Jak navrhovat dodatečně vlepovanou výztuž

Centrum pro navrhování výztuže

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Všechny naše návrhy vycházejí z normy Eurocode 2 a evropské směrnice EOTA TR023.

V Hilti však jdeme ještě dále.

Vyvinuli jsme řadu jedinečných návrhových koncepcí, abychom zvýšili hospodárnost výstavby betonových konstrukcí s dodatečně vlepovanou výztuží. Vše vychází z jednoduchého principu – naše produkty jsou natolik pokročilé, aby umožňovaly nové, lepší a zajímavější způsoby osazování dodatečné výztuže.

KONCEPCE NÁVRHU DODATEČNĚ VLEPOVANÉ VÝZTUŽE

Navrhli jsme několik řešení pro konstrukce s dodatečně vlepovanou výztuží, jejichž součástí jsou koncepce umožňující překonat omezení standardních pravidel pro konstrukční beton.

Hilti rebar anchorage length design

Kratší kotevní délka

Jedná se o nejčastější skupinu aplikací dodatečně vlepované výztuže, která zahrnuje také připojování nových konstrukčních prvků ke stávající konstrukci.

Podle návrhových norem je soudržnost zabetonované výztuže omezená, a to i při značné výšce krytí betonu.

Na některých místech, např. ve stěnách, kde bývá kotevní délka často omezená, se proto kvůli kompenzaci tohoto omezení používá svařovaná příčná výztuž, případně výztuž zakončená háky.

Náš výzkum a také výzkum našich partnerů prokázal, že za předpokladu dostatečného krytí betonu je soudržnost výztuže ukotvené pomocí lepicích hmot Hilti vyšší, než u zabetonované výztuže.

Metoda návrhu Hilti HIT Rebar využívá tuto vyšší soudržnost za účelem zkrácení kotevní délky až o 70 % v porovnání s hodnotami návrhových normách. Předpokladem je zajištění dostatečného krytí betonu.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Řešení Eurocode 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Metoda návrhu Hilti HIT Rebar

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Tuhá spojení s přímými pruty

Pro podchycení sil od tuhého spojení, např. mezi deskami a stěnami, nosníky a deskami, nosníky a stěnami či sloupy a základy bývá zapotřebí  výztuž zakončená háky nebo výztuž s ohyby.

My jsme však objevili řešení.

Ve spolupráci s partnery z Technické univerzity v Mnichově a Americké univerzity v Bejrútu jsme zkoumali možnosti použití přímé výztuže u tuhých spojení. Naše řešení je založeno na modelu vzpěra–táhlo.

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Smyková výztuž

Smyková výztuž se používá hlavně při rekonstrukcích a zpevňování starších konstrukcí včetně mostů.

V Hilti jsme objevili nový a jednodušší způsob realizace smykové výztuže proti protlačení, který spočívá ve vsazování kotev pouze ze spodní strany betonové desky. Lze k tomu používat tahové kotvy Hilti HZA-P vlepované za pomoci lepicích hmot Hilti do otvorů vyvrtaných šikmo směrem ke sloupům.

Jedná se o mnohem jednodušší metodu než tradiční metoda dodatečného osazování smykové výztuže proti protlačení, která vyžaduje souběžnou činnost na obou stranách betonové desky a vyvrtávání průběžných otvorů. To může být obtížné, neboť je zapotřebí odkrýt vrchní stranu betonové desky. Ve většině případů nebývá tato strana pro práci přístupná.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Řešení Eurocode 2

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Řešení Hilti

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Nabetonávka

V Hilti jsme vyvinuli unikátní řešení pro smykové tření u nabetonávek mostovek.

Za účelem zpevnění nebo opravy konstrukce se často nanáší nová betonová vrstva. Kritickou součástí těchto návrhů bývá přenos vnitřních pnutí přes styčnou plochu mezi novým a starým betonem.

Vyvinuli jsme metodu návrhu, která zajišťuje účinný přenos smykových sil u těchto konstrukcí – se zohledněním koheze, tření a smykového odporu smykové výztuže procházející styčnou plochou. Výhody:

  • jednoduché a spolehlivé použití v rozmanitých podmínkách
  • zaručuje homogenní chování stavebního prvku
  • spolehlivý přenos smykových sil, a to i v případě trhlin na styčné ploše
  • široké spektrum aplikací
  • omezuje nároky na kotevní délku
Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Řešení Eurocode 2

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Řešení Hilti

Sdílet