Jazyk

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Pouze pro použití ve vnitřních prostorech
Image alternative S dvojitou izolací

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Nabíječka
  C4/36-90
  C4/36-350
  C4/36-DC
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo než nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Pečlivé zacházení s nabíječkami a jejich používání

 • Pomocí nabíječky nabíjejte pouze schválené lithium-iontové akumulátory Hilti , abyste zabránili poranění.
 • Nabíječka musí být na čistém a chladném místě, nikoli ale v mrazu.
 • Během procesu nabíjení se musí z nabíječky odvádět teplo, proto musí být ventilační štěrbiny volné. Vyjměte nabíječku z kufru. Nikdy nenabíjejte v uzavřeném pouzdru.
 • O zařízení svědomitě pečujte. Kontrolujte, zda nejsou jednotlivé díly prasklé nebo poškozené tak, že by to negativně ovlivnilo funkci zařízení. Poškozené díly nechte před použitím zařízení opravit.
 • Používejte nabíječky a příslušné akumulátory v souladu s těmito pokyny a dále v souladu s předpisy pro tento speciální typ zařízení. Použití nabíječek pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Nepoužívaný akumulátor a nabíječku uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů akumulátoru nebo kontaktů nabíječky. Zkrat mezi kontakty akumulátoru nebo nabíječky může způsobit popáleniny a požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Zajistěte, aby nedošlo k mechanickému poškození akumulátorů.
 • Poškozené akumulátory (například akumulátory s trhlinami, prasklými částmi, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Odjišťovací tlačítko s přídavnou funkcí aktivace ukazatele stavu nabití
 2. Akumulátor
 3. LED ukazatel stavu nabití
 4. Kontrolka
 5. Rozhraní pro připojení akumulátoru

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je nabíječka pro lithium-iontové akumulátory Hilti s jmenovitým napětím 7,2 až 36 V. Podle provedení v příslušné zemi je určen pro zapojení do zásuvek se střídavým napětím 100 až 127 V nebo 220 až 240 V.

Nabíječku C4-36-DC lze zapojit do zásuvky ve vozidle se stejnosměrným proudem 12 V, resp. 24 V.
Akumulátory schválené pro tento výrobek najdete na konci této dokumentace.
Ne všechny akumulátory jsou dostupné na všech trzích.

Indikační prvky

Indikační prvky na nabíječce a akumulátoru

Image alternative
Displej
Význam u akumulátoru
Význam u nabíječky
Svítí trvale
Indikace stavu nabití
Nabíječka je připojená a připravená k provozu.
Bliká
Nabíjení aktivní
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
Nesvítí
Zelená kontrolka na nabíječce trvale svítí, žádná kontrolka na akumulátoru nesvítí: Porucha akumulátoru.
Porucha nabíječky.

Ukazatel stavu nabití lithium-iontového akumulátoru

Image alternative
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 100 %
3 LED svítí, 1 LED bliká.
Stav nabití: 75 % až 100 %
2 LED svítí, 1 LED bliká.
Stav nabití: 50 % až 75 %
1 LED svítí, 1 LED bliká.
Stav nabití: 25 % až 50 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 25 %

Obsah dodávky

Nabíječka, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
Hmotnost
0,6 kg
1,1 kg
0,6 kg
Výstupní napětí
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
Výstupní výkon
110 V
90 W
350 W
·/·
230 V
90 W
365 W
·/·
12 V
·/·
·/·
60 W
24 V
·/·
·/·
60 W

Obsluha

Zapnutí nabíječky C 4/36-90 a C 4/36-350

C 4/36-90
C 4/36-350
 • Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
  • Svítí zelená kontrolka na nabíječce.

Zapnutí nabíječky C 4/36-DC

C 4/36-DC
Při nabíjení akumulátorů Hilti pomocí nabíječky C 4/36-DC se může startovací akumulátor vozidla vybít natolik, že přestane být funkční.
V závislosti na tom, jak vozidlo funguje, začne nabíječka nabíjet buď okamžitě, nebo po zapnutí zapalování.
 • Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky zapalovače cigaret.
  • Při správném vstupním napětí svítí na nabíječce trvale zelená kontrolka.

Vložení a nabíjení akumulátoru

Akumulátoru neškodí, ani když zůstane v nabíječce delší dobu. V takovém případě je zapotřebí, aby byla nabíječka ve stavu provozu (svítí zelená kontrolka LED na nabíječce). Po určité době ukazatel stavu nabití akumulátoru zhasne, ačkoli je akumulátor plně nabitý, a už ho nelze znovu aktivovat. Z bezpečnostních důvodů ale doporučujeme akumulátor po ukončení procesu nabíjení z nabíječky vyjmout.
Lithium-iontové akumulátory jsou vždy připravené k použití, i když jsou nabité jen částečně. Postup nabíjení je indikován LED kontrolkami.
Image alternative
 1. Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty čisté a zbavené mastnoty.
 2. Nasaďte akumulátor na příslušné rozhraní.
 3. Dbejte na to, aby se shodovaly geometrie/kódování akumulátoru a rozhraní.
  • Po zaskočení akumulátoru v nabíječce se automaticky spustí proces nabíjení.

Vyjmutí akumulátoru

Image alternative
 1. Stiskněte odjišťovací mechanismus akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z nabíječky.

Pomoc při poruchách

Porucha
Možná příčina
Řešení
Kontrolka na akumulátoru nesvítí, akumulátor je v nabíječce.
Příp. vadný akumulátor.
 • Vytáhněte akumulátor z nabíječky. Nebudou-li kontrolky po aktivování ukazatele stavu nabití na akumulátoru svítit, je akumulátor vadný. Nechte akumulátor zkontrolovat v servisu Hilti .
Kontrolky na nabíječce blikají.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený; neprobíhá nabíjení.
 • Jakmile akumulátor dosáhne požadované teploty, přepne se nabíječka automaticky do procesu nabíjení.
Kontrolka na nabíječce nesvítí.
Porucha nabíječky.
 • Zařízení odpojte a znovu zapojte. Pokud kontrolka ani nadále nesvítí, dejte zařízení do servisu Hilti .

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Nebezpečí způsobené nesprávnou likvidací.
 • Při neodborné likvidaci zařízení se mohou vyskytnout následující události: Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob. Akumulátory mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat, a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí. Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
 • Vadné akumulátory neprodleně zlikvidujte. Nenechávejte je v dosahu dětí. Akumulátory nerozebírejte a nepalte je.
 • Akumulátory zlikvidujte podle národních předpisů nebo je odevzdejte zpět firmě Hilti .
Image alternative Zařízení Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti stará zařízení k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektrická a elektronická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami:
 • Pro C 4/36-90, 230 V, Čína: qr.hilti.com/2034530
 • Pro C 4/36-90, 110 V, Tchaj-wan: qr.hilti.com/2026281
 • Pro C 4/36-350, 230 V, Čína: qr.hilti.com/2028875
 • Pro C 4/36-350, 110 V, Tchaj-wan: qr.hilti.com/2028992
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative