Jazyk

WFE 450‑E

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Používejte ochranu očí.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochranné rukavice.
Image alternative Používejte respirátor.
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Průměr
Image alternative Otáčky za minutu

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Excentrická bruska
  WFE 450‑E
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro pásové brusky a bubnové brusky

 • Držte elektrické nářadí pouze za izolované plochy pro uchopení, protože brusný nástroj může narazit na vlastní přívodní kabel. Poškození vedení pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí a způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Nářadí používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Síťový a prodlužovací kabel veďte od nářadí při práci vždy směrem dozadu. Snižuje se tím nebezpečí zakopnutí o kabel při práci.
 • Používejte odsávání prachu, respirátor a ochranné brýle. Prach vznikající při broušení může poškodit plíce a oči.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Abyste dosáhli vysokého stupně odsávání prachu, používejte vhodný mobilní vysavač. Případně noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby. Nářadí nenechávejte v dosahu dětí.
 • Děti je nutno upozornit, že si s nářadím nesmí hrát.
Elektrická bezpečnost
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při přerušení napájení elektrické nářadí vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, abyste zabránili neúmyslnému spuštění po obnovení napájení.
 • Při častém opracovávání vodivých materiálů nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech kontrolovat servisem Hilti . Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Obrobek, který je upevněný pomocí upínacího zařízení nebo svěráku, drží bezpečněji, než když ho držíte jen rukou.
 • Při výměně nástroje používejte ochranné rukavice, protože nástroj se při práci zahřívá.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vodicí rukojeť
 2. Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
 3. Vypínač
 4. Rukojeť
 5. Vak na prach
 6. Box na prach
 7. Poloha typového štítku
 8. Rukojeť pro kvalitní práci
 9. Brusný talíř
 10. Brusný kotouč se suchým zipem
 11. Brzdný kroužek
 12. Přídavná rukojeť

Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek je ruční elektrická excentrická bruska. Je určená k broušení dřeva, dřevěných materiálů, kompozitních materiálů, laků, barev, plastů, sádry a tmelicích materiálů za sucha pomocí opotřebitelného výměnného brusiva.

Možné nesprávné použití

 • Tento výrobek není vhodný pro práci se zdraví škodlivými materiály.
 • Tento výrobek není vhodný pro práci ve vlhkém prostředí.
 • Výrobek se nesmí používat pro broušení za mokra.

Obsah dodávky

Excentrická bruska s boxem na prach, vak na prach, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Technické údaje

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí nářadí.

WFE 450‑E
Hmotnost podle standardu EPTA 01
2,2 kg
Volnoběžné otáčky
5 000 ot/min … 10 000 ot/min
Počet kmitů
10 000 ot/min … 20 000 ot/min
Průměr brusného talíře
150 mm
Excentrický zdvih
4 mm
Vnější průměr odsávacího hrdla
30 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

WFE 450‑E
Hladina akustického výkonu (L WA)
93 dB(A)
Nejistota (KWA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L pA)
82 dB(A)
Nejistota (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

WFE 450‑E
Broušení povrchů (a h)
3,9 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Nasazení brusiva

Nářadí, brusivo a brusný talíř tvoří jeden systém. Dbejte na to, abyste použili vhodnou kombinaci a vhodné nastavení nářadí pro příslušné použití.
Volba brusiva (zrnitosti), otáček a přítlaku je určující pro úběrový výkon a výsledek broušení.
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Nasaďte brusivo tak, aby se odsávací otvory v brusivu kryly s odsávacími otvory v brusném talíři.

Nastavení otáček

Image alternative
 • Nastavte požadované otáčky otáčením nastavovacího kolečka pro předvolbu otáček.
  Otáčky lze měnit i za provozu.

Použití odsávání prachu

Při práci vždy používejte odsávání prachu. Odsávání prachu se skládá z boxu na prach a vaku na prach. Volitelně můžete použít také vysavač.
Image alternative
 1. Připojte box na prach k odsávacímu hrdlu.
 2. Nasaďte vak na prach.

Použití vysavače

Image alternative
 • Připojte vysavač k odsávacímu hrdlu.

Doporučené možnosti uchopení

Obrušování

Image alternative
 1. Vytáhněte přídavnou rukojeť ze základní polohy do pracovní polohy.
 2. Veďte nářadí oběma rukama za rukojeť a integrovanou přídavnou rukojeť.
  Místo integrované přídavné rukojeti lze použít také vodicí rukojeť.

Kvalitní práce

Image alternative
 • Veďte nářadí jednou rukou za rukojeť pro kvalitní práci.
  • Umožňuje vedení jednou rukou blízko povrchu.

Svislá práce

Image alternative
 • Veďte nářadí za rukojeť pro kvalitní práci.

Broušení

 1. Nastavte požadované otáčky.
 2. Položte nářadí celou brusnou plochou na obrobek.
 3. Zapněte nářadí.
 4. Pohybujte nářadím mírným tlakem přes obrobek.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Brusný talíř

 • Zkontrolujte, zda brusný talíř není opotřebený a znečištěný. Opotřebené nebo znečištěné brusné talíře způsobují menší přilnavost brusiva na brusném talíři. Brusný talíř vyčistěte nebo vyměňte. Poškozené brusné talíře se musí ihned vyměnit.

Výměna brusného talíře

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Postavte výrobek na opěrné plochy vodicí rukojeti tak, aby byla vidět zrnitá strana brusiva.
 3. Sejměte brusivo.
 4. Vhodným nástrojem povolte tři upevňovací šrouby.
 5. Sejměte brusný talíř.
 6. Vyčistěte a zkontrolujte brzdu brusného talíře.
  • V případě potřeby brzdu brusného talíře vyměňte.
 7. Nasaďte nový brusný talíř.
 8. Brusný talíř pevně držte a utáhněte tři upevňovací šrouby.
 9. Zkontrolujte, zda je brusný talíř správně namontovaný a není šikmo.
 10. Pomocí pomůcky pro nasazení znovu nasaďte brusivo.

Brzda brusného talíře

 • Pokud časem stále stoupají volnoběžné otáčky, upozorňuje to na opotřebení brzdného kroužku brzdy brusného talíře. Vyměňte brzdný kroužek.

Výměna brzdného kroužku brzdy brusného talíře

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Sejměte brusný talíř.
 3. Vytáhněte starý brzdný kroužek upevněný na krytu nářadí.
 4. Zatlačte nový brzdný kroužek do otvorů tak, aby pasovaly čtyři šrouby v krytu. Dbejte na to, aby zaskočily aretační háčky.
 5. Namontujte brusný talíř.

Přeprava a skladování

 • Elektrické nářadí nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Elektrické nářadí skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Nářadí skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delší přepravě nebo delším skladování nářadí zkontrolujte, zda není poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Odstraňování poruch

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Síťové napájení je přerušené.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Nechte zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.
Elektronická závada.
 • Nechte zkontrolovat elektrikářem a případně vyměnit.
Nářadí nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel má příliš malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
Nesprávné otáčky.
 • Otáčením regulátoru otáček nastavte otáčky od 1 (nízké) do 6 (vysoké).
Žádný nebo snížený sací výkon.
Brusný papír není správně nasazený.
 • Sejměte brusný papír a nasaďte ho tak, aby se kryly odsávací otvory.
Plný vak na prach.
 • Zlikvidujte starý vak na prach a nasaďte nový vak na prach.
Ucpané odsávací hrdlo.
 • Sejměte box na prach a vyčistěte odsávací kanál.
Brusný papír nedrží na brusném talíři.
Brusný talíř je znečištěný.
 • Vyčistěte brusný talíř.
Suchý zip na brusném talíři je opotřebený.
 • Vyměňte brusný talíř.
Elektrostatické výboje.
Vysavač bez antistatické výbavy.
 • Abyste zabránili vzniku elektrostatických výbojů, používejte antistatický vysavač.
Přerušení zemnicího vodiče.
 • Zkontrolujte zemnicí vodič.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r2085.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative