Jazyk

HDE 500‑A12

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Národní recyklační systém
Image alternative Poloha vyp.
Image alternative Stálé dávkování
Image alternative Objemové dávkování 5 až 80 ml
Image alternative Objemové dávkování 1 až 16
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Akumulátorový vytlačovací přístroj
  HDE 500-A12
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy nebo změny.
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou akumulátor a namontované příslušenství bezpečně upevněné.
 • Při výměně příslušenství noste ochranu očí a ochranné rukavice.
 • Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku, pokyny na obalu a návod k použití kapsle.
 • Se vstřikováním lepicí hmoty začněte nejprve v bezprostřední pracovní oblasti.
 • Výrobkem nikdy nemiřte proti sobě nebo proti jiné osobě.
 • Nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru.
 • Výrobek nepoužívejte, pokud jsou některé díly poškozené nebo ovládací prvky nefungují bezchybně. Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Bezpečnost na pracovišti
 • Na pracovišti udržujte pořádek. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte výrobek tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Nepoužívejte vadné/opotřebené kazety.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled

Image alternative
 1. Přední ložiskový čep pro montáž kazety/nábojky
 1. Držák pro uchycení kazety/nábojky
 1. Zadní ložiskový čep pro montáž kazety/nábojky
 1. Dávkovací volič
 1. Rovnoběžné posuvné tyče s rukojetí
 1. Odjišťovací tlačítko
 1. Rukojeť
 1. Akumulátor
 1. Odjišťovací tlačítka pro akumulátor s přídavnou funkcí aktivace ukazatele stavu nabití
 1. Spínač
 1. Kapsle
 1. Černá kazeta
 1. Červená kazeta
 1. Nábojka

Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek je určený pro vyprazdňování kapslí a nábojek Hilti a dávkování jejich obsahu. Akumulátorový vytlačovací přístroj HDE 500‑A12 je určený výhradně pro aplikaci kapslí Hilti o objemu 330 ml nebo 500 ml a dále nábojek o objemu 580 ml.

Výrobek lze používat s kazetou nebo nábojkou:
Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B12. Pro optimální výkon doporučuje firma Hilti pro tento výrobek akumulátory uvedené v tabulce na konci tohoto návodu k obsluze.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti typových řad uvedených v tabulce na konci tohoto návodu k obsluze.

Obsah dodávky

Výtlačné zařízení a návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Ukazatel stavu nabití

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po mírném stisknutí odjišťovacího tlačítka (maximálně k citelnému odporu).
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED.
 • Stav nabití: < 10 %
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.

Technické údaje


HDE 500-A12
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 bez akumulátoru
1,8 kg
Jmenovité napětí
10,8 V
Skladovací teplota
−40 ℃ … 85 ℃
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
10,8 V
Hmotnost akumulátoru
Viz na konci tohoto návodu k obsluze
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−40 ℃ … 85 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti

HDE 500-A12
Typická hladina akustického výkonu při použití váhového filtru A (LWA)
75,5 dB
Nejistota pro naměřenou hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB
Typická hladina emitovaného akustického tlaku při použití váhového filtru A (LpA)
64,5 dB
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB
Informace o vibracích
Celková hodnota vibrací (ah)
B 12/2.6 Li-Ion
0,2 m/s²
B 12/4.0 Li-Ion
0,2 m/s²
Nejistota (Kah)
1,5 m/s²

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Pojistka proti pádu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím!
 • Používejte pouze záchytné lano nářadí Hilti doporučené pro váš výrobek.
 • Před každým použitím zkontrolujte upevňovací bod záchytného lana nářadí, zda není poškozený.
 • Záchytné lano nářadí neupevňujte za hák na pásek. Hák na pásek nepoužívejte pro zvedání výrobku.
Dodržujte národní předpisy pro práce ve výšce.
Jako pojistku proti pádu používejte pro tento výrobek Hilti záchytné lano nářadí #2261970 nebo #2261971.
  Image alternative
 • Karabinu upevněte k nosné konstrukci. Zkontrolujte bezpečné upevnění karabiny.
 • V závislosti na použitém záchytném lanu nářadí Hilti upevněte druhou karabinu nebo poutko k výrobku, jak je znázorněno na obrázku. Zkontrolujte bezpečné upevnění.
  Dodržujte návod k obsluze záchytného lana nářadí Hilti .

Vložení kazety a kapsle

POZOR
Nebezpečí uskřípnutí Při neopatrném zasouvání kazety může dojít k uskřípnutí rukou.
 • Při zasouvání kazety nemějte ruce v oblasti uchycení kazety.
POZOR
Nebezpečí poranění Nebezpečí způsobené chemikáliemi.
 • Zkontrolujte kazetu, zda není poškozená nebo znečištěná. Oba písty se musí v kazetě v plném rozsahu lehce pohybovat dopředu a dozadu. Poškozené a/nebo silně znečištěné kazety vyměňte.
Image alternative
 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko.
 2. Vytáhněte posuvné tyče až nadoraz dozadu.
 3. Nasaďte přední část kazety do předního ložiskového čepu.
 4. Vytáhněte kazetu za zadní ložiskový čep a přesuňte ji nahoru.
 5. Otočte statický směšovač na kapsli.
 6. Zasuňte kapsli do kazety.
 7. Zasuňte kazetu do výrobku.

Vložení nábojky

Image alternative
 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko.
 2. Vytáhněte posuvné tyče až nadoraz dozadu.
 3. Nasaďte přední část nábojky do předního ložiskového čepu.
 4. Vytáhněte nábojku za zadní ložiskový čep a přesuňte ji nahoru.
 5. Otočte statický směšovač na nábojce.
 6. Zasuňte nábojku do výrobku.

Ruční odstranění první dávky lepicí hmoty

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nebezpečí způsobené chemikáliemi.
 • Vytlačovací přístroj nemiřte proti sobě ani jiným osobám. Dávkování spouštějte pouze s našroubovaným statickým směšovačem. Při nesprávném používání může dojít k poranění.
Po každé výměně statického směšovače se musí první dávka vyhodit.
První vytékající lepicí hmota není vhodná pro použití.
Image alternative
 1. Nastavte dávkovací volič na Image alternative.
 2. Držte stisknutý spínač, dokud nebude směšovač úplně naplněný.
 3. Nastavte dávkovací volič na odpovídající první množství lepicí hmoty Image alternative.
  Dodržujte odstraňované množství uvedené v návodech pro kapsle.
  Jedno stisknutí dávkovacího kolečka odpovídá 1 ml.
 4. První dávku lepicí hmoty vyhoďte.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Vstřikování lepicí hmoty

U každé nové kapsle, každé nové nábojky a u každého směšovače se zatvrdlou lepicí hmotou použijte nový statický směšovač.
Image alternative
 1. Stiskněte spínač.
 2. Vstříkněte lepicí hmotu.

Vyjmutí kazety a kapsle

Image alternative
 1. Nastavte dávkovací volič na Image alternative.
 2. Stiskněte odjišťovací tlačítko.
 3. Vytáhněte posuvné tyče až nadoraz dozadu.
 4. Přesuňte kazetu nahoru.
 5. Odstraňte kapsli.
 6. Stiskněte sponu na kazetě.
 7. Zatlačte kazetu za zadní ložiskový čep dolů.
 8. Vytáhněte kazetu z předního ložiskového čepu dolů.

Vyjmutí nábojky

Image alternative
 1. Nastavte dávkovací volič na Image alternative.
 2. Stiskněte odjišťovací tlačítko.
 3. Vytáhněte posuvné tyče až nadoraz dozadu.
 4. Přesuňte nábojku nahoru.
 5. Zatlačte nábojku za zadní ložiskový čep dolů.
 6. Vytáhněte nábojku z předního ložiskového čepu dolů.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má přístroj ventilační štěrbiny, očistěte je opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • V případě potřeby posuvné tyče namažte olejem.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátory s ucpanými ventilačními štěrbinami. Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Akumulátor udržujte beze stop oleje a tuku. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem.
  Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Přeprava a skladování vytlačovacích přístrojů

 • Pro přepravu a skladování nastavte dávkovací volič na Image alternative.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Pomoc při poruchách

U všech poruch se řiďte ukazatelem stavu nabití a poruch akumulátoru. Viz kapitolu Ukazatele lithium-iontového akumulátoru .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Výrobek nefunguje.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor se slyšitelným zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor.
Dávkovací volič na Image alternative.
 • Zvolte požadované dávkování.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Aretační výstupek na akumulátoru je znečištěný.
 • Vyčistěte aretační výstupek a nechte akumulátor zaskočit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Výrobek nebo akumulátor se silně zahřívá.
Výrobek je přetížený (překročena hranice zatížení).
 • Před veškerými pracemi se seznamte s výkonovými parametry výrobku. Viz Technické údaje.
Elektrická závada.
 • Výrobek okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Výrobek předčasně přeruší vytlačování.
Aktivovala se ochrana proti přetížení; lepicí hmota ve statickém směšovači zatvrdla.
 • Vyměňte statický směšovač.
Aktivovala se ochrana proti přetížení; příliš velká vytlačovací síla na výrobek.
 • Zvyšte teplotu kapsle.
Prázdná kapsle.
 • Vyměňte prázdnou kapsli.
Kazetu nelze zasunout do výrobku.
Kapsle není úplně zasunutá do kazety.
 • Zasuňte kapsli až nadoraz do kazety.
Posuvná tyč není zatažená úplně dozadu.
 • Stiskněte odjišťovací tlačítko a posuvnou tyč zatáhněte zcela dozadu.
Kazeta nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Zajišťovací výstupky jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky.
Vadné zajišťovací výstupky.
 • Nasaďte jinou kazetu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Ze směšovače nevytéká hmota.
Lepicí hmota ve statickém směšovači zatvrdla.
 • Odšroubujte směšovač se zatvrdlou lepicí hmotou a našroubujte nový směšovač.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Image alternative
Podrobnější informace o obsluze, technice, životním prostředí a recyklaci najdete pod následujícím odkazem: qr.hilti.com/manual/?id=2330324&id=2330326
Tento odkaz najdete také na konci dokumentace jako QR kód.