Jazyk

DX 6

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Navíc byly použity následující symboly:
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Příkazové symboly

Na výrobku byly použity následující příkazové značky:
Image alternative Pozor! Dodržujte pokyny.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Používejte ochranu očí.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.

Ukazatele na displeji

Mohou se zobrazovat následující ukazatele na displeji:
Image alternative Tento symbol ukazuje stav nabití akumulátoru. Když je akumulátor vybitý, zobrazí se symbol údržby.
Image alternative Symbol údržby indikuje, že je nutná údržba. Zobrazí se po 5 letech, 30 000 vsazeních, nebo když je vybitý akumulátor. Naše doporučení: Obraťte se na servis Hilti .
Image alternative Počitadlo vsazení ukazuje, kdy je nutný příští servis přístroje. Jeden úsek představuje 500 vsazení. Celkem je zde pět úseků, které představují 2 500 vsazení.
Image alternative Tento symbol indikuje, že je zapnuté Bluetooth. Když symbol není zobrazený na displeji, je Bluetooth vypnuté.

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj
  DX 6
  Generace
  01
  Sériové číslo

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny pro přístroje pro přímou montáž poháněné střelným prachem

 • Neprovádějte žádné úpravy nebo změny vsazovacího přístroje.
 • Vždy používejte navzájem uzpůsobené vsazovací přístroje, části vybavení (patky, vedení hřebíků, zásobníky, písty a příslušenství) a spotřební materiál (upevňovací prvky a nábojky).
 • Zkontrolujte, zda vsazovací přístroj a příslušenství nejsou poškozené.
 • Pohyblivé díly musí bezvadně fungovat a nesmí váznout. Řiďte se pokyny k čištění a mazání v tomto návodu k obsluze.
 • Všechny díly musí být správně namontované a zaručovat bezvadný provoz vsazovacího přístroje. Poškozené díly se musí nechat odborně opravit nebo vyměnit v servisu Hilti , pokud v návodu k obsluze není uvedeno jinak.
 • Používejte pouze nábojky Hilti DX nebo jiné vhodné nábojky, které splňují minimální bezpečnostní požadavky.
 • Vsazovací přístroj používejte pouze k definovaným účelům.
 • Nevsazujte upevňovací prvky do nevhodného podkladového materiálu, např. do příliš tenkého, příliš tvrdého nebo příliš křehkého materiálu. Vsazování do těchto materiálů může způsobit prasknutí upevňovacího prvku, odprýsknutí nebo proražení. Příklady nevhodných materiálů:
 • svary v oceli, litina, sklo, mramor, plast, bronz, mosaz, měď, izolační materiály, duté cihly, keramické cihly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobeton.
 • Řiďte se „Příručkou upevňovací techniky Hilti “ nebo příslušným místním „Technickým návodem pro upevňovací techniku Hilti “. Navíc vždy dodržujte návod k použití vsazovaného upevňovacího prvku.
Požadavky před použitím
 • Vsazovací přístroj smíte používat a provádět jeho údržbu pouze tehdy, pokud jste k tomu oprávnění a byli jste informováni o případném nebezpečí.
 • Při používání noste osobní ochranné prostředky.
 • Noste vhodné ochranné brýle a ochrannou přilbu.
 • Noste ochranné rukavice. Vsazovací přístroj se může při provozu zahřívat.
 • Používejte chrániče sluchu. Při zažehnutí výbušné náplně může dojít k poškození sluchu.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
Bezpečnost na pracovišti
 • Na pracovišti udržujte pořádek. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může způsobit úrazy.
 • Postarejte se o dobré osvětlení pracoviště a v uzavřených prostorech navíc zajistěte dostatečné větrání.
Bezpečnost osob
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla! Vsazovacím přístrojem nikdy nemiřte na jiné osoby!
 • Vsazovací přístroj nestlačujte s rukou na zásobníku nebo vedení hřebíků, pístu nebo vedení pístu nebo s nasazeným upevňovacím prvkem. Při stlačení vsazovacího přístroje rukou se může vsazovací přístroj uvést do pohotovostního stavu, i když není namontované vedení hřebíků. Hrozí nebezpečí těžkého poranění pro vás a další osoby.
 • Všechny osoby, které se nacházejí v blízkosti, musí mít ochranu sluchu, ochranu očí a ochrannou přilbu.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s přístrojem pro přímou montáž rozumně. Vsazovací přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci ukončete. Moment nepozornosti při použití vsazovacího přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Vyvarujte se nepohodlného držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Při použití vsazovacího přístroje mějte paže pokrčené, nikoli natažené.
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Pečlivé zacházení s přístrojem pro přímou montáž
 • Vsazovací přístroj používejte pouze v souladu s určeným účelem a v bezvadném stavu, nikoli pro účely, ke kterým není určený.
 • Vsazovací přístroj nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nenachází ve směru vsazování za konstrukčním dílem, do kterého budete upevňovací prvky vsazovat. Nebezpečí způsobené prostupujícími upevňovacími prvky!
 • Dbejte na to, aby ústí vsazovacího přístroje nebylo namířené proti vám ani proti jiným osobám.
 • Vsazovací přístroj držte pouze za určené plochy pro uchopení.
 • Plochy pro uchopení udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je vsazovací přístroj zcela a kolmo přitlačený k podkladu.
 • Před zahájením práce zkontrolujte zvolené nastavení energie.
 • Pro vyzkoušení vsaďte do pokladu upevňovací prvky.
 • Vsazování provádějte vždy na hladkém, rovném a volném povrchu, který úplně drží na podkladu.
 • Vsazovací přístroj držte při vsazování vždy kolmo k podkladu. Zmenšíte tak nebezpečí vychýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Nevsazujte upevňovací prvky do existujících otvorů, ledaže by to bylo doporučeno firmou Hilti (např. DX-Kwik).
 • Nevsazujte již použité upevňovací prvky – nebezpečí poranění! Použijte nový upevňovací prvek.
 • Nedostatečně hluboko vsazený upevňovací prvek se nesmí vsazovat ještě jednou! Upevňovací prvek by mohl prasknout.
 • Udržujte potřebné vzdálenosti od krajů a vzdálenosti mezi upevňovacími prvky (viz kapitolu Minimální vzdálenosti).
 • Nabitý vsazovací přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
 • Před čištěním, servisem, údržbou, při výměně vedení hřebíků, při přerušení práce a před uskladněním vsazovací přístroj (nábojku a upevňovací prvek) vždy vyprázdněte.
 • Vsazovací přístroj přepravujte a skladujte v určeném kufru Hilti .
 • Nepoužívané vsazovací přístroje uchovávejte vyprázdněné na suchém a bezpečném místě, ke kterému nemají přístup děti.
 • Před vsazováním zkontrolujte, zda se v podkladu nenachází elektrické vedení, vodovodní vedení a plynové vedení.
 • Pro podrobnější informace si vyžádejte „Příručku upevňovací techniky“ Hilti nebo příslušný místní „Technický návod pro upevňovací techniku“ Hilti v obchodě Hilti .
Tepelná bezpečnostní opatření
 • Nepřekračuje maximální frekvenci vsazování doporučenou v kapitole Technické údaje .
 • Pokud je vsazovací přístroj přehřátý nebo se pás s nábojkami deformuje či taví, vyjměte pás s nábojkami a nechte vsazovací přístroj vychladnout.
 • Vsazovací přístroj nedemontujte, dokud je horký. Nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Nebezpečí výbuchu nábojek
 • Používejte pouze nábojky, které jsou vhodné, respektive schválené pro vsazovací přístroj.
 • Před přestávkou, po skončení práce, nebo pokud budete vsazovací přístroj přepravovat, vyjměte pás s nábojkami.
 • Nesnažte se upevňovací prvky a/nebo nábojky vyjmout z pásu zásobníku nebo ze vsazovacího přístroje násilím.
 • Nepoužité nábojky skladujte podle předpisů pro skladování nábojek pro vsazovací přístroje poháněné střelným prachem (např. v suchu, teplota od 5 °C do 25 °C) a na zajištěném místě.
 • Nenechávejte nepoužité nebo částečně použité pásy s nábojkami volně ležet. Použité pásy s nábojkami shromažďujte a skladujte na vhodném místě.
 • Dodržujte veškeré pokyny k bezpečnosti, manipulaci a skladování v bezpečnostním listu k nábojkám.

Popis

Přehled výrobku (vsazovací přístroj)

Image alternative
 1. Kroužek pro nastavení energie vsazování
 2. Vodicí objímka
 3. Zpětné vedení pístu
 4. Píst
 5. Pístní kroužky
 6. Odjišťovací tlačítko „kroužku pro nastavení energie vsazování“
 7. Kryt
 8. Otvor pro nábojky (výstup)
 9. Ovládací tlačítko na displeji
 10. Otvor pro nábojky (vkládání)
 11. Spoušť
 12. Větrací štěrbiny
 13. Rozhraní pro montáž příslušenství
 14. Plochy pro uchopení

Přehled výrobku (vedení hřebíků)

Image alternative
 1. Odjišťovací tlačítko (vedení hřebíků)
 2. Tlumič
 3. Uzávěr zásobníku
 4. Odjišťovací tlačítko (uzávěr zásobníku)
 5. Detekce hřebíků s indikátorem doplnění (červený)
 6. Výměnná trubka pro vedení hřebíků

Ovládací prvky na vsazovacím přístroji

Na vsazovacím přístroji se nacházejí následující ovládací prvky:
Image alternative Odjišťovací tlačítko „kroužku pro nastavení energie vsazování“
Pomocí tohoto tlačítka se odjistí „kroužek pro nastavení energie vsazování“ nebo se používá pro demontáž zpětného vedení pístu.
Image alternative
Image alternative
Odjišťovací tlačítko vedení hřebíků (A)
Pomocí tohoto tlačítka se odjistí vedení hřebíků (vsazovací přístroj a zásobník) pro výměnu vedení hřebíků nebo čištění vsazovacího přístroje.
Odjišťovací tlačítko uzávěru zásobníku (B)
Pomocí tohoto tlačítka se odjistí uzávěr zásobníku pro zasunutí upevňovacích prvků.

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je vsazovací přístroj pro vsazování kalených hřebíků, čepů a upevňovacích prvků do betonu, oceli a vápencového pískovce.

Výrobek se smí používat pouze ve spojení s vhodným vybavením pro vsazovací přístroj. Vedení hřebíků, píst a upevňovací prvky musí být navzájem sladěné.
Výrobek se smí používat pouze s náhradními díly a příslušenstvím Hilti a dále s nábojkami a upevňovacími prvky Hilti nebo jinými vhodnými nábojkami a upevňovacími prvky.

Bluetooth®

Slovní ochranná známka Bluetooth ® a obrazové ochranné známky (loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli použití této slovní ochranné známky / těchto obrazových ochranných známek se vztahuje licence akciové společnosti Hilti .
Bluetooth představuje bezdrátový přenos dat, prostřednictvím kterého spolu mohou na krátkou vzdálenost navzájem komunikovat dva výrobky podporující Bluetooth.
Tento výrobek je vybavený modulem Bluetooth Low Energy. Modul umožňuje komunikaci a přenos dat pomocí mobilních telefonů a bran Hilti . Modul se používá pro kontrolu stavu výrobku a přenos nastavení a dat a umí posílat datové informace, jako stanoviště přijímajícího koncového zařízení, dobu chodu, celkový počet použití, počet použití během určitého intervalu a čas přenosu.
Informace k nabízeným funkcím získáte v příslušné aplikaci Hilti .

Přenos dat přes Bluetooth

Interval přenosu dat se může lišit v závislosti na dostupném zdroji energie výrobku. Dosah se může silně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímacího přístroje. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. stěny, regály, kufry) může být dosah Bluetooth výrazně menší. V závislosti na prostředí může být zapotřebí více vysílacích intervalů, než je výrobek rozpoznán.
Pokud není výrobek rozpoznán, zkontrolujte následující:
Není vzdálenost od mobilního koncového zařízení příliš velká?
→ Zmenšete vzdálenost mezi mobilním koncovým zařízením a výrobkem.

Instalace a nastavení aplikace

Abyste mohli používat funkce konektivity, musíte si nejprve nainstalovat příslušnou aplikaci Hilti .
(1.) Stáhněte si aplikaci z příslušného obchodu s aplikacemi (Apple App Store, Google Play Store).
Předpokladem je uživatelský účet v příslušném obchodě s aplikacemi.
(2.) Když poprvé spustíte aplikaci, přihlaste se pomocí svého účtu nebo se zaregistrujte.
(3.) Na displeji vašeho mobilního koncového zařízení se zobrazí všechny další kroky potřebné pro spojení výrobku s mobilním koncovým zařízením.
Dále se řiďte všemi pokyny pro ovládání aplikace. Získáte tak lepší přehled o procesu spojení a funkcích.

Informace k aplikaci

Pro získání více informací o aplikaci, pro stažení a spuštění aplikace naskenujte kód QR v kufru.

Požadavky na nábojky

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění nečekaným výbuchem! U nábojek, které nesplňují minimální bezpečnostní požadavky, se mohou tvořit usazeniny z nespáleného prachu. Důsledkem mohou být náhlý výbuch a těžká poranění uživatele a osob v jeho okolí.
 • Používejte výhradně nábojky, které splňují minimální bezpečnostní požadavky stanovené místními zákonnými předpisy!
 • Dodržujte intervaly údržby a nechávejte vsazovací přístroj pravidelně čistit v servisu Hilti-Service !
Používejte pouze nábojky Hilti DX uvedené v této tabulce nebo jiné vhodné nábojky, které splňují minimální bezpečnostní požadavky:
 • Pro země a EFTA platí, že nábojky musí splňovat CE a musí mít označení CE.
 • Pro Spojené království platí, že nábojky musí splňovat UKCA a musí mít označení UKCA.
 • Pro USA platí, že nábojky musí splňovat ustanovení ANSI A10.3-2020.
 • Pro mimoevropské státy C.I.P. platí, že nábojky musí mít schválení C.I.P. pro použitý vsazovací přístroj DX.
 • Pro ostatní země platí, že nábojky prošly zkouškou neodpálených zbytků podle EN 16264 a musí mít odpovídající prohlášení výrobce.
Nábojky
Typové označení
Barva
Síla
nábojka DX 6
titanově šedá
silná
nábojka DX 6
černá
extra silná

Minimální vzdálenosti a vzdálenosti od krajů

Při upevňování se musí dodržovat minimální vzdálenosti. Mohou se navzájem lišit v závislosti na výrobku.
Dodržujte pokyny pro použití v návodu k použití příslušného vsazovacího prvku, v  Příručce upevňovací techniky Hilti nebo v příslušném místním „Technickém návodu pro upevňovací techniku Hilti “.
Upevňování na beton a ocel
Popis
Beton
Ocel
Minimální vzdálenost hrany podkladu od upevňovacího prvku
≥ 70 mm
≥ 15 mm
Minimální osová vzdálenost mezi upevňovacími prvky
≥ 80 mm
≥ 20 mm
Minimální tloušťka podkladu
≥ 100 mm
Dodržujte pokyny v návodu k použití upevňovacího prvku!

Informace o oblastech použití

Více informací o oblastech najdete na stránce s výrobkem Hilti .

Technické údaje


DX 6-F8
DX 6-F10
DX 6-MX
Hmotnost
3,37 kg
3,38 kg
3,63 kg
Délka (vsazovací přístroj)
475 mm
475 mm
485 mm
Délka (upevňovací prvek)
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
Doporučená maximální frekvence vsazování
700 vsazení/h
700 vsazení/h
700 vsazení/h
Potřebný přítlak
174 N … 200 N
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Dráha přítlaku
19 mm
19 mm
19 mm
Teplota prostředí (skladování a použití)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

DX 6 IE-L
DX 6 IE-XL
Hmotnost
3,43 kg
3,48 kg
Délka (vsazovací přístroj)
547 mm
607 mm
Délka (upevňovací prvek)
20 mm … 140 mm
20 mm … 200 mm
Doporučená maximální frekvence vsazování
700 vsazení/h
700 vsazení/h
Potřebný přítlak
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Dráha přítlaku
19 mm
19 mm
Teplota prostředí (skladování a použití)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maximální vysílací výkon záření
−27,2 dBm

Informace o hlučnosti a vibracích

Uvedené hodnoty hlučnosti byly zjištěny za následujících rámcových podmínek:
Rámcové informace o hlučnosti
Nábojka
Kalibr 6.8/11 černá
Nastavení energie
6
Použití
Upevňování 24mm dřeva na beton (C40) s X-P47 P8
Informace o hlučnosti podle EN 15895
Hladina akustického výkonu (LWA)
106 ±2 dB
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
103 ±2 dB
Nejvyšší hladina emitovaného akustického tlaku (LpCpeak)
134 ±2 dB
Informace o vibracích podle EN 2006/42/EG
Vibrace
< 2,5 m/s²

Příprava práce

Montáž vsazovacího přístroje

Image alternative
 1. Ujistěte se, že ve vsazovacím přístroji není pás s nábojkami.
 2. Značky se šipkami nastavte tak, aby byly zarovnané, a nasaďte zpětné vedení pístu do krytu.
 3. Nasaďte vedení hřebíků nebo zásobník vystředěně do zpětného vedení pístu.
 4. Nasaďte píst.
 5. Nasaďte tlumič na vedení hřebíků nebo zásobník.
 6. Nasaďte vedení hřebíků nebo zásobník vystředěně a rovně do zpětného vedení pístu.
 7. Otáčejte vedení hřebíků nebo zásobník po směru hodinových ručiček, až zaskočí.
  • Vedení hřebíků nebo zásobník jsou zajištěné.

Pojistka proti pádu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím!
 • Používejte pouze záchytné lano nářadí Hilti doporučené pro váš výrobek.
 • Před každým použitím zkontrolujte upevňovací bod záchytného lana nářadí, zda není poškozený.
Dodržujte národní předpisy pro práce ve výšce.
Jako pojistku proti pádu používejte pro tento výrobek výhradně záchytné lano nářadí Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Upevněte záchytné lano nářadí pomocí oka na výrobek, jak je znázorněno na obrázku. Zkontrolujte, zda bezpečně drží.
 • Připevněte karabinu na nosnou konstrukci. Zkontrolujte, zda karabina bezpečně drží.
  Řiďte se návodem k obsluze záchytného lana nářadí Hilti .

Hák na lešení (příslušenství)

Image alternative
Pro krátké zavěšení na zábradlí nebo pásek na nářadí lze namontovat hák na lešení Hilti (příslušenství). Při montáži se řiďte návodem k montáži přiloženým k příslušenství.
Kopie návodu k montáži se nachází na konci tohoto návodu k obsluze.
Vsazovací přístroj musí být navíc zajištěný pomocí záchytného lana nářadí Hilti .

Obsluha

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nabitý vsazovací přístroj se může kdykoli uvést do pohotovostního stavu. Neúmyslně spuštěné vsazování může ohrozit vás a další osoby.
 • Při přerušení práce se vsazovacím přístrojem vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) vždy vyprázdněte.
 • Před prováděním veškeré údržby, čištění a přípravy zajistěte, aby se ve vsazovacím přístroji nenacházely nábojky a upevňovací prvky.
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené horkými povrchy! Vsazovací přístroj se může používáním zahřívat.
 • Noste ochranné rukavice.
Pokud je odpor při nasazování pásu s nábojkami nezvykle velký, zkontrolujte, zda je pás s nábojkami kompatibilní s tímto vsazovacím přístrojem.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
Bezpečnostní pokyny pro použití
Ilustrativní vyobrazení
Popis
Image alternative Vsazovací přístroj nepřitlačujte k částem těla!
Přitisknutím k části těla (např. ruce) se vsazovací přístroj může uvést do pohotovostního stavu. Tím hrozí nebezpečí vsazení do částí těla.
Image alternative Zásobník nebo jiné vedení hřebíků nikdy netahejte zpět rukou!
Zatáhnutím zásobníku zpět rukou se může vsazovací přístroj uvést do pohotovostního stavu. Tím hrozí nebezpečí vsazení do částí těla.

Vložení pásu s nábojkami

Image alternative
 • Zasuňte pás s nábojkami úzkým koncem dopředu zespodu do rukojeti vsazovacího přístroje, až bude pás v přístroji zcela zasunutý.
  Pokud použijete pás s nábojkami, který už jste předtím používali:
  Vytáhněte úplně zasunutý pás s nábojkami rukou nahoru ze vsazovacího přístroje tak, aby se v uložení nábojek nacházela nepoužitá nábojka.

Nabití přístroje pro jednotlivé vsazování

Image alternative
 • Zasuňte upevňovací prvek zepředu do vedení hřebíků tak, aby podložka upevňovacího prvku držela ve vedení hřebíků.

Nabíjení přístroje se zásobníkem

Lze vsazovat upevňovací prvky, dokud nebude zásobník úplně prázdný. Když už v zásobníku nejsou žádné upevňovací prvky, nelze vsazovací přístroj se zásobníkem už úplně přitlačit.
 • Od tří zbývajících upevňovacích prvků v zásobníku → Lze nabít pás s deseti upevňovacími prvky.
 • Od dvou zbývajících upevňovacích prvků v zásobníku → V detekci hřebíků se zobrazí indikátor dobití (červený).
Image alternative
 1. Stisknutím odjišťovacího tlačítka (uzávěr zásobníku) otevřete zásobník.
 2. Vložte do zásobníku pás s deseti prvky.

Nastavení energie vsazování

Zvolte nastavení energie podle příslušného použití. Pokud nemáte žádné zkušenosti, začněte vždy s minimální energií vsazování.
Image alternative
 1. Stiskněte a držte stisknuté odjišťovací tlačítko „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
 2. Otočte „kroužek pro nastavení energie vsazování“ na požadovaný stupeň energie.
  Stupně energie:
  • 1 = nejmenší energie
  • 8 = největší energie
 3. Zkontrolujte, zda je upevnění provedené správně podle návodu k použití upevňovacího prvku.

Vsazování upevňovacích prvků

Image alternative
 1. Umístěte vsazovací přístroj.
 2. Držte vsazovací přístroj rovně proti pracovní ploše a kolmo ho přitlačte.
 3. Pro vsazení upevňovacího prvku stiskněte spoušť.

Vyprázdnění přístroje pro jednotlivé vsazování

 1. Vytáhněte pás s nábojkami nahoru ze vsazovacího přístroje.
 2. Vytáhněte upevňovací prvek ze vsazovacího přístroje.

Vyprázdnění přístroje se zásobníkem

 1. Vytáhněte pás s nábojkami nahoru ze vsazovacího přístroje.
 2. Vytáhněte uzávěr zásobníku dolů a odstraňte pás s hřebíky.

Resetování ukazatele čištění

Ukazatel čištění se skládá z 5 sloupců. Každý sloupec představuje 500 vsazení.
Ukazatel čištění je koncipovaný tak, aby zobrazoval správné intervaly čištění při používání následujících nábojek:
 • nábojka DX 6 titanově šedá
 • nábojka DX 6 černá
 • Podržte 10–12 sekund stisknuté ovládací tlačítko na displeji.
  • Ukazatel čištění je resetovaný.

Postup při poruchách

VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu! Při nesprávné manipulaci s nábojkami se nábojky mohou zažehnout.
 • Nesnažte se nábojky vyjmout ze vsazovacího přístroje nebo pásu s nábojkami násilím.
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené horkými povrchy! Vsazovací přístroj se může používáním zahřívat.
 • Noste ochranné rukavice.

Vsazovací přístroj je zaseknutý a nevysune se.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění nezajištěným vsazovacím přístrojem! Když se vsazovací přístroj zasekne ve stlačeném stavu, může zůstat nabitý a nezajištěný. Neúmyslné spuštění vsazování může způsobit těžká poranění.
 • Vždy zajistěte, aby vsazovací přístroj nebyl namířený proti vám nebo jiným osobám.
 1. Přitlačte vsazovací přístroj na minimálně 10 sekund a znovu ho spusťte.
 2. Sejměte vsazovací přístroj z pracovní plochy.
  • Image alternative Dbejte na to, aby nebyl namířený proti vám ani proti jiným osobám!
 3. Pokuste se ručně vytáhnout vedení hřebíků do výchozí polohy.
  • Image alternative Sundejte ruku ze spouště a nesahejte před ústí!
 4. Ihned ze vsazovacího přístroje vytáhněte pás s nábojkami.
  • Image alternative Pokud pás s nábojkami nelze vyjmout:
   • Nechte vsazovací přístroj vychladnout pod dohledem na bezpečném místě.
   • Vždy zajistěte, aby vsazovací přístroj nebyl namířený proti vám nebo jiným osobám.
   • Kontaktujte servis Hilti .
 5. Proveďte servis přístroje.

Nábojka se nezažehne při vsazovacím přístroji zahřátém nad provozní teplotu.

Vždy zajistěte, aby vsazovací přístroj nebyl namířený proti vám nebo jiným osobám.
 1. Přitlačte vsazovací přístroj na minimálně 10 sekund a znovu ho spusťte.
 2. Pokud se nábojka stále nezažehne, počkejte 10 sekund a sejměte vsazovací přístroj z pracovní plochy.
 3. Ihned ze vsazovacího přístroje vytáhněte pás s nábojkami.
  • Pokud pás s nábojkami nelze vyjmout:
   • Nechte vsazovací přístroj vychladnout pod dohledem na bezpečném místě.
   • Kontaktujte servis Hilti .
 4. Proveďte servis přístroje.
 5. Nábojku uložte na bezpečné místo.
 6. Nezažehnuté nábojky zlikvidujte.
  • Dodržujte místní předpisy pro likvidaci.
 7. Nechte vsazovací přístroj vychladnout a pokračujte v práci s novým pásem s nábojkami.

Nábojka se nezažehne při vsazovacím přístroji zahřátém na provozní teplotu.

 1. Okamžitě zastavte práci.
 2. Vyprázdněte vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) a demontujte ho.
 3. Zkontrolujte výběr správné kombinace vedení hřebíků, pístu, upevňovacích prvků a nábojky.
 4. Zkontrolujte, zda nejsou tlumič, píst a vedení hřebíků opotřebené, a v případě potřeby součásti vyměňte.
 5. Vyčistěte vsazovací přístroje a namažte ho olejem.
  • Pokud problém po provedení výše uvedených opatření přetrvává, nesmí se vsazovací přístroj dále používat.
  • Nechte vsazovací přístroj zkontrolovat a v případě potřeby opravit v servisu Hilti .
  Při pravidelném provozu dochází ke znečištění přístroje a opotřebování důležitých součástek, které vyplývá z účelu přístroje.
  Pravidelně provádějte servis přístroje. Píst a tlumič kontrolujte při intenzivním používání vsazovacího přístroje denně, nejpozději ale po 2 500 až 3 000 vsazeních. Interval odpovídá pravidelnému cyklu čištění vsazovacího přístroje. Cykly údržby a čištění vycházejí z typického používání přístroje.
  Počitadlo ukazuje počet provedených vsazení od posledního resetování ukazatele čištění. Jeden sloupec představuje 500 vsazení.
  Po 30 000 vsazeních nechte provést údržbu přístroje v servisu Hilti .

Ošetřování a údržba

Údržba vsazovacího přístroje

K čištění používejte výhradně čisticí příslušenství dodané firmou Hilti nebo srovnatelný materiál. K čištění v žádném případě nepoužívejte spreje, stlačený vzduch, vysokotlaké čističe, rozpouštědla nebo vodu.
POZOR
Nebezpečí poškození vsazovacího přístroje! Ve vsazovacím přístroji mohou uváznout cizí tělesa a při spuštění vsazovací přístroj poškodit.
 • Nepřipusťte, aby se dovnitř vsazovacího přístroje dostaly nějaké předměty.
 • Vnější povrch vsazovacího přístroje čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.

Údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečné látky Nečistoty v přístrojích DX obsahují látky, které mohou ohrozit vaše zdraví.
 • Během čištění nevdechujte prach a nečistoty.
 • Prach a nečistoty se nesmí dostat do blízkosti potravin.
 • Po čištění vsazovacího přístroje si umyjte ruce.
 • Vsazovací přístroj čistěte a používejte sprej Hilti podle pokynů v návodu k obsluze. Zabráníte tak funkčním poruchám.
 1. Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly vsazovacího přístroje, zda nejsou poškozené.
 2. Pravidelně kontrolujte všechny ovládací prvky, zda řádně fungují.
 3. Vsazovací přístroj používejte jen s vhodnými nábojkami a s doporučeným nastavením energie.
  • Nesprávné nábojky nebo nastavená příliš velká energie mohou způsobit předčasný výpadek vsazovacího přístroje.

Provedení servisu přístroje

Proveďte servis přístroje, když dojde k následujícím situacím:
 1. Dochází ke kolísání energie (zjistitelné podle nestejnoměrné hloubky vsazení upevňovacího prvku).
 2. Dochází k nesprávnému zažehnutí nábojky (nábojka se nezažehne).
 3. Citelně klesne komfort obsluhy.
  • Citelně vzrůstá potřebný přítlak.
  • Stoupá odpor spouště.
  • „Kroužek pro nastavení energie“ lze ztěžka nastavit do jiné polohy.
  • Pás s nábojkami lze vyjmout jen ztěžka.
 4. Počitadlo vsazení ukazuje, že je nutný servis přístroje.

Demontáž vsazovacího přístroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nabitý vsazovací přístroj se může kdykoli uvést do pohotovostního stavu. Neúmyslně spuštěné vsazování může ohrozit vás a další osoby.
 • Při přerušení práce se vsazovacím přístrojem vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) vždy vyprázdněte.
 • Před prováděním veškeré údržby, čištění a přípravy zajistěte, aby se ve vsazovacím přístroji nenacházely nábojky a upevňovací prvky.
Image alternative
 1. Stiskněte a držte stisknuté odjišťovací tlačítko vedení hřebíků.
 2. Otočte vedení hřebíků až nadoraz proti směru hodinových ručiček.
 3. Vytáhněte vedení hřebíků s pístem.
 4. Vytáhněte píst z vedení hřebíků.
 5. Odpojte tlumič pootočením od vedení hřebíků.
 6. Stiskněte a držte stisknuté odjišťovací tlačítko „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
 7. Otočte „kroužek pro nastavení energie vsazování“ proti směru hodinových ručiček do demontážní polohy.
 8. Vytáhněte zpětné vedení pístu z krytu.

Kontrola pístu a tlumiče

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Při poškozeném tlumiči, pístu nebo poškozené patce hrozí zvýšené riziko nesprávných funkcí.
 • Zkontrolujte tlumič a píst, zda nejsou opotřebené, a v případě poškození je vyměňte.
 • Píst nikterak neupravujte.
 • Nesnažte se vadný píst sami opravit, např. zbroušením špičky.
 1. V následujících případech se musí píst vyměnit:
  • Píst je zlomený.
  • Píst je silně opotřebovaný (např. vylomení obvodového prstencového vyvýšení na špičce pístu o více než 90°).
  • Pístní kroužky jsou prasklé nebo chybějí.
  • Píst je zkřivený (zkontrolujte valením na rovné ploše).
 2. V následujících případech se musí tlumič vyměnit:
  • Kovový kroužek tlumiče je prasklý nebo uvolněný.
  • Tlumič nedrží na vedení hřebíků.
  • Pod kovovým kroužkem je patrný silný bodový otěr gumy.

Čištění a namazání vsazovacího přístroje olejem

Používejte výhradně sprej Hilti . Použití jiných mazacích prostředků může způsobit provozní poruchy nebo poškodit vsazovací přístroj.
Image alternative
 1. Vyprázdněte vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) a demontujte ho.
 2. Dodaným plochým kartáčem vyčistěte pístní kroužky, aby byly volně pohyblivé.
 3. Vyčistěte aretaci vedení hřebíků plochým kartáčem.
 4. Aretaci vedení hřebíků namažte olejem a lehce ji otřete hadrem.
 5. Dodaným velkým kruhovým kartáčem vyčistěte zpětné vedení pístu.
 6. Namažte aretaci zpětného vedení pístu uvnitř olejem.
 7. Vyčistěte zadní konec zpětného vedení pístu a kolíky plochým kartáčem.
 8. Kolíky namažte olejem a poté je lehce otřete hadrem.
 9. Dodaným kónickým kartáčem vyčistěte kónické uložení nábojky.
 10. Dodanou tyčkou vyčistěte otvor pro nábojku.

Finální kontrola vsazovacího přístroje

 1. Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.
 2. Resetujte ukazatel čištění.

Problémy se vsazovacím přístrojem

Image alternative Než začnete s odstraňováním poruchy, ujistěte se, že ve vsazovacím přístroji nejsou žádné nábojky. Pokud nelze nábojky odstranit, kontaktujte servis Hilti .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Píst uvázne v podkladu.
Příliš krátký upevňovací prvek.
 • Použijte delší upevňovací prvek.
Upevňovací prvek bez podložky
 • Použijte upevňovací prvek s podložkou pro použití na dřevo.
Příliš velká energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
Stoupá potřebný přítlak.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
 • Vyčistěte uložení nábojky.
 • Nasaďte nový pás s nábojkami.
Stoupá odpor spouště.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Kontaktujte servis Hilti .
„Kroužek pro nastavení energie“ lze ztěžka nastavit do jiné polohy.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
 • Vyčistěte uložení nábojky.
 • Nasaďte nový pás s nábojkami.
Image alternative
Upevňovací prvek není vsazený dostatečně hluboko.
Nesprávná poloha pístu v přístroji se zásobníkem (píst není při spuštění ve výchozí poloze).
Příliš malá energie vsazování.
 • Zvyšte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
 • Použijte extra silnou nábojku.
Odrážení pístu vlivem příliš velké energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
Image alternative
Píst uvázl ve zpětném vedení pístu.
Poškozený píst.
 • Vyměňte píst.
Otěr z tlumiče uvnitř zpětného vedení pístu.
 • Zkontrolujte píst a tlumič, v případě potřeby vyměňte.
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
 • Vyčistěte uložení nábojky.
 • Nasaďte nový pás s nábojkami.
Image alternative
Zpětné vedení pístu uvázlo. Vsazovací přístroj se nevysune.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
 • Vyčistěte uložení nábojky.
 • Nasaďte nový pás s nábojkami.
Zaseknutí způsobené nečistotami nebo úlomky betonu.
 • Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Vsazování naprázdno: Vsazovací přístroj se spustil, ale nedošlo k vsazení upevňovacího prvku.
Nesprávná poloha pístu v přístroji se zásobníkem (píst není při spuštění ve výchozí poloze).
Odrážení pístu vlivem příliš velké energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
Image alternative
Vsazovací přístroj nelze spustit.
Vsazovací přístroj nebyl úplně přitlačený.
 • Vsazovací přístroj úplně přitlačte.
Zásobník není naplněný.
 • Naplňte zásobník.
Zbytky plastu v zásobníku.
 • Otevřete zásobník, odstraňte pás s hřebíky a zbytky plastu.
Nesprávná poloha pístu v přístroji se zásobníkem (píst není při spuštění ve výchozí poloze).
Hřebík v zásobníku není správně umístěný.
 • Vsazovací přístroj znovu nabijte.
Vedení hřebíků není správně zajištěné.
Odrážení pístu vlivem příliš velké energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
Image alternative
Píst uvázl ve vedení hřebíků.
Píst a/nebo tlumič poškozený.
 • Odšroubujte zásobník, zkontrolujte píst a tlumič, v případě potřeby vyměňte.
Zbytky plastu v zásobníku.
 • Otevřete zásobník, odstraňte pás s hřebíky a zbytky plastu.
Příliš velká energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
Píst je ohnutý v důsledku vsazování bez upevňovacího prvku.
 • Zabraňte vsazování naprázdno.
 • Zkontrolujte píst, zda je rovný, a případně ho vyměňte.
Image alternative
Vedení hřebíků zásobníku uvázlo.
Poškozený zásobník.
 • Vyměňte zásobník.

Problémy s upevňovacími prvky

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Různé hloubky vsazování.
Nesprávná poloha pístu
 • Odstraňte pás s nábojkami a proveďte servis přístroje.
 • Zkontrolujte píst a tlumič, v případě potřeby vyměňte.
Vsazovací přístroj je příliš znečištěný.
 • Vyčistěte vsazovací přístroj.
 • V případě potřeby nechte vsazovací přístroj zkontrolovat v servisu Hilti .
Odrážení pístu vlivem příliš velké energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
Image alternative
Upevňovací prvek se ohne.
Tvrdý podklad (ocel, beton).
 • Zvyšte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
 • Použijte kratší hřebík.
 • Použijte hřebík s vyšší hranicí zatížení.
 • U betonu: Požijte DX-Kwik (předvrtaný otvor) → viz „Příručku upevňovací techniky“.
Tvrdé a/nebo velké kamenivo v betonu.
 • Použijte DX-Kwik (předvrtání).
Armovací železo těsně pod betonovou plochou.
 • Proveďte upevnění na jiném místě.
Image alternative
Prvek není vsazený zarovnaně.
Nesprávný upevňovací prvek.
 • Délka upevňovacího prvku musí být vhodná pro tloušťku konstrukčního prvku.
Nesprávně nastavená energie.
 • Změňte nastavení energie na vsazovacím přístroji.
Tvrdé a/nebo velké kamenivo v betonu.
 • Použijte DX-Kwik (předvrtání).
Armovací železo těsně pod betonovou plochou.
 • Proveďte upevnění na jiném místě.
Tvrdý podklad (ocel, beton).
 • Zvyšte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
 • Použijte kratší hřebík.
 • Použijte hřebík s vyšší hranicí zatížení.
 • U betonu: Požijte DX-Kwik (předvrtaný otvor) → viz „Příručku upevňovací techniky“.
Image alternative
Odštípnutí betonu.
Tvrdé a/nebo velké kamenivo v betonu.
 • Použijte DX-Kwik (předvrtání).
Image alternative
Poškozená hlava upevňovacího prvku.
Příliš velká energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
Je nasazený nevhodný píst.
 • Zajistěte správnou kombinaci pístu a upevňovacího prvku.
Poškozený píst.
 • Vyměňte píst.
Image alternative
Hřebík nepronikne dostatečně hluboko do podkladu.
Příliš malá energie vsazování.
 • Zvyšte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
 • Použijte extra silnou nábojku.
Překročená hranice zatížení (velmi tvrdý podklad).
 • Použijte hřebík s vyšší hranicí zatížení.
Nevhodný systém.
 • Použijte silnější systém, např. DX 76 (PTR).
Image alternative
Upevňovací prvek nedrží v podkladu.
Tenký ocelový podklad (4–5 mm)
 • Použijte jiné nastavení energie.
 • Použijte hřebík pro tenký ocelový podklad.
Image alternative
Prasknutí upevňovacího prvku.
(smykový lom)
Příliš malá energie vsazování.
 • Zvyšte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
 • Použijte extra silnou nábojku.
Překročená hranice zatížení (velmi tvrdý podklad).
 • Použijte silnější systém, jako např. DX 76 (PTR), s příslušnými vhodnými upevňovacími prvky.
Image alternative
Prasknutí upevňovacího prvku.
(s deformací)
Příliš malá energie vsazování.
 • Zvyšte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
 • Použijte extra silnou nábojku.
Překročená hranice zatížení (velmi tvrdý podklad).
 • Použijte silnější systém, jako např. DX 76 (PTR), s příslušnými vhodnými upevňovacími prvky.
Příliš velká energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí „kroužku pro nastavení energie vsazování“.
Image alternative
Hlavička hřebíku prorazí upevňovaný materiál.
Příliš velká energie vsazování.
 • Snižte energii vsazování pomocí nastavovacího kroužku.
 • Použijte slabší nábojku (titanově šedou).

Problémy s nábojkami

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Pás s nábojkami se neposunuje.
Poškozený pás s nábojkami.
 • Pás s nábojkami vyměňte.
Vsazovací přístroj je příliš znečištěný.
 • Vyčistěte vsazovací přístroj.
 • V případě potřeby nechte vsazovací přístroj zkontrolovat v servisu Hilti .
Vsazovací přístroj je poškozený.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Použili jste nesprávný pás s nábojkami.
 • Používejte jen pásy s nábojkami určené pro vsazovací přístroj.
Image alternative
Pás s nábojkami lze špatně vyjmout.
Vsazovací přístroj je přehřátý.
 • Nechte vsazovací přístroj pod nepřetržitým dohledem vychladnout.
 • Poté ze vsazovacího přístroje opatrně vyjměte pás s nábojkami.
Hromadění zbytků po spalování.
 • Proveďte servis přístroje.
 • Vyčistěte uložení nábojky.
 • Nasaďte nový pás s nábojkami.
Image alternative
Nábojka se nedá zažehnout.
Vadná nábojka.
 • Posuňte pás s nábojkami o jednu nábojku dál.
Vsazovací přístroj je znečištěný.
 • Proveďte servis přístroje.
Image alternative
Pás s nábojkami se taví.
Vsazovací přístroj byl při vsazování příliš dlouho přitlačený.
 • Vyjměte pás s nábojkami a vyměňte ho za nový pás s nábojkami.
 • Zkraťte dobu přítlaku před spuštěním vsazovacího přístroje.
Příliš vysoká frekvence vsazování (vsazovací přístroj je příliš horký).
 • Ihned zastavte práci.
 • Vyjměte pás s nábojkami a nechte vsazovací přístroj vychladnout.
 • Nepřekračujte doporučenou maximální frekvenci vsazování (viz kapitolu Technické údaje).
Image alternative
Nábojka se uvolní z pásu s nábojkami.
Příliš vysoká frekvence vsazování (vsazovací přístroj je příliš horký).
 • Ihned zastavte práci.
 • Vyjměte pás s nábojkami a nechte vsazovací přístroj vychladnout.
 • Nepřekračujte doporučenou maximální frekvenci vsazování (viz kapitolu Technické údaje).

Likvidace

Image alternative Přístroje Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Potvrzení zkoušky C.I.P.

Pro členské státy C.I.P. mimo právní prostor EU a EFTA platí: Přístroj Hilti DX 6 má udělené schválení typu a je systémově přezkoušený. Na základě toho je přístroj opatřen registrační značkou PTB čtvercového tvaru s registračním číslem S 1035. Tím firma Hilti zaručuje shodu se schváleným typem.

Další informace

RoHS Čína (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.
RoHS Tchaj-wan (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.
RoHS Rusko (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Rusku.