Jazyk

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Vrtání bez rázů
Image alternative Vrtání s příklepem
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat, které jsou kompatibilní se systémy iOS- a Android.
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Bezpečnostní pokyny pro šroubováky

 • Držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti, pokud by šroub mohl při práci zasáhnout skryté elektrické rozvody. Kontakt šroubu s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro šroubováky

Bezpečnost osob
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Při používání nářadí používejte vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Když se zablokuje nástroj, elektrické nářadí okamžitě vypněte. Nářadí se může vychýlit do strany.
 • Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vnitřní šestihran (SID)
 2. Osvětlení
 3. Přepínač chodu vpravo/vlevo s pojistkou proti zapnutí
 4. Ovládací spínač (s elektronickou regulací otáček)
 5. Vnější čtyřhran (SIW)
 6. Přepínač krouticího momentu
 7. Hák na opasek (volitelné)
 8. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 9. Odjišťovací tlačítka (akumulátor B22/…)
 10. Odjišťovací tlačítko (akumulátor B14/…)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedený akumulátorový rázový utahovák. Hodí se pro utahování a povolování šroubových spojů, matic a čepů se závitem ve dřevě, kovu, zdivu a betonu.

Rázový utahovák se smí používat pouze pro práce, které nevyžadují přesný/stanovený utahovací moment. Jinak hrozí nebezpečí překroucení a poškození šroubu nebo obrobku.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B14 (SID/SIW 14-A), resp. B22 (SID/SIW 22-A).

 • Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.

Ukazatel stavu nabití

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po mírném stisknutí odjišťovacího tlačítka (maximálně k citelnému odporu).
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.

Obsah dodávky

Rázový utahovák, návod k obsluze.
Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Rázový utahovák


SID 14‑A
SIW 14‑A
Jmenovité napětí
14,4 V
14,4 V
Hmotnost podle EPTA Procedure-01
1,3 kg
1,3 kg
Jmenovité volnoběžné otáčky
Poloha I
0 ot/min … 1 000 ot/min
0 ot/min … 1 000 ot/min
Poloha II
0 ot/min … 1 500 ot/min
0 ot/min … 1 500 ot/min
Poloha III
0 ot/min … 2 500 ot/min
0 ot/min … 2 300 ot/min
Počet rázů
≤ 3 100 úderů/min
≤ 3 400 úderů/min
Nastavení krouticího momentu
3 stupně
3 stupně
Velikost standardních šroubů
M8 až M16
M8 až M16
Velikost vysokopevnostních šroubů
M6 až M12
M6 až M12
Uchycení nástroje
1/4″ vnitřní šestihran s pojistnou manžetou
1/2″ vnější čtyřhran s aretací nebo 3/8″ vnější čtyřhran s pojistným kroužkem
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Jmenovité napětí
21,6 V
21,6 V
Hmotnost podle EPTA Procedure-01
2,0 kg
2,0 kg
Jmenovité volnoběžné otáčky
Poloha I
0 ot/min … 1 000 ot/min
0 ot/min … 1 000 ot/min
Poloha II
0 ot/min … 1 500 ot/min
0 ot/min … 1 500 ot/min
Poloha III
0 ot/min … 2 500 ot/min
0 ot/min … 2 300 ot/min
Počet rázů
≤ 3 450 úderů/min
≤ 3 500 úderů/min
Nastavení krouticího momentu
3 stupně
3 stupně
Velikost standardních šroubů
M8 až M16
M8 až M16
Velikost vysokopevnostních šroubů
M6 až M12
M6 až M12
Uchycení nástroje
1/4″ vnitřní šestihran s pojistnou manžetou
1/2″ vnější čtyřhran s aretací nebo 3/8″ vnější čtyřhran s pojistným kroužkem
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Hladina akustického tlaku (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Nejistota u akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Emitovaný akustický tlak (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Nejistota u akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Hodnota vibrací při utahování šroubů a matic o maximální přípustné velikosti (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Nejistota pro utahování šroubů a matic o maximální přípustné velikosti
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Nastavení krouticího momentu

Pomocí polohy přepínače krouticího momentu se nastavuje krouticí moment.
Model SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Model
SID 14‑A
SID 22‑A
Krouticí moment
Poloha I
50 Nm
60 Nm
Poloha II
100 Nm
110 Nm
Poloha III
150 Nm
165 Nm
Model SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2" vnější čtyřhran s aretací
3/8" vnější čtyřhran s pojistným kroužkem
Krouticí moment
Poloha I
80 Nm
65 Nm
Poloha II
120 Nm
115 Nm
Poloha III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2" vnější čtyřhran s aretací
3/8" vnější čtyřhran s pojistným kroužkem
Krouticí moment
Poloha I
90 Nm
75 Nm
Poloha II
135 Nm
120 Nm
Poloha III
200 Nm
175 Nm

Akumulátor 14,4 V

Provozní napětí akumulátoru
14,4 V
Teplota prostředí
−10 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃

Akumulátor 21,6 V

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Teplota prostředí
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z přístroje.

Upevnění háku na opasek (volitelné)

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nebezpečí způsobené padajícím nářadím.
 • Padající nářadí může pro vás i další osoby představovat nebezpečí. Před zahájením práce zkontrolujte, zda je hák na opasek bezpečně upevněný.
Pomocí háku na opasek můžete nářadí upevnit na opasek podél těla. Hák na opasek lze upevnit na pravou nebo levou stranu.
Image alternative
 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Nasaďte hák na opasek do určeného otvoru v patě šroubováku.
 3. Upevněte hák na opasek dvěma šrouby.

Montáž nástroje

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Zkontrolujte, zda je upínací stopka nástroje čistá.
  • V případě potřeby vyčistěte upínací stopku.
 2. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 3. Zasuňte nástroj až nadoraz do uchycení a nechte ho zaskočit.
 4. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je nástroj pevně a správně nasazený.

Montáž nástroje

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Zkontrolujte, zda je upínací stopka nástroje čistá.
  • V případě potřeby vyčistěte upínací stopku.
 2. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 3. Boční otvor v nástroji vyrovnejte s aretační pojistkou v upínání nástroje.
 4. Zatlačte nástroj do upínání nástroje, až zaskočí.
 5. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je nástroj pevně a správně nasazený.

Montáž nástroje

SIW 22‑A
POZOR
Nebezpečí poranění Při použití nesprávného nástroje!
 • Používejte výhradně nástroje s možností aretace.
 • Nepoužívejte opotřebené nebo poškozené nástroje.
Image alternative
 1. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Odstraňte O-kroužek z drážky ořechu.
 3. Vytáhněte aretační kolíček.
 4. Nasaďte ořech na čtyřhran nářadí.
  Dbejte na to, aby otvory uchycení pojistného kroužku čtyřhranu a ořechu souhlasily.
 5. Nasaďte aretační kolíček do ořechu.
 6. Nasaďte na ořech O-kroužek.
 7. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je nástroj pevně a správně nasazený.

Obsluha

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nastavení krouticího momentu

Image alternative
 • Stiskněte přepínač krouticího momentu tolikrát, dokud se vlevo vedle tohoto přepínače nezobrazí požadovaný stupeň krouticího momentu.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Model SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Model SIW …

Nastavení chodu vpravo/vlevo

Blokování zabraňuje přepínání při běžícím motoru.
V prostřední poloze je ovládací spínač zablokovaný (blokování proti zapnutí).
Image alternative
 • Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na požadovaný směr otáčení.

Zapnutí

 • Stiskněte ovládací spínač.
  • Intenzitou stisknutí lze regulovat otáčky.

Šroubování

POZOR
Nebezpečí poranění poškozenými obrobky! Při příliš vysokém krouticím momentu může dojít k poškození šroubů nebo obrobku. To může způsobit poranění.
 • Používejte nářadí pouze pro šrouby a obrobek vhodné pro utahovací moment vyvíjený nářadím.
 1. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Pomocí přepínače krouticího momentu nastavte požadovaný krouticí moment.

Vypnutí

 • Uvolněte ovládací spínač.

Demontáž nástroje

SID 14‑A
SID 22‑A
POZOR
Nebezpečí poranění nástrojem! Nástroj může být horký nebo může mít ostré hrany.
 • Při používání nářadí a při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Kroužek na uchycení nástroje popotáhněte dopředu a přidržte jej.
 3. Nástroj vyjměte z uchycení.
 4. Uvolněte kroužek uchycení nástroje.

Demontáž nástroje

SIW 14‑A
SIW 22‑A
POZOR
Nebezpečí poranění nástrojem! Nástroj může být horký nebo může mít ostré hrany.
 • Při používání nářadí a při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Stáhněte nástroj z uchycení.

Demontáž nástroje

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte do prostřední polohy nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Odstraňte O-kroužek z drážky ořechu.
 3. Vytáhněte aretační kolíček.
 4. Sejměte ořech ze čtyřhranu nářadí.
 5. Namontujte aretační kolíček.
 6. Namontujte O-kroužek pro zajištění na ořechu.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Pomoc při poruchách

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí nefunguje.
Akumulátor není úplně zasunutý.
Akumulátor je vybitý.
Ovládací spínač nelze stisknout, resp. je zablokovaný.
Přepínač chodu vpravo/vlevo je v prostřední poloze.
Otáčky náhle silně poklesnou.
Akumulátor je vybitý.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a nechte akumulátor zaskočit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Nářadí nebo akumulátor se silně přehřívá.
Elektrická závada.
 • Nářadí okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .
Nářadí je přetížené (překročena hranice zatížení).
 • Zvolte nářadí vhodné pro příslušné použití.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 a qr.hilti.com/r4926.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative