Jazyk

C 7

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Pouze pro použití ve vnitřních prostorech
Image alternative S dvojitou izolací

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Nabíječka
  C 7
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii od certifikační instituce najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického zařízení ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly zařízení. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nabíječku používejte pouze v suchých prostorech. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pečlivé zacházení s nabíječkami a jejich používání

 • Pomocí nabíječky nabíjejte pouze schválené lithium-iontové akumulátory Hilti , abyste zabránili poranění.
 • Nabíječka musí být na čistém, chladném místě, kde nehrozí mráz.
 • Během procesu nabíjení se musí z nabíječky odvádět teplo, proto musí být větrací otvory volné. Nikdy nenabíjejte v uzavřeném pouzdru.
 • O výrobek náležitě pečujte. Zajistěte, aby žádné díly nebyly prasklé nebo poškozené tak, že by výrobek nefungoval správně. Pokud jsou některé díly poškozené nebo prasklé, nechte výrobek opravit, než ho budete dál používat.
 • Používejte nabíječky a příslušné akumulátory v souladu s těmito pokyny a dále v souladu s předpisy pro tento speciální typ zařízení. Použití nabíječek pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Nepoužívaný akumulátor a nabíječku uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů akumulátoru nebo kontaktů nabíječky. Zkrat mezi kontakty akumulátoru nebo nabíječky může způsobit popáleniny a požár.
 • Neskladujte akumulátor v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Kontaktujte servis Hilti .

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Osobní bezpečnost
 • Ujistěte se, že je nabíječka bezpečně ustavena. V případě upadnutí nabíječky nebo akumulátorů může dojít k jejich poškození nebo k poranění osob.
 • Nedotýkejte se kontaktů.
 • Po skončení životnosti se musí akumulátory ekologicky a bezpečně zlikvidovat.
 • Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly instruovány ohledně bezpečného používání zařízení a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a běžnou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
 • Nenoste žádné šperky, jako prstýnky nebo řetízky. Šperky by mohly zapříčinit zkrat a způsobit popáleniny.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny .
 • Pokud dojde při práci k poškození síťového kabelu a/nebo prodlužovacího kabelu, nesmíte se jich dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené síťové a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nikdy nepoužívejte zařízení ve špinavém nebo mokrém stavu. Prach usazený na povrchu zařízení, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
 • Při časté práci s vodivými materiály nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti .
Servis
 • Zařízení svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že bude zachována bezpečnost výrobku.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Nabíječka
 2. Kabel
 3. Prostor pro akumulátor
 4. Indikace provozního stavu
 5. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 6. Typ akumulátoru B 7

LED indikátory na nabíječce

Indikace provozního stavu (1)
Image alternative
LED svítí zeleně
Nabíječka je ve stavu připravenosti k provozu.
LED bliká červeně
Akumulátor má příliš nízkou (< 0 °C) nebo příliš vysokou (> 50 °C) teplotu a nenabíjí se.
Nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení, jakmile akumulátor dosáhne vhodné teploty.
LED svítí červeně
LED nesvítí
Žádné napájení nebo je nabíječka vadná.
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a pak ji znovu zapojte zpátky do zásuvky.
Pokud LED stále ještě nesvítí, obraťte se na servis Hilti .
Ukazatel stavu nabití (2)
Image alternative
LED bliká zeleně
Akumulátor se nabíjí.
LED svítí zeleně
Akumulátor je zcela nabitý.
LED nesvítí
Akumulátor není správně vložen na místo nebo je vadný.
Vyjměte akumulátor a vložte jej znovu do příslušného prostoru.
Pokud se LED ani pak nerozsvítí, obraťte se na servis Hilti .

Použití v souladu s určeným účelem

Image alternative

Popisovaný výrobek je nabíječka pro lithium-iontové akumulátory Hilti typu B 7. Je určená pro zapojení do zásuvek se střídavým napětím 220 V až 240 V.

Akumulátory schválené pro tento výrobek naleznete v technických údajích.

Obsah dodávky

Nabíječka, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Chlazení
Konvenční chlazení
Síťové napětí
220 V … 240 V
Síťová frekvence
50 Hz … 60 Hz
Akumulátor
Lithium-iontový
Výstupní napětí
7,2 V
Výstupní výkon
12,6 W
Délka síťového kabelu
≈ 6 ft — 10 in
(≈ 2 m)
Hmotnost
1,709 lb
(0,775 kg)
Rozměry (D x Š x V)
6,0 in x 4,0 in x 2,3 in
(152 mm x 102 mm x 58 mm)
Řízení
Elektrická kontrola a řízení nabíjení přes mikrokontrolér
Třída ochrany
Třída ochrany II (dvojitá ochranná izolace)

Teplotní údaje (nabíječka)

Skladovací teplota
−4 ℉ … 158 ℉
(−20 ℃ … 70 ℃)
Okolní teplota při provozu
1 ℉ … 140 ℉
(−17 ℃ … 60 ℃)
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)

Doby nabíjení akumulátoru

Napětí
Typ akumulátoru
Doba nabíjení
7,2 V
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 min
7,2 V
B 7/2.5 Li-Ion
≈ 75 min

Obsluha

Zapnutí nabíječky

 • Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
  • LED 1 na nabíječce svítí zeleně.

Nabíjení akumulátoru

 1. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky vždy suché a čisté.
  • Akumulátory, které jsou schválené pro tento výrobek, najdete na konci této dokumentace.
 2. Zasuňte akumulátor do rozhraní v nabíječce. Dbejte na to, aby bylo kódování akumulátoru a rozhraní shodné.
  • Po vložení akumulátoru do nabíječky se automaticky spustí proces nabíjení. Ukazatel stavu nabití na akumulátoru je během nabíjení deaktivovaný.
  Akumulátoru neškodí, když zůstane v nabíječce delší dobu.
  Z bezpečnostních důvodů byste ale měli akumulátor po skončení nabíjení z nabíječky vyjmout.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z přístroje.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Zařízení Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti stará zařízení k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .