Jazyk

GX 2

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Následující signální slova se používají v kombinaci se symbolem:
Image alternative NEBEZPEČÍ! Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative VAROVÁNÍ! Používá se k upozornění na potenciálně hrozící nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative POZOR! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Všeobecné příkazové značky
Image alternative Používejte ochranu očí.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Odpady odevzdávejte k recyklaci.

Zvýraznění označení a popisů

Označení a popisy jsou vyznačené následovně:
‚ ‛
Označení popsaných ovládacích prvků na vsazovacím přístroji.
« »
Popisy na vsazovacím přístroji

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj, plynový
  GX 2
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Tyto bezpečnostní pokyny platí pro nářadí se zásobníkem a bez zásobníku.
Bezpečná práce se vsazovacím přístrojem
 • Při přitlačení vsazovacího přístroje na část těla může dojít k těžkým poraněním v důsledku neúmyslného spuštění vsazování. Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 • Při nasazení upevňovacích prostředků specifických pro určité použití na vedení hřebíků (například kroužků, spon, svorek) může dojít k těžkým poraněním v důsledku neúmyslného spuštění vsazování. Při nasazování upevňovacích prostředků pro specifické použití nikdy netlačte rukou ani jinou částí těla proti vedení hřebíků.
 • Nemiřte vsazovacím přístrojem na sebe ani na další osoby.
 • Při manipulaci se vsazovacím přístrojem mějte paže mírně pokrčené (nikoliv napnuté).
 • Při stahování posunovače hřebíků zpět dbejte vždy na to, aby spolehlivě zaskočil.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte při uvolnění západky vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu veďte. Mohli byste si přiskřípnout prsty.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš tvrdého podkladu , jako například svařované oceli nebo lité oceli. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a k prasknutí upevňovacích prvků.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš měkkého podkladu , jako například do dřeva nebo sádrokartonu. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a proděravění podkladu.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš křehkého podkladu , jako například do skla nebo dlaždic. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a odštípnutí podkladu.
 • Před vsazováním zajistěte, aby na druhé straně podkladu nemohlo dojít k poranění osob nebo poškození předmětů.
 • Spoušť stiskávejte pouze tehdy, když je vsazovací přístroj přitlačený k podkladu tak, že je vedení hřebíků až nadoraz zasunuté do vsazovacího přístroje.
 • Pokud musíte provádět údržbu u horkého vsazovacího přístroje, bezpodmínečně noste ochranné rukavice.
 • Při vysokých frekvencích vsazování trvajících delší dobu se mohou povrchy mimo rukojeť silně zahřívat. Noste ochranné rukavice, abyste se nespálili.
 • Pokud je vsazovací přístroj přehřátý, vyjměte zásobník plynu a nechte vsazovací přístroj vychladnout. Nepřekračujte maximální frekvenci nastřelování.
 • Během vsazování může dojít k odštípnutí materiálu nebo k vymrštění materiálu páskového zásobníku. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí. Používejte ochranu očí, chrániče sluchu a ochrannou helmu. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo chrániče sluchu (podle druhu a použití vsazovacího přístroj), snižuje riziko poranění. Také ostatní osoby v okolí by měly nosit ochranu očí a ochrannou přilbu.
 • Noste vhodné chrániče sluchu (viz informace o hlučnosti v Technických údajích). Vsazování upevňovacích prvků se spouští zažehnutím směsi vzduchu a hořlavého plynu. Při tom vznikající hluk může poškodit sluch. Také osoby v okolí by měly nosit vhodné chrániče sluchu.
 • Při vsazování držte vsazovací přístroj vždy pevně a kolmo k podkladu. Tím můžete zabránit odklánění upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Nikdy nevsazujte druhý upevňovací prvek na stejné místo. Může to vést k prasknutí a ke vzpříčení upevňovacích prvků.
 • Vždy vyjměte zásobník plynu a akumulátor a vyprázdněte zásobník, než budete vyměňovat zásobník nebo provádět čištění, servis a údržbu, před skladováním a přepravou, nebo když nemáte vsazovací přístroj pod dohledem.
 • Zkontrolujte, zda vsazovací přístroj a příslušenství nejsou poškozené, aby byla zajištěná bezchybná funkce v souladu s určeným účelem. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda nejsou díly poškozené. Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu vsazovacího přístroje. Poškozená ochranná zařízení a poškozené díly musí být odborně opraveny nebo vyměněny v servisu Hilti , pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
 • Vsazovací přístroj svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že vsazovací přístroj bude i po opravě bezpečný.
 • Úpravy nebo změny na vsazovacím přístroji nejsou dovoleny.
 • Nepoužívejte vsazovací přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Zohledněte vlivy okolí. Chraňte vsazovací přístroj před deštěm a nepoužívejte ho ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
 • Vsazovací přístroj používejte jen na dobře větraných pracovištích.
 • Zvolte správnou kombinaci vedení hřebíků a upevňovacího prvku. Při nesprávné kombinaci může dojít k poškození vsazovacího přístroje nebo se může snížit kvalita upevnění.
 • Vždy respektujte směrnice pro používání.
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem
 • Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru kovů, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky.
 • Při pracích, při kterých můžete zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte vsazovací přístroj jen za izolovanou rukojeť. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly vsazovacího přístroje, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s akumulátorovými přístroji a jejich používání
 • Před nasazením akumulátoru se přesvědčte, že je přístroj vypnutý. Nasazení akumulátoru do zapnutého přístroje může způsobit úraz.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Zabraňte vniknutí vlhkosti. Vniklá vlhkost může způsobit zkrat a popáleniny nebo požár.
 • Používejte výhradně akumulátory schválené pro příslušný přístroj. Při použití jiných akumulátorů nebo při použití akumulátorů pro jiné účely hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Před skladováním a přepravou vyjměte z přístroje akumulátor.
 • Zabraňte zkratu akumulátoru. Před nasazením akumulátoru do přístroje zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a přístroje čisté. Pokud dojde na kontaktech akumulátoru ke zkratu, hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Poškozené akumulátory (např. akumulátory s prasklinami, prasklými díly, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Akumulátor, který je tak horký, že se ho nelze dotknout, může být vadný. Nechte akumulátor vychladnout na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály. Kontaktujte servis Hilti.
Pokyny pro zacházení s použitým plynem
 • Řiďte se pokyny na zásobníku plynu a v přiložených informacích.
 • Unikající plyn je škodlivý pro plíce, pokožku a oči. Přibližně 10 sekund po vyjmutí zásobníku plynu nedávejte do blízkosti přihrádky na zásobník plynu obličej a oči.
 • Ventil zásobníku plynu neovládejte manuálně.
 • V případě vdechnutí plynu odveďte postiženého ven nebo do dobře větrané místnosti a uložte ho do pohodlné polohy. V případě potřeby přivolejte lékaře.
 • Pokud je osoba v bezvědomí, zavolejte lékaře. Osobu umístěte do dobře větrané místnosti a uložte ji do stabilizované polohy. Jestliže postižený nedýchá, zahajte umělé dýchání a v případě potřeby použijte kyslík.
 • Při zasažení očí plynem vyplachujte otevřené oči několik minut tekoucí vodou.
 • Při kontaktu pokožky s plynem pečlivě myjte místo kontaktu mýdlem a teplou vodou. Poté naneste pleťový krém.
Všeobecné pokyny k osobní bezpečnosti
 • Dbejte na ergonomické držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad přístrojem.
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vedení hřebíků
 2. Posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování a odjištění vedení hřebíků
 3. Hák na opasek
 4. Spoušť
 5. Zajištění zásobníku
 6. Opěrka
 7. Zásobník
 8. Posunovač hřebíků
 9. Větrací štěrbiny
 10. Přihrádka na zásobník plynu
 11. Tlačítko pro odjištění akumulátoru
 12. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 13. Tlačítko pro ukazatel zásobníku plynu
 14. Ukazatel zásobníku plynu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je plynový vsazovací přístroj. Je určený k vsazování vhodných upevňovacích prvků (hřebíků) do betonu, oceli, vápencového pískovce, betonového zdiva, omítnutého zdiva a dalších podkladů, vhodných pro přímou montáž.

Vsazovací přístroj, zásobník plynu, akumulátor a upevňovací prvky tvoří technický celek. To znamená, že bezproblémové upevňování tímto vsazovacím přístrojem je možné zaručit jen tehdy, jsou-li použity upevňovací prvky, zásobníky plynu a akumulátory Hilti speciálně vyrobené pro tento vsazovací přístroj. Jen při dodržení těchto podmínek platí doporučení firmy Hilti pro upevňování a použití.
Vsazovací přístroj se smí používat jen s ručním vedením.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 12.
 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti řady C 4/12-50.

Rozsah dodávky

Plynový vsazovací přístroj s vedením hřebíků, 2 akumulátory, nabíječka, kufr, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.group .

Vedení hřebíků

Vedení hřebíků drží hřeb, resp. vede hřebík a usměrňuje upevňovací prvek při vsazování na požadovaném místě do podkladu.

Posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování a odjištění vedení hřebíků

Posuvné tlačítko umožňuje zmenšení hloubky vsazování. V poloze EJECT odjistí vedení hřebíků pro vyjmutí.
Stav
Význam
+
Standardní hloubka vsazování

Menší hloubka vsazování
EJECT
Odblokování vedení hřebíků

Opěrka

Na rovném podkladu usnadňuje opěrka postavení vsazovacího přístroje v pravém úhlu, protože je třeba zajistit pravoúhlou polohu již jen v bočním směru. Na nerovném nebo zvlněném podkladu může být nutné opěrku sejmout, aby bylo možné vedení hřebíků vyrovnat kolmo k podkladu.

Hák na opasek

Hák na opasek lze vytáhnout ve třech stupních.
Stav
Význam
Stupeň 1
Poloha pro zavěšení na opasek
Stupeň 2
Poloha pro zavěšení na žebřík, leštění, plošinu atd.
Stupeň 3
Hák na opasek sejmutý

Zásobník plynu

Dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou přiložené k zásobníku plynu!
Zásobník plynu se musí pro použití nasadit do přihrádky na zásobník plynu ve vsazovacím přístroji.
Naplnění zásobníku plynu lze zjistit po stisknutí tlačítka GAS na LED displeji.
Při přerušení práce, před údržbou, před přepravou a skladováním vsazovacího přístroje se musí zásobník plynu vyjmout.

Ukazatel naplnění zásobníku plynu

Po stisknutí tlačítka GAS se na LED displeji zobrazí naplnění zásobníku plynu.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 100 % až 75 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 75 % až 50 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 50 % až 25 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 25 % až 10 %.
Jedna LED bliká zeleně.
 • Stav naplnění je nižší než 10 %. Doporučujeme zásobník plynu vyměnit.
 • Zásobník plynu je prázdný nebo nefunguje. Doporučujeme zásobník plynu vyměnit.
I když je zobrazeno, že je zásobník prázdný, obsahuje zásobník z technických důvodu ještě trochu plynu.
Jedna LED bliká červeně.
Ve vsazovacím přístroji buď není zásobník plynu, nebo je v něm nesprávný zásobník plynu.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Při stisknutí tlačítka pro odjištění akumulátoru se na displeji zobrazí stav akumulátoru a vsazovacího přístroje.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 75 % až 100 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 50 % až 75 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav nabití je 25 % až 50 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav nabití je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká zeleně.
Stav nabití je nižší než 10 %. Vsazovací přístroj je provozuschopný.
Jedna LED bliká zeleně.
Vsazovací přístroj je přetížený nebo přehřátý, a proto není provozuschopný.

Technické údaje

Vsazovací přístroj

Hmotnost (prázdný přístroj)
3,9 kg
Pracovní teplota, teplota prostředí
−10 ℃ … 45 ℃
Maximální délka upevňovacích prvků
39 mm
Průměr upevňovacích prvků
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Dráha přítlaku
20 mm
Kapacita zásobníku pro pásy s 10 hřebíky (Kapacita zásobníku)
1 … 4
Maximální frekvence vsazování (Upevňovací prvky / h)
1 200
Maximální intenzita magnetického pole
−7,6 dBµA/m
Frekvence
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání vsazovacích přístrojů. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití vsazovacího přístroje. Při jiném způsobu použití vsazovacího přístroje, při použití s jiným vybavením nebo při nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy se přístroj ve skutečnosti nepoužívá. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu vsazovacího přístroje a vybavení, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku zjištěné podle EN 15895
Hladina emitovaného akustického tlaku na pracovišti (LpA, 1s)
96 dB(A)
Nejvyšší hladina akustického tlaku na pracovišti (LpC, peak)
130 dB(C)
Hladina akustického výkonu (LWA, 1s)
100 dB(A)
Nejistota pro hladinu hluku
2 dB(A) / 2 dB(C)
Zpětný ráz
Zrychlení ekvivalentní energie, (ahw, RMS(3))
Výsledky u 1mm plechu na beton C40: 3,69 m/s2
Nejistota
0,22 m/s²

Nabíjení vsazovacího přístroje

Vybavení pro vsazování hřebíků

Zásobník přivádí hřebíky, které jsou součástí již hotových pásů.

Naplnění zásobníku

 1. Zatáhněte posunovač hřebíků dozadu, až zaskočí.
 2. Zasuňte pás s hřebíky až nadoraz do zásobníku.
  U pásů s krátkými hřebíky může dojít omylem k nesprávnému nasazení. U krátkých hřebíků dbejte na to, aby špičky hřebíků směřovaly dopředu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí přiskřípnutí! Při uvolnění posunovače hřebíků může dojít k uskřípnutí prstů.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu až nadoraz veďte.
 1. Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.

Nasazení zásobníku plynu

 1. Před nasazením nového zásobníku plynu odstraňte přepravní pojistku.
 2. Otevřete kryt přihrádky na zásobník plynu.
 3. Zasuňte zásobník plynu s nasazeným dávkovacím ventilem do červeného adaptéru v přihrádce na zásobník plynu.
 4. Zavřete kryt přihrádky na zásobník plynu.

Nasazení akumulátoru

 1. Zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a vsazovacího přístroje čisté a nepoškozené.
 2. Nasaďte akumulátor a nechte ho slyšitelně zaskočit.
  • Když je nasazený akumulátor, krátce se rozsvítí LED stavu nabití.
POZOR
Nebezpečí způsobené padajícím akumulátorem. Pokud není akumulátor správně zajištěný, může během práce vypadnout.
 • Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.
 1. Zkontrolujte, zda je akumulátor ve vsazovacím přístroji správně nasazený.

Vsazování hřebíků

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Přitlačení vsazovacího přístroje k části těla může způsobit těžká poranění neúmyslným spuštěním vsazování.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 1. Zkontrolujte nastavení hloubky vsazování.
 2. Nasaďte vsazovací přístroj s opěrkou a vedením hřebíků na podklad.
 3. Přitlačte vsazovací přístroj až nadoraz k podkladu.
 4. Dbejte na to, aby bylo vedení hřebíků kolmo k podkladu.
 5. Pro vsazování stiskněte spoušť.
  Pokud není vsazovací přístroj až nadoraz přitlačený k podkladu, vsazování není možné.
 6. Po vsazování sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
 7. Po skončení práce nebo když necháváte vsazovací přístroj bez dozoru, vyjměte zásobník plynu ) a akumulátor ) a vyprázdněte zásobník ).

Vybíjení vsazovacího přístroje

Vyjmutí akumulátoru

 • Současně stiskněte obě odjišťovací tlačítka a vytáhněte akumulátor ze vsazovacího přístroje.

Vyjmutí zásobníku plynu

 1. Otevřete přihrádku na zásobník plynu.
 2. Vyjměte zásobník plynu.
 3. Zavřete přihrádku na zásobník plynu.

Vyprázdnění zásobníku

 1. Zatáhněte posunovač hřebíků dozadu, až zaskočí.
 2. Odstraňte ze zásobníku všechny pásy s hřebíky.
VÝSTRAHA
Nebezpečí přiskřípnutí! Při uvolnění posunovače hřebíků může dojít k uskřípnutí prstů.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu až nadoraz veďte.
 1. Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.

Volitelné kroky ovládání

Odstranění přepravní pojistky u nového zásobníku plynu

Image alternative
 1. Sejměte ze zásobníku plynu přepravní pojistku s dávkovacím ventilem.
 2. Vyjměte z přepravní pojistky dávkovací ventil.
 3. Nasaďte dávkovací ventil přední drážkou na přehyb zásobníku plynu.
 4. Silně přitlačte dávkovací ventil zadní drážkou na přehyb zásobníku plynu, až drážka slyšitelně zaskočí do přehybu zásobníku plynu a dávkovací ventil rovně dosedne.

Kontrola naplnění zásobníku plynu

 1. S nasazeným akumulátorem stiskněte tlačítko GAS , vsazovací přístroj při tom nepřitlačujte.
 2. Zjistěte naplnění zásobníku plynu.

Vyjmutí zásobníku

 1. Zatáhněte posunovač hřebíků dozadu, až zaskočí.
  Zásobník nelze vyjmout, pokud není posunovač hřebíků zatažený až nadoraz.
 2. Vyjměte ze zásobníku volné pásy s hřebíky.
 3. Odjistěte zajištění zásobníku.
 4. Otočte zásobník o jednu polohu otáčení dopředu.
 5. Vyhákněte zásobník.
VÝSTRAHA
Nebezpečí přiskřípnutí! Při uvolnění posunovače hřebíků může dojít k uskřípnutí prstů.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu až nadoraz veďte.
 1. Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.

Nasazení zásobníku

 1. Zatáhněte posunovač hřebíků dozadu, až zaskočí.
  Zásobník nelze nasadit, pokud není posunovač hřebíků zatažený až nadoraz.
 2. Zahákněte přední konec zásobníku.
 3. Otočte zásobník až nadoraz k vsazovacím přístroji.
 4. Zajistěte zajištění zásobníku.
VÝSTRAHA
Nebezpečí přiskřípnutí! Při uvolnění posunovače hřebíků může dojít k uskřípnutí prstů.
 • Posunovač hřebíků nenechávejte vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu až nadoraz veďte.
 1. Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.

Vyjmutí vedení hřebíků

 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Vyjměte zásobník plynu.
 3. Vyprázdněte zásobník.
 4. Nastavte posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků do polohy EJECT .
 5. Vyjměte vedení hřebíků.

Nasazení vedení hřebíků

 1. Vyjměte zásobník plynu.
 2. Vyjměte akumulátor.
 3. Vyprázdněte zásobník.
 4. Stiskněte posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků ve směru šipky do polohy EJECT a držte ho v této poloze.
  Vedení hřebíků lze zasunout pouze tehdy, když držíte tlačítko v poloze EJECT .
 5. Zasuňte vedení hřebíků do drážky ve výstupku vsazovacího přístroje tak, aby slyšitelně zaskočilo.
 6. Zkontroluje upevnění vedení hřebíků.

Sejmutí opěrky

 1. Mírným zatlačením povolte zacvakávací mechanismus opěrky.
 2. Otočte opěrku tak, aby ji bylo možné vyjmout z drážky.

Montáž opěrky

 1. Nasaďte opěrku do drážky.
 2. Otočte opěrku dolů, až zaskočí.

Odstraňování poruch

Odstranění cizích těles z prostoru vedení hřebíků

 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Vyjměte zásobník plynu.
 3. Vyprázdněte zásobník.
 4. Vyjměte zásobník.
 5. Vyjměte vedení hřebíků.
 6. Odstraňte z prostoru vedení hřebíků všechna cizí tělesa.
 7. Nasaďte vedení hřebíků.
 8. Nasaďte zásobník.

Ošetřování a údržba

Pečlivé ošetřování vsazovacího přístroje

 • Vsazovací přístroj pravidelně čistěte hadrem.
 • Části určené pro uchopení musí být zbavené oleje a tuku.
 • K čištění nepoužívejte rozprašovače, parní čističe ani tekoucí vodu.
 • Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem silikonu.
 • Nepoužívejte spreje ani podobné mazací a ošetřovací prostředky.
 • Nikdy nepoužívejte vsazovací přístroj s ucpanými větracími štěrbinami!

Čištění vsazovacího přístroje

Je nutné provádět pravidelnou údržbu a čištění vsazovacího přístroje. Nejpozději po 25 000 upevněních doporučujeme provést čisticí servis.
 • Vsazovací přístroj vyčistěte nebo nechte vyčistit, pokud se opakovaně vyskytnou poruchy, např. poruchy zažehnutí.
 • K čištění používejte čisticí soupravu, kterou lze obdržet jako příslušenství, a řiďte se ilustrovaným návodem k čištění, který je přiložený k čisticí soupravě.

Údržba

 • Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.group .
 • Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly vsazovacího přístroje, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků.
 • Vsazovací přístroj nepoužívejte, pokud jsou některé díly poškozené, nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně.
 • Vadný vsazovací přístroj nechte opravit v servisu Hilti .

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš Hilti Service .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Upevňovací prvky často nejsou vsazené dostatečně hluboko.
Příliš malý výkon.
  • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy + .
Upevňovací prvek je příliš dlouhý.
 • Použijte kratší upevňovací prvek.
Příliš tvrdý podklad.
 • Zvažte použití přístrojů DX.
Image alternative
Upevňovací prvky jsou často vsazené příliš hluboko.
Příliš velký výkon.
  • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy .
Upevňovací prvek je příliš krátký.
 • Použijte delší upevňovací prvky.
Image alternative
Upevňovací prvky se lámou.
Příliš malý výkon.
  • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy + .
Upevňovací prvek je příliš dlouhý.
 • Použijte kratší upevňovací prvek.
Příliš tvrdý podklad.
 • Zvažte použití přístrojů DX.
Vedení hřebíků není nasazené kolmo na podklad.
 • Při rovném podkladu používejte opěrku a dbejte na kontakt s podkladem (viz Opěrka ).
Image alternative
Upevňovací prvky se ohýbají.
Příliš malý výkon.
  • Nastavte posuvné tlačítko pro nastavení hloubky vsazování do polohy + .
Upevňovací prvek je příliš dlouhý.
 • Použijte kratší upevňovací prvek.
Vedení hřebíků není nasazené kolmo na podklad.
 • Při rovném podkladu používejte opěrku a dbejte na kontakt s podkladem (viz Opěrka ).
Image alternative
Upevňovací prvky nedrží v ocelovém podkladu.
Příliš tenký podklad.
 • Zvolte jinou metodu upevnění.
Obsah zásobníku plynu nestačí pro balení upevňovacích prvků.
Zvýšená spotřeba plynu v důsledku častého přitlačování bez vsazování.
 • Nepřitlačujte vsazovací přístroj bez vsazování.
Vedení hřebíků se po vsazení úplně nevysune.
Upevňovací prvek se zasekl ve vedení hřebíků.
 • Vyjměte vedení hřebíků.
 • Uvolněte zaseknutý upevňovací prvek.
 • Vyčistěte vedení hřebíků.
 • Odstraňte z prostoru vedení hřebíků cizí tělesa.
Příliš mnoho nezdařených vsazení.
Vedení hřebíků není nasazené kolmo na podklad.
 • Při rovném podkladu používejte opěrku a dbejte na kontakt s podkladem (viz Opěrka ).
Použili jste nesprávný upevňovací prvek.
 • Použijte vhodný upevňovací prvek.
Příliš tvrdý podklad.
 • Zvažte použití přístrojů DX.
Vsazovací přístroj nevsazuje.
Posunovač hřebíků není vedený dopředu.
 • Odblokujte posunovač hřebíků a veďte ho až nadoraz dopředu.
V zásobníku není dostatek hřebíků.
Porucha přivádění hřebíků.
 • Zkontrolujte pás s hřebíky a v případě poškození použijte nový.
 • Vyčistěte zásobník a vedení hřebíků.
Vybitý akumulátor
 • Vyměňte akumulátor.
Zásobník plynu je prázdný.
LED 1 svítí červeně.
Nesprávná poloha pístu v důsledku příliš brzkého sejmutí po vsazování.
 • Nechte vsazovací přístroj déle přitlačený.
Nesprávná poloha pístu kvůli znečištění.
 • Vyčistěte vsazovací přístroj.
Cizí tělesa v prostoru vedení hřebíků.
Elektronická závada.
 • Zásobník plynu vyjměte a opět vložte. Pokud problém přetrvává, nasaďte nový zásobník plynu.
 • Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Vsazovací přístroj nevsazuje nebo vsazuje jen občas.
Podmínky prostředí jsou mimo přípustný rozsah.
 • Dbejte na to, aby byly dodrženy přípustné meze podle technických údajů.
Teplota zásobníku plynu je mimo přípustný rozsah.
 • Dbejte na to, aby byly dodrženy přípustné meze podle technických údajů.
Po vsazování jste vsazovací přístroj úplně nenazdvihli.
 • Po vsazení sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
Upevňovací prvek nelze vyjmout z vedení hřebíků.
Upevňovací prvek se zasekl ve vedení hřebíků.
 • Vyjměte vedení hřebíků.
 • Uvolněte zaseknutý upevňovací prvek.
 • Vyčistěte vedení hřebíků.
 • Odstraňte z prostoru vedení hřebíků cizí tělesa.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative