte potřebná opatření, abyste působení udrželi na bezpečné úrovni, jako např. použití systému pro zachycení prachu nebo nošení vhodného respirátoru. K všeobecným opatřením pro omezení působení patří:
 • práce v dobře větraném prostoru,
 • zabránění delšímu kontaktu s prachem,
 • zabránění pronikání prachu k obličeji a tělu,
 • nošení ochranného oděvu a umytí exponovaných míst vodou a mýdlem.
 • Pro příslušné práce používejte pokud možno vhodný vysavač doporučený firmou Hilti .
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Abyste zabránili vzniku elektrostatického výboje, používejte antistatickou sací hadici.
 • Dbejte na to, aby adaptér i vnější plochy sklíčidla byly očištěné od oleje a tuku. Pokud namontujete odsávací modul s díly, na kterých je olej a/nebo tuk, odsávací modul může odpadnout. Stopy oleje a tuku odstraňte z adaptéru a vnějších ploch sklíčidla hadrem.
 • Dbejte na to, aby se modul příliš nezahříval. Při teplotách vyšších než 80 °C se materiál taví.
 • Modul nepoužívejte k přenášení nebo vedení systému. Za tímto účelem používejte pouze určené rukojeti elektrického nářadí.
 • Elektrické nářadí při práci nedržte za odsávací hlavu nebo sací trubici.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Adaptér
 2. Základní odsávací díl s přídavnou rukojetí
 3. Přípojka
 4. Manžeta 12-52
 5. Hloubkový doraz
 6. Hvězdicový šroub
 7. Matice
 8. Odsávací hlava dlouhá
 9. Odsávací hlava střední
 10. Odsávací hlava krátká
 11. Manžeta 68-90/ 290 mm
 12. Odsávací trubice
 13. Manžeta 68-90/550 mm
 14. Manžeta 100-150/550 mm

Použití v souladu s určeným účelem

Image alternative
Popsaný výrobek je odsávací modul, který se používá jako příslušenství ve spojení s vrtacími kladivy Hilti SDS‑Max a vysavači.

Obsah dodávky

Základní odsávací díl, manžeta 68‑90/290 mm, odsávací hlava krátká, odsávací hlava střední, odsávací hlava dlouhá, adaptér, přípojka, manžeta 12-52, hloubkový doraz, hvězdicový šroub, matice, návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Technické údaje

Manžeta


Manžeta 68‑90/290
Manžeta 68‑90/550
Manžeta 100‑150/550
Manžeta 12‑52
Hmotnost
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1 000 g
(35,3 oz)
Typ nástroje
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
Příklepový vrták TE‑Y
Průměr nástroje
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Délka nástroje
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Použití
Vrtání s příklepovou vrtací korunkou
Vrtání s příklepovou vrtací korunkou
Vrtání s příklepovou vrtací korunkou
Vrtání s příklepem

Odsávací hlava


Odsávací hlava krátká
Odsávací hlava střední
Odsávací hlava dlouhá
Hmotnost
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Typ nástroje
Špičák, plochý sekáč, pemrlice
Špičák, plochý sekáč, pemrlice
Špičák, plochý sekáč, pemrlice
Délka nástroje
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Použití
Sekání
Sekání
Sekání

Teploty

Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Obsluha

Montáž odsávacího modulu

Dbejte na to, aby byl volič funkcí v odpovídající poloze pro příslušnou práci.
Volná délka nástroje vyčnívající z odsávací hlavy nesmí být větší než 145 mm a menší než 30 mm. Zabezpečíte tak optimální odsávání prachu.
Smí se používat pouze špičáky, ploché sekáče, pemrlice, příklepové vrtací korunky a příklepové vrtáky, které jsou uvedené v přehledu k použití v souladu s určeným účelem.
Dbejte na to, aby při montáži nebyl v elektrickém nářadí nasazený nástroj.
Image alternative
 1. Povolte namontovanou přídavnou rukojeť na elektrickém nářadí.
 2. Odstraňte přídavnou rukojeť.
 3. Zvolte správnou sestavu odsávacího systému podle vyobrazení k použití v souladu s určeným účelem a namontujte díly a přídavnou rukojeť na základní odsávací díl.
 4. Smontovaný systém s přídavnou rukojetí nasaďte přes upínání nástroje až do polohy prodloužené části převodovky v místě přídavné rukojeti.
 5. Základní odsávací díl a přídavnou rukojeť otočte do požadované polohy.
 6. Zajistěte přídavnou rukojeť proti přetočení utažením držadla.
 7. Nasaďte nástroj do upínání.
  Řiďte se návodem k obsluze elektrického nářadí.
 8. Připojte k odsávacímu modulu vysavač.
  Pro vrtání s příklepem proveďte navíc následující pracovní kroky.
 1. Délku manžety nastavte tak, aby špička vrtáku vyčnívala cca 15 mm.
 2. Nasaďte hloubkový doraz.
 3. Nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku vrtání.
 4. Zajistěte hloubkový doraz hvězdicovým šroubem proti posunutí.

Demontáž odsávacího modulu

POZOR
Nebezpečí poranění nástrojem! Nástroj může být horký nebo může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Odpojte vysavač od odsávacího modulu.
 2. Vyjměte nástroj z upínání nástroje.
 3. Uvolněte držák postranní rukojeti otáčením jejího držadla.
 4. Odsávací modul stáhněte směrem dopředu z nářadí.
 5. Demontujte přídavnou rukojeť z odsávacího modulu.
 6. Namontujte přídavnou rukojeť na elektrické nářadí.
 7. Otáčením držadla přídavnou rukojeť zajistěte.

Provoz

Dbejte na to, aby byl volič funkcí v odpovídající poloze pro příslušnou práci.
Řiďte se návodem k obsluze vysavače. Vysavač pravidelně vyprazdňujte.
 1. Připojte vysavač a zapněte ho.
 2. Zapněte elektrické nářadí.

Ošetřování a údržba

Ošetřování modulu

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Nepoužívejte oleje, mazací tuky nebo čisticí prostředky.
Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 1. Odstraňte ulpívající nečistoty a zkontrolujte, zda v odsávacím otvoru v odsávací patce nejsou zbytky prachu.
 2. Modul v pravidelných intervalech čistěte studenou vodou.
  Modul musí být před příštím použitím úplně suchý, aby se zabránilo ulpívání prachu.
 3. Pravidelně odstraňujte z vnitřních stran adaptérů tuk a zbytky prachu.

Údržba

 • Pravidelně kontrolujte vnější díly výrobku a příslušenství, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou některé díly poškozené nebo ovládací prvky nefungují bezchybně.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nadměrná prašnost.
Vysavač je plný.
 • Vyprázdněte vysavač.
Odsávací hlava a/nebo manžeta jsou opotřebené nebo vadné.
 • Vyměňte odsávací hlavu a/nebo manžetu.
Ucpaný odsávací kanál.
 • Vyčistěte odsávací kanál.
Volná délka nástroje je větší než 145 mm.
 • Použijte kratší nástroj nebo delší odsávací hlavu.
Sací hadice vysavače není správně namontovaná.
 • Sací hadici vysavače zasuňte úplně do základního dílu.
Zbytky vyvrtaného jádra ucpaly odsávání.
 • Odstraňte vyvrtané jádro s drtí.
Příliš velká vzdálenost mezi příklepovou vrtací korunkou a odsávací trubicí.
 • Používejte výhradně příklepové vrtací korunky Hilti .
Odsávací modul odpadává.
Odsávací modul není správně namontovaný.
 • Odsávací modul namontujte podle návodu k obsluze. Základní díl musí být namontovaný v příslušné poloze.
Základní díl a/nebo krk nářadí jsou od oleje nebo tuku.
 • Hadrem odstraňte ze základního dílu a vnějších ploch krku nářadí olej a tuk.
Přídavná rukojeť není utažená.
 • Utáhněte přídavnou rukojeť.
Přídavná rukojeť je zlomená.
 • Vyměňte přídavnou rukojeť.
Není namontovaný adaptér.
 • Namontujte adaptér.
Odsávací modul nelze demontovat.
Upínací pásek přídavné rukojeti není dostatečně povolený.
 • Povolte více přídavnou rukojeť, aby se upínací pásek více otevřel.
Nepřetržitý akustický signál na vysavači.
Výstupky na manžetě jsou opotřebené.
 • Vyměňte manžetu.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Image alternative
Podrobnější informace o obsluze, technice, životním prostředí a recyklaci najdete pod následujícím odkazem: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Tento odkaz najdete také na konci návodu k obsluze jako QR kód.