Jazyk

SF BT 22‑A

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Symboly

Byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Průměr

Obrázky

Obrázky v tomto návodu slouží k základnímu pochopení a mohou se od skutečného provedení lišit.
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování na obrázcích udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od číslování pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku s přehledem. V části Přehled výrobku odkazují čísla z legendy na čísla jednotlivých pozic.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Označení a sériové číslo z typového štítku si poznamenejte do následující tabulky.
 • V případě otázek k výrobku směřovaných na naše zastoupení nebo servis vždy uveďte tyto informace:
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Vrtačka
SF BT 22‑A
Generace:
01
Sériové číslo:

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Použití akumulátorového nářadí a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro vrtačky

 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Nářadí používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Neprovádějte žádné manipulace nebo změny na nářadí.
 • Nářadí vždy držte pevně rukou za určenou rukojeť. Rukojeť musí být suchá a čistá.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Při používání nářadí používejte vhodné ochranné brýle, ochranou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
 • Pokud možno používejte k odsávání prachu vhodný mobilní vysavač. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Nářadí udržujte mimo dosah dětí. Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.
Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání
 • Nepoužívejte akumulátory jako zdroj energie pro jiné, nespecifikované spotřebiče.
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Poškozené akumulátory se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte nářadí na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. Po vychladnutí akumulátoru kontaktujte servis Hilti .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Rychloupínací sklíčidlo
 2. Nasávání vzduchu pro chlazení motoru
 3. Rukojeť
 4. Pojistný spínač proti zapnutí
 5. Ovládací spínač (s elektronickou regulací otáček)
 6. Hák na opasek
 7. Akumulátor
 8. Výstup vzduchu
 9. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 10. Ukazatel akumulátoru

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ruční akumulátorová vrtačka pro vrtání slepých otvorů do oceli se stupňovitými vrtáky Hilti TX‑BT… jako předpokladu pro vsazování závitových čepů Hilti X‑BT.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky schválené Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Pojistka proti zapnutí

Image alternative
Nářadí je vybavené pojistným spínačem proti zapnutí, pomocí kterého lze zablokovat ovládací spínač, aby se zabránilo neúmyslnému rozběhnutí vrtačky.
  Polohy pojistného spínače
 • Když je pojistný spínač v podélném směru vůči vrtačce, je ovládací spínač zablokovaný (je aktivovaná pojistka proti zapnutí).
 • Když pojistný spínač směřuje z pohledu směru práce vrtačky doleva, lze ovládací spínač ovládat (pojistka proti zapnutí je deaktivovaná).

Ochrana proti přetížení a přehřátí

Nářadí je vybavené elektronickou ochranou proti přetížení a přehřátí. Při přetížení nebo přehřátí se nářadí automaticky vypne. Pokud uvolníte a znovu stisknete ovládací spínač, může dojít ke zpožděnému zapnutí (fáze chladnutí nářadí).
Automatické vypnutí je signalizováno blikáním všech 4 LED ukazatele akumulátoru.

Ukazatel lithium-iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED, nářadí je připravené k provozu.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, nářadí není připravené k provozu.
Akumulátor je přehřátý nebo úplně vybitý.
Blikají 4 LED, nářadí není připravené k provozu.
Nářadí je přetížené nebo přehřáté.
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Obsah dodávky

Vrtačka, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Vrtačka

Jmenovité napětí
21,6 V
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
2,6 kg
Krouticí moment
≤ 9 Nm
Rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla
1 mm … 10 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném druhu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se mohou údaje lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku zjištěné podle EN 60745

SF BT 22‑A
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
71 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
82 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací (součet vektorů tří směrů) zjištěné podle EN 60745

SF BT 22‑A
Hodnota emitovaných vibrací pro vrtání do kovu (ah, D)
3,5 m/s²
Nejistota pro vrtání do kovu (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění. Vrtačka se může neúmyslně rozběhnout.
 • Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vrtačka vypnutá a je aktivovaná pojistka proti zapnutí.
POZOR
Elektrické nebezpečí. Znečištěné kontakty mohou způsobit zkrat.
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a vrtačky čisté.
POZOR
Nebezpečí poranění. Když akumulátor není správně nasazený, může vypadnout.
 • Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený ve vrtačce, aby nevypadl a neohrozil vás nebo jiné osoby.
Image alternative
 • Vložte akumulátor zezadu do vrtačky tak, aby při dorazu slyšitelně zaskočil.

Vyjmutí akumulátoru

Image alternative
 • Vyjměte akumulátor.

Upevnění háku na opasek (volitelné)

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nebezpečí způsobené padajícím nářadím.
 • Padající nářadí může pro vás i další osoby představovat nebezpečí. Před zahájením práce zkontrolujte, zda je hák na opasek bezpečně upevněný.
Pomocí háku na opasek můžete vrtačku upevnit na opasek podél těla. Hák na opasek lze upevnit na pravou nebo levou stranu.
Image alternative
 • Namontujte hák na opasek na odpovídající stranu vrtačky.

Montáž a demontáž nástroje

Image alternative
POZOR
Nebezpečí poranění. Vrtačka se může neúmyslně rozběhnout.
 • Zajistěte, aby byla aktivovaná pojistka proti zapnutí nebo aby byl z vrtačky vyjmutý akumulátor.
 1. Povolte rychloupínací sklíčidlo.
 2. Nasaďte nástroj čistou upínací stopkou do rychloupínacího sklíčidla, resp. vytáhněte nástroj z rychloupínacího sklíčidla.
 3. Rychloupínací sklíčidlo znovu utáhněte.

Zapnutí

 • Stiskněte ovládací spínač.
  Pomocí intenzity stisknutí ovládacího spínače lze plynule nastavovat otáčky až na maximální otáčky.

Vypnutí

 • Uvolněte ovládací spínač.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění.
 • Opravy elektrických součástí svěřujte pouze odborníkovi s elektrotechnickou kvalifikací.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.com .
 • Nářadí, zejména rukojeti, udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Nikdy nepoužívejte nářadí s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby se dovnitř nářadí dostaly nějaké předměty.
 • Vnější povrch nářadí čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem. Pro čistění nepoužívejte rozprašovač, parní čistič nebo tekoucí vodu! Může tím být ohrožena elektrická bezpečnost nářadí.

Přeprava a skladování

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru. Nebezpečí zkratu.
 • Lithium-iontové akumulátory nikdy neskladujte a nepřepravujte nechráněné a volné.
 • Při přepravě a skladování vyjměte z vrtačky akumulátor.
 • Při zasílání akumulátorů silniční, železniční, námořní nebo leteckou dopravou dodržujte národní a mezinárodní přepravní předpisy.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a nechte akumulátor zaskočit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Ovládací spínač nelze stisknout, resp. je zablokovaný.
Je aktivovaná pojistka proti zapnutí.
 • Stiskněte pojistný spínač proti zapnutí na stranu (z pohledu pracovního směru doleva).
Nářadí nefunguje.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor se slyšitelným zacvaknutím.
Nářadí nefunguje, bliká jedna LED.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Nářadí se za provozu vypne, blikají čtyři LED ukazatele akumulátoru.
Zareagovala ochrana proti přetížení.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.
Zafungovala ochrana proti přehřátí.
 • Nechte nářadí vychladnout. Vyčistěte ventilační štěrbiny.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Nářadí nebo akumulátor se silně zahřívá.
Nářadí je přetížené (překročena hranice zatížení).
 • Před veškerými pracemi se seznamte s výkonovými parametry výrobku. Viz Technické údaje.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Prohlášení o shodě ES

Výrobce
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lichtenštejnsko
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami.
Označení
Vrtačka
Typové označení
SF BT 22‑A
Generace
01
Rok výroby
2015
Aplikované směrnice:
 • 2006/42/ES
 • 2004/108/EG
 • 2014/30/EU
 • 2006/66/ES
 • 2011/65/EU
Aplikované normy:
 • EN 60745—1, EN 60745—2-1
 • EN ISO 12100
Technická dokumentace u:
 • Schválení elektrického nářadí
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Německo
Schaan, 10.2015
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)