Jazyk

BX 3-BT

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Všeobecné příkazové značky
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Slovní ochranná známka Bluetooth® a logo Image alternative jsou zaregistrované ochranné známky, které jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. , a na používání těchto ochranných známek se vztahuje licence firmy Hilti .
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  BX 3-BT
  Generace:
  02
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky a lednice. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odložením nářadí vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Použití akumulátorového nářadí a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro vsazovací přístroje

 • Vždy předpokládejte, že jsou v elektrickém přístroji spony. Nedbalá manipulace se vsazovacím přístrojem může mít za následek nečekané vystřelení spon a může vás poranit.
 • Elektrickým přístrojem nemiřte na sebe ani na jiné osoby v blízkosti. Při nečekaném spuštění dojde k vystřelení spony, což může způsobit poranění.
 • Nespouštějte elektrický přístroj dříve, než je pevně nasazený na podkladu. Pokud není elektrický přístroj v kontaktu s podkladem, může se spona od místa upevnění odrazit.
 • Pokud se v elektrickém přístroji zasekne spona, odpojte přístroj od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor. Když je vsazovací přístroj připojený k napájení, může se při odstraňování zaseknuté spony omylem spustit.
 • Při odstraňování zaseknuté spony buďte opatrní. Systém může být v napnutém stavu a spona může při pokusu o vyproštění prudce vystřelit.
 • Při upevňování elektrických kabelů zkontrolujte, zda nejsou pod napětím. Vsazovací přístroj držte jen za izolované rukojeti. Používejte jen takové spony, které jsou vhodné pro instalaci elektrických kabelů. Zkontrolujte, zda spona nepoškodila izolaci elektrického kabelu. Spona, která poškodila izolaci elektrických kabelů, může způsobit úraz elektrickým proudem a nebezpečí požáru.

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Požadavky na uživatele
 • Přístroj smíte obsluhovat nebo provádět jeho údržbu pouze tehdy, pokud jste k tomu oprávnění a instruovaní.
Osobní ochranné pomůcky
 • Vy i osoby zdržující se v blízkosti noste při používání přístroje vhodné ochranné brýle a ochrannou přilbu.
 • Používejte chrániče sluchu.
 • Příliš silný hluk může poškodit sluch.
Bezpečnost osob
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s přístrojem pro přímou montáž rozumně. Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci přerušte. Moment nepozornosti při použití přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Vyhněte se nevhodnému držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
 • Při manipulaci s přístrojem mějte paže pokrčené (nikoliv natažené).
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Pečlivé zacházení s přístrojem pro přímou montáž Image alternative VAROVÁNÍ! Nebezpečí způsobené prostupujícími závitovými čepy! Před vsazováním závitových čepů se ujistěte, že se nikdo nenachází za konstrukčním dílem, do kterého budete závitový čep vsazovat, nebo pod ním.
 • Používejte správný přístroj pro příslušnou práci. Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určený, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Nikdy nenechávejte nabitý přístroj bez dozoru.
 • Přístroj přepravujte a skladujte v zabezpečeném kufru.
 • Před čištěním, servisem, údržbou, při výměně vedení hřebíků, při přerušení práce a před uskladněním přístroj vždy vypněte.
 • Nepoužívané přístroje uchovávejte vyprázdněné na suchém a uzavřeném místě, ke kterému nemají přístup děti.
 • Zkontrolujte, zda přístroj a příslušenství nejsou poškozené. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda díly nejsou poškozené.
 • Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu přístroje. Poškozené díly se musí nechat odborně opravit nebo vyměnit v servisu Hilti , pokud v návodu k obsluze není uvedeno jinak.
 • Před začátkem práce zkontrolujte pracovní prostor, jestli neobsahuje skrytá elektrická vedení, plynové a vodovodní trubky, např. pomocí detektoru kovu. Vnější kovové součásti přístroje se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení.
 • Závitové čepy nevsazujte do nevhodného podkladového materiálu.
 • Nevhodné materiály jsou sklo, mramor, plast, bronz, mosaz, měď, izolační materiály, duté cihly, keramické cihly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobeton. Vsazování do těchto materiálů může způsobit prasknutí prvku, odprýsknutí nebo proražení.
 • Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je přístroj zcela přitlačený kolmo k podkladu.
 • Vsazovací přístroj držte při vsazování vždy kolmo k podkladu, aby se zabránilo odchýlení závitového čepu od podkladového materiálu.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Nikdy nenechejte přístroj spadnout.
 • Nepoužívejte přístroj na místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, jedině pokud je k tomu speciálně schválený.
 • Prvky X-BT upevňujte pouze do speciálně předvrtaných otvorů.
Pracoviště
 • Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit.
 • Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
 • Postarejte se o dobré osvětlení a větrání pracoviště.
Mechanická bezpečnostní opatření
 • Na přístroji, zejména na pístu, neprovádějte žádné úpravy ani změny.
 • Používejte pouze závitové čepy, které jsou určené a schválené pro daný přístroj.
Tepelná bezpečnostní opatření
 • Nepřekračujte doporučenou maximální frekvenci vsazování (viz kapitolu Technické údaje).
 • Pokud je přístroj přehřátý, nechte ho vychladnout.
 • Přístroj nedemontujte, dokud je horký. Nechte přístroj vychladnout.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Kontaktujte servis Hilti .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vedení hřebíků (série X‑FG B3)
 2. Nastavení hloubky vsazování
 3. Aretace vedení hřebíků
 4. Větrací štěrbiny
 5. Hák na pásek
 6. Spoušť
 7. Rukojeť
 8. Odjišťovací tlačítka s přídavnou funkcí aktivace ukazatele stavu nabití
 9. Lithium-iontový akumulátor
 10. Stavová kontrolka
 11. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek je ruční akumulátorový vsazovací přístroj. Je určený k vsazování závitových čepů (X-BT) do oceli. Používejte pouze schválené závitové čepy ve spojení s vedením hřebíků, které je pro ně určené.

Vsazovací přístroj, akumulátor a závitové čepy tvoří jednu technickou jednotku. Používejte závitové čepy  Hilti , které jsou vyrobené speciálně pro tento přístroj, a nabíječky a akumulátory doporučené firmou Hilti . Jen při dodržení těchto podmínek platí doporučení firmy Hilti pro upevňování a použití.
 • Vsazovací přístroj se smí používat jen s ručním vedením.
 • Je třeba vyloučit nesprávné použití. Za nesprávné použití se považuje spuštění bez nasazeného prvku X‑BT ve vedení hřebíků.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky schválené firmou Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Bluetooth

Výrobek je vybavený rozhraním Bluetooth. Když je nasazený akumulátor a vsazovací přístroj se zapne tlačítkem zapnutí/vypnutí, je možná bezdrátová komunikace přes Bluetooth.
Po přepnutí přístroje do pohotovostního režimu nebo po vypnutí vsazovacího přístroje tlačítkem zapnutí/vypnutí se data přenášejí ještě tři hodiny.
Pro deaktivaci aktivního Bluetooth držte minimálně 5 sekund stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se dvakrát modře nerozsvítí LED.
Po vyjmutí akumulátoru nelze přenášet data.
Bluetooth není dostupný na všech trzích.

Bluetooth

Image alternative
Na konci dokumentace najdete speciální registrační symboly pro
Image alternative
Bluetooth.

Stavová kontrolka

Stavová kontrolka poskytuje informaci o stavu vsazovacího přístroje.
Stav
Význam
Nesvítí.
Vsazovací přístroj je vypnutý.
LED svítí zeleně.
Vsazovací přístroj je zapnutý a připravený k vsazování.
LED bliká každé 3 sekundy zeleně.
Vsazovací přístroj je v pohotovostním režimu, přitlačením nástavce se vsazovací přístroj zapne.
LED bliká nepřetržitě zeleně.
Vsazovací přístroj je příliš horký nebo je akumulátor slabý, viz tabulku s poruchami.
LED bliká červeně.
Porucha přístroje, viz tabulku s poruchami.
LED svítí červeně.
Porucha přístroje, viz tabulku s poruchami.
LED bliká žlutě.
Dejte přístroj do servisu Hilti .

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Při stisknutí odjišťovacího tlačítka akumulátoru se na displeji zobrazí stav nabití akumulátoru.
Během vsazování a bezprostředně po něm nelze spolehlivě zjistit stav nabití.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 75 % až 100 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 50 % až 75 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav nabití je 25 % až 50 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav nabití je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká zeleně.
Stav nabití je nižší než 10 %.

Obsah dodávky

Vsazovací přístroj BX 3-BT, vedení hřebíků X‑FG B3 série, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Vsazovací přístroj

Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru
B 22/2.6 Li-Ion (02)
4,0 kg
B 22/3.0 Li-Ion (01)
4,1 kg
B 22/‌4.0 Li-Ion
4,2 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
B 22/‌8.0 Li-Ion
4,6 kg
Délka čepů
31 mm
Průměr závitu
8 mm … 10 mm
Dráha přítlaku
12 mm
Přítlačná síla
50 N … 70 N
Pracovní teplota (teplota prostředí)
−15 ℃ … 50 ℃
Teplota pro použití čepů
−10 ℃ … 50 ℃
Doporučená maximální frekvence vsazování
650/h
Jmenovité napětí
21,6 V
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maximální vysílací výkon záření
−11,9 dBm

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrických přístrojů. Metoda je vhodná také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití elektrického přístroje. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického přístroje a nástrojů, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.
Informace o hlučnosti a vibracích (měřeno podle EN 60745‑2‑16)
Typická hladina akustického výkonu při použití váhového filtru A, LWA (při vsazování hřebíků do oceli)
105 dB
Typická hladina emitovaného akustického tlaku při použití váhového filtru A, LpA (při vsazování hřebíků do oceli)
94 dB
Nejistota pro uvedené hladiny hluku, K
3 dB
Celkové hodnoty vibrací v jedné ose (ve směru z)
Hodnota emitovaných vibrací, ah (při vsazování hřebíků do oceli)
2,2 m/s²
Nejistota, K
1,5 m/s²

Přípravné práce

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z přístroje.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Vyjmutí vedení hřebíků

 1. Vypněte vsazovací přístroj.
 2. Vyjměte akumulátor.
 3. Vyjměte závitový čep z vedení hřebíků.
 4. Posuňte aretaci vedení hřebíků ve směru šipky až nadoraz.
  • Vedení hřebíků se uvolní.
 5. Vyjměte vedení hřebíků.

Nasazení vedení hřebíků

Image alternative
 1. Vypněte vsazovací přístroj.
 2. Vyjměte akumulátor.
 3. Posuňte aretaci vedení hřebíků ve směru šipky až nadoraz a držte ji v této poloze.
 4. Zasuňte vedení hřebíků do nástavce, až slyšitelně zaskočí.
  Zkontrolujte, zda je černá ochranná krytka na vedení hřebíků funkční. V případě potřeby černou ochrannou krytku vyměňte.
 5. Uvolněte aretaci vedení hřebíků.
  • Aretace vedení hřebíků přeskočí do prostřední polohy.
 6. Zatažením za vedení hřebíku zkontrolujte, zda je správně usazené.

Nastavení hloubky vsazování

Image alternative
 1. Požadovanou hloubku vsazování nastavte otáčením nastavení hloubky vsazování.
 2. Zkontrolujte kvalitu vsazení podle instrukcí přiložených k upevňovacím prvkům. Každá změna nastavení výkonu se musí provést s novým čepem.
  Nastavení výkonu zvolte podle příslušného použití.
  Pokud ještě nemáte zkušenosti se zacházením s nářadím, doporučujeme jako první nastavení výkonu stupeň 3.

Ovládání

Zapnutí vsazovacího přístroje

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Přitlačení vsazovacího přístroje k části těla může způsobit těžká poranění neúmyslným spuštěním vsazování.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Posunutím vedení hřebíků rukou dozadu se může přístroj za určitých okolností uvést do pohotovostního stavu. Tato aktivace umožňuje vsazení i do částí těla.
 • Vedení hřebíků nikdy neposouvejte dozadu rukou.
 • Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
  • Pružinový prvek se slyšitelně napne a stavová kontrolka se rozsvítí.
  Při nízkých teplotách klesá výkon (kapacita) akumulátoru.
  Napnutí pružinového prvku probíhá při klesajícím výkonu akumulátoru pomaleji než s plně nabitým akumulátorem.
  Při provozu s menším výkonem akumulátoru se vsazovací přístroj vypne dříve, než by došlo k poškození článků akumulátoru.

Vypnutí vsazovacího přístroje

 • Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
  • Pružinový prvek se slyšitelně uvolní a stavová kontrolka zhasne.

Provádění vsazování

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění nesprávnou manipulací a/nebo odštípnutým materiálem!
 • Nebezpečí nastřelení hřebíku do ruky! Výrobek držte při práci vždy oběma rukama! Výrobek vždy pevně držte druhou rukou tak, jak je znázorněno na obrázcích.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla! Neúmyslným spuštěním vsazování může dojít k těžkým poraněním.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle a ochranné rukavice. Také ostatní osoby v okolí by měly nosit ochranu očí a ochrannou přilbu. Během vsazování hrozí poranění těla a očí materiálem odštípnutým od podkladu, nebo pokud se v oblasti vedení hřebíků nacházejí cizí tělesa.
 • Nikdy se nesnažte odstranit poruchu přístroje spuštěním dalšího vsazování!
POZOR
Nebezpečí poranění a poškození vsazovacího přístroje!
 • Nikdy nevsazujte upevňovací prvek opakovaně! Může to vést k prasknutí a zaseknutí upevňovacího prvku.
 • Používejte pouze originální příslušenství firmy Hilti schválené pro tento přístroj. Použití nevhodného materiálu a příslušenství může způsobit poranění a poškození vsazovacího přístroje.
 1. Zapněte vsazovací přístroj.
 2. Nasaďte závitový čep.
 3. Nasaďte vsazovací přístroj kolmo na podklad a přitlačte vedení hřebíků osazené určeným závitovým čepem až nadoraz vystředěně nad předvrtaný otvor.
 4. Stisknutím spouště spusťte vsazování.
  Po každém vsazení použijte kontrolní měrku pro kontrolu správně nastavené hloubky čepu.
 5. Po vsazování sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
  • Pokud je vedení hřebíků přitlačené k podkladu déle než 6 sekund, aniž by se spustilo vsazení, vsazovací přístroj se automaticky vypne. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí lze vsazovací přístroj znovu zapnout.
   Nikdy nevsazujte upevňovací prvek opakovaně!
  • Když se vsazovací přístroj 6 minut nepoužije, automaticky se vypne.

Vypnutí Bluetooth

 • Držte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí nejméně 5 sekund, dokud se LED nerozsvítí dvakrát modře.
  • Přenos dat není možný.
  • Bluetooth není dostupný na všech trzích.
  Pokud se zdržujete v citlivém prostředí (např. v nemocnici), kde není povolené používání Bluetooth, můžete Bluetooth deaktivovat.

Ošetřování a údržba

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o přístroj
 • Vypněte vsazovací přístroj.
 • Vyjměte akumulátor.
 • Vyjměte upevňovací prvek z vedení hřebíků.
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování akumulátorových přístrojů

Přeprava
 • Vypněte vsazovací přístroj.
 • POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor.
 • Vyjměte upevňovací prvek z vedení hřebíků.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě přístroj a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Přístroj a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Přístroj akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování přístroj a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Pružinový prvek se nenapne; stavová kontrolka nesvítí.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor.
Akumulátor není správně nasazený.
Pružinový prvek se nenapne, stavová kontrolka bliká zeleně a bliká 1 LED ukazatele stavu nabití.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor.
Akumulátor má příliš nízkou teplotu.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Pružinový prvek se dodatečně nenapne, stavová kontrolka bliká zeleně a blikají 4 LED ukazatele stavu nabití.
Příliš vysoká teplota vsazovacího přístroje.
 • Nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Pružinový prvek se nenapne a stavová kontrolka bliká červeně.
Vedení hřebíků není správně nasazené.
Pružinový prvek se nenapne a stavová kontrolka svítí červeně.
Závada přístroje.
Šikmo vsazený upevňovací prvek.
Přístroj je příliš silně přitlačený pomocí rukojeti.
 • Přitlačte přístroj na podklad s menším přítlakem.
Přístroj je přitlačený mimo osu vsazování.
 • Přitlačte přístroj kolmo resp. pomocí úchopové plochy na zadní straně přístroje.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: BX 3‑BT qr.hilti.com/r9808595.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.