Jazyk

DD 30-W

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Varování před nebezpečným elektrickým napětím
Image alternative Varování před horkým povrchem
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochranné rukavice.
Image alternative Používejte ochrannou obuv.
Image alternative Symbol zámku
Image alternative Servisní ukazatel
Image alternative Ukazatel vrtacího výkonu
Image alternative Bezdrátový přenos dat

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  DD 30-W
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro diamantové vrtačky

 • Při provádění vrtacích prací, které vyžadují použití vody, odvádějte vodu pryč od pracoviště nebo používejte zařízení na zachycování kapalin. Taková preventivní opatření udržují pracoviště suché a snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Při práci, kdy řezný nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt řezného nástroje s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly elektrického nářadí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Při diamantovém vrtání noste chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Pokud se nástroj zablokuje, nepokračujte už dále v posunu a vypněte nářadí. Zjistěte důvod zablokování a odstraňte příčinu zaseknutí nástroje.
 • Pokud chcete znovu spustit diamantovou vrtačku, jejíž nástroj je v obrobku, zkontrolujte před zapnutím, zda se nástroj volně otáčí. Pokud je nástroj zablokovaný, možná se neotáčí, a to může způsobit přetížení nářadí nebo to, že se diamantová vrtačka uvolní z obrobku.
 • Při upevnění vrtacího stojanu na obrobku pomocí kotev a šroubů se ujistěte, že je použité ukotvení schopné během použití bezpečně udržet stroj. Pokud obrobek není odolný nebo je porézní, může dojít k vytáhnutí kotvy, čímž se vrtací stojan od obrobku uvolní.
 • Při provrtávání zdí nebo stropů zajistěte, aby byly osoby a pracovní prostor na druhé straně chráněné. Vrtací korunka může projít vrtaným otvorem a vyvrtané jádro může na druhé straně vypadnout.
 • Toto nářadí nepoužívejte pro práci nad hlavou s přívodem vody. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Nářadí držte při ručním vedení vždy oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené.
 • Nářadí a diamantové vrtací korunky jsou těžké. Může dojít k pohmoždění částí těla. Používejte ochrannou přilbu, ochranné rukavice a ochrannou obuv.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Při řezání veďte síťový kabel, prodlužovací kabel a případně také odsávací hadici vždy od nářadí dozadu. Zabráníte tak nebezpečí zakopnutí o kabel nebo hadici při práci.
 • Zabraňte kontaktu pokožky a očí s kalem. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Děti je nutno upozornit, že si s nářadím nesmí hrát.
 • Nářadí není určené pro slabé osoby bez instruktáže. Nářadí nenechávejte v dosahu dětí.
 • Nástroj se může při použití a při ostření velmi zahřát. Může dojít k popálení a pořezání. Při manipulaci s nástrojem noste ochranné rukavice.
 • Nářadí namontované ve stojanu odkládejte během pracovních přestávek bezpečně na zem.
 • Neprovádějte žádné manipulace nebo změny na nářadí.
Ochrana proti prachuPrach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). Materiál obsahující azbest smí obrábět pouze odborníci.
 • Používejte co nejefektivnější odsávání prachu. Používejte k tomu mobilní vysavač na dřevěný a/nebo minerální prach doporučený firmou Hilti, který byl uzpůsobený pro toto elektrické nářadí. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučujeme používat respirátor s filtrem třídy P2. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tak je uchycen bezpečněji než rukou a vy kromě toho máte obě ruce volné pro ovládání nářadí.
 • Ujistěte se, že nástroje mají systém uchycení odpovídající nářadí a jsou řádně upnuté v upínání nástroje.
 • Při přerušení napájení elektrické nářadí vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, abyste zabránili neúmyslnému spuštění po obnovení napájení.
 • Nářadí používejte jen s volnými ventilačními štěrbinami.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru kovů, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nikdy nepoužívejte nářadí bez dodaného proudového chrániče (pro nářadí bez proudového chrániče nikdy bez oddělovacího transformátoru). Proudový chránič před každým použitím zkontrolujte.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nepoužívejte adaptéry pro zástrčky.
Pracoviště
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště. Špatně větrané pracoviště může ohrozit zdraví kvůli zatížení prachem.
 • Nevrtejte do zdraví škodlivých materiálů (např. azbestu).
 • Pro vrtací práce si vyžádejte povolení od stavbyvedoucího. Vrtací práce v budovách nebo na jiných strukturách mohou ovlivnit jejich statiku, zejména při narušení armovací železné výztuže nebo nosných prvků.
 • Při práci venku doporučujeme gumové rukavice a protiskluzovou obuv.
 • Při používání nářadí noste vhodné ochranné brýle, ochrannou přilbu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a ochrannou obuv. Také osoby v blízkosti musí nosit osobní ochranné pomůcky.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínání nástroje
 2. Postranní rukojeť DD-SH-30
 3. Aretace upínání nástroje
 4. Ukazatel průtoku vody
 5. Páčka pro regulaci vody
 6. Aretace spínače pro provoz ve stojanu
 7. Kruhová libela pro svislé vrtání
 8. Spínač zapnutí/vypnutí
 9. Rukojeť
 10. Válcová libela pro vodorovné vrtání
 11. Síťový kabel včetně proudového chrániče
 12. Přípojka vody
 13. Kryt uhlíků
 14. Držák odsávací hadice
 15. Hloubkový doraz pro vrtání s ručním vedením
 16. Servisní ukazatel
 17. Ukazatel vrtacího výkonu

Proudový chránič (PRCD)

Image alternative
 1. PRCD v síťovém kabelu
 2. Ukazatel na proudovém chrániči
 3. Tlačítko Reset na proudovém chrániči PRCD
 4. Tlačítko TEST na proudovém chrániči PRCD

Systém zachycování vody

Image alternative
 1. Posuvné tlačítko pro nastavení délky tyčí systému pro zachycování vody
 2. Odjištění tyčí systému pro zachycování vody
 3. Tyče systému pro zachycování vody

Příslušenství

Image alternative
 1. Vrtací pouzdro
 2. Kroužek pro zachycení vody
 3. Vodní hadice
 4. Ochranný kryt

Příslušenství pro vrtací stojan DD-ST 30

Image alternative
 1. Dorazový šroub
 2. Sloupek
 3. Upínací čelist
 4. Aretační šroub
 5. Závlačka
 6. Ruční kolo
 7. Saně
 8. Aretace saní
 9. Rukojeť
 10. Upínací páčka
 11. Připojení vakua
 12. Manometr
 13. Vakuové těsnění
 14. Adaptérová deska
 15. Základová vakuová deska
 16. Nivelační šrouby
 17. Ventil uvolnění podtlaku

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrická diamantová jádrová vrtačka. Je určená pro vrtání za mokra do betonu a do minerálních podkladů s ručním vedením a ve stojanu. Vrtací stojan lze na obrobek připevnit pomocí vhodné kotvy (příslušenství) nebo pomocí vakuové základní desky (příslušenství).

 • Nářadí používejte pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.
 • V závislosti na použití a směru vrtání (viz tabulku) musíte systém pro zachycování vody u diamantové jádrové vrtačky připojit k univerzálnímu vysavači doporučenému firmou Hilti a zvolit vhodnou výbavu.
Image alternative

Veškeré vrtání se smí provádět jen s namontovaným systémem pro zachycování vody, správnou kombinací vrtacího pouzdra a vrtací korunky a dále se správným nastavením délky.

Image alternative

Vrtání směrem nahoru je dovolené pouze s odsáváním vody a přídavným ochranným krytem.

Protože při vrtání ve stojanu nelze namontovat ochranný kryt, není ve stojanu dovolené vrtat směrem nahoru.

Nedovolené nesprávné použití

 • Tento výrobek není vhodný pro práci se zdraví škodlivými materiály.
 • Vrtání do materiálů, ze kterých vzniká vodivý prach (například hořčík), není dovolené.
 • Vrtání za sucha není dovolené.

Specifické vybavení pro příslušné použití

Požadovaná výbava při různých použitích/směrech vrtání
Použití
Směr vrtání
Výbava
Ruční vedení
Vodorovně a dolů
S odsáváním/bez odsávání, bez ochranného krytu
Ruční vedení
Nahoru
S odsávání a ochranným krytem
Ve stojanu, upevnění pomocí vakuové základní desky
Dolů
S odsáváním/bez odsávání, bez ochranného krytu
Ve stojanu, upevnění pomocí vakuové základní desky
Vodorovně
S odsáváním/bez odsávání, bez ochranného krytu a s přídavným zajištěním vrtacího stojanu
Ve stojanu, upevnění pomocí kotvy
Dolů a vodorovně
S odsáváním/bez odsávání, bez ochranného krytu

Servisní ukazatel

Světelný ukazatel/provozní stav
Servisní stav
Svítí červeně/nářadí běží
Uhlíky jsou značně opotřebované. Od rozsvícení kontrolky je možné pracovat ještě několik hodin, potom se nářadí automaticky vypne. Uhlíky nechte včas vyměnit, aby bylo nářadí vždy připravené k provozu.
Svítí červeně/nářadí neběží
Nechte vyměnit uhlíky.
Bliká červeně
Dočasná chyba, viz „Pomoc při poruchách“

Ukazatel vrtacího výkonu

Světelný ukazatel
Přítlak
Oranžová
Příliš malý
Zelená
Optimální
Červená
Příliš velký

Stupně otáček

Nářadí je vybavené dvěma stupni otáček: stupněm pro navrtávání s nízkými otáčkami a stupněm pro vrtání s maximálními otáčkami.
Dokud je spínač zapnutí/vypnutí stisknutý jen do poloviny, je aktivovaný stupeň pro navrtávání. Při těchto otáčkách by se měl nastavit průtok vody. Vysokých otáček při stupni pro vrtání lze dosáhnout při zcela stisknutém spínači zapnutí/vypnutí.

Rozsah dodávky

Nářadí s postranní rukojetí a upínáním nástroje, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.group .

Nástroje

Označení
Krátké označení
Diamantová vrtací korunka
DD‑C
Vylamovač jádra
DD‑CB

Příslušenství

Označení
Krátké označení
Vrtací stojan
DD‑ST 30
Vrtací korunky
DD-C, průměr 8‒35 mm
Sada příslušenství pro upevnění stojanu pomocí kotvy
DD M12 S
Hloubkový doraz pro vrtací stojan
DD-ST 30-ES
Ochranný kryt
DD-30-W-CV

Technické údaje

Diamantová vrtačka

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku zařízení. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí zařízení.
Zapínání a vypínání jiných spotřebičů může způsobit podpěťové nebo přepěťové špičky, které mohou poškodit nářadí. Z generátoru/transformátoru nesmí být v žádném případě současně napájeno další nářadí.
Hmotnost podle standardu EPTA 01
7,6 kg
Rozměry (D x Š x V)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Průměr vrtací korunky
8 mm … 35 mm
Třída ochrany
I
Jmenovité volnoběžné otáčky
9 200 ot/min

Jmenovité napětí

Nářadí se dodává pro různá jmenovitá napětí. Jmenovité napětí a jmenovitý příkon vašeho nářadí jsou uvedené na typovém štítku.
Jmenovitá napětí
Jmenovité napětí
100 V
110 V
220 V
220–240 V
Kmitočet napájecí sítě [Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Jmenovitý příkon [W]
1450
1400
1400
1450

Hodnoty hlučnosti a vibrací

Úroveň vibrací uvedená v těchto pokynech byla naměřena metodou odpovídající normě EN 60745 a lze ji použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Je vhodná také pro předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací se vztahuje na hlavní druhy použití elektrického nářadí. Při jiném druhu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě může být úroveň vibrací odlišná. Zatížení vibracemi během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Zatížení vibracemi během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku podle EN 60745-2-1
Hladina emitovaného akustického tlaku LpA
87 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku KpA
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA
98 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu KWA
3 dB(A)
Hodnoty vibrací podle EN 60745-2-1
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání s ručním vedením (vrtací korunka DD-C-18/150 T4) do betonu ah, DD
6,0 m/s²
Nejistota pro vrtání s ručním vedením do betonu K
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání s ručním vedením (vrtací korunka DD-C-24/300 T4) do betonu ah, DD
8,0 m/s²
Nejistota pro vrtání s ručním vedením do betonu K
1,5 m/s²
Celkové hodnoty vibrací podle EN 62841-3-6
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání ve stojanu (vrtací korunka DD-C-18/150 T4) do betonu ah, DD
5,0 m/s²
Nejistota pro vrtání se stojanem do betonu K
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání ve stojanu (vrtací korunka DD-C-24/300 T4) do betonu ah, DD
6,5 m/s²
Nejistota pro vrtání se stojanem do betonu K
1,5 m/s²

Příprava práce

Než začnete

 • Během příprav ještě nářadí nezapojujte do sítě.
 • VÝSTRAHA
  Možné poškození budovy vrtacími pracemi! Vrtací práce v budovách nebo na jiných strukturách mohou ovlivnit jejich statiku, zejména při přeříznutí armovacího železa nebo nosných prvků.
 • Požádejte vedení stavby o povolení vrtacích prací.
 • VÝSTRAHA
  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí úrazu v důsledku neúmyslného navrtání elektrického, plynového a vodovodního vedení. Při navrtání elektrického vedení mohou být vnější kovové části vrtacího systému vodivé.
 • Před zahájením vrtání prozkoumejte pracovní oblast, například pomocí detektoru kovů, zda se v ní nenachází elektrické, plynové a vodovodní vedení.
 • Před vrtáním do armovacího železa si opatřete povolení odpovědného stavebního statika.
 • Ujistěte se, že síťové napětí souhlasí s údajem na typovém štítku.
 • Před změnou místa vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, např. než budete nářadí přemisťovat k dalšímu místu vrtání.
 • Síťový kabel a hadice veďte vždy tak, aby se nedostaly do kontaktu s otáčejícími se díly.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku a/nebo vrtací stojan nezavěšujte na jeřáb.
 • Před použitím vakuové pumpy se seznamte s obsahem návodu k obsluze a dodržujte uvedené pokyny.
 • Zajistěte, aby se ručička manometru před vrtáním a během něj nacházela v zelené oblasti.
 • Zkontrolujte, zda má řezný kroužek výšku minimálně 2 mm. Pokud by tomu tak nebylo, vyměňte vrtací korunku, protože jinak může dojít k uváznutí vrtací korunky ve vrtaném otvoru.
 • Abyste zabránili poranění, používejte jen originální vrtací korunky Hilti DD-C a originální příslušenství pro DD 30‑W .

Příprava pro vrtání s ručním vedením

Nastavení polohy postranní rukojeti

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Uvolněte držák postranní rukojeti otáčením jejího držadla.
 3. Upevněte postranní rukojeť v požadované poloze.
  Společně s postranní rukojetí můžete namontovat hloubkový doraz ().
 4. Zajistěte postranní rukojeť proti přetočení utažením držadla.

Montáž hloubkového dorazu

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Uvolněte držák postranní rukojeti otáčením jejího držadla.
 3. Zasuňte zepředu hloubkový doraz do příslušného otvoru na postranní rukojeti.
 4. Nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku.
 5. Upevněte hloubkový doraz utáhnutím postranní rukojeti.

Montáž ochranného krytu

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vrtání s ručním vedením směrem nahoru bez předepsaných ochranných opatření může do nářadí vniknout voda a způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při vrtání s ručním vedením směrem nahoru používejte vždy systém pro zachycování vody s vysavačem pro mokré sání a ochranný kryt.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Ochranný kryt nasuňte zepředu přes upínání nástroje na kryt převodovky vrtačky.

Montáž tyčí systému pro zachycování vody

Vrtání je dovolené pouze za následujících podmínek:
Dodané tyče systému pro zachycování vody jsou namontované a nastavené na délku použité vrtací korunky.
V kroužku pro zachycení vody je nasazené vrtací pouzdro, které odpovídá průměru vrtací korunky.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Tyče systému pro zachycování vody nasaďte do příslušných otvorů na přední straně nářadí tak, aby zaskočily.
 3. Posuvným regulátorem nastavte délku použité vrtací korunky. Pro vrtací korunky o délce do 150 mm nastavte posuvné tlačítko do polohy 150 , pro vrtací korunky o délce 300 mm a 600 mm do polohy 300 .

Montáž, resp. výměna vrtacího pouzdra

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při použití nesprávného vrtacího pouzdra může při použití nad hlavou proniknout voda dovnitř diamantové vrtačky.
 • Používejte vždy vrtací pouzdro, které má stejný průměr jako vrtací korunka.
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Nasaďte vrtací pouzdro do drážek kroužku pro zachycení vody a posuňte vrtací pouzdro dolů, až slyšitelně zaskočí.
 3. Pro odstranění otočte vrtací pouzdro proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ho směrem nahoru z kroužku pro zachycení vody.

Montáž vrtací korunky

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění odmrštěnými předměty! Vrtací korunky s odrolenými částmi nebo prasklinami a silně opotřebené vrtací korunky mohou způsobit, že dojde k odmrštění úlomků obrobku nebo prasklých vrtacích korunek, což může způsobit poranění mimo pracovní prostor.
 • Před každým použitím vrtací korunku zkontrolujte, zda nemá odrolené části nebo praskliny či není nadměrně opotřebená, a v případě potřeby vrtací korunku vyměňte.
Diamantové vrtací korunky se musí vyměnit, jakmile znatelně klesne řezný výkon, resp. vrtací výkon. Všeobecně je tomu tehdy, když je výška diamantových segmentů menší než 2 mm.
Pravidelné stříkání spreje Hilti na upínání nástroje usnadňuje montáž vrtací korunky.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Pro otevření upínání nástroje zatáhněte aretaci upínání nástroje až nadoraz nahoru.
  Zkontrolujte, zda jsou upínací stopka vrtací korunky a upínání nástroje čisté a nepoškozené.
 3. Nakloňte kroužek pro zachycení vody okolo jeho upevňovací osy až nadoraz.
 4. Nasaďte vrtací korunku řezným kroužkem seshora do vrtacího pouzdra v kroužku pro zachycení vody.
 5. Nasaďte upínací stopku vrtací korunky do upínání nástroje tak, aby byla vyrovnaná s vybráními v upínání nástroje.
 6. S mírným přítlakem otočte vrtací korunku až nadoraz.
 7. Pro zajištění vrtací korunky zavřete aretaci upínání nástroje.

Připojení odsávacího zařízení

 1. Bezpečně spojte vodní hadici vrtačky a odsávací hadice univerzálního vysavače. Použijte k tomu adaptér hadice.
 2. Odsávací hadici univerzálního vysavače připojte k univerzálnímu vysavači.
 3. Při vrtání nad hlavou použijte držák na postranní rukojeti pro upevnění vodní hadice.

Příprava pro vrtání ve stojanu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Vrtací stojan se může při nedostatečném upevnění otáčet nebo zvrhnout.
 • Před použitím diamantové vrtačky upevněte stojan pro vrtačku pomocí kotev nebo vakuové desky k obráběnému podkladu.
 • Používejte pouze kotvy, které jsou vhodné pro příslušný podklad, a řiďte se pokyny k montáži od výrobce kotev.
 • Vakuovou desku používejte pouze tehdy, když je příslušný podklad vhodný pro upevnění pomocí vakua.
Vrtací stojan a nářadí lze upevnit buď pomocí vakuové základní desky, nebo sady příslušenství DD M12 S , tedy pomocí kotvy HKD-D M12x50 , upínacího šroubu DD-LR-CLS a matice DD-LR-CLN .
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené vytékající vodou! Při vrtání ve stojanu nelze namontovat ochranný kryt. Proto není nářadí při vrtání ve stojanu směrem nahoru chráněné proti proniknutí vody.
 • Nikdy nevrtejte ve stojanu směrem vzhůru!
Vrtání ve stojanu je možné jen bez postranní rukojeti a ochranného krytu.

Montáž tyčí systému pro zachycování vody

Vrtání je dovolené pouze za následujících podmínek:
Dodané tyče systému pro zachycování vody jsou namontované a nastavené na délku použité vrtací korunky.
V kroužku pro zachycení vody je nasazené vrtací pouzdro, které odpovídá průměru vrtací korunky.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Tyče systému pro zachycování vody nasaďte do příslušných otvorů na přední straně nářadí tak, aby zaskočily.
 3. Posuvným regulátorem nastavte délku použité vrtací korunky. Pro vrtací korunky o délce do 150 mm nastavte posuvné tlačítko do polohy 150 , pro vrtací korunky o délce 300 mm a 600 mm do polohy 300 .

Upevnění nářadí a vrtacího stojanu pomocí vakua

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nebezpečí z důvodu pádu diamantové jádrové vrtačky.
 • Při horizontálním vrtání musí být vrtací stojan navíc zajištěn řetězem.

Nastavení polohy vakuové základní desky

Image alternative
 1. Označte střed vrtaného otvoru křížem, jehož čáry jsou delší než průměr kroužku pro zachycení vody.
  Kroužek pro zachycení vody má čtyři přesahující značky, které můžete vyrovnat podle kříže.
 2. 4 nivelační šrouby vakuové základní desky nastavte tak, aby na spodní straně vakuové základní desky vyčnívaly cca 5 mm.
 3. Umístěte vakuovou základní desku ve vzdálenosti 21 cm od středu vrtaného otvoru.
 4. Vakuový přívod vakuové základní desky připojte k vakuové pumpě.
 5. Zapněte vakuovou pumpu.
 6. Držte stisknutý ventil uvolnění podtlaku, zároveň upravte polohu vakuové základní desky.

Upevnění vrtacího stojanu na vakuové základní desce

 1. Zapněte vakuovou pumpu.
 2. Upevněte vrtací stojan pomocí páčky na vakuové základní desce.
 3. Vyrovnejte vrtací stojan oběma nivelačními šrouby.

Upevnění nářadí ve stojanu

Při vakuovém upevnění před upevňováním nářadí na vrtací stojan zkontrolujte, zda je vrtací stojan bezpečně upevněný.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Zaaretujte saně vrtacího stojanu v maximální vzdálenosti od podkladu.
  Saně musí být zaaretované v nejvyšší poloze. Tak lze nářadí s tyčemi systému pro zachycování vody namontovat, aniž by se kroužek pro zachycení vody dotýkal podkladu.
 3. Otevřete upínací čelist pomocí aretačního šroubu.
 4. Nasaďte vrtačku do saní.
 5. Zavřete upínací čelist pomocí aretačního šroubu.
 6. Ujistěte se, že je vrtačka ve stojanu správně upevněná.

Upevnění nářadí a vrtacího stojanu pomocí kotvy

Předpokladem upevnění vrtacího stojanu pomocí kotvy je použití sady příslušenství DD M12 S , která obsahuje mimo jiné upínací šroub DD-LR-CLS a matici DD-LR-CLN .
 1. Označte střed vrtaného otvoru křížem, jehož čáry jsou delší než průměr kroužku pro zachycení vody.
  Kroužek pro zachycení vody má čtyři přesahující značky, které můžete vyrovnat podle kříže.
 2. Kotvu Hilti HKD-D M12x50 pro upevnění adaptérové desky vrtacího stojanu vsaďte ve vzdálenosti 12 cm od značky středu vrtaného otvoru.
  Při vsazování kotvy dodržujte pokyny pro použití přiložené ke kotvě!
 3. Upevněte nářadí ve vrtacím stojanu.
 4. Zašroubujte oba nivelační šrouby, aby nevyčnívaly.
 5. Nasaďte vrtací stojan s namontovaným nářadím na upínací šroub a zajistěte vrtací stojan předběžně maticí (sada příslušenství DD M12 S ).
 6. Vyrovnejte vrtací stojan oběma nivelačními šrouby.

Montáž ručního kola

Ruční kolo lze namontovat na obou stranách stojanu.
Image alternative
 1. Nasaďte ruční kolo na osu.
 2. Protáhněte rozevřenou závlačku otvorem.
 3. Sevřete závlačku.

Montáž, resp. výměna vrtacího pouzdra

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Nasaďte vrtací pouzdro do drážek kroužku pro zachycení vody a posuňte vrtací pouzdro dolů, až slyšitelně zaskočí.
 3. Pro odstranění otočte vrtací pouzdro proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ho směrem nahoru z kroužku pro zachycení vody.

Montáž vrtací korunky

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění odmrštěnými předměty! Vrtací korunky s odrolenými částmi nebo prasklinami a silně opotřebené vrtací korunky mohou způsobit, že dojde k odmrštění úlomků obrobku nebo prasklých vrtacích korunek, což může způsobit poranění mimo pracovní prostor.
 • Před každým použitím vrtací korunku zkontrolujte, zda nemá odrolené části nebo praskliny či není nadměrně opotřebená, a v případě potřeby vrtací korunku vyměňte.
Diamantové vrtací korunky se musí vyměnit, jakmile znatelně klesne řezný výkon, resp. vrtací výkon. Všeobecně je tomu tehdy, když je výška diamantových segmentů menší než 2 mm.
Pravidelné stříkání spreje Hilti na upínání nástroje usnadňuje montáž vrtací korunky.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Pro otevření upínání nástroje zatáhněte aretaci upínání nástroje až nadoraz nahoru.
  Zkontrolujte, zda jsou upínací stopka vrtací korunky a upínání nástroje čisté a nepoškozené.
 3. Nakloňte kroužek pro zachycení vody okolo jeho upevňovací osy až nadoraz.
 4. Nasaďte vrtací korunku řezným kroužkem seshora do vrtacího pouzdra v kroužku pro zachycení vody.
 5. Nasaďte upínací stopku vrtací korunky do upínání nástroje tak, aby byla vyrovnaná s vybráními v upínání nástroje.
 6. S mírným přítlakem otočte vrtací korunku až nadoraz.
 7. Pro zajištění vrtací korunky zavřete aretaci upínání nástroje.

Připojení odsávacího zařízení

 1. Bezpečně spojte vodní hadici vrtačky a odsávací hadice univerzálního vysavače. Použijte k tomu adaptér hadice.
 2. Odsávací hadici univerzálního vysavače připojte k univerzálnímu vysavači.
 3. Při vrtání nad hlavou použijte držák na postranní rukojeti pro upevnění vodní hadice.

Vyrovnání vrtacího systému doprostřed vrtaného otvoru

Nastavení vrtacího systému s vakuovou základní deskou pro vrtání

Image alternative
 1. Ujistěte se, že je vrtací systém bezpečně upevněný (ručička manometru v zelené oblasti).
 2. Pro přesné nastavení vrtacího systému do středu vrtaného otvoru stiskněte ventil uvolnění podtlaku a upravte polohu stojanu.
 3. Když je vrtací systém ve správné poloze, uvolněte ventil uvolnění podtlaku a přitlačte vrtací systém k podkladu.
 4. Vyrovnejte vakuovou základní desku pomocí 4 nivelačních šroubů.

Nastavení vrtacího systému pro vrtání při upevnění pomocí kotvy

 1. Pro přesné nastavení vrtacího systému na střed vrtaného otvoru povolte opatrně upínací šroub tak, aby bylo možné vrtacím stojanem pohybovat, a poté upravte polohu vrtacího stojanu.
 2. Vyrovnejte adaptérovou desku vrtacího stojanu pomocí 2 nivelačních šroubů.
 3. Když je vrtací systém ve správné poloze, utáhněte upínací šroub.

Připojení elektrického napájení a přívodu vody

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené vytékající vodou! Vadný nebo nesprávně upevněný O-kroužek na přípojce vody na nářadí, příliš vysoký tlak vody, nesprávně připojené hadice a netěsnosti systému vedení vody mohou způsobit únik vody a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pravidelně kontrolujte nářadí, přípojky vody, hadice a připojení hadice, zda nejsou poškozené, a zajistěte, aby nejvyšší přípustný tlak v přívodu vody nepřekročil hodnotu 6 bar.
Aby se zabránilo poškození dílů nářadí, používejte pouze čerstvou vodu nebo vodu bez nečistot.
Maximální přípustná teplota vody je 40 °C (104 °F).
Pro verzi pro Velkou Británii se místo proudového chrániče používá oddělovací transformátor.
 1. Připojte vedení vody pomocí vhodné spojky k přípojce vody na vrtačce.
 2. Ujistěte se, že je vedení vody bezpečně připojené k přípojce vody na vrtačce.
 3. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda přípojka vody na vrtačce těsní.
 4. Síťovou zástrčku nářadí zapojte do zásuvky s uzemněným kontaktem.
 5. Stiskněte tlačítko I , resp. Reset na proudovém chrániči (PRCD).
  • Kontrolka na proudovém chrániči (PRCD) musí svítit.
 6. Stiskněte tlačítko 0 , resp. TEST na proudovém chrániči (PRCD).
  Kontrolka na proudovém chrániči (PRCD) musí zhasnout.
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pokud ukazatel na ochranném vodiči chybného proudu při stisknutí tlačítka 0 , resp. TEST nezmizí, nesmí se diamantová jádrová vrtačka dále provozovat!
 • Diamantovou jádrovou vrtačku nechte opravit servisem Hilti .
 1. Po testu proudový chránič (PRCD) znovu zapněte stisknutím tlačítka 0 , resp. TEST .

Vrtání

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu! Kontakt otáčejících se dílů s vodovodním nebo elektrickým vedením může způsobit vážné úrazy.
 • Zajistěte, aby se vodovodní a elektrické vedení nedostalo do kontaktu s otáčejícími se díly.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zablokování nástroje! Nářadí má velký točivý moment, což odpovídá jeho použití. Při náhlém zablokování nástroje se může nářadí začít náhle a velkou silou pohybovat.
 • Používejte postranní rukojeť a nářadí vždy držte oběma rukama. Vždy počítejte s náhlým zablokováním nástroje.
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu! Při vrtání průchozích otvorů do zdí a stropů může materiál nebo vyvrtané jádro vypadnout dozadu nebo dolů.
 • Před vrtáním průchozích otvorů do zdí a stropů oblast zezadu, resp. zezdola zajistěte.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění odlétávajícími úlomky! Při vrtání mohou vzniknout nebezpečné úlomky. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Používejte ochranu očí, ochranný oděv a ochrannou přilbu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Nářadí a vrtání způsobuje hluk. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte ochranu sluchu.

Vrtání s ručním vedením

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vrtání s ručním vedením směrem nahoru bez předepsaných ochranných opatření může do nářadí vniknout voda a způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při vrtání s ručním vedením směrem nahoru používejte vždy systém pro zachycování vody s vysavačem pro mokré sání a ochranný kryt.
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při použití nesprávného vrtacího pouzdra může při použití nad hlavou proniknout voda dovnitř diamantové vrtačky.
 • Používejte vždy vrtací pouzdro, které má stejný průměr jako vrtací korunka.
 1. Zapojte síťovou zástrčku vrtačky do zásuvky nebo při použití odsávání do zásuvky univerzálního vysavače (pokud je univerzální vysavač vybavený zásuvkou).
 2. Při použití odsávání zapojte síťovou zástrčku univerzálního vysavače do zásuvky a nastavte spínač vysavače na AUTO nebo na ON , resp. I .
 3. Zapněte proudový chránič (PRCD) (viz ).
  Univerzální vysavač se v režimu AUTO spustí s časovou prodlevou automaticky s vrtačkou. Po vypnutí vrtačky se univerzální vysavač v režimu AUTO s časovou prodlevou automaticky vypne. V režimu ON , resp.  I musíte vysavač zapnout a vypnout manuálně.
 4. Označte střed vrtaného otvoru křížem, jehož čáry jsou delší než průměr kroužku pro zachycení vody.
  Kroužek pro zachycení vody má čtyři přesahující značky, které můžete vyrovnat podle kříže.
Image alternative
 1. Držte stisknutý spínač zapnutí/vypnutí vrtačky, nastavte páčku pro regulaci vody na požadované množství vody a spínač zapnutí/vypnutí opět uvolněte.
  Přívod vody se automaticky zapíná a vypíná spínačem zapnutí/vypnutí vrtačky. Množství vody lze před vrtáním nastavit otáčením páčky pro regulaci vody nebo regulovat během vrtání (minimální množství vody při zavřené páčce pro regulaci vody: cca 0,3 l/min).
 2. Nasaďte kroužek pro zachycení vody opatrně na místo vrtání, aniž by se vrtací korunka dotýkala povrchu.
 3. Čáry vyznačení vrtaného otvoru nastavte tak, aby se kryly se čtyřmi značkami na kroužku pro zachycování vody.
 4. Ujistěte se, že se vrtací korunka nedotýká podkladu, a stiskněte spínač zapnutí/vypnutí do poloviny pro stupeň pro navrtávání.
 5. Pokud vrtáte směrem nahoru, počkejte, dokud nebude vrtací korunka naplněná vodou.
  • Tím se vrtací korunka ochladí a je chráněná před poškozením v důsledku vrtání nasucho.
 6. Vrtací korunku mírně přitlačte k podkladu.
  • Po zapnutí (spínač zapnutí/vypnutí stisknutý do poloviny) běží vrtačka s pomalým stupněm pro navrtávání, aby se zabránilo ujíždění vrtací korunky na začátku vrtání.
 7. Jakmile ucítíte, že vrtací korunka zabírá stejnoměrně, úplně stiskněte spínač zapnutí/vypnutí.
  • Po úplném stisknutí spínače zapnutí/vypnutí se vrtací korunka může otáčet s maximálními otáčkami.
  Zvolte takový přítlak, aby vrtačka běžela na nejvyšší otáčky. Tak bude dosažen ideální vrtací výkon (ukazatel vrtacího výkonu svítí zeleně). Větší přítlak nemá za následek zvýšení rychlosti vrtání (ukazatel vrtacího výkonu svítí červeně).
  Vrtací korunku veďte ve vrtaném otvoru rovně. Našikmení vrtací korunky ve vrtaném otvoru může snížit vrtací výkon.
  Vždy dbejte na správný průtok vody. Pro kontrolu sledujte ukazatel průtoku vody.

Vrtání ve stojanu

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené vytékající vodou! Při vrtání ve stojanu nelze namontovat ochranný kryt. Proto není nářadí při vrtání ve stojanu směrem nahoru chráněné proti proniknutí vody.
 • Nikdy nevrtejte ve stojanu směrem vzhůru!
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu! Při vrtání průchozích otvorů do zdí a stropů může materiál nebo vyvrtané jádro vypadnout dozadu nebo dolů.
 • Před vrtáním průchozích otvorů do zdí a stropů oblast zezadu, resp. zezdola zajistěte.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nebezpečí z důvodu pádu diamantové jádrové vrtačky.
 • Při horizontálním vrtání musí být vrtací stojan navíc zajištěn řetězem.
 1. Pokud používáte vysavač na mokré sání, připojte odsávací zařízení () a řiďte se kroky 1 až 3 v části k vrtání s ručním vedením  ().
 2. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky a zapněte proudový chránič (PRCD) (viz část k připojení elektrického proudu a vody, ).
 3. Odjistěte aretaci saní.
 4. Najeďte saněmi pomocí ručního kola dolů tak, aby kroužek pro zachycení vody lehce přiléhal k podkladu.
 5. Držte stisknutý spínač zapnutí/vypnutí nářadí, nastavte páčku pro regulaci vody na požadované množství vody a spínač zapnutí/vypnutí opět uvolněte.
  Přívod vody se automaticky zapíná a vypíná spínačem zapnutí/vypnutí nářadí. Množství vody lze před vrtáním nastavit otáčením páčky pro regulaci vody nebo regulovat během vrtání (minimální množství vody při zavřené páčce pro regulaci vody: cca 0,3 l/min).
 6. Pomocí aretace spínače zapněte nářadí na trvalý chod: Úplně stiskněte spínač zapnutí/vypnutí a poté stiskněte aretační tlačítko.
 7. Diamantovou vrtací korunku nastavte ručním kolem až na podklad.
 8. Dokud se na začátku vrtání vrtací korunka nevystředí, vyvíjejte na ni pouze lehký tlak, který teprve následně zvyšujte.
 9. Jakmile cítíte, že se vrtací korunka vystředila a otáčí se rovnoměrně, zvětšete přítlak proti podkladu.
 10. Přítlak udržujte podle ukazatele vrtacího výkonu.
  Zvolte takový přítlak, aby nářadí běželo na nejvyšší otáčky; tak bude dosažen ideální vrtací výkon (ukazatel vrtacího výkonu svítí zeleně). Větší přítlak nemá za následek zvýšení vrtacího výkonu (ukazatel vrtacího výkonu svítí červeně).
  Během vrtání sledujte průtok vody. Ke kontrole používejte ukazatel průtoku vody.

Otvory s 600mm vrtací korunkou

 1. Nejprve předvrtejte otvor s 300mm vrtací korunkou.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Při vrtání s 600mm vrtací korunkou bez předvrtání se může nářadí dostat mimo kontrolu, poškodit se a způsobit poranění.
 • Vždy proveďte předvrtání. Dbejte na to, abyste 600mm vrtací korunku před pokračováním vrtání zavedli až na dno předvrtaného otvoru.
 1. Po výměně vrtací korunky zaveďte 600mm vrtací korunku při vypnutém nářadí až na dno předvrtaného otvoru.
 2. Pokračujte ve vrtání.

Vypnutí nářadí

 1. Po dosažení požadované hloubky vrtání, resp. po dokončení průchozích otvorů, nářadí vypněte. Pokud pracujete s aretací spínače, stiskněte pro uvolnění aretace spínač zapnutí/vypnutí.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Při nazdvihnutí kroužku pro zachycení vody od podkladu při běžící vrtací korunce může dojít k vymrštění vyvrtaného jádra z vrtací korunky. To může způsobit poranění.
 • Kroužek pro zachycení vody nazdvihněte z podkladu teprve, když je vrtací korunka zastavená.
 1. Vytáhněte vrtací korunku z vyvrtaného otvoru, zatímco nářadí dobíhá.
  • Přívod vody se automaticky vypne spínačem zapnutí/vypnutí nářadí.

Demontáž a vyprázdnění vrtací korunky

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
POZOR
Nebezpečí zranění při výměně nástroje! Nářadí se používáním zahřívá. Může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje vždy noste ochranné rukavice.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Vyvrtané jádro nebo jeho části mohou vypadnout z vrtací korunky.
 • Dbejte na to, aby vyvrtané jádro nekontrolovaně nevypadlo z vrtací korunky. Odstraňte všechny části vyvrtaného jádra z vrtací korunky.
 1. Povolte upínání nástroje. Za tímto účelem vytáhněte aretaci upínání nástroje až nadoraz nahoru.
  Držte nářadí špičkou vrtací korunky mírně nakloněnou dolů, aby mohla z vrtací korunky vytéct zbývající voda.
 2. Otočte vrtací korunku až nadoraz.
 3. Vytáhněte vrtací korunku z upínání nástroje.
 4. Otočte vrtací korunku z prodlužovací osy upínání nástroje.
 5. Vytáhněte vrtací korunku z kroužku pro zachycení vody.
 6. Vrtací korunku pevně držte a vytřepejte z vrtací korunky stopkou dozadu vyvrtané jádro. Pokud části vyvrtaného jádra uváznou ve vrtací korunce, klepejte vrtací korunkou svisle dolů o měkký předmět (dřevo, plast) nebo pro vyražení vyvrtaného jádra použijte tenkou tyč (např. hloubkový doraz).
 7. Zavřete aretaci upínání nástroje.

Odstranění vyvrtaného jádra z vrtaného otvoru

 1. Zasuňte vylamovač jádra s mírným pootočením až nadoraz do otvoru.
  Ujistěte se, že průměr vylamovače jádra (volitelné příslušenství) odpovídá průměru použité vrtací korunky.
 2. Vylomte vyvrtané jádro mírný bočním tlakem na vylamovač jádra.
 3. Vytáhněte prasklé jádro pomocí vylamovače jádra z vrtaného otvoru.
 4. Změřte skutečně dosaženou hloubku vrtaného otvoru pomocí metru.

Likvidace vrtného kalu

 1. Vrtný kal zachycujte (např. pomocí vysavače na mokré sání).
 2. Vrtný kal nechte usadit a pevné složky zlikvidujte odvozem na stavební skládku.
  Koagulační prostředky mohou odlučovací proces urychlit.
 3. Před vypuštěním zbývající vody z vrtání (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Ošetřování nástrojů a kovových dílů
 • Odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Povrch nástrojů a upínání nástroje chraňte před korozí příležitostným otřením hadrem navlhčeným olejem.
 • Upínací stopka musí být vždy čistá a mírně namazaná olejem.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce elektrické nářadí nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • U provedení s výměnným síťovým kabelem smí výměnu síťového kabelu provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.group .

Výměna uhlíků

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem !
 • Ošetřování a údržbu nářadí smí provádět pouze oprávnění a zaškolení pracovníci! Ti musí být zejména informováni o případném nebezpečí.
Svítí-li kontrolka se symbolem stranového klíče, musí se vyměnit uhlíky.
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otevřete kryty uhlíků na levé a na pravé straně motoru.
 3. Všimněte si, jak jsou uhlíky namontované a jak jsou vedené jejich lankové přívody. Opotřebované uhlíky vyjměte z diamantové jádrové vrtačky.
 4. Nové uhlíky namontujte přesně tak, jak byly namontované staré.
  Při vkládání dbejte, abyste nepoškodili izolaci signalizačního přívodu.
 5. Přišroubujte kryty uhlíků na levé a na pravé straně motoru.
 6. Nechte uhlíky běžet na volnoběh bez přerušení minimálně 1 minutu.
  • Přibližně po 1 minutě provozu s novými uhlíky kontrolka zhasne.

Čištění průzoru

Při čištění průzoru dbejte na čistotu pracoviště. Na vnitřní stranu ukazatele průtoku se během čištění nesmí dostat nečistoty.
 1. Povolte oba šrouby průzoru šroubovákem Torx TX 15.
 2. Sejměte průzor směrem nahoru.
 3. Vyjměte kolečko ukazatele množství vody včetně osičky.
 4. Pod tekoucí vodou odstraňte nečistoty.
 5. Před montáží zkontrolujte těsnění na průzoru, zda není poškozené, a v případě potřeby ho vyměňte.
 6. Zajistěte, aby bylo těsnění umístěné přesně ve vedení. Těsnění se jinak může při montáži průzoru mezi plastovými díly poškodit a přestat těsnit.
 7. Znovu nasaďte kolečko včetně osičky.
 8. Zatlačte průzor zpět do vedení.
 9. Nasaďte šrouby Torx upevnění průzoru a znovu je utáhněte.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Diamantová jádrová vrtačka je funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Svítí servisní ukazatel.
Je téměř dosažena mez opotřebení uhlíků. Zbývající doba chodu do automatického vypnutí diamantové jádrové vrtačky činí ještě několik hodin.
 • Při nejbližší příležitosti nechte uhlíky vyměnit.
Byly vyměněny uhlíky a musí se zaběhnout.
 • Nechte uhlíky běžet na volnoběh bez přerušení minimálně 1 minutu.
Diamantová jádrová vrtačka nemá plný výkon.
Porucha elektrické sítě – v elektrické síti došlo k podpětí.
 • Zkontrolujte, zda jiné spotřebiče zapojené do elektrické sítě nebo ke generátoru nezpůsobují rušení.
 • Zkontrolujte délku použitého prodlužovacího kabelu.
Diamantová vrtací korunka se netočí.
Diamantová vrtací korunka se zasekla v podkladu.
 • Veďte diamantovou jádrovou vrtačku přímo.
 • Uvolnění diamantové vrtací korunky stranovým klíčem: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Diamantovou vrtací korunku uchopte v blízkosti upínací stopky vhodným stranovým klíčem a otáčením ji uvolněte.
Rychlost vrtání se snižuje.
Je dosažena maximální hloubka vrtání.
 • Odstraňte vyvrtané jádro a použijte delší vrtací korunku.
Vyvrtané jádro uvízlo v diamantové vrtací korunce.
 • Odstraňte vyvrtané jádro.
Nesprávná specifikace pro příslušný podklad.
 • Zvolte diamantovou vrtací korunku vhodnější specifikace.
Vysoký podíl oceli (pozná se podle čisté vody s kovovými šponami).
 • Zvolte diamantovou vrtací korunku vhodnější specifikace.
Vadná diamantová vrtací korunka.
 • Zkontrolujte diamantovou vrtací korunku, zda není poškozená, a v případě potřeby ji vyměňte.
Diamantová vrtací korunka je obroušená.
 • Naostřete diamantovou vrtací korunku na ostřicí desce.
Příliš velké množství vody.
 • Regulačním ventilem zmenšete množství vody.
Příliš malé množství vody.
 • Zkontrolujte přívod vody k diamantové vrtací korunce, resp. zvětšete množství vody pomocí regulačního ventilu vody.
 • Zkontrolujte filtrační vložku u připojení vody.
Upínací stopka je znečistěná nebo není správně zajištěná.
 • Upínací stopku očistěte a diamantovou vrtací korunku nasaďte správně.
Diamantovou vrtací korunku nelze nasadit do sklíčidla.
Upínací stopka / sklíčidlo znečištěné nebo poškozené.
 • Vyčistěte upínací stopku, resp. sklíčidlo nebo je vyměňte.
Páka sklíčidla není úplně otevřená.
 • Otevřete páku až na doraz.
Diamantová vrtací korunka má příliš velkou vůli.
Vadná upínací stopka.
 • Zkontrolujte upínací stopku a případně ji vyměňte.
Páka sklíčidla není zavřená.
 • Zavřete páku sklíčidla.
Neprotéká voda.
Ucpaný filtr nebo indikátor průtoku vody.
 • Vyjměte filtr nebo indikátor průtoku vody a propláchněte je.
Za provozu vytéká ze sklíčidla voda.
Znečištěná upínací stopka / znečištěné sklíčidlo.
 • Vyčistěte upínací stopku, resp. sklíčidlo.
Vadné těsnění upínání nástroje.
 • Zkontrolujte těsnění a v případě potřeby ho vyměňte.

Diamantová jádrová vrtačka není funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Na servisním ukazateli se nic nezobrazuje.
Není zapnutý proudový chránič.
 • Zkontrolujte, zda proudový chránič funguje, a zapněte ho.
Přerušené napájení.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
 • Zkontrolujte připojení, síťový kabel, elektrické vedení a pojistku.
Voda v motoru.
 • Nechte diamantovou jádrovou vrtačku úplně uschnout na teplém, suchém místě.
Image alternative
Svítí servisní ukazatel.
Opotřebené uhlíky.
Image alternative
Bliká servisní ukazatel.
Přehřátý motor (např. kvůli tření ve stěně a/nebo příliš vysokému přítlaku).
 • Počkejte několik minut, dokud motor nevychladne, nebo pro rychlejší vychladnutí nechte diamantovou jádrovou vrtačku běžet na volnoběh.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
 • Veďte diamantovou jádrovou vrtačku rovně a/nebo zmenšete přítlak.

Čína RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r51318.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Likvidace vrtného kalu

Z hlediska ochrany životního prostředí je problematické odvádět vrtný kal do povrchových vod nebo do kanalizace bez vhodné předběžné úpravy.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative