Řízení společnosti

Hilti corporate governance

VOLBA A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

Členové představenstva Hilti Corporation jsou voleni výroční valnou hromadou na tři roky. Ředitelé mohou sloužit až čtyři období, ale ne déle než do konce hospodářského roku, ve kterém dosáhnou věku 70 let.

ROZDĚLENÍ ZODPOVĚDNOSTÍ A POVINNOSTÍ PŘEDSTAVENSTVA

Kromě svých povinností definovaných zákonem rozhoduje představenstvo zejména  o základním strategickém směřování skupiny, jejím dlouhodobém a ročním strategickém plánování, důležitých obchodních rozhodnutích, stejně jako o nástupnictví v představenstvu a o nástupnictví a obsazování správní rady.

REVIZNÍ KOMISE

Revizní komise pomáhá představenstvu v plnění jeho kontrolních povinností, co se týče účetnictví a finančních zpráv Hilti Corporation a jejích poboček, dodržování právních a regulačních požadavků, vnitřních a vnějších kontrolních procesů, stejně jako dohledu nad řízením rizik. Celková odpovědnost za úkoly přenesené na revizní komisi zůstává na představenstvu.

INTERNÍ AUDIT

Monitorováním stavu vnitřní kontroly v rámci organizací skupiny podporuje představenstvo oddělení interního auditu (Korporátní audit). Za tím účelem provádí oddělení Korporátního auditu audity zaměřené na kontroly rozsáhlých transakcí a na procesy řízení vybraných korporátních rizik. Cílem je dosáhnout transparentnosti kontroly skupiny a zajistit bezpečnost všech zdrojů skupiny.

ŘÍZENÍ RIZIK

Skupina udržuje process řízení rizik v rámci celého podniku, což zahrnuje kompletní soupis rizik s různými vlastníky rizika přidělenými k řízení všech známých strategických a finančních rizik skupiny a rizik podle výskytu. Vlastníci rizik jsou zodpovědní za hodnocení příslušných rizik a za realizaci, kontrolu a monitorování dodržování odpovídajících opatření ke zmírnění rizik. Co se týče finančních rizik a rizik podle výskytu, je za proces hlášení rizika a zajištění toho, že nahlášený obsah a identifikovaná opatření jsou možná, zodpovědný korporátní rizikový manažer. Korporátní audit provádí hodnocení vybraných rizik jako součást svých vnitřních kontrolních hodnocení ve společnostech skupiny (viz výše) a v korporátních funkcích vedených příslušnými vlastníky rizika. Co se týče strategických rizik, korporátní vývoj pořádá každoroční workshop strategického hodnocení s výkonnou radou. Výkazy o řízení rizik pravidelně hodnotí revizní komise jménem představenstva.

ODMĚŇOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Členové představenstva jsou placeni pevnou roční sazbou plus paušální částkou za výdaje. Předseda dostává navíc pohyblivou složku. Za funkci ředitele v revizní komisi nenáleží žádná další náhrada. Bývalí členové představenstva nedostávají žádnou odměnu.

Členové korporátního managementu (výkonný manažerský tým a výkonná rada) dostávají plat na ročním základě a pohyblivou kompenzaci v závislosti na výkonu. Členové výkonné rady pobírají důchodový příspěvek navíc ke svému zákonnému nároku na penzijní fond.

Bývalí členové výkonného manažerského týmu nedostávají žádné další kompenzace kromě svého zákonného nároku z penzijního fondu. Celková odměna je podrobně popsána v účetní závěrce Skupiny.

PODÍLOVÁ PRÁVA AKCIONÁŘŮ

Podrobné údaje o podílech a podílovém kapitálu jsou uvedeny v konsolidované účetní závěrce skupiny. Valná hromada akcionářů obecně rozhoduje absolutní většinou přítomných hlasů. Ke změně zápisu do obchodního rejstříku nebo na rozhodnutí týkající se podílu a podílového kapitálu, upisovacích práv, rozšíření nebo omezení rozsahu obchodu, stejně jako fúze, transformace nebo likvidace společnosti je třeba kvalifikovaná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů.

AUDITOŘI

Přezkoumání konsolidovaných účetních závěrek Skupiny a účetních závěrek Hilti Corporation provádí PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

VÍCE O SPOLEČNOSTI HILTI

Hilti historie

NAŠE HISTORIE

Více informací
Hilti společenská odpovědnost

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více informací

Sdílet